Meas - PowerPoint PPT Presentation

1 / 25
About This Presentation
Title:

Meas

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: Jean Geoghegan Last modified by: Nora Created Date: 2/16/2001 7:56:54 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:49
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: JeanG164
Category:
Tags: meas | nios

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Meas


1
An Tionscnamh um Pleanáil Fhorbartha
Scoile Tionscnamh ag scoileanna do scoileanna
 • Measúnú chun Foghlama
 • Gaelscoileanna
 • 20 Samhain 2009
 • Máire Uí Chiaráin

2
Measúnú - Ciall agus Feidhm
 • Measúnú cad é?
 • Cén fáth a ndéanaimid é?
 • An bhfuil gá leis?

3
Cad é?
 • Is próiseas é le heolas a bhailiú faoi fhoghlaim
  leanaí

4
Aidhm
 • Fáthmheas
 • Deimhniú
 • Foghlaim
 • Idirdhealú
 • Aiseolas
 • Treoir
 • Spreagadh

5
Bealaí aitheanta le Measúnú a dhéanamh
 • Measúnú suimitheach Measúnú na Foghlama (MnF)
 • Measúnú múnlaitheach
 • Measúnú chun Foghlama (McF)

6
Dhá Phríomhshaghas Measúnaithe
Suimitheach (MnF) Múnlaitheach (McF)
Cuspóir A fháil amach céard atá ar eolas ag daltaí, céard a thuigeann siad agus céard atá siad in ann a dhéanamh. An dul chun cinn atá déanta acu a thomhas Cuidiú le daltaí chun foghlaim (measúnú a chothaíonn próiseas na foghlama)
Uainiú Ceann cúrsa (i ndiaidh na foghlama) Leanúnach (le linn na foghlama)
Samplaí Trialacha agus Scrúduithe Ceistiú Aiseolas (marcáil, i scríbhinn ó bhéal) Piarmheasúnú agus féinmheasúnú
Rialú Múinteoir agus seachtrach Múinteoir agus dalta
7
McF Prionsabail agus Pleanáil
 • ? Príomhphrionsabail McF
 • ? Réasúnaíocht
 • ? Straitéisí Pleanála

8
Luaitear cúig phrionsabal le McF sa seomra ranga
 • An Rún Foghlama a chomhroinnt
 • Na Critéir Rathúlachta a chomhroinnt
 • Ceistiú ar ardchaighdeán bunaithe ar
 • na Critéir Rathúlachta
 • Aiseolas a thabhairt bunaithe ar na
  Critéir Rathúlachta
 • Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú

9
An Rún Foghlama a Chomhroinnt
 • Ba chóir go mbeadh tuiscint shoiléir ag daltaí ar
  rún foghlama gach ceachta (cuir ar an gclár dubh
  ag tús an ranga é)
 • Is é atá i gceist leis an rún foghlama ná an
  cuspóir atá agat maidir leis na rudaí a bheidh ar
  eolas ag daltaí, na rudaí a thuigfidh siad nó a
  bheidh siad in ann a dhéanamh ag deireadh an
  ranga
 • Samplaí
 • - Ag deireadh an ranga seo ba cheart go mbeifeá
  in ann

10
Comhroinnt na gCritéar Rathúlachta
 • Tabhair critéir shoiléire shothuigthe atá
  bainteach leis an rún foghlama do na daltaí
 • Sampla
 • - ba cheart go mbeifeá in ann gaineamh, salann
  agus uisce a dheighilt óna chéile agus tú ag
  baint úsáide as modhanna áirithe agus ba cheart
  go dtuigfeá na fáthanna go bhfuil siad deighilte
 • Cabhraigh le daltaí chun na caighdeáin a bhfuil
  siad ag díriú orthu a aithint taispeáin dóibh
  obair dhaltaí eile a shroich na critéir
  rathúlachta agus mínigh na fáthanna gur shroich

11
Ceistiú ar Ardchaighdeán
 • Cruthaigh atmaisféar ranga ina mbraitheann na
  daltaí go léir slán maidir le seans a thógáil
  agus earráidí a dhéanamh
 • Cén fáth ceisteanna a chur sa rang?
 • Cén sainmhíniú a bheadh agat ar cheist mhaith?

12
Ceist mhaith?
 • Ceann a thugann ar na daltaí smaoineamh?
 • Ceann a spreagann plé?
 • Ceann a bhfuil freagra ag gach dalta uirthi?
 • Ceann a dhéanann idirdhealú idir daltaí?
 • Ceann a bhfuil mar aidhm aici?
 • Cad mar gheall ar dhaltaí nach dtugann freagraí
  sa rang?

13
Ceistiú
 • Tráth feithimh
 • Éagsúlacht sa cheistiú
 • Forbairt eochaircheisteanna (le haghaidh
  céimeanna tábhachtacha sa cheacht)
 • Caighdeán na gceisteanna
 • (Cén fáth a gceapann tú...?)
 • (An bhfeiceann tú aon ghaol idir?)
 • Ceisteanna dea-phleanáilte
 • Níos mó ná dalta amháin páirteach sa bhfreagairt

14
Aiseolas trí Ráiteas
 • Cé chomh soiléir is a bhíonn an t-aiseolas a
  thugaimid do dhaltaí?
 • Caithfidh tú iarracht níos fearr a dhéanamh
 • Déan tuilleadh forbartha ar na smaointe
 • seo
 • Iarracht mhaith, coinnigh suas í
 • Gá le breis sonraí anseo

15
Aiseolas trí Ráiteas
 • Gan ach ráiteas mar mharcáil v bronnadh marcanna
 • Freagraíonn daltaí níos fearr do ráitis
  chuiditheacha seachas grádanna amháin
 • Cuireann marcanna an bhéim ar an gcomórtas agus
  ní ar an dul chun cinn pearsanta, téann siad i
  gcoinne na foghlama comhoibrithí
 • Cuireann marcanna lagmhisneach ar dhaltaí a
  ghnóthaíonn torthaí ísle
 • Ní thugann marcanna comhairle dfhoghlaimeoirí
  maidir le conas is féidir feabhas a chur ar a
  gcuid oibre

16
Aiseolas Éifeachtach
 • An uair is éifeachtaí daiseolas ná nuair a
  chinntíonn sé do na daltaí
 • a Láidreachtaí
 • a Laigí
 • an chéad chéim Eile (agus conas)
 • (L.L.E.)

17
Féinmheasúnú agus Piarmheasúnú
 • Féinmheasúnú
 • Tá na daltaí páirteach sa mheasúnú ar phíosa
  oibre dá gcuid féin agus tá siad freagrach as an
  measúnú sin (Ní mór fios na gcritéar rathúlachta
  a bheith acu)
 • Piarmheasúnú
 • Tá na daltaí páirteach i measúnú obair dhaltaí
  eile (ní mór tuiscint shoiléir a bheith acu ar
  cad atá á lorg acu in obair a gcomhdhaltaí)
 • Is minic a théann piarmheasúnú agus féinmheasúnú
  in éineacht.

18
Féinmheasúnú agus Piarmheasúnú
 • Tá cuid mhór buntáistí ag féinmheasúnú agus ag
  piarmheasúnú thar obair atá measúnaithe ag an
  múinteoir, de réir na litríochta.
 • Éilíonn siad ar dhaltaí freagracht a ghlacadh as
  a gcuid oibre féin (bheith réamhghníomhach
  ina leith)
 • Spreagann siad an fhoghlaim trí phlé agus
  chíoradh (iarrtar ar dhaltaí a dtuairimí a
  chosaint)
 • Cuireann siad leis an inspreagadh agus leis an
  tsuim
 • Tugann siad ar dhaltaí machnamh a dhéanamh
 • Forbraíonn siad scileanna comhoibrithe

19
Straitéisí le haghaidh Féinmheasúnaithe
 • Soilse tráchta
 • Iarrtar ar dhaltaí cód dathanna a úsáid le
  tuiscint reatha ar thorthaí foghlama a léiriú
 • Samplaí oibre
 • Tugtar samplaí oibre do dhaltaí. Iarrtar orthu
  an píosa oibre is fearr a aithint maraon le
  dearmaid choitianta agus cúiseanna leo
 • Scéimeanna marcála
 • Tugtar scéim mharcála do dhaltaí agus iarrtar
  orthu í a úsáid chun a bhfreagraí féin a cheartú

20
Straitéisí le haghaidh Piarmheasúnaithe
 • Tosaigh le céim bheag agus bog ar aghaidh de réir
  a chéile m.sh. Iarr ar an 1ú Bhliain cóipleabhair
  a mhalartú, a sheiceáil go bhfuil lipéid curtha
  ar léaráidí, go bhfuil eochairfhocail do thopaicí
  in úsáid
 • Tabhair freagraí do thriail dóibh agus iarr orthu
  trialacha a chéile a cheartú (triail ghairid)
 • Iarr ar dhaltaí ceisteanna TS nó AT a fhreagairt,
  tabhair scéim mharcála dóibh agus iarr orthu
  ceisteanna a chéile a cheartú

21
Modheolaíochtaí Teagaisc McF
 • Gan ach ráiteas mar mharcáil
 • Ionchur ó dhaltaí i gcinntí faoi obair bhaile
 • Obair bhaile a chur ar an gclár dubh ag tús an
  ranga
 • Daltaí ag scríobh ceisteanna do thrialacha
 • Daltaí ag cur ceisteanna
 • Ceistiú ag an múinteoir (gan lámha in airde!)
 • Tráth feithimh
 • Obair phéire agus obair ghrúpa (ar chleachtaí
  ranga)
 • Féinmheasúnú ag daltaí (soilse tráchta)
 • Piarmheasúnú ag daltaí
 • Eile

22
Cén fáth Measúnú chun Foghlama -taighde
 • Spreagann McF daltaí le bheith níos gníomhaí agus
  níos freagraí mar rannpháirtithe ina gcuid
  foghlama féin
 • De réir tuarascáil OECD bíonn neartú suntasach i
  ngnóthachtáil daltaí a mbaintear leas as an
  measúnú múnlaitheach mar mhodheolaíocht sa
  teagasc a bhíonn acu (OECD, 2005) ECFE, 2005
 • Leanann dul chun cinn i bhfoghlaim daltaí measúnú
  múnlaitheach agus is i gcás na ndaltaí laga is mó
  an dul chun cinn
 • (Black and Wiliam, Kings College London, 2000)

23
Cén fáth Measúnú chun Foghlama pleanáil agus
feabhsú scoile
 • Spreagann sé múinteoirí chun machnamh a dhéanamh
  ar a gcleachtas ranga
 • Daingníonn sé cultúr cleachtas nuálach
 • Cothaíonn sé cultúr comhoibríoch i measc
  múinteoirí mar roinn ábhair agus ar bhonn
  traschuraclaim
 • Cuireann sé an teagasc agus an fhoghlaim ar chlár
  na forbartha scoile
 • Ba chóir tarraingt ar McF níos minicí i gcomhar
  le modhanna eile measúnaithe (Tuarascálacha
  Cigireachta Scoile 2006-07)

24
PLEAN GNÍMH MEASÚNAITHE GRÚPA_________________
DÁTA____________
STRAITÉIS McF SPRIOC-GHRÚPA (RANG, BLIAIN,) MÉID AMA LEAGTHA SÍOS DON CHLEACHTAS GNÍOMHAÍOCHTAÍ (CÉARD ATÁ LE DÉANAMH?) CRITÉIR RATHÚLACHTA (CONAS A BHEIDH A FHIOS AGAT AN BHFUIL AG ÉIRÍ LEIS?) DÁTA LE hAGHAIDH ATHBHREITH-NITHE


Is féidir le múinteoirí aontú ar triail a bhaint
as líon teicnící féachaint an bhfuil aon dul chin
cinn suntasach san fhoghlaim, san inspreagadh nó
i gcuimsiú na ndaltaí go léir. Is féidir
athbhreithniú tar éis tréimhse áirithe ama a phlé
féachaint an bhfuil an teicníc ina cabhair agus
an scaipfí amach níos leithne í, an leanfaí léi,
an stopfaí í nó an leasófaí í.
25
Críoch
 • maireuichiarain_at_sdpi.ie
 • Príomhoifig 018057729
 • Suíomh Gréasáin www.sdpi.ie
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com