Kori - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Kori PowerPoint presentation | free to download - id: 836335-YTBlZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Kori

Description:

* Hrvatska se na ljestvici zemalja Europske ... Republika Hrvatska Dr avni zavod ... Vlade RH Besplatni telefoni javne uprave Ured predsjednika ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:32
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: Zor49
Learn more at: http://www.udruga-gradova.hr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kori


1
Korištenje data.gov.hr portala za objavu podataka
gradova
 • Tomislav Vracic, Zoran Luša
 • Ministarstvo uprave
 • Seminar, 16. lipnja 2015.

2
Što su otvoreni podaci?
 • Otvoreni podaci javnog sektora su podaci nastali
  unutar sustava koje svatko može slobodno
  koristiti, obradivati i distribuirati
 • Uvjeti
 • Navodenje autora i suradnika koji su kreirali
  podatke
 • Daljnja distribucija pod istom licencom
 • Ne sadrže osobne podatke ni druge zakonom
  zašticene podatke

3
Otvoreni podaci
 • Otvoreni podaci
 • Nisu otvoreni podaci
 • Broj izostanaka u školama
 • Broj biraca na adresi
 • Temperatura zraka
 • Tecajna lista
 • Registarske tablice ukradenih vozila
 • Podaci o nesrecama na odredenoj cestovnoj dionici
 • Popis izostanaka (po imenu)
 • Imena biraca na adresi
 • Vremenska prognoza
 • Predvidanje kretanja tecaja
 • Imena vlasnika ukradenih vozila
 • Akteri u nesreci

Veliki ekonomski potencijal informacija u javnoj
upravi i javnom sektoru 40 mlrd godišnje na
podrucju EU (G. Vickery 2011.)
4
Razlozi za otvaranje podataka
 • Transparentnost i odgovornost politicka domena
 • Osnaživanje gradana da koriste svoja demokratska
  prava
 • Povecanje odgovornosti javne uprave, donošenje
  boljih odluka u javnom interesu
 • Inovacije i ekonomski razvoj ekonomska domena
 • Poboljšanje usluga i/ili stvaranje novih
  proizvoda/usluga u javnom i privatnom sektoru
 • Prenošenje nekih vidova odlucivanja s uprave na
  tržište
 • Ukljucivanje i osnaživanje gradana, bolje
  provodenje zakona društvena i pravna domena
 • Ukljucivanje gradana, uvodenje novih sudionika u
  politicku debatu
 • Uklanjanje neravnoteže u odlucivanju zbog
  nedostatka informacija

5
Korisnicka ocekivanja
 • Korisnici nisu jedinstvena skupina s istim
  interesima
 • Kakav pristup do otvorenih podataka žele
  korisnici potrošaci podataka?
 • Oni žele pristup do
 • svih oblika korisnih podataka,
 • na jednom mjestu,
 • jednostavno pristupljivih i medusobno povezanih,
 • prikladno opisanih i interpretiranih, i
 • besplatnih ili gotovo besplatnih.

6
Korisnicka ocekivanja
 • Geopodaci,
 • Financijski podaci (GFI-POD) udruga,
 • Mreže medusobnih ugovora i vlasnicke strukture
  tržišnih subjekata,
 • Povijesni podaci o vremenskoj prognozi,
 • Geokodirani popisi institucija,
 • Registri tijela javne vlasti po podrucjima
 • Otvoreni registri razlicitih pravnih osoba,
 • Financijski podaci javne uprave,
 • Sudske presude,
 • Imovinske kartice sudaca i dužnosnika
 • Nekretnine u vlasništvu države, poslovni prostori
  u državnom vlasništvu
 • Sve što nije Word, Excel ili PDF - po mogucnosti
  API

7
Kvaliteta podataka
8
Zakonodavni okvir u RH
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
  - uskladen s Direktivom 2003/98/EZ o ponovnoj
  uporabi informacija javnog sektora.
 • Clanak 10. koje informacije su tijela javne
  vlasti obvezna objaviti na internetskim
  stranicama
 • Clanci 27. 34. ponovna uporaba informacija
  javnog sektora
 • Nema naplate, osim u posebnim slucajevima
  (stvarni materijalni troškovi)
 • Objava skupova podataka u strojno citljivom te
  otvorenom formatu istaknuta u Direktivi
  2013/37/EU

9
Nova EU direktiva
 • Objava skupova podataka u strojno citljivom te
  otvorenom formatu, zajedno s metapodacima
  (Direktiva 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o
  izmjeni Direktive 2003/98/EZ).
 • Strojno citljiv oblik i otvoreni format - format
  datoteke koji je strukturiran na takav nacin na
  koji ga (otvorena ili zatvorena) softverska
  aplikacija može lako identificirati, prepoznati i
  izvuci iz njega potrebne podatke. (Moguce je
  koristiti formate kao što su RDF, XML, HTML, CSV,
  TSV, SDMX-ML, JSON, ODF i sl., a nikako PDF, XLS,
  DOC i sl.)
 • Prakticna rješenja - Države clanice osiguravaju
  postojanje prakticnih rješenja kojima se olakšava
  traženje dokumenata dostupnih za ponovnu uporabu

10
ZPPI izmjene (cl. 13)
 • ...Prakticna rješenja za ponovnu uporabu
  informacija
 • Clanak 28. mijenja se i glasi
 • (1) U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne
  uporabe informacija, tijela javne vlasti dužna su
  kad god raspolažu skupovima podataka u digitalnom
  obliku, a ti podaci su od velike važnosti za
  gradane, i prikladno na lako pretraživ nacin
  objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu,
  zajedno s metapodacima, u racunalno citljivom i
  otvorenom obliku, u skladu s otvorenim
  standardima.
 • (2) Putem posebnog internetskog portala kojeg
  vodi i održava Digitalni informacijsko-dokumentaci
  jski ured Vlade Republike Hrvatske osigurava se
  popis informacija dostupnih za ponovnu uporabu
  zajedno s metapodacima, koji su objavljeni u
  skladu sa stavkom 1. ovog clanka.
 • (3) Odredba stavka 2. ovog clanka ne iskljucuje
  uspostavljanje i održavanje posebnih portala
  kojima se omogucava ponovna uporaba posebnih
  vrsta informacija, osobito kada se radi o
  knjižnicama, muzejima i arhivima.
 • (4) Kada je to moguce i prikladno, omogucit ce se
  medujezicno traženje dokumenata.

11
Prakticna rješenja
 • SREDIŠNJI DRŽAVNI PORTAL
 • SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA
 • PORTAL ZA E-SAVJETOVANJE
 • PORTAL OTVORENIH PODATAKA RH

12
Portal otvorenih podataka
 • https//data.gov.hr
 • Nadležno tijelo Ministarstvo uprave / Digitalno
  informacijsko dokumentacijski ured
 • Zakonska podloga
 • Direktiva o ponovnom korištenju informacija
  javnog sektora
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN
  25/2013)
 • Opis
 • Portal za pristup informacijama informacija
  javnog sektora omogucava putem kataloga
  metapodataka pristup podacima koje objavljuju
  tijela javne vlasti za ponovno korištenje. Služi
  kao katalog skupova podataka za ponovno
  korištenje jer podaci u tom slucaju moraju biti u
  strojnom citljivom te otvorenom formatu (RDF,
  XML, HTML, JSON, CSV...), što znaci da ih stroj
  (racunalo) može procitati i interpretirati putem
  otvorenog ili zatvorenog softvera.
 • Svrha mu je omoguciti inženjerima pristup
  podacima u izvornom obliku radi informatickog
  povezivanja s drugim tehnološkim alatima.
 • Osim skupova podataka koje objavljuju tijela
  javne vlasti, portal agregira i katalogizira i
  programske aplikacije koje su nastale korištenjem
  skupova podataka.

13
(No Transcript)
14
data.gov.hr
 • Uspostava portala

upravlja i koordinira
resursi za udomljavanje
pruža usluge
osigurava sredstva
15
data.gov.hr
 • Partneri
 • Povjerenica za informiranje -gt podrška u
  promociji i edukaciji za objavljivanje
  informacija, nadzorno tijelo, rješava žalbe u
  slucaju odbijanja davanja podataka na ponovnu
  uporabu
 • Ured predsjednika Vlade RH -gt podrška u
  utvrdivanju prioriteta za objavu informacija,
  nadzor
 • Digitalni informacijski dokumentacijski ured -gt
  podrška u povezivanju skupova informacija
 • Državna škola za javnu upravu -gt logisticka
  podrška za edukaciju državnih i javnih službenika
  za objavu informacija
 • Savjet Partnerstva za otvorenu vlast -gt platforma
  za utvrdivanje prioriteta za objavu informacija

16
data.gov.hr
 • Platforma za otvorene podatke
 • prikuplja
 • kategorizira
 • distribuira
 • Akteri platforme
 • tijela državne vlasti -gt objavljuju podatke (106
  skupova podataka)
 • javnost -gt koristi podatke neposredno i
  posredno prijavljuje aplikacije koje koriste
  otvorene podatke

17
Otvoreni podaci prije objave portala
18
Dostupni skupovi podataka (106)
Agencija za zaštitu okoliša Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
Državni hidrometeorološki zavod Aktualni podaci za Hrvatsku - posljednji termin u lokalnom vremenu
Državni hidrometeorološki zavod Aktualni podaci za Hrvatsku po terminima u lokalnom vremenu
Državni hidrometeorološki zavod Aktualni podaci za Europu - posljednji UTC termin
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 1971. - 2011. - stanovništvo prema narodnosti
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. - stanovništvo prema materinskom jeziku
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2001. i 2011. - stanovništvo prema vjeri
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - najveci gradovi, opcine i naselja
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - po gradovima/opcinama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - po županijama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - prema prostornim jedinicama za statistiku 2. razine i županijama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice po gradovima/opcinama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice po županijama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - stambene jedinice - Republika Hrvatska
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - stanovništvo po naseljima
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011. - kucanstva i obitelji po gradovima/opcinama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011.- kucanstva i obitelji po županijama
Državni zavod za statistiku Popis stanovništva 2011.- zbirni pregledi
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1953. - 2011.
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1953. - 2011. - indeks starenja i koeficijent starosti
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1953. - 2011. - obitelji prema tipu
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1953. - 2011. - privatna kucanstva
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1953. - 2011. - prosjecna starost stanovništva
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1961. - 2011. - prema najvišoj završenoj školi i spolu
Državni zavod za statistiku Popisi stanovništva 1991. - 2011. - prema zakonskome bracnom stanju i spolu
Državni zavod za statistiku RSS kanal Državnog zavoda za statistiku
Državni zavod za statistiku Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica
Grad Split Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad Split
Grad Zagreb Biciklisticke staze
Grad Zagreb Vrtici
Grad Zagreb Kulturne ustanove
Grad Zagreb Popis škola u gradu Zagrebu
Grad Zagreb Zaposleni u pravnim osobama - prema podrucjima NKD-a
Grad Zagreb Prirodno kretanje stanovništva od 2001. - 2012.
Grad Zagreb Kinematografi, predstave i gledatelji
Grad Zagreb Prosjecne mjesecne i bruto place i indeksi nominalnih placa
Hrvatska narodna banka Bilanca drugih monetarnih institucija
Hrvatska narodna banka Državne financije - izabrani podaci
Hrvatska narodna banka Broj drugih monetarnih financijskih institucija
Hrvatska narodna banka Bruto inozemni dug
Hrvatska narodna banka Cijene nekretnina
Hrvatska narodna banka Indeksi efektivnog tecaja kune
Hrvatska narodna banka Potrošacke cijene
Hrvatska narodna banka Indikatori likvidnosti banaka
Hrvatska narodna banka Kamatne stope kreditnih institucija
Hrvatska narodna banka Investicijski fondovi osim novcanih fondova
Hrvatska narodna banka Kamatne stope HNB-a
Hrvatska narodna banka Medunarodne pricuve
Hrvatska narodna banka Neto place
Hrvatska narodna banka Obvezne pricuve banaka
Hrvatska narodna banka Platna bilanca
Hrvatska narodna banka Stanje medunarodnih ulaganja
Hrvatska narodna banka Statistika financijskih racuna
Hrvatska narodna banka Statistika inozemnih izravnih ulaganja
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Društva za osiguranje i Društva za reosiguranje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Faktoring Društva
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Investicijski fondovi
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Leasing Društva
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Mirovinski fondovi
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Nerevidirani pojedinacni podaci subjekata nadzora
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Revidirani pojedinacni podaci subjekata nadzora
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Adresar zdravstvenih ustanova/privatnih praksi
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Broj pacijenata po ordinaciji primarne zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Limiti broja pacijenata po djelatnosti primarne zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Lokacije ordinacija primarne zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Objavljene liste lijekova
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Pokazatelji uspješnosti rada ordinacija primarne zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Ugovoreni sadržaji bolnicke zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) Ugovoreni sadržaji specificne zdravstvene zaštite radnika
Ministarstvo financija Državni proracun Republike Hrvatske za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Ministarstvo financija Državni proracun Republike Hrvatske za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Ministarstvo financija Izmjene i dopune Državnog proracuna Republike Hrvatske za 2014. godinu od 21. ožujka 2014.
Ministarstvo financija Izmjene i dopune Državnog proracuna Republike Hrvatske za 2014. godinu od 25. studenoga 2014.
Ministarstvo financija Lokalni proracun 2001.
Ministarstvo financija Ostvarenje proracuna JLP(R)S za period 2002. - 2010.
Ministarstvo financija Ostvarenje proracuna JLP(R)S za period 2010. - 2013.
Ministarstvo financija Polugodišnji zvještaj o izvršenju Državnog proracuna za 2014. godinu
Ministarstvo gospodarstva Pojedinacni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Ministarstvo gospodarstva Registar certifikata
Ministarstvo gospodarstva Registar predstavništava stranih osoba u RH
Ministarstvo poljoprivrede Popis skloništa za životinje
Ministarstvo poljoprivrede Popis veterinarsko medicinskih proizvoda
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Nauticka sidrišta
Ministarstvo turizma Popis kategoriziranih turistickih objekata hoteli, kampovi i marine u RH
Ministarstvo uprave Evidencija pravnih osoba Katolicke Crkve u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo uprave Evidencija vjerskih zajednica u RH
Ministarstvo uprave Fundacijska knjiga
Ministarstvo uprave Organizacijski oblici vjerskih zajednica
Ministarstvo uprave Registar biraca
Ministarstvo uprave Registar politickih stranaka
Ministarstvo uprave Registar stranih udruga
Ministarstvo uprave Registar udruga
Ministarstvo uprave Registar vijeca nacionalnih manjina
Ministarstvo uprave Ustrojstveni oblici politickih stranaka
Ministarstvo uprave Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija
Ministarstvo uprave Zakladna knjiga
Ministarstvo uprave Zadovoljstvo gradana elektronickim uslugama i informacijama u javnoj upravi
Ministarstvo zdravlja Popis udruga pacijenata
Povjerenik za pristup informacijama Popis tijela javne vlasti
Ured predsjednika Vlade RH Besplatni telefoni javne uprave
Ured predsjednika Vlade RH Pozivi za žurnu pomoc
Grad Zagreb MojZagreb
Grad Zagreb Popis autotaksi prijevoznika u Gradu Zagrebu
Grad Zagreb Wi Fi Grad Zagreb
19
EU smjernice
Kategorija Primjeri skupova podataka
Geoprostorni podatci Poštanski brojevi, nacionalne i lokalne karte (katastarski planovi, topografske karte, pomorske karte, administrativne granice itd.
Promatranje Zemlje i okoliš Prostorni i in situ podatci (pracenje vremena, kvaliteta tla i vode, potrošnja energije, razine emisija itd.)
Prometni podatci Vozni redovi javnog prijevoza (sve vrste prijevoza) na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama, radovi na cesti, informacije o prometu itd. ()
Statistika Nacionalni, regionalni i lokalni statisticki podatci s glavnim demografskim i ekonomskim pokazateljima (BDP, starost, zdravlje, nezaposlenost, prihod, obrazovanje itd.)
Trgovacka društva Registri trgovackih društava i poduzeca (popisi registriranih trgovackih društava, vlasništvo i podatci o upravljackoj strukturi, identifikacijske oznake registracije, bilance itd.)
20
Europski projekti i praksa
 • Public Sector Information Group and Subgroup -
  platforma za razmjenu znanja i iskustava u
  provedbi PSI direktive
 • Open Data Portal Project cilj je uspostavljanje
  paneuropskog portala otvorenih podataka, nudit ce
  i edukacijsku podršku i mjeriti uspješnost država
  clanica u objavi i primjeni otvorenih podataka
 • Open data Support cilj je omogucavanje pristupa
  edukativnim materijalima i savjetodavnim uslugama
  u projektima uspostave nacionalnih portala
  otvorenih podataka
 • ePSI Platform cilj je promocija korištenje
  informacija javnog sektora te stvaranja tržišta
  otvorenih podataka širom Europske unije.
 • Share PSI - projekt koji se realizira kao
  tematska mreža s ciljem razmjene znanja,
  iskustava i informacija o implementacija politika
  otvorenih podataka u javnom sektoru.
 • LAPSI (Legal Aspects of Public Sector
  Information) cilj je identificirati pravne
  prepreke za pristup i ponovno korištenje
  informacija javnog sektora te predložiti mjere i
  alate za poticanje razvoja europskog tržišta
  otvorenih podataka.

21
Open Data Support
22
ePSI Platform (prije objave portala)
izvor www.epsiplatform.eu
23
ePSI Platform (nakon objave portala)
izvor www.epsiplatform.eu
24
Portal otvorenih podataka EU
 • open-data.europa.eu

25
Ujedinjena Kraljevina
 • data.gov.uk

26
Francuska
 • data.gouv.fr

27
Austrija
 • data.gv.at

28
Hrvatska ?
 • data.gov.hr

29
Podaci gradova
 • Grad Zagreb ima trenutno 11 skupova podataka
 • Biciklisticke staze (HTML XLS)
 • Moj Zagreb (HTML XLS)
 • Popis autotaksi prijevoznika (HTML XLS)
 • Wi Fi Grad Zagreb (HTML XLS)
 • Kinematografi, predstave i gledatelji (CSV  HTML)
 • Kulturne ustanove (CSV  HTML)
 • Popis škola u gradu Zagrebu (CSV  HTML)
 • Prirodno kretanje stanovništva od 2001. - 2012.
  (CSV  HTML)
 • Prosjecne mjesecne neto i bruto place i indeksi
  nominalnih placa (CSV  HTML)
 • Vrtici u gradu Zagrebu (HTML  XLS)
 • Zaposleni i nezaposleni na podrucju grada Zagreba
   (CSV  HTML)
 • Grad Split ima trenutno 1 skup podataka
 • Popis poslovnih prostora kojima gospodari Grad
  Split (PDF)

30
Aplikacije
31
Kako se gradovi mogu ukljuciti
 • Objava otvorenih podataka za re-use
 • Na portalu se mogu objaviti i administrirati
  otvoreni podaci svake zainteresirane institucije
  na osnovu dodijeljenih prava
 • Preporuka - datasetove pripremiti najmanje na
  razini , prema metodologiji koju cemo i mi
  koristiti na portalu http//5stardata.info/hr/

32
Kako pripremiti datasetove
 • 1. korak pregledati preporuke o prilagodbi
  skupova podataka na http//data.gov.hr/library/pre
  poruke-o-prilagodbi-skupova-podataka-za-javnu-obja
  vu-i-ponovno-korištenje
 • 2. korak pripremiti podatke u odgovarajucim
  formatima (najmanje na razini )
 • 3. korak objaviti podatke na vlastitim
  internetskim stranicama
 • 4. korak redovito ažurirati podatke!

33
Kako unijeti datasetove na portal
 • 1. korak prijaviti 1-2 nadležne osobe zadužene
  za otvorene podatke na pitanja_at_data.gov.hr
 • 2. korak administrator data.gov.hr-a unosi
  instituciju i dodjeljuje korisnicka prava (nužno
  - vjerodajnica za e-Gradane)
 • 3. korak dodavanje dataseta na portal i
  uredivanje podataka o instituciji
 • 4. korak redovito ažurirati datasetove!

34
Kako unijeti datasetove na portal
35
Pitanja
 • OpenDataPrioritet
 • pitanja_at_data.gov.hr
 • Tomislav Vracic
 • tomislav.vracic_at_uprava.hr
 • Zoran Luša
 • zoran.lusa_at_uprava.hr
About PowerShow.com