SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN

Description:

SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN Kuliah 1: Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan Pensyarah; Dr. Sajap Maswan Unit Multimedia IPG Kampus Tuanku Bainun – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:358
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: saja9
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: SPK2102W: SENI DALAM PENDIDIKAN


1
SPK2102WSENI DALAM PENDIDIKAN
 • Kuliah 1
 • Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan
 • Pensyarah
 • Dr. Sajap Maswan
 • Unit Multimedia
 • IPG Kampus Tuanku Bainun
 • http//sajadstudio.info

2
Pengenalan Konsep SDP
 • Seni dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni
  visual, seni muzik dan seni pergerakan.
 • SDP tidak merujuk kepada bidang seni lain seperti
  seni teater, seni sastera, seni fotografi, seni
  mempertahankan diri dll.
 • Kursus ini lebih memfokus kepada aspek pemahaman,
  penghayatan dan kritikan.

3
Pengenalan
 • Adakah pendidikan seni (visual,muzik dan
  persembahan) hanya membuang masa?
 • Apakah faedah seni di ajar di sekolah-sekolah di
  negara ini untuk jangka masa panjang?

4
Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
 • Beberapa pandangan yang menyokong bahawa SDP
  memberi manfaat dari segi jangka panjang.
 • SDP boleh dijadikan sebagai wadah untuk
  membolehkan murid mengekspresikan idea secara
  bebas dan kreatif bersesuaian dengan teori
  konstuktivisme

5
Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
 • Beberapa pandangan yang menyokong bahawa SDP
  memberi manfaat dari segi jangka panjang.
 • SDP membantu dalam memenuhi keperluan semua
  pelajar yang mempunyai kepelbagaian kebolehan
  bersesuaian dengan Teori Kecerdasan Pelbagai
  (1983) oleh Howard Gardner

6
Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
 • Beberapa pandangan yang menyokong bahawa SDP
  memberi manfaat dari segi jangka panjang.
 • Hermann (1991) di dalam Quadrant Concept yang
  mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri
  menyatakan bahawa seni membantu pemikiran
  rasional dan intuitif seseorang individu.

7
Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
 • Beberapa pandangan yang menyokong bahawa SDP
  memberi manfaat dari segi jangka panjang.
 • Einstein - Gabungan dari pelbagai kecerdasan
  perlu diamalkan seperti kecerdasan muzik,
  intuitif, personal, intrapersonal, praktik,
  estetika, holistik, analitik, emosional, fizikal
  dan intelektual dalam pendidikan kanak-kanak

8
Faedah Seni dalam Pendidikan (SDP)
 • Beberapa pandangan yang menyokong bahawa SDP
  memberi manfaat dari segi jangka panjang.
 • Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam
  kajian Seni dalam Pendidikan. Beliau adalah
  seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis.

9
Faedah SDP kepada Guru
 • Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran
  mata pelajaran di sekolah lebih seronok.
 • Membantu anda memahami diri sendiri.
 • Membantu perkembangan intelek terutamanya dari
  aspek menyelesaikan masalah.

10
Faedah SDP kepada Guru
 • Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif,
  inovatif, peka, mempunyai personaliti yang
  seimbang, berketrampilan dan profesional.
 • Membantu perkembangan insan secara seimbang dan
  menyeluruh.

11
Matlamat Seni Dalam Pendidikan
 • Membentuk keperibadian generasi Malaysia yang
  celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang
  tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan
  inventif.
 • Membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran
  terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam
  persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa
  serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,
  keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan
  hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

12
Matlamat Seni Dalam Pendidikan
13
Inovatif
 • Inovatif bermaksud kebolehan untuk membuat
  pembaharuan atau mengubahsuai untuk menjadikannya
  lebih baik, elok, berkualiti dan sebagainya.

14
Kreatif
 • Kreatif ialah keupayaan untuk menjana idea baru,
  melihat masalah dari sudut yang baru dan
  mengambil risiko dalam mencuba sesuatu yang tidak
  pernah dicuba sebelumnya. Kreativiti berkait
  rapat dengan pengetahuan, kemahiran asas dan
  pemikiran kritis dan ianya boleh difahamkan
  sebagai penggunaan pengetahuan dan maklumat
  dengan cara baru.

15
Inventif
 • Inventif Mahir dan pentas menghasilkan sesuatu
 • Imagenatif Mempunyai imagenasi/bayangan dan
  kreativiti yang sangat tinggi

16
Objektif Seni Dalam Pendidikan
 • Menghargai keindahan ciptaan Tuhan.
 • Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi
  dalam proses penghasilan.
 • Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti,
  inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual,
  seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan
  dalam pengajaran dan pembelajaran.

17
Objektif Seni Dalam Pendidikan
 • Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan
  teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja.
 • Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan
  penilaian terhadap karya seni yang dibuat.
 • Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains,
  teknologi dan mata pelajaran lain.

18
Objektif Seni Dalam Pendidikan
 • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam
  persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan
  hidup.
 • Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata
  pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi
  dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
  kebangsaan.
 • Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui
  pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan
  seni pergerakan.

19
Objektif Seni Dalam Pendidikan
 • Menyedari dan menghargai suasana seni dalam
  persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan
  hidup.
 • Mengintegrasi Seni dalam Pendidikan dengan mata
  pelajaran lain melalui aktiviti yang diadaptasi
  dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
  kebangsaan.
 • Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui
  pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan
  seni pergerakan.

20
Teori Pembelajaran
21
Teori Pembelajaran
 • Behaviorism
 • Pembelajaran berlaku sekiranya terdapat perubahan
  tingkah laku yang boleh diperhatikan.
 • Kognitivisme
 • Pembelajaran berlaku sekiranya terdapat perubahan
  dalam pemikiran

22
Teori Pembelajaran
 • Konstuktivisme
 • Mereka membentuk peraturan melalui refleksi
  tentang interaksi mereka dengan objek dan idea.
 • Pembelajaran konstruktivisme menggalakkan murid
  mencari idea, membuat kajian, yakin diri dan
  dapat berinteraksi.

23
Teori Pembelajaran
 • Konstuktivisme
 • Murid membina sendiri pengetahuan atau konsep
  secara aktif berdasarkan pengetahuan dan
  pengalaman yang sedia ada.
 • Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan
  pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan yang
  sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

24
(No Transcript)
25
Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme
 • Menggalakkan murid bertanya sesama sendiri dan
  guru.
 • Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang
  sama penting dengan hasil pembelajaran.
 • Menyokong pembelajaran secara koperatif.
 • Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi
  murid.

26
Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme
 • Memberi peluang kepada murid untuk membina
  pengetahuan baru dengan memahami melalui
  penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar.
 • Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh
  murid dan menggunakannya sebagai panduan
  merancang Pembelajaran.

27
Ciri-Ciri Pembelajaran Konstuktivisme
 • Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa
  oleh murid.
 • Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana
  murid mempelajari sesuatu idea.
 • Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian
  dan eksperimen.

28
Aktiviti SDP
29
Teori Kecerdasan Pelbagai
 • Teori kecerdasan pelbagai telah diperkenalkan
  oleh Howard Gardner (1983). Dengan tajuk seven
  ways of knowing, perceiving and understanding
  life
 • Tujuh cara mengetahui, menyedari dan memahami
  kehidupan
 • p/s - 1 lagi kecerdasan telah di tambah dalam
  teori ini kemudiannya.

30
8 Jenis Kecerdasan
 • Verbal-linguistik
 • Logik-matematik
 • Visual-ruang
 • Kinestetik
 • Muzik
 • Interpersonal
 • Intrapersonal
 • Naturalis

31
(No Transcript)
32
8 Jenis Kecerdasan
33
8 Jenis Kecerdasan
34
8 Jenis Kecerdasan
35

having, using, or showing imagination having
great creative powers
Terima Kasih
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com