Eerste-lijns kwaliteitscontrole bij milieu-analyses Algemene principes Controlekaarten - PowerPoint PPT Presentation

1 / 29
About This Presentation
Title:

Eerste-lijns kwaliteitscontrole bij milieu-analyses Algemene principes Controlekaarten

Description:

Title: Slide 1 Subject: algemene presentatie Author: vcleuver Description: A4 LAY OUT Last modified by: geudensv Created Date: 11/16/2005 9:06:49 AM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:35
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 30
Provided by: vcle
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Eerste-lijns kwaliteitscontrole bij milieu-analyses Algemene principes Controlekaarten


1
Eerste-lijns kwaliteitscontrole bij
milieu-analyses Algemene principes
Controlekaarten
 • Inleiding voor de discussie over controlekaarten
  in de werkgroep Lucht
 • 8 juni 2007
 • Raf De Fré Rudy Van Cleuvenbergen

2
Method validation and quality control for
environmental analysis
De kwaliteitsverantwoordelijke voor
milieumetingen bij VITO, Rudy Van Cleuvenbergen,
zou een algemene inleiding over
kwaliteitscontrole en controlekaarten te geven.
Wegens belet heeft hij onderstaande presentatie
ter beschikking gesteld, waarvan een aantal
slides zijn overgenomen
 • door
 • Rudy Van Cleuvenbergen
 • (Masterclass cursus voor een Interscience
  publiek)
 • November 2005

3
Waarborging van de kwaliteit van de meet- en
kalibratieresultaten - ISO 17025 2005, 5.9.
 • 5.9.1 Het laboratorium moet beschikken over
  procedures voor kwaliteits-beheersing om de
  validiteit van de uitgevoerde beproevingen en
  kalibraties te bewaken. De resulterende gegevens
  moeten zodanig worden geregistreerd dat trends
  worden opgemerkt en dat voor zover praktisch
  mogelijk statistische methodes worden toegepast
  voor de beoordeling van de resultaten. Deze
  bewaking moet worden gepland en beoordeeld en kan
  o.a. omvatten
 • regelmatig gebruik van gecertificeerde
  referentiematerialen en/of interne
  kwaliteitscontrole op basis van secundaire
  referentiematerialen
 • deelname aan interlaboratoriumvergelijkingen .
 • herhaling van proeven of kalibraties met dezelfde
  of andere methodes
 • hernieuwde beproeving van bewaarde objecten
 • correlatie van de resultaten voor verschillende
  eigenschappen van een object.
 • Opmerking de gekozen methodes moeten geschikt
  zijn voor het type en de omvang van de proeven.

4
Waarborging van de kwaliteit van de meet- en
kalibratieresultaten in ISO 17025 2005 -
vervolg
 • 5.9.2 Kwaliteitsbeheersingsgegevens moeten
  worden geanalyseerd en, indien wordt vastgesteld
  dat ze buiten tevoren gestelde criteria vallen,
  moet geplande actie worden genomen om het
  probleem te corrigeren en te voorkomen dat
  incorrecte resultaten worden gerapporteerd.
 • Definitie van het kwaliteitscontroleprogramma
 • (volgens Rudy VC - in deze context van
  milieu-analyses)
 • Zelfcontrole programma gedurende het
  routinegebruik van een testmethode, om de
  voortdurende geldigheid van de gerapporteerde
  resultaten te verzekeren en de evolutie van de
  performantiekarakteristieken van de methode op te
  volgen.

5
Bredere context One ring to forever bind
them
External requirements (legislation,
accreditation/recognition bodies, )
Customer requirements (---gtcontract review)
Method validation (incl. calibration)
Measurement uncertainty
QC programme
6
The Shewart cycle of Deming wheel
7
Richtlijnen voor QC bij analyses
 • CITAC / Eurachem Guide Guide to quality in
  analytical chemistry an aid to accreditation,
  2002 (http//www.eurachem.ul.pt/guides/CITAC20EUR
  ACHEM20GUIDE.pdf)
 • Eurachem Guide Selection, use and interpretation
  of proficiency testing (PT) schemes by
  laboratories 2000 (http//www.eurachem.ul.pt/gu
  ides/ptguide2000.pdf)
 • EA-04/14 The selection and use of reference
  materials, 2002 (http//www.european-accreditatio
  n.org/Docs//00025FApplication20documents/00025F
  Application20documents20for20Laboratories20Ser
  ies204/005005FEA2D42D14rev00.pdf)
 • ISO 82581991/Cor. 11993 Shewhart control
  charts
 • NPR 66031988 Water en slib Richtlijnen voor
  interne kwaliteitsbeheersing met controlekaarten
  bij chemische analyses

8
Het kwaliteitscontrole programma
 • 3 niveaus van kwaliteitscontrole (QC)
 • 1ste lijn controles uitgevoerd en geëvalueerd
  door de operator
 • Als controle van kritische aspecten van methode
 • Om de continu geldigheid van resultaten in
  routine te verzekeren
 • Standaard onderdeel van het analytisch proces
 • 2de lijn interne controlestalen, samenstelling
  niet gekend door operator
 • Blinde stalen planning en evaluatie door QA
  management van labo
 • Bij voorkeur niet herkenbaar als 2de
  lijns-controlestalen
 • 3de lijn externe controlestalen, concentratie
  niet gekend door labo
 • Ringtest, interlaboratorium vergelijking (IC) of
  Proficiency Testing (PT)
 • Aanbieding van stalen en rapportering/evaluatie
  door externen

9
Het kwaliteitscontrole programma
 • Conventie voor ISO 17025 (accreditatie) en
  erkenning minimaal 2 van de 3 vereist
 • 1ste lijn 3de lijn
 • Aanbevolen program indien fit-for-purpose PT
  schema beschikbaar
 • 1ste lijn 2de lijn
 • Moet worden toegepast indien geen PT schema
  bestaat, of indien bestaande PT schemas niet
  fit-for-purpose zijn (e.g. stalen of
  referentiewaarden niet representatief, te weinig
  deelnemers)
 • 2de lijn 3de lijn ?
 • (nvdr nooit gehoord of gezien)
 • conclusie 1ste-lijns kwaliteitscontrole is
  steeds vereist
 • In recente Belac richtlijnen en internationaal is
  3de lijns niet meer zo vrijblijvend meedoen
  indien beschikbaar!

10
 • Key steps
 • Plan
 • Wat vastleggen welke Q-controles hele QC
  programma in Q-handboek
 • Hoe procedures - werkinstructies
  (routinepraktijken, software-grafieken,
  bijzondere eisen van klanten.), bereiding of
  aankoop van referentiestalen
 • Wanneer frequentie vastleggen (absoluut of
  relatief)
 • Do
 • elk van de gekozen niveaus volgens planning in
  Q-handboek
 • Check
 • QC werk is enkel effectief indien evaluatie
 • Moet steunen op vooraf vastgelegde out-of-control
  criteria, die consistent zijn/blijven met de
  performantiekarakteristieken van de methode
 • en

11
 • Key steps (vervolg)
 • Act
 • Nonconformiteiten moeten terdege onderzocht
  (weerslag op welke stalen, potentieel effect op
  kwaliteit resultaten) en tot gepaste remediërende
  en/of correctieve acties leiden
 • Remediërende acties korte-termijn acties voor
  het wegwerken van de niet-conformiteit en impact
  op resultaten (bv. oplossen technisch probleem,
  gevolgd door hermeting)
 • Correctieve acties (indien nodig, bijv. bij
  weerkerend probleem) bijkomende interne acties
  om te voorkomen dat gelijkaardige
  nonconformiteiten opnieuw optreden in de toekomst
  (bijv. oorzaken opzoeken, gevolgd door
  selectie/applicatie van meest belovende
  benadering om oorzaken weg te nemen, met finale
  check van effectiviteit van genomen maatregelen)
 • Als een nonconformiteit twijfel zaait over de
  kwaliteit van resultaten en niet kan geremedieerd
  worden (bijv. omdat geen dubbelstaal beschikbaar
  is), dan moet de klant verwittigd worden door een
  duidelijke waarschuwing in het rapport
 • Interne feedback ook positieve is van
  cruciaal belang om de motivatie van de operators
  te behouden (bijv. trendanalyse, resultaten
  2de/3de lijns QC)

12
 • Registraties
 • registratie en archiveren vereist voor elk van de
  key steps
 • Plan instructies (incl. criteria of
  statistische controle) moeten ondubbelzinnig
  beschreven zijn in de analyse- en/of algemene
  procedure waar nodig refereren naar formulieren,
  controlekaarten etc.
 • Do deel van normale analytische registraties
 • Check moet aantoonbaar zijn (bv. data evaluatie
  software, manuele ticking, bijgeschreven
  commentaar, specifiek formulier )
 • Act registratie in algemeen kwaliteitsbeheerssys
  teem van labo voor nonconformiteiten is
  aangewezen indien correctieve acties nodig of
  vorige analyses getroffen in andere gevallen kan
  registratie van evaluatie/actie in de
  analysefile, controle kaart, instrument logboek
  e.d. volstaan

13
Eerste lijns QC
 • Focus op verschillende aspecten is mogelijk,
  typisch
 • Geschiktheidstest van meetsysteem, reagentia
 • Controle van analysepad (staalvoorbereiding,
  kalibratie)
 • Afwezigheid van besmetting, interferenties
 • Kritische aspecten dienen steeds gecontroleerd.
  Deze zijn bepaald door parameter, methode,
  techniek, materiaal..
 • ---gt 1ste lijns QC program wordt in de praktijk
  afgestemd op
 • efficiëntie
 • duurzaamheid uitvoerbaar houdbaar op lange
  termijn
 • complementariteit met andere gebruikte QC tools

14
1ste lijn QC
 • Enkele mogelijkheden
 • Gebruik van referentiestalen
 • Gebruik van blanks (systeem-, reagens-,
  procedure-, veld- )
 • Duplicaat analyses
 • Standaardadditie
 • Interne standaarden en isotoop dilutie
 • Systeem performantie checks
 • Plausibiliteitscontrole van resultaten
  (verhouding tussen parameters, bijdrage tot som,
  verwacht resultaat na vorige )
 • Bevestigende analyse met andere
  methode/techniek/materiaal

15
 • Gebruik van referentiestalen
 • Laat controle toe van meeste/alle stappen van de
  analyseweg
 • Meet vooral within-lab reproducibility, dus
  referentiestaal moet geen CRM zijn
 • Materiaal moet voldoende homogeen en stabiel
  zijn, en zo representatief als mogelijk (matrix,
  parameter, concentraties)
 • Bij voorkeur Shewhartkaart voor evaluatie

16
 • Gebruik van procedure blanks
 • Moet gericht zijn op de volledige procedure
 • Ideaal is afwezigheid van het analyt in de blank
  (lt LOD, lt LOQ/2)
 • Evaluatie kan problematisch zijn wegens
  (onbekend) verband met oorzaak van blank
 • Normaal één van volgende
 • Vaste absolute grens
 • Vaste grens in verhouding tot resultaat ()
 • Statistische controle (controlekaart)
 • Correctie voor procedure blank (risico met
  reproduceerbaarheid !)

17
 • Duplicaat analyses
 • Bijzonder nuttig indien geen representatief
  referentiestaal beschikbaar (bijv. zwevende
  stoffen in afvalwater)
 • Geeft geen indicatie over constante fout
 • Evaluatie kan steunen op
 • Vaste grens, bij voorkeur statistisch afgeleid
  (verschil tussen resultaten lt2.8 sr of sR)
 • Shewhart R-kaart, met actiegrenzen bij 3,27 maal
  het gemiddelde genormaliseerde bereik en
  alarmgrenzen bij 2,46 maal ( the average
  normalised range)
 • Gebruik van standaardadditie, interne standaarden
 • Spiking methode moet toespitst worden op
  representatieve toevoeging, bijzonder voor vaste
  matrices
 • Berekening van de recovery van interne standaard
  (bijv. met gebruik van injectiestandaard) is
  krachtig middel voor controle van hele analyseweg
  van elk staal

18
 • Systeem performantie checks
 • Instrumentele detectielimiet (bijv. voor
  sporenanalyse, )
 • Signaal/Ruis verhouding voor kritische component
 • Resolutie (bijv. voor scheidingstechnieken )
 • Complete scheiding of hoogte vallei tussen
  kritisch paar pieken
 • Kalibratie checks
 • Onafhankelijke standaard (bijv. indien analyt
  onstabiel)
 • Controle oplossing (bijv. indien kalibratiecurve
  slechts periodiek opgesteld of niet toepasbaar
  voor deze techniek)
 • Drift controle tussen/na stalen (bijv. indien
  respons kan fluctueren)
 • Correlatiecoëfficiënt van kalibratiecurve

19
Gebruik van controlekaarten
 • Controlekaart
 • grafiek van testresultaten i.f.v. de tijd of
  staalnummer, waarop controlegrenzen zijn
  aangegeven
 • Shewhart kaart
 • met statistisch bepaalde grenzen, om snel
  onwaarschijnlijke resultaten of afwijkende trends
  te ontdekken
 • ---gt vooral aanbevolen voor evaluatie van
  referentiestaal (X-kaart) of duplicaat
  analyses (R-kaart)
 • Gebruik van Shewhart kaarten wordt beschreven in
  diverse normen en richtlijnen (bv. ISO 8258, NPR
  6603) er is geen uniek stel instructies

20
Shewhart kaart historiek en principes
 • Ontwikkeld door Walter Shewhart voor controle van
  industriële producten (Bell Labs 1924) verder
  door W.E. Deming
 • Principe eigenschappen van elk product wisselen
  dit kan door waarschijnlijkheids-statistiek
  worden beschreven
 • Ingrijpen heeft slechts zin als er variaties
  buiten de gewone statistiek optreden anders
  maakt men het proces nog onstabieler
 • Normaalverdeling is niet vereist voor de
  frequentie van het voorkomen van uitliggers op 2s
  en 3s dit lijkt universeel geldig
 • Toepassing in industrie, economie, wetenschappen,
  analyse.
 • Nadien zijn veel varianten uitgevonden voor
  specifieke testen, veel voor trendanalyse

21
Shewhart controlekaart illustratie
zone
3s bovenste controlegrens
A
2s bovenste alarmgrens
B
C
gemiddelde
C
B
- 2s onderste alarmgrens
A
- 3s onderste controlegrens
22
Gebruik van Shewhart kaart voorbeeld
 • Start
 • gebaseerd op 15 onafhankelijke metingen waarvan
  gemiddelde en standaardafwijking worden berekend
 • Teken op een grafiek voor controle van de
  volgende 30 metingen
 • gemiddelde
 • actiegrenzen of controlegrenzen ( 3s, of 99,7
  van normaalverdeling)
 • alarm- of waarschuwingsgrenzen ( 2s, of 95 van
  normaalverdeling)
 • Evaluatie van metingen
 • 1 meting per reeks of dag wordt op kaart getekend
  en beoordeeld andere beoordeeld maar niet geplot
  (within-lab reproducibility !)
 • Actie indien
 • 1 punt buiten actiegrenzen
 • 2 opeenvolgende punten buiten zelfde alarmgrens
 • 7 opeenvolgende punten met toenemende afwijking
  van gemiddelde

23
(No Transcript)
24
 • Bijkomende trendanalyse op volledige kaarten -
  historiek
 • Extreme waarden die technisch te verklaren zijn
  worden gemerkt en niet meegeteld voor verdere
  statistische verwerking
 • De evolutie van de standaardafwijking en het
  gemiddelde worden statistisch getest (op
  significante afwijkingen)
 • 30 punten van kaart N tegen historiek van max. 90
  punten (kaart N-1, N-2, N-3)
 • Test voor s 2-zijdige F-test met a 0,01 voor
  ca. 90 punten vereenvoudigd tot
 • 0,75 lt lt 1,48
 • Test voor gemiddelde 2-zijdige t-test met a
  0,01 voor historiek van ca. 90 punten herleid
  tot
 • lt 0,54
 • Indien één van beide testen faalt
  out-of-control situatie
 • Indien beide testen OK, nieuwe berekening van
  gemiddelde en grenzen uit alle data van kaarten
  N, N-1 and N-2

25
Andere types controlekaarten (dan Shewart)
 • kaart met vaste grenzen
 • indien statistische grenzen niet haalbaar
 • CUSUM of cumulative sum
 • bijzonder gevoelig om drift tijdig te detecteren
  (vanaf 0,25 s)
 • krijgt voorkeur bij vast opgestelde
  meettoestellen volgens EN14181
 • vele andere types, minder verspreid bekend bij
  metingen
 • Moving average (MA, EWMA), p, np, c, u, z..,
  3-way, multivariaat..
 • (ergens een meer geschikt type voor
  controlegas???)

26
Gebruik van controlekaarten met vaste grenzen
 • De vaste grenzen moeten goed onderbouwd zijn
 • Bij voorkeur uit statistische analyse van een
  grote reeks representatieve data
 • Direct gebruik van vereisten uit normen of
  wetgeving kan leiden tot ongemerkt afglijden van
  de performantiekarakteristieken van de methode
 • Een vorm van trendanalyse moet gepland en
  toegepast worden
 • Bij voorkeur minstens voor controlestaal en
  minstens 1x/ jaar (--gt management review)
 • Statistisch afgeleide grenzen dienen herzien
  wanneer significante trends worden ontdekt
 • Bij realistische statistisch afgeleide grenzen
  ligt ca. 10-35 van de metingen in de uiterste
  kwartielen

27
Controlekaart als essentieel bewijsstuk voor QC
( wat auditeur moet kunnen zien)
 • Continuïteit van kwaliteitscontrole en
  registratie hiervan
 • Voor alle parameters recentste controlekaart
  best op figuur
 • Redelijkheid van de grenzen (2s lt totale
  meetonzekerheid)
 • Gemeten waardes (indien ref. waarde gekend)
 • Historiek van de kwaliteit op voorgaande
  controlekaarten
 • stabiliteit van de standaardafwijking
 • stabiliteit van het gemiddelde
 • Verficatie van acties genomen na out-of-control
  situaties
 • Grafische voorgestelde controlekaart is praktisch
  een must
 • alternatieve systemen kunnen, indien voldaan aan
  onderstaande

28
Samengevat
 • Eerste lijnscontrole is nodig voor alle kritische
  stappen van het meetproces
 • Er zijn verschillende vormen van 1
  lijnscontrole bv. lektest, drift-controle op
  zero en span, controlestaal, controle van
  instrumentparameters
 • Behoorlijke planning uitvoering controle
  actie is vereist voor elke 1 lijns- QC (Deming
  cirkel P-D-C-A)
 • Controlekaart is standaardinstrument voor
  opvolging van 1 lijns-QC. Shewartkaart is de
  eerste keuze
 • De 1lijnscontrole gebeurt onmiddellijk, voor de
  analyse
 • Voor erkende labos is gebruik van controlegassen
  verplicht als 1 lijnscontrole

29
Probleem Hoe de sprong vermijden?-
continuïteit van 1-lijnscontrole met
referentiegassen?
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com