Elements d - PowerPoint PPT Presentation

1 / 20
About This Presentation
Title:

Elements d

Description:

Coordinaci : Xavier Rosell Elements d un circuit el ctric Daniel Torres Ariza Jordi Alsina Gonz lez ndex de la presentaci Elements de control Interruptor ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:147
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: xtecCat7
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Elements d


1
Elements dun circuit elèctric
Coordinació Xavier Rosell
 • Daniel Torres Ariza
 • Jordi Alsina González

2
Índex de la presentació
 • Elements de control
 • Interruptor
 • Commutadors
 • Commutadors dencreuament
 • Receptors
 • Bombeta
 • Brunzidor
 • Motor elèctric
 • Generadors
 • Tipus de piles
 • Petaca
 • Cilíndrica
 • Botó
 • Prismàtica
 • Conductors
 • Models de circuits

3
Elements de control
 • Les funcions més bàsiques que realitzen són les
  dengegar i apagar un circuit.
 • Els més típics són
 • Interruptors
 • Commutadors
 • Commutadors dencreuament

4
Interruptor
 • Funcionament
 • En l'estat 0 no deixa passar el corrent elèctric
  entre els seus terminals de tal manera que els
  aparells connectats al circuit no podran
  funcionar.

5
Commutadors
 • Funcionament
 • Permet desviar el corrent des del terminal a cap
  al terminal b (posició 1) o des del terminal a
  cap al terminal c (posició 2).

6
Commutadors dencreuament
 • Funcionament
 • Interiorment, està composat de dos commutadors
  (sis terminals) que es mouen amb el mateix botó.
  Els dos commutadors acostumen a estar agrupats en
  quatre terminals a, b, c i d tal com apareix en
  el dibuix.

7
Receptors
 • Un receptor és un element del circuit, amb dos
  terminals a i b, que funciona gràcies a la
  energia que li lliura un generador.
 • Els tres més coneguts són
 • Motor elèctric
 • Bombeta
 • Brunzidor

8
Motor elèctric
 • Funcionament
 • El motor elèctric és el receptor que transforma
  lenergia elèctrica en energia mecànica de
  rotació.

9
Bombeta
 • Funcionament
 • La bombeta és un receptor amb dos terminals a i b
  que permet illuminar gràcies a la energia que li
  lliura un generador.

10
Brunzidor
 • Funcionament
 • El brunzidor és un component que transforma
  lenergia elèctrica en sonora.

11
Generadors elèctrics
(Imatges dels principals models de piles)
12
Pila de Petaca
 • Sutilitzen normalment per
 • Llanternes
 • i algunes joguines

13
Pila de Botó
 • Sutilitzen normalment per
 • Rellotges
 • Càmeres fotogràfiques
 • i altres aparells electrònics

14
Pila Cilíndrica
 • Sutilitzen normalment per
 • Llanternes
 • Comandaments a distància
 • Despertadors
 • Joguines, etc...

15
Pila Prismàtica
 • Sutilitzen per
 • Cotxes de radiocontrol
 • Rellotges despertadors
 • Aparells de mesura, etc...

16
Conductors
 • Funcionament
 • Els cables són conductors del corrent elèctric
  que enllacen entre ells els diversos elements que
  formen el circuit, per tal de posar en contacte
  el generador amb el receptor.

17
Representació dun circuit elèctric
 • A casa podem trobar diversos circuits. Destaquen
  els 3 més comuns
 • S'encén i s'apaga des d'un sol lloc
 • S'encén i s'apaga des de dos llocs
 • S'encén i s'apaga des de tres llocs

18
Una bombeta que s'encén i s'apaga des d'un sol
lloc
 • Es necessita
 • Una pila
 • Un interruptor
 • Una bombeta
 • I cables de connexió

19
Una bombeta que s'encén i s'apaga des de dos
llocs
 • Es necessita
 • Una pila
 • Una bombeta
 • Dos commutadors
 • I cables de connexió

20
 Una bombeta que s'encén i s'apaga des de tres
llocs
 • Es necessita
 • Una pila
 • Una bombeta
 • Dos commutadors
 • Un commutador dencreuament
 • I Cables de connexió
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com