Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes

Description:

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:121
Avg rating:3.0/5.0

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Disruptive Behavior Disorders in adolescence related to levels of platelet MAO-B and polymorphisms in two candidate genes


1
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and
Disruptive Behavior Disorders in adolescence
related to levels of platelet MAO-B and
polymorphisms in two candidate genes
 • Kerstin Malmberg

2
Målsättning med studien
 • Övergripande syftet var att studera symptom på
  ADHD och DBD (inkl ODD och CD) hos ungdomar och
  samband med kandidatgenerna 5-HTT och MAO-A samt
  MAO-B aktivitet i blodplättar
 • ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity disorder,
  Uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet/impulsivite
  t
 • ODD, Oppositional Defiant Disorder. Trotssyndrom
 • CD, Conduct Disorder. Uppförandestörning
 • DBD, Disruptive Behavior Disorders. Utagerande
  beteendestörning
 • MAO, Monoaminoxidas
 • 5-HTT, 5-HydroxyTryptamine Transporter

3
Biologiska markörer för serotoninsystemet
 • Två gener som har stor betydelse för serotonin
  systemet är
 • 5-HydroxyTryptamineTransporter Linked-Poylmorphic
  region
 • (5-HTT LPR), existerar i tre varianter
  (polymorfism)
 • 5-HTT LPR ll lång lång Homozygot för lång
 • 5-HTT LPR ss kort kort Homozygot för kort
 • 5-HTT LPR ls lång kort Heterozygot
 • Monoamine oxidas-A Various Number of Tandem
  Repeat (MAO-A VNTR), existerar i två varianter
  (polymorfism)
 • Repetitioner mindre än eller lika med 3 kort
  MAO-A VNTR s
 • Repetitioner 4 och mer lång MAO-A VNTR l
 • Monoamine oxidas B
 • MAO-B kan mätas i blodplättar och är där en
  markör för monoamine systemet i Centrala Nerv
  Systemet (CNS)

4
Korta allelen är involverad i
 • Affektiva störningar och alkoholberoende
 • Sämre svar på SSRI
 • Lägre nivåer av 5-HTmetaboliter hos människa och
  primater
 • Högre poäng på neurotisk läggning
 • Starkare amygdala respons för situationer med
  rädsla och olika stimuli

2021-05-06
Kerstin Malmberg
4
4
5
MAO
 • Är involverad i signalsubstanserna dopamin,
  serotonin och noradrenalin
 • MAO-A
 • Lokaliserad på X kromosomen
 • Låg MAO-A aktivitet är associerad med
 • avvikande beteende-fenotyper (Brunner at al 1993,
  Cases et al 1995, Caspi 2002) Antisocial
  personlighet, impulsivitet, aggression
 • MAO-B
 • Låg MAO-B aktivitet i trombocyter har blivit
  associerad med
 • Impulsivitet, Aggressivitet, Sensationssökande,
  Undviker enformighet, Markör för endofenotyp
  associerad med typ II alkoholism

2021-05-06
5
6
Insamlingsprocedur
2021-05-06
Kerstin Malmberg
6
7
Metod
 • Bedömning och undersökning som inkluderade
 • Intervju med Kiddie-Sads-Present and Lifetime
  version
 • (K-SADS-PL) med varje tvilling och minst en
  förälder
 • K-SADS-PL är en semistrukturerad diagnostisk
  intervju metod för att bedöma aktuell och
  tidigare episod av psykopatologi hos barn och
  ungdomar enligt DSM-IV-TR kriterier och består
  av en screening intervju och supplement
 • Blodprov
 • Kandidatgener
 • MAO-B i blodplättar

8
Diagnostik av ADHD subtyper, ODD och CD enligt
K-SADS-PL
 • Dimensionell skala symptomen adderades för
  diagnoserna
 • Kliniska diagnoser när symptomet var säkert dvs
  Tröskelvärdet
 • Subkliniska diagnoser när symptomet var säkert
  och ibland dvs Tröskel och Under tröskel
  tillsammans

2021-05-06
9
Subkliniska diagnoser och dimensionella mått på
ADHD/DBD och samband med MAO-B aktivitet i
blodplättar hos flickor
10
Subklinisk diagnos DBD (ODD eller CD) och MAO-A
genotyp hos pojkar
11
Subklinisk diagnos CD och 5-HTT LPR genotype hos
pojkar
2021-05-06
11
12
ADHD symptom och samband med kort 5-HTT LPR
eller kort MAO-A VNTR genotyp i kombination med
hög aktivitet av MAO-B i blodplättar hos pojkar
13
Subklinisk ADHD-kombinerad typ och symptom i
K-SADS-PL screening intervju
14
Subklinisk DBD och symptom i K-SADS-PL
screening intervju
15
Subklinisk ADHD/DBD och K-SADS-PL fördjupad
intervju om rökning och alkohol
16
Symptom enligt K-SADS-PL screening intervju och
MAO-B aktivitet i blodplättar samt 5-HTT-genotyper
17
Konklusion 1
 • Serotoninsystemet har samband med symptom på
  ADHD/DBD
 • Hos flickor
 • Låg aktivitet av MAO-B i blodplättar och symptom
  på ODD och DBD
 • Hos pojkar
 • Hemizygositet för den korta MAO-A VNTR allelen
  och symptom på CD.
 • Heterozygositet för 5-HTT LPR genotyp och
  symptom på CD.
 • Hög aktivitet av MAO-B i blodplättar i
  kombination med den korta allelen av 5-HTT
  genotypen eller den korta MAO-A genotypen och
  symptom på ADHD
 • Serotoninsystemet har samband med flera andra
  symptom
 • Låg aktivitet av MAO-B i blodplättar och
  symptomen
 • Irritablitet och vrede, Rädd att
  anknytningsobjektet ska skadas och
  Regelbrytare
 • Homozygositet för den långa allelen 5-HTT LPR
  och symptomen
 • Irritablitet och vrede, Brist på intresse och
  motivation, Rädd att vara ensam hemma och
  Provat Cannabis
 • Heterozygositet för 5-HTT-LPR och symptomet
 • Impulsivitet

18
Konklusion 2
 • En bred klinisk bedömning med en fördjupad
  anamnes och bedömning behövs för ungdomar med
  preliminär diagnos på ADHD/DBD
 • Subkliniska diagnoser på ADHD/DBD har ett samband
  med
 • Flera andra psykiatriska/psykologiska symptom
 • Rökning och hög konsumtion av alkohol

18
19
 • Tack till alla medarbetare
 • Jan-Olov Larsson, Docent Karolinska Institutet
 • Lars Oreland, Professor Uppsala Universitet
 • Paul Lichtenstein, Professor Karolinska
  Institutet
 • Hanna-Linn Wargelius, Med dr Uppsala Universitet
 • Tobias Edbom, Med dr Karolinska Institutet
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com