Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 69e902-NjEyYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: ja Last modified by: triada Created Date: 1/30/2005 11:44:46 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 23 September 2020
Slides: 20
Provided by: JA129
Learn more at: http://www.isss.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
Republiky Odbor geodézie, kartografie a
geoinformatiky
Mgr. Miloslav Ofúkaný
Stav budovania GIS v rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis
2
Obsah prezentácie
 • Úlohy rezortu v informatizácii spolocnosti
 • Siet 110 pracovísk po celom Slovensku
 • ŠIS rozvoj GZ, KN, ŠMD
 • Stratégia informatizácie spolocnosti v SR NIPI
  SR
 • RVI PS GIS, návrh zákona o IS VS

 • Automatizovaný informacný systém geodézie,
  kartografie a katastra
 • ISGZ
 • ISKN
 • ZBGIS
 • Základná báza údajov pre GIS
 • Koncepcia tvorby ZBGIS
 • Fotogrametrický zber údajov pre polohopis
 • Spracovanie údajov do geodatabázy
 • Fotogrametrický zber údajov pre tvorbu DMR
 • Spracovanie atribútov objektov
 • Centrálna správa
 • Ostatné údaje pre GIS
 • Spojitá vektorová mapa 1 50 000
 • Geografické názvoslovie
 • Rozvoj a koordinácia GIS v rezorte
 • PS GIS
 • TOPÚ BB
 • GeoPortal

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
3
Organizacná štruktúra rezortu ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
4
Úlohy rezortu v informatizácii spolocnosti
 • Stratégia informatizácie v SR
 • Rok 1992 Národný program informatizácie SR
 • Rok 1995 Zákon NR SR 261/1995 o ŠIS
 • Rok 2001 Politika informatizácie spolocnosti v
  SR (pripojenie SR k iniciatíve eEurope)
 • Rok 2004 Návrh Stratégie informatizácie
  spolocnosti v SR
 • Rok 2005 Návrh Zákona o informacných systémoch
  verejnej správy

 • Zákon o štátnom informacnom systéme
 • Správcom AIS GKK je GKÚ Bratislava
 • Geodetické základy ISGZ
 • Kataster nehnutelností ISKN
 • Štátne mapové diela ZBGIS

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
5
Základná báza údajov pre GIS
 • Koncepcia tvorby ZBGIS rok 2002
 • Objektovo orientovaná databáza s poloh.
  presnostou do 0,5 m
 • Referencné geodetické systémy ETRS 89, EVRS
  2000
 • Digitálny model reliéfu
 • 3D vektorový polohopis
 • Digitálna spojitá ortofotomapa
 • Téma a obsah ZBGIS sú definované Katalógom
  objektov


Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
6
Fotogrametrický zber údajov pre polohopis
 • skenovanie LMS
 • aktuálny materiál od Lesoprojektu Zvolen
 • v roku 2004 bolo naskenovaných 2 877 LMS
 • výpocet automatickej aerotriangulácie
 • kontrola v 5 lokalitách Nitra, Podhájska,
  Komárno, Štúrovo, Topolcianky
 • vektorizácia 3D polohopisu
 • vykonávanie základnej topologickej kontroly
  vektorových údajov
 • spracovanie nájdených chýb na úrovni
  fotogrametrie
 • zaviedenie dvojzmennej prevádzky
 • pracoviská fotogrametrie GKÚ v Žiline a v Prešove
  (od marca 2004)
 • pracovisko fotogrametrie GKÚ v Bratislave (od
  mája 2004)
 • zber 3D údajov polohopisu v roku 2004
 • dokoncený na 206 mapových listoch (ML) 3151 km2
 • rozpracovaný na 15 ML 275 km2
 • upravenie metódy zberu niektorých objektov (KO
  ZBGIS 10/2004)
 • dozbieranie zmenených a doplnených objektov
 • prepracovanie 9 lokalít Prešov, Liptovský
  Mikuláš, Senec, Zvolen, Precín, Nitra I,
  Podhájska I, Štúrovo I, Partizánske
 • plán spracovat 2840 km2 do konca roka 2005


Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
7
Fotogrametrický zber údajov
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
8
Fotogrametrický zber údajov
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
9
Spracovanie údajov do geodatabázy
 • transformácia fotogrametricky vyhodnotených
  údajov do geodatabázy
 • vstupná kontrola údajov v prostredí MicroStation
  Geographics
 • kontrola chybných výšok
 • kontrola zle uchytených objektov v rámci možností
  softvéru
 • následná kontrola v geodatabáze s využitím
  topologických pravidiel, ktoré automaticky
  vygenerujú zoznam chýb
 • Lokality spracované v geodatabáze
 • 2D polohopis
 • 1 lokalita (Trencín)
 • 25 mapových listov (ML) Základnej mapy 110 000
  (ZM10)
 • ukoncené vo februári 2004
 • návrh a vytvorenie údajového modelu podla KO
  12/2003
 • 3D polohopis
 • 8 lokalít (Liptovský Mikuláš, Nitra I., Podhájska
  I., Precín, Prešov, Senec, Štúrovo I., Zvolen)
 • 157 ML ZM10
 • zacaté v marci 2004
 • kontrola fotogrametrických údajov v ESRI prostredí

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
10
Spracovanie údajov do geodatabázy
 • Topologická kontrola v geodatabáze
 • vygenerovanie chýb pre 8 lokalít 3D polohopisu
 • absencia nástrojov na priamu editáciu geometrie
  údajov v geodatabáze
 • odstránenie chýb je možné len v stereo prostredí
  nad príslušnou dvojicou leteckých snímok
 • pretransformovanie chybných údajov spat do CAD
  prostredia vo fotogrametrii a tam zabezpecenie
  opráv
 • vykonanie opráv v 3 lokalitách (Liptovský
  Mikuláš, Prešov, Senec), spolu 48 ML ZM10
 • vytvorenie topologických pravidiel (napr. každý
  objekt musí mat svoj popis a atribút)
 • kontrola geometrie objektov (napr. pretínanie
  a prekrývanie sa objektov, duplicita, kontrola
  uzlov a identifikácie polygónov)
 • rozdelenie údajov do príslušných tematických
  vrstiev, pricom v rámci každej vrstvy bola
  vykonaná kontrola medzi objektmi

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
11
Spracovanie údajov do geodatabázy
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
12
Fotogrametrický zber údajov pre tvorbu DMR
 • dokoncený
 • 3 lokality (Liptovský Mikuláš, Prešov, Senec)
 • 48 ML ZM10
 • 717 km2
 • rozpracovaný
 • 1 lokalita (Zvolen)
 • 20 ML ZM10
 • 262 km2
 • metodické postupy
 • technologický postup pre zber údajov pomocou
  nástrojov digitálnej fotogrametrie (ImageStation)
 • KO 10/2004 bol rozšírený o objekty potrebné pre
  tvorbu a spresnovanie DMR4


Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
13
Spracovanie atribútov objektov
 • terénne práce ešte pred fotogrametrickým
  vyhodnotením
 • lokalita Zvolen
 • pracovný postup sa neosvedcil
 • okrem zberu atribútov je nutná aj kontrola údajov
  v geodatabáze
 • odpojené editovanie v teréne (zatial
  nerealizované)
 • príprava podkladov v centre
 • hardvér (PC Tablet a PDA)
 • softvér ArcPad s návodmi
 • KO ZBGIS 10/2004
 • doplnenie atribútov údajov miestnym šetrením
 • spracovanie výsledkov miestneho šetrenia a
  integrácia do geodatabázy
 • pridávanie atribútov z dalších dostupných zdrojov
  a od správcov objektov
 • vytvorenie pomocnej vrstvy ciest SR pre
  jednoduchšiu identifikáciu objektov
 • editovanie atribútov hranice katastrálneho územia
 • spracovaných 48 ML ZM10 772 km2


Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
14
Centrálna správa
obsluha servera GIS správa a administrácia
programových produktov ArcInfo,
ArcView spracovanie a tvorba ZBGIS tvorba
DMR návrhy tvorby kartografických výstupov zo
ZBGIS spracovanie témy štandardizovaného
geografického názvoslovia zmena databázového
prostredia z MS SQL na Oracle9i (test od júna
2004) testovanie prepojenia geodatabázy na
Mapserver aplikáciu (GeoPortal) preinštalovanie
GIS servera na Oracle 10g naimportovanie
geodatabázy do Oracle 10g (skúšobná prevádzka od
decembra 2004) vypracovanie základnej štruktúry
pre tvorbu metadát (popis objektov)

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
15
Spojitá vektorová mapa 1 50 000
 • zistovanie zmien v teréne a na správach katastra
 • aktualizácia SVM50 (od júla 2004)
 • návod
 • definovanie pravidiel
 • revízia cestnej siete SR
 • prepracovanie SVM50 do .dgn formátu
 • pre práce v geodetických základov
 • vytvorená symbolika objektov pre každú vrstvu
 • spracovaný rastrový podklad popisu ZM50
 • projekt obsahuje referencne údaje všetkých
  vektorových aj rastrových vrstiev
 • testovanie presnosti DMR
 • vytvorený GRID 50 metrov
 • test na základe výšok bodov nivelacnej siete
 • do budúcnosti
 • odskúšanie technológie aktualizácie SVM50 na
  podklade údajov zo ZBGIS a ZM10


16
Geografické názvoslovie
 • spracovanie pre ZBGIS
 • pretransformovanie databázy geografického
  názvoslovia z územia SR z prostredia FoxPro ako
  bodovú tému v prostredí GIS
 • revízia údajov databázy nad rastrami ZM10
 • kontrola správnosti a polohy štandardizovaných
  názvov a ostatných vložených údajov
 • editácia databázy v prostredí ArcView
 • po revízii údajov z celého územia SR využitie
  a sprístupnenie na Geoportáli ÚGKK SR a 
  pripojenie k objektom ZBGIS v geodatabáze
 • tvorba a spravovanie geografických názvov sveta
 • vytvorený návrh vstupného formulára pre
  geografické názvy mimo územia SR

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
17
Rozvoj a koordinácia GIS v rezorte
 • Pracovná skupina pre GIS v štátnej správe
 • Vznik 3.10.2000
 • 10.5.2001 Koncepcia tvorby, aktualizácie a
  správy ZBGIS do roku 2005
 • 18.4.2002 Návrh KO pre fotogrametrické
  vyhodnotenie
 • 2.9.2004 iniciatíva INSPIRE
 • 18.11.2004 predstavenie KO ZBGIS ostatným
  rezortom, prvé pripomienky a odporúcania k nemu
 • 16.3. 2005 posúdenie vznesených pripomienok,
  návrh na vypracovanie verzie 6/2005
 • Spolupráca s Topografickým ústavom Banská
  Bystrica
 • spolocné naplnanie ZBGIS harmonizácia katalógov
  objektov (ZBGIS a CPD) od apríla 2004
 • Katalóg objektov 10/2004
 • vytvorenie nového údajového modelu a novej
  štruktúru geodatabázy
 • podpis licencnej zmluvy na poskytovanie TM25,
  TM50, DMR3
 • Webová mapová služba GeoPortál ÚGKK SR
 • správcom je GKÚ Bratislava
 • www.geoportal.sk v testovacej prevádzke

Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
18
Publikovanie ZBGIS GeoPortáli ÚGKK SR
www.geoportal.sk
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
19
Dakujem za pozornost
ofukany_at_geodesy.gov.sk
www.geodesy.gov.sk/gis
Konferencia ISSS/LORIS/V4DIS 4. 4. 5. 4.
2005, Hradec Králové, Ceská republika kongresové
centrum Aldis Ofúkaný, M. Stav budovania GIS v
rezorte ÚGKK SR
About PowerShow.com