Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Martin Vlach Last modified by: UFM Created Date: 3/5/2003 5:39:36 PM Document presentation format: P edv d n na ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:42
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 47
Provided by: Martin863
Learn more at: http://www.ipm.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Henry Kaiser, Hoover Dam
2
Henry Kaiser,
3
Houževnatost
 1. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí,
  teplotní závislost pevnostních vlastností,
  fraktografie)
 2. (Empirické) zkoušky houževnatosti (Charpy, TNDT)
 3. Lineárne-elastická lomová mechanika (Irwin,
  zkoušky lomové houževnatosti)
 4. Elasto-plastická lomová mechanika (zkoušky,
  interpretace, podmínky šírení trhliny)

4
Tranzitní lomové chování ocelí
 • Základní pojmy
 • Muže vzniknout štepný lom oceli pri zkoušce
  tahem?
 • Co má vliv na tranzitní teplotu oceli
 • z hlediska podmínek zatežování ?
 • z hlediska struktury ?

5
Odolnost materiálu vuci porušení houževnatost
Základní pojmy
 • Lom je
 • HOUŽEVNATÝ KREHKÝ

Energetické hledisko
6
Kovové materiály s fcc mrížkou o typu lomu
nerozhoduje teplota
Základní pojmy
 • Cisté kovy lomu vždy predchází plastická
  deformace a tedy lom bude houževnatý
 • Slitiny zablokování dislokací lom bude krehký
  (napr. zvonovina)

7
Kovové materiály s hcp mrížkou o typu lomu
rozhoduje teplota
Základní pojmy
 • Malý pocet skluzových systému lom je zpravidla
  krehký pouze za zvýšených teplot je možné
  vyvolat plastickou deformaci

8
Kovové materiály s bcc mrížkou ? - železo o
typu lomu rozhoduje teplota, rychlost zatežování
a napjatost (tlouštka steny, vruby)
Základní pojmy
 • Pri vyšších teplotách je zpravidla lom
  houževnatý, za nízkých teplot lom krehký.
 • Zmena charakteru lomu vlivem poklesu teploty se
  oznacuje pojmem tranzitní lomové chování ocelí a
 • teplota tranzitu (prechodu) je tranzitní teplota.

9
Pri havárii se prohlíží lomová plocha -
FRAKTOGRAFIE
Základní pojmy
 • Typ lomu se rozlišuje podle mechanismu, jakým
  vznikl
 • Predchází-li lomu plastická deformace nebo též
  pretvorení mluvíme o tvárném lomu
 • Nepredchází-li lomu významná makro-plastická
  deformace, pak se lom šírí po hranicích zrn nebo
  v krystalografických rovinách mluvíme o štepném
  lomu

10
Základní pojmy
 • Lom je
 • HOUŽEVNATÝ KREHKÝ

Energetické hledisko
11
Základní pojmy
 • Nízkoenergetický
 • Houževnatý
 • Krehký

Interkrystalický Transkrystalický
 • Lom je
 • TVÁRNÝ ŠTEPNÝ

Z hlediska mechanismu
12
Tvárný lom
cisté kovy
slitiny
13
Tvárný lom
14
Štepný - interkrystalický
15
Štepný - interkrystalický
16
Štepný - transkrystalický
17
Štepný - transkrystalický
18
Štepný - transkrystalický
1 mm
10 mm
19
Štepný - transkrystalický
1 mm
10mm
20
Štepný - transkrystalický
21
Kdy dojde u dané konkrétní oceli ke zmene
charakteru lomu (havárii) rozhodují
Základní pojmy
 • Podmínky zatežování teplota, rychlost atvar
  soucásti (napjatost, prítomnost vrubu)
 • Struktura oceli (chemické složení, velikost zrna,
  další strukturní soucásti)

22
Tranzitní lomové chování
 • Zmena charakteru lomu oceli z tvárného lomu na
  lom štepný v závislosti na poklesu teploty.

23
Tranzitní lomové chování
J
tv.l.
C
24
Tranzitní lomové chování
 • Zmena charakteru lomu oceli z tvárného lomu na
  lom štepný v závislosti na poklesu teploty.
 • Jak zabránit havárii ocelové svarované konstrukce
  krehkým lomem
 • - filosofie zastavení trhliny tranzitní
  teplota
 • - filosofie zabránení iniciace lomu
  lomová mechanika

25
(No Transcript)
26
Tranzitní lomové chování
 • Z
 • sfr
 • Rm
 • Re

27
Nízkouhlíková ocel zmena tahového diagramu v
rozmezí teplot 20C až 269C
Tranzitní lomové chování
28
Tranzitní lomové chování
Kritické lomové napetí
tB teplota krehkosti tD teplota tvárnosti
 1. Tvárný lom (houževnatý)
 2. Smíšený lom
 3. Štepný lom
 4. Krehký lom
 5. Krehký lom
 6. Krehký lom

29
Kritické lomové napetí
Ocel Re/Rm pri 20C d (mm) ?CF (MPa)
11 368 248 /377 0,024 880
11 523 335 / 531 0,019 920
13 030 317 / 482 0,015 1030
Nejnižší lomové napetí v celé prechodové krivce
pri (kritické) teplote krehkosti tB jeho velikost
závisí na typu oceli (strukture) materiálová
charakteristika s fyzikálním významem je menší
než teoretická pevnost -
neodpovídá tedy teorii (viz minulá prednáška)
30
Kritické lomové napetí - štepení
Štepný lom nevzniká v oblasti elastických
deformací - lomu vždy predchází plastická
deformace (dolní/horní mez kluzu,
dvojcatení) První podmínka nutná pro vznik
štepného lomu je plastická deformace (není to
však podmínka postacující !)
31
Kritické lomové napetí - štepení
K rustu zárodku štepné mikrotrhliny je nutné
tahové napetí urcité velikosti. Druhá podmínka
vzniku štepného lomu (šírení zárodku špetné
trhliny) dosažení kritického lomového napetí.
 • kritické lomové napetí je menší než kohezivní
  (teoretická) pevnost
 • hodnota sCF závisí na strukture oceli
 • lomy nukleacne a propagacne kontrolované

32
Problém !!!
 • Lode Liberty praskaly za teplot blízkých teplote
  normální a ne za teploty kapalného dusíku.
 • PROC ?
 • VYSVETLENÍ
 • Nárust tahového napetí na hodnotu kritického
  lomového napetí je možný jednak
 • Zvýšením rychlosti zatežování
 • Prítomností vrubu

33
Vliv rychlosti zatežování
Rychlost zatežování posouvá tranzitní teplotu
krehkosti smerem k vyšším teplotám ! S rostoucí
rychlostí zatežování mužeme ocekávat zkrehnutí
oceli

N A P E T Í
TEPLOTA
34
Vliv vrubu
Prítomnost vrubu ? napjatost
Teoretický soucinitel koncentrace napetí kt ?
vyjadruje lokalizaci napetí v koreni vrubu pri
elastické deformaci Plastický soucinitel
koncentrace napetí vyjadruje lokalizaci napetí
v koreni vrubu pri lokální plastické deformaci
35
Vliv vrubu
lokální plastická deformace vs. makroplastická
deformace
Zatížení telesa s vrubem

36
(No Transcript)
37
Vliv vrubu
napetí v koreni vrubu pri lokální plastické
deformaci
Zatížení telesa s vrubem
napr. je-li ? ? 0, pak
v plastické zóne pusobí tahové napetí, jehož
velikost muže být témer 3x vetší než Re. K
navýšení dochází v dusledku existence složky
napetí sz 1/2 (sx sy) ve smeru tlouštky.
plastický soucinitel koncentrace napetí závisí na
tlouštce steny a tedy na sz. pro tenký plech
platí podmínky rovinné napjatosti, sz
About PowerShow.com