ZAKON O URE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ZAKON O URE PowerPoint presentation | free to download - id: 73c0d6-NzBiOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ZAKON O URE

Description:

ZAKON O URE ENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA Objavljen u – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: rade156
Learn more at: http://www.gf.ucg.ac.me
Category:
Tags: ure | zakon | kondo

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ZAKON O URE


1
ZAKON O UREÐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
 • Objavljen u "Sl. listu CG", 51/08 , 40/10, 34/11,
  40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14
 • napomena crvenim slvima su prikazane izmjene u
  odnosu na proslu godinu

2
SADRŽAJ
 • OSNOVNE ODREDBE
 • UREÐENJE PROSTORA
 • POSEBNE ODREDBE
 • PRACENJE STANJA U PROSTORU (MONITORING)
 • VRSTE I SADRŽAJ PLANSKIH DOKUMENATA
 • IZRADA I DONOŠENJE PLANSKIH DOKUMENATA
 • SPROVOÐENJE PLANSKIH DOKUMENATA
 • UREÐIVANJE GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • IZGRADNJA OBJEKATA
 • POSEBNE ODREDBE
 • TEHNICKA DOKUMENTACIJA
 • GRAÐEVINSKA DOZVOLA
 • GRAÐENJE OBJEKTA
 • UPOTREBNA DOZVOLA
 • LICENCA
 • INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE
 • UKLANJANJE OBJEKATA
 • NADZOR
 • KAZNENE ODREDBE

3
OPŠTE ODREDBE
 • Predmet zakona- sistem uredenja prostora Crne
  Gore i uslovi izgradnje objekata
 • Cilj uredenja prostora-obezbjedivanje uslova za
  prostorni razvoj Crne Gore
 • Cilj uredenja izgradnje objekata - stvaranje
  uslova da se objekti grade u skladu sa zakonom i
  drugim propisima, standardima, tehnickim
  normativima i normama kvaliteta u oblasti
  izgradnje objekata
 • Uredenje prostora obuhvata
 • pracenje stanja u prostoru (monitoring),
 • utvrdivanje namjene, uslova i nacina korišcenja
  prostora kroz izradu i donošenje planskih
  dokumenata,
 • sprovodenje planskih dokumenata i
 • uredivanje gradevinskog zemljišta
 • Izgradnja objekata obuhvata
 • izradu tehnicke dokumentacije,
 • izdavanje gradevinske dozvole,
 • gradenje objekta i
 • izdavanje upotrebne dozvole

4
OPŠTE ODREDBE
 • Ucešce javnosti- pravo na obaviještenost, davanje
  inicijativa, mišljenja i sl. u vezi sa poslovima
  uredenja prostora i izgradnje objekata osim za
  objekte od posebnog znacaja za odbranu zemlje.
 • Objekti od opšteg interesa (državni i lokalni),
  poseban tretman porodicnih stambenih zgrada
 • Strucni ispit- uslov za obavljanje poslova
  odredenih ovim zakonom
 • Znacenje pojedinih izraza
 • prostor
 • prostorni razvoj
 • namjena površina
 • javna površina
 • indeks izgradenosti
 • indeks zauzetosti
 • nivelaciono rješenje
 • regulaciona linija
 • gradevinska linija
 • urbanizacija
 • zaštitne zone
 • gradevinsko zemljište
 • gradenje objekta
 • objekat
 • adaptacija
 • održavanje objekta
 • gradevinski proizvodi
 • poboljšanje energetske efikasnosti

5
UREÐENJE PROSTORA
 • Djelatnost uredenja prostora i izgradnje objekata
  mora biti uskladena sa posebnim propisima iz
  širokog spektra oblasti (u vezi sa nacelima
  uredenja prostora)
 • Planski dokumenti
 • odreduju organizaciju, korišcenje i namjenu
  prostora
 • odreduju mjere i smjernice za uredenje, zaštitu i
  unaprjedenje prostora
 • imaju karakter javnog dokumenta
 • medusobna uskladenost planskih dokumenata - plan
  uže teritorijalne cjeline uskladuje se sa planom
  šire teritorijalne cjeline

6
UREÐENJE PROSTORAPracenje stanja u prostoru
(monitoring)-nadležni organi državne i organi
lokalne samouprave)
 • Pracenje stanja
 • priprema i vodenje dokumentacione osnove o
  prostoru
 • izrada izvještaja o uredenju prostora
 • izrada i donošenje programa uredenja prostora
 • formiranje i vodenje informacionog sistema o
  prostoru
 • Dokumentaciona osnova o prostoru
 • vode je nadležni organ uprave (državne i/ili
  lokalne)
 • sadržaj propisuje Vlada
 • Izvještaj o stanju uredenja prostora
 • javan dokument sa obavezom objavljivanja u
  zakonom propisanim medijima.
 • period izrade jednom godišnje
 • radi ga Ministarstvo za Vladu, a lokalni organ za
  skupštinu lokalne samouprave
 • organ lokalne uprave dužan je da izvještaj o
  stanju uredenja prostora dostavi Ministarstvu i
  organu uprave, u roku od 15 dana od dana
  donošenja.

7
UREÐENJE PROSTORAPracenje stanja u prostoru
(monitoring)-nadležni organi državne i organi
lokalne samouprave)
 • Program uredenja prostora
 • jednogodišnji program
 • donosi ga Vlada, odnosno skupština lokalne
  samouprave
 • javno objavljivanje, na osnovu Izvještaja o
  stanju uredenja prostora
 • sadrži i definiše
 • procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i
  dopune postojecih planskih dokumenata i mjere od
  znacaja za njihovu izradu i donošenje
 • dinamiku uredenja prostora,
 • izvore finansiranja,
 • rokove uredenja,
 • operativne mjere za sprovodenje planskog
  dokumenta, a narocito mjere za komunalno
  opremanje gradevinskog zemljišta, kao i druge
  mjere za sprovodenje politike uredenja prostora.
 • po potrebi, sadrži i mjere, u skladu sa preuzetim
  medunarodnim obavezama, u odnosu na objekte
  izgradene suprotno zakonu
 • Vodenje informacionog sistema
 • nadležni organ državne uprave i lokalne uprave-
  jedinstven informacioni sistem o prostoru

8
UREÐENJE PROSTORA Vrste i sadržaj planskih
dokumenata
 • razmjere izrade utvrdene zakonom
 • finansiranje iz budžeta CG, odnosno lokalne
  samouprave
 • državni planski dokumenti
 • prostorni plan Crne Gore (PP) - obavezan
 • prostorni plan posebne namjene (PPPN) -obavezan
 • detaljni prostorni plan (DPP)
 • državna studija lokacije (DSL)
 • lokalni planski dokumenti
 • prostorno urbanisticki plan lokalne samouprave
  (PUP) - obavezno
 • detaljni urbanisticki plan (DUP)
 • urbanisticki projekat (UP)
 • lokalna studija lokacije (LSL)

9
UREÐENJE PROSTORA Vrste i sadržaj državnih
planskih dokumenata
 • Prostorni plan Crne Gore (PPCG)
 • obavezno donošenje, obavezni sadržaj propisan
  zakonom
 • odluku o izradi donosi Skupština CG
 • donosi ga Skupština Crne Gore
 • strateški dokument i opšta osnova organizacije i
  uredenja prostora Crne Gore
 • odreduju se državni ciljevi i mjere prostornog
  razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim,
  socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim
  razvojem Crne Gore
 • prostorni plan posebne namjene (PPPN)
 • obavezno donošenje za posebna podrucja-
  teritoriju jedne ili djelove teritorije više
  lokalnih samouprava sa zajednickim prirodnim,
  regionalnim i dr. obilježjima (nacionalni
  parkovi, morsko dobro, kult.-istorijsko dobro
  itd.),
 • obavezni sadržaj propisan ovim zakonom
 • donosi ga Skupština Crne Gore
 • odluku o izradi donosi Vlada CG

10
UREÐENJE PROSTORA Vrste i sadržaj državnih
planskih dokumenata
 • detaljni prostorni plan (DPP)
 • donosi ga Vlada
 • donosi se za podrucja na kojima treba da se
  izgraduju objekti od državnog ili regionalnog
  interesa industrijske, skladišne i slobodne
  zone, koncesiona podrucja, prostore za izgradnju
  turistickih naselja i kompleksa, rekreacione,
  zdravstvene i dr. objekte
 • državna studija lokacije (DSL)
 • donosi ga Vlada
 • može da se radi za podrucja u okviru prostornog
  plana posebne namjene, koja tamo nijesu detaljno
  razradena

11
UREÐENJE PROSTORA Vrste i sadržaj lokalnih
planskih dokumenata
 • sve ih donosi skupština lokalne samouprave (u
  odredenim slucajevima može ih donijeti Vlada)
 • prostorno-urbanisticki plan lokalne samouprave
  (PUP)
 • za teritoriju lokalne samouprave
 • obavezno donošenje, obavezni sadržaj propisan
  ovim zakonom izmedu ostalog sadrži i smjernice
  za izgradnju na podrucjima za koja se ne predvida
  donošenje planova nižeg reda, kao i UTU ili
  smjernice za izgradnju infrastrukturnih i
  komunalnih objekata od posebnog interesa za
  lokalnu samoupravu
 • detaljni urbanisticki plan (DUP)
 • obavezno se donosi za sva naselja ili djelove
  naselja za koja je to odredeno PUP-om
 • odreduju se uslovi za izgradnju objekata u
  naseljima na podrucju PUP-a, na nacin koji
  obezbjeduje sprovodenje tih planova
 • njegov sadržaj propisan je ovim zakonom, a
  obavezno sadrži i urbanisticko-tehnicke uslove
  za izgradnju objekata i uredenje prostora,
  gradevinske i regulacione linije, BRGP i sl.

12
UREÐENJE PROSTORA Vrste i sadržaj lokalnih
planskih dokumenata
 • urbanisticki projekat (UP)
 • obavezno se donosi za naselje, djelove naselja,
  kao i druga podrucja koja su upisana u registar
  kulturnih dobara Crne Gore.
 • može se donijeti za uža podrucja kojima predstoji
  znacajnija i složenija izgradnja, odnosno koja
  predstavljaju posebno karakteristicne cjeline,
 • sadrži sve elemente detaljnog urbanistickog plana
  (znaci i uslove za izgradnju) i idejna rješenja
  objekata.
 • lokalna studija lokacije (LSL)
 • opciono donošenje za podrucja koja se nalaze u
  zahvatu PUP lokalne samouprave, a za koja nije
  predvidena izrada DUP-a i UP.
 • sadržaj propisan ovim zakonom, a asdrži i uslove
  za izgradnju

13
UREÐENJE PROSTORAIzrada i donošenje planskog
dokumenta
 • Odluka o izradi planskog dokumenta i njeno
  objavljivanje
 • donosi je Skupština za prostorni plan,Vlada za
  ostale državne planove, odnosno izvršni organ
  jedinica lokalne samouprave za lokalne planove
 • sastavni dio je i programski zadatak,
 • sastavni dio je i odluka o strateškoj procjeni
  uticaja na životnu sredinu
 • javno objavljivanje i pravo uvida i davanje
  mišljenja
 • pravo zabrane gradenja u roku koji je definisan
  odlukom
 • Ucesnici
 • nosilac pripremnih poslova-Ministarstvo/ nadležni
  organ lokalne uprave
 • obradivac planskog dokumenta-uslovi
 • privredno društvo, pravno lice, preduzetnik,
  upisano u registar za obavljanje ovih poslova
 • da ima zaposlenog odgovornog planera (visoka
  strucna sprema-završene cetvorogodišnje studije,
  5 godina iskustva, najmanje uradena 4 planska
  dokumenta clan Komore i položen strucni ispit),
 • za državne i lokalne planove nižeg reda DSL, DUP,
  LSL i UP, odgovorni planer može biti samo
  arhitekta, prostorni planer, koji zadovoljava
  ostale uslove
 • planeri za izradu pojeinih djelova- faza
  dokumenta, se mogu angažovati na osnovu ugovora
  sa drugim privrednim društvom, a ne kao pojedinci
  (visoka strucna sprema-završene cetvorogodišnje
  studije, 3 godine iskustva, najmanje uradena 2
  planska dokumenta clan Komore i položen strucni
  ispit,

14
UREÐENJE PROSTORAIzrada i donošenje planskog
dokumenta
 1. dostavljanje informacija, predloga i mišljenja po
  zahtjevu nosioca pripremnih aktivnosti od strane
  nadležnih organa, društava i institucija,
 2. izrada nacrta planskog dokumenta
 3. dostavljanje nacrta lokalnog planskog dokumenta
  na mišljenje Ministarstvu, radi provjere
  uskladenosti sa odlukom, standardima i
  normativima, provjere opravdanosti rješenja,
  usaglašenosti sa planovima širih teritorijalnih
  cjelina...
 4. Ministarstvo dostavlja nacrt lokalnog, ili
  državnog planskog dokumenta organima državne
  uprave, privrednim društvima i pravnim licima
  nadležnim za razne oblasti
 5. ugradivanje mišljenja u nacrt dokumenta
 6. utvrdivanje nacrta (Vlada ili izvršni organ
  lokalne samouprave), objavljivanje programa javne
  rasprave na sajtu i u dnevnim novinama,
 7. javna rasprava (15- 30 dana) o nacrtu plana i
  izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na
  životnu sredinu,
 8. Nosilac pripremnih aktivnosti dostavlja izvještaj
  o javnoj raspravi obradivacu, koji primjedbe i
  sugestije, ako su opravdane, ugraduje u predlog
  planskog dokumenta
 9. ponovna javna rasprava (trajanje 15 dana)
  opciono, ako se nakon prethodnog koraka dokument
  bitno razlikuje

15
UREÐENJE PROSTORAIzrada i donošenje planskog
dokumenta
 • utvrdivanje predloga planskog dokumenta Vlada,
  odnosno izvšni organ lokalne samouprave
 • dostavljanje lokalnog planskog dokumenta
  Ministarstvu na saglasnost (rok za odgovor 20
  dana)
 • donošenje planskog dokumenta- odlukom skupštine,
  odnosno Vlade, odnosno skupštine lokalne
  samouprave,
 • objavljivanje odluke o donošenju (u službenom
  listu, dnevnim novinama, na sajtu) i elektronski
  oblik plana
 • utvrdivanje javnog interesa eksproprijaciju
  nepokretnosti za izgradnju planiranih objekata i
  uredenje prostora
 • Svi planski dokumenti (i državni i lokalni)
  evidentiraju se u Centralnom registru planskih
  dokumenata koji vodi Ministarstvo i objavljuju se
  na sajtu Ministarstva
 • izdavanje izvoda
 • izmjene i dpoune po istom postupku uz izuzetak
  skraceni postupak na osnovu sporazuma izmedu
  nosioca pripremnih poslova i zainteresovanog
  korisnika prostora uz saglasnost Vlade po osnovu
  ispunjenja nekih uslova (prostor od namanje 10
  ha, u skladu sa planom šire teritorijalne
  cjeline, nema bitne izmjene parametara postojeceg
  planskog dokumenta, povecavaju se ili zadržavaju
  kapaciteti objekata od opšteg interesa, postoji
  saglasnost zainteresovanih korisnika u pogledu
  imovinsko pravnih odnosa)

16
UREÐENJE PROSTORASprovodenje planskih dokumenata
 • Prenošenje plana parcelacije na katastarske
  planove u roku od 1530 dana od dana donošenja,
  sprovodi organ uprave nadležan za poslove
  katastra
 • urbanisticka parcela- dio prostora formiran na
  osnovu plana parcelacije ili uslova i smjernica
  koje se utvrduju planskim dokumentom, a koji
  obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili
  njihovih djelova i koji zadovoljava uslove
  izgradnje propisane planskim dokumentom.
 • lokacija je mjesto na kome se izvode radovi
  kojima se prostor privodi namjeni predvidenoj
  planskim dokumentom u skladu sa UTU ili
  smjernicama
 • ako je lokacija dio jedne urbanisticke parcele,
  potrebno je uraditi i revidovati idejno rješenje
  za kompletnu UP, a za to je potrebna saglasnost
  svih vlasnika zemljišta. Ovo je neophodno za
  dobijanje gradevinske dozvole za faznu izgradnju
  ojekta na dijelu UP.
 • dostupnost urbanisticko- tehnickih uslova na
  sajtu (u roku od 7 dana od objavljivanja planskog
  dokumenta

17
UREÐENJE PROSTORAUrbanisticko tehnicki uslovi
 • Planski dokument obavezno sadrži separat sa
  urbanisticko-tehnickim uslovima neophodnim za
  izradu tehnicke dokumentacije.
 • Urbanisticko-tehnicke uslove izdaje organ
  (lokalne ili) uprave u roku od 30 dana od dana
  podnošenja zahtjeva pravnog ili fizickog lica.
  isti organ izdaje i gradjevinsku dozvolu.
 • Uslove koje prema posebnim propisima izdaju
  nadležni organi i druga pravna lica, a koji su
  neophodni za izradu tehnicke dokumentacije, kao i
  list nepokretnosti i kopiju katastarskog plana,
  organ uprave, odnosno organ lokalne uprave
  pribavlja po službenoj dužnosti od nadležnih
  organa i pravnih lica ne placa se naknada.
 • Ako nadležni organi, odnosno pravna lica ne
  dostave pomenute uslove u roku od deset dana od
  dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje,
  smatrace se da su saglasni sa urbanisticko-tehnick
  im uslovima utvrdenim planskim dokumentom.
 • Zahtjev za izdavanje urbanisticko-tehnickih
  uslova i urbanisticko-tehnicki uslovi izdati u
  pisanoj formi objavljuju se na sajtu organa
  uprave, odnosno organa lokalne uprave, u roku od
  sedam dana od dana podnošenja odnosno izdavanja.

18
UREÐENJE PROSTORAUredivanje gradevinskog
zemljišta
 • gradevinsko zemljište je zemljište koje je
  odredeno planskim dokumentom za gradenje
  objekata
 • uredivanje gradevinskog zemljišta- obezbjeduje
  lokalna samouprava, a može ga obaviti i
  investitor, prema ugovoru, a obuhvata
 • pripremu gradevinskog zemljišta za izgradnju i
  rekonstrukciju objekata
 • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu
  planske, tehnicke i druge dokumentacije
 • preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i
  zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti
  ugroženi radovima na pripremi zemljišta
 • rušenje postojecih objekata i uredaja i
  uklanjanje materijala, kao i premještanje
  postojecih nadzemnih i podzemnih instalacija.

19
UREÐENJE PROSTORAUredivanje gradevinskog
zemljišta
 • komunalno opremanje izgradnja objekata i
  uredaja komunalne infrastrukture
 • komunalnih objekata i instalacija do prikljucka
  na urbanisticku parcelu ukljucujuci i prikljucak
  za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i
  javnu rasvjetu
 • puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka,
  podvožnjaka i mostova, pješackih prolaza,
  plocnika, trgova, skverova i javnih parkirališta
  u naselju
 • zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila,
  terena za rekreaciju, djecijih igrališta,
  parkova, pješackih staza i travnjaka,
  biciklistickih staza, javnih gradskih komunalnih
  objekata i groblja
 • deponija i objekata za preradu i uništavanje
  otpadnih materijala
 • prikljucaka komunalnih instalacija cija funkcija
  može biti od znacaja u uslovima nastanka vanredne
  situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite
  države.

20
UREÐENJE PROSTORAPlacanje naknade za komunalno
opremanje gradevinskog zemljišta
 • Naknadu za komunalno opremanje gradevinskog
  zemljišta placa investitor izgradnje objekta
 • izuzeci
 • objekti od opšteg interesa
 • rekonstrukcija objekata i postrojenja koji svojim
  sadržajem predstavljaju rizik za životnu sredinu
  i zdravlje ljudi, uz prethodno pribavljeno
  mišljenje organa nadležnog za poslove zaštite
  životne sredine
 • pomocni objekti koji služe korišcenju stambenog i
  drugog objekta (podzemne i nadzemne garaže,
  bazeni, ostave, septicke jame, bunari, ograde i
  sl.)
 • pristupne rampe liftovi i slicni objekti za
  pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i
  lica sa invaliditetom
About PowerShow.com