SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF PowerPoint presentation | free to view - id: 512cc3-OGI5MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF

Description:

ms iso 9001:2008 satu pengenalan kepada kumpulan inovatif & kreatif (kik) _at_ innovatif creative circle (icc) inovatif & kreatif didahulukan, prestasi diutamakan – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:311
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: uni106
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF


1
SATU PENGENALAN KEPADA KUMPULAN INOVATIF
KREATIF (KIK) _at_ INNOVATIF CREATIVE CIRCLE (ICC)
INOVATIF KREATIF DIDAHULUKAN, PRESTASI
DIUTAMAKAN
MS ISO 90012008
Budiman Ikhwandee Fadzilah PUSPEK Universiti
Malaysia Perlis Rabu 16 Mei 2012
2
KIK DAN KONSEP PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN
(KAIZEN)
 • Keupayaan untuk melihat masalah sebagai peluang
  untuk penambahbaikan.
 • Penambahbaikan adalah suatu amalan hidup
 • Membangun daya kreativiti dan inovatif

3
DEFINISI KIK
KIK adalah satu kumpulan kecil yang ahlinya
terdiri daripada pekerja yang mewakili tempat
kerja yang sama atau BERSILANG FUNGSI, berkumpul
secara sukarela untuk mengenal pasti masalah,
menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea idea
yang kreatif dan berunsur inovasi bagi tujuan
penyelesaian kepada projek.
4
De?nisi Inovasi
Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk
menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih
baik sama ada melalui pengubahsuaian atau
penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea
yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek
kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan
produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh
merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem
dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun
pengenalan teknologi. Contoh Inovasi ? Sistem
Penempatan Pelajar Praktikum Secara Atas Talian
(OPSP) oleh Universiti Utara Malaysia (UUM),
iaitu Mengembangkan pangkalan data yang
berstatus Intra-Net kepada ExtraNet bagi
mempercepatkan proses penempatan pelajar secara
atas talian dan meminimumkan penggunaan kertas
(paperless) yang menjimatkan masa dan kos.
5
De?nisi Kreativiti
Kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk
mencipta, mewu jud dan menghasilkan sesuatu yang
baru atau dalam bentuk baru melalui
kemahiran imaginasi. Ia melibatkan ? Keupayaan
berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang
unik dan menarik ? Keupayaan berfikir secara
kritikal dan membuat penilaian secara analitikal
terhadap idea dan seterusnya mengemukakan
cadangan penyelesaian ? Keupayaan berfikir secara
praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan
teori kepada bentuk aplikasi Contoh
Kreativiti ? Perkakas untuk Memasang dan Membuka
Bunting atau Bendera Pada Tiang Lampu dan
seumpamanya oleh Majlis Bandaraya Petaling
Jaya (MBPJ), iaitu Mencipta alat baru bagi
memudah dan mempercepatkan proses memasang dan
membuka bunting atau bendera pada tiang-tiang
lampu tanpa menggunakan kaedah konvensional
seperti tangga atau skylift.
6
Prinsip dan Kaedah KIK
Antara prinsip dan kaedah pelaksanaan KIK
ialah ? KIK adalah sepasukan pekerja (4-10
orang) yang mewakili tempat kerja yang sama
atau bersilang fungsi ? KIK bermesyuarat secara
tetap untuk menyelesaikan masalah kerja atau
membuat penambahbaikan ke atas standard yang
sedia ada atau menghasilkan cara kerja atau
sistem perkhidmatan yang baru ? Pasukan ini
mengenal pasti, memilih, menganalisa dan
seterusnya mencetuskan idea yang kreatif dan
inovatif mengenai sesuatu isu atau perkara
berkaitan dengan kerja atau organisasi ? Pasukan
ini mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak
pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan ?
KIK melaksanakan keputusan yang telah
dipersetujui ? KIK membuat pemantauan dan
penilaian pelaksanaan projek ? KIK mengambil
tindakan membuat penyeragaman dan meluaskan
pelaksanaan projek
7
STRUKTUR ICC
JAWATANKUASA PEMANDU
FASILITATOR
FASILITATOR
KETUA
KETUA
KETUA
KETUA
AHLI
AHLI
AHLI
AHLI
AHLI
AHLI
8
JAWATANKUASA PEMANDU
Badan Tertinggi di Peringkat Organisasi Dipengerus
ikan oleh Ketua Eksekutif Organisasi, manakala
ahli-ahlinya terdiri dari Ketua Jabatan, Wakil
Pekerja dan Fasilitator
FUNGSI Bertanggungjawab terhadap penubuhan dan
kemajuan ICC Peringkat organisasi
dengan a. Mendapatkan sokongan b. Peruntukan
kewangan c. Menentukan objektif bagi KIK
9
FASILITATOR / PEMUDAHCARA
Fasilitator Fasilitator adalah terdiri daripada
pegawai kanan atau anggota yang dipilih oleh
Jawatankuasa Pemandu KIK Peranan
Fasilitator 1 Berhubung dengan semua peringkat
pengurusan serta mendapat sokongan dan
bantuan mereka 2 Memberi latihan kepada
ketua-ketua kumpulan dan membantu melatih
ahli-ahli kumpulan apabila diperlukan 3
Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong 4
Memastikan kumpulan menumpukan aktiviti-aktiviti
mereka terhadap projek yang berkaitan dengan
kerja mereka 5 Sebagai perantara dalam
mengekalkan keharmonian kumpulan 6 Sebagai
pakar rujuk kepada kumpulan 7 Mengesan dan
memastikan kemajuan kumpulan
10
KETUA KUMPULAN
Ketua kumpulan adalah terdiri daripada anggota
yang dipilih oleh ahli-ahli KIK Peranan Ketua
Kumpulan 1 Melatih ahli-ahli mengenai teknik
penyelesaian masalah/ penambahbaikan/pencipta
an baru dengan bantuan fasilitator di mana
perlu 2 Bertanggungjawab terhadap kelancaran
aktiviti -aktiviti kumpulan dan memupuk
semangat kerjasama dan harmoni 3 Membantu
kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan
bagi persembahan pengurusan 4 Mengelola dan
mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan
berkesan 5 Menunjukkan minat dan sokongan kepada
kumpulan 6 Menggalakkan pekerja-pekerja lain
menjadi ahli 7 Membantu menyelesaikan
masalah-masalah ahli 8 Menguatkuasakan disiplin
bekerja secara berkumpulan
11
Ahli Kumpulan
 • Peranan Ahli-Ahli KIK
 • Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada
 • waktunya
 • 2. Menumpukan usaha menyempurnakan projek
  kumpulan
 • 3. Mengenal pasti projek, menyumbangkan idea,
  menjalankan
 • kajian, melaksanakan cadangan-cadangan
  penyelesaian
 • dan penambahbaikan serta memantau
  keberkesanan
 • pelaksanaan projek
 • 4. Mengambil bahagian semasa persembahan
  pengurusan
 • berdasarkan pembahagian tugas yang telah
  ditetapkan

12
Kaedah Perlaksanaan Aktiviti KIK
Nama Projek Penubuhan KIK Jangkamasa
8 - 9 bulan
Fasa Aktiviti Jangkamasa
1 Plan Penubuhan Jawatankuasa Pemandu KIK Perlantikan Pemudahcara KIK Bengkel KIK Untuk Pengurusan Latihan KIK untuk pemudahcara Pembentukan Kumpulan KIK 1 bulan
2 Do Perlaksanaan Projek KIK secara company wide 6 bulan
3 Check Menilai projek IKIK dari aspek cadangan dan impak projek kepada syarikat menerusi persembahan KIKdi peringkat Pengurusan 1 bulan
4 Action Penganjuran Konvensyen IKIK Dalaman Menyertai Konvensyen KIK samada peringkat Mini, Wilayah dan Kebangsaan anjuran MPC IPTA 1 bulan
13
(No Transcript)
14
Tatacara Pengendalian Kumpulan
P
A
- Pembahagian tugas - Mengenal pasti masalah -
Pemilihan tema - Definasi masalah - Penetapan
target - Mencari sebab punca masalah -
Mengumpul data
- Tindakan penyeragaman - Pengenalan arahan
kerja - Tindakan pengawalan - Rancangan masa depan
- Pengumpulan data - Tindakan pembetulan -
Penilaian tindakan
- Tindakan
C
D
15
MODEL PROSES MENYELESAIKAN MASALAH
16
KEGUNAAN 7 ALAT QC
ALAT KEGUNAAN 1.KERTAS SEMAK MEMUDAHKAN
PENGUMPULAN DATA LEBIH SITEMATIK 2.GAMBAR
AJAH SEBAB MENERANGKAN SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA
AKIBAT MASALAH 3.G.RAJAH
PARETO MENGKELASKAN MASALAH KUALITI MENGIKUT
KEPENTINGANNYA 4. GRAF DAN CARTA MEMBERI
GAMBARAN YANG JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI
KEPADA DATA YANG DIKAJI 5. HISTOGRAM MENUNJUKKAN
TABURAN BAGI SESUATU DATA 6.CARTA
KAWALAN MENILAI DAN MENGEKALKAN KESTABILAN
SESUATU PROSES 7.G.RAJAH SEBARAN UNTUK
MENDAPATKAN GAMBARAN PERHUBUNGAN ANTARA SEBAB
DAN AKIBAT SESUATU MASALAH
17
PRINSIP ASAS KIK
 • Memajukan pekerja
 • KIK bebas disertai
 • Pekerja saling tolong-menolong
 • Projek usahasama
 • Latihan disediakan
 • Dayacipta digalakkan
 • Projek ada kaitan dengan bidang kerja sendiri
 • Sokongan pengurusan
 • Kesedaran mengenai kualiti penambahbaikan
  berterusan
 • Plan strategi universiti

18
FAEDAH KIK - PENJIMATAN KOS TERKUMPUL
2004-2007)
TAHUN BIL. ICC MENYERTAI (KUMPULAN) PENJIMATAN KOS (RM) KUMULATIF PENJIMATAN KOS (RM)
2004 110 55 JUTA 55 JUTA
2005 111 62 JUTA 117 JUTA
2006 135 64 JUTA 181 JUTA
2007 140 63 JUTA 244 JUTA
Konvensyen ICC peringkat kebangsaan anjuran NPC
19
Contoh Penjimatan Projek Penambahbaikan
Tajuk Projek Pencapaian
Mengurangkan Bilangan Tindakan Aduan Awam Melebihi 14 Hari Mengurangkan aduan dari 6917 kepada 1626 dalam tempoh 14 hari
Mengurangkan Tempoh Bayaran Kepada Kontraktor dan Pembekal kepada 14 hari Mengurangkan tempoh bayaran dari 21 hari kepada 7 hari Mengurangkan prosedur dari 10 kepada 8 langkah
Menyelesaikan Aduan Kutipan Sampah Kerja-Kerja Pembersihan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Meningkatkan 50 Notice to Correct (NTC) dalam masa 24 jam
Mengatasi masalah kerosakan jalan akibat lubanggali yang tidak dibaikpulih dengan sempurna oleh syarikat utiliti Penjimatan kos sebanyak RM375,000.00 Penjimatan masa sebanyak 4 hari
Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyelenggaraan di Jabatan Pengurusan Perumahan 82 peningkatan dalam penyelesaian aduan
ORGANISASI DBKL
20
Contoh Pencapaian Program Kecemerlangan
Organisasi
Agensi Sebelum Selepas
PTD Kuala Trengganu - Proses Pembayaran Baucer Proses Pencarian Maklumat Pelanggan Kelulusan Permohonan Tanah (Individu) Pengurusan Program Bantuan Rumah Kelulusan Permohonan Perintah Pindah Milik 7 hari 60 hari 7 bulan 30 hari 12 bulan 3 hari 14 hari 2 bulan 14 hari 6 bulan
21
FAEDAH FAEDAH LAIN
 • BERKOMUNIKASI
 • BERBAHASA (LISAN BERTULIS)
 • MENYELESAIKAN MASALAH
 • BERFIKIR
 • MENGGUNA ALAT QC
 • BERCAKAP
 • MEMIMPIN
 • IT
 • INTERPERSONAL
 • INTRAPERSONAL
 • KENDIRI (KONSEP DIRI)

Analitikal, Kritikal, Teknikal, Projektif,
Kreatif, Konstruktif, Sistematik, Positif,
Negatif, Intuitif, Emotif, Objektif, Logikal,
Lateral, dll.
Self -analysis, understanding, -awareness,
-knowledge, motivation, -encouragement,
-starting, -studying, -training, -advising,
-asking, -checking, -exercising, -answering,
-esteem -convincing, -respect, -control,
-improvement, -reward,
-satisfaction, -recognition, -believe,
-confidence, etc.
22
CONTOH PROJEK PENAMBAHBAIKAN
Mempertingkatkan Sistem Aduan Penyenggaraan Di
Jabatan Pengurusan Perumahan DBKL
23
CARTA PERBATUAN CARTA PERBATUAN
KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF KREATIF PERINGKAT UniMAP KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF KREATIF PERINGKAT UniMAP KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF KREATIF PERINGKAT UniMAP KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF KREATIF PERINGKAT UniMAP KONVENSYEN KUMPULAN INOVATIF KREATIF PERINGKAT UniMAP

BIL AKTIVITI TARIKH   2012  
      MEI JUN JULAI
  Mesyuarat        
1 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 16/05/2012      
2 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 25/05/2012      
3 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 15/06/2012      
4 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP 25/06/2012      
5 Mesyuarat Ketua KIK UniMAP  02/07/2012      
           
  Waktu mesyuarat pada jam 10.00 pagi. Waktu mesyuarat pada jam 10.00 pagi.  
           
  Aktiviti        
1 Penyerahan ringkasan laporan projek slaid power point 02/07/2012      
2 Proses undian giliran persembahan di MPC 05/07/2012      
3 Majlis Konvensyen ICC/MPC Peringkat Utara 18/07/2012      
           
24
KESIMPULAN
8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI
TENTANG AKTIVITI ICC
1 PEMBANGUNAN DIRI
2 PENYERTAAN SEMUA ORANG
3 AKTIVITI BERKUMPULAN
4 BERSIFAT SUKARELA ( )
25
KESIMPULAN
8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI
TENTANG AKTIVITI QCC
6 MENGGUNAKAN TEKNIK QC
5
KREATIVITI
26
KESIMPULAN
8 PERKARA PENTING/ASAS YANG PERLU DIFAHAMI
TENTANG AKTIVITI QCC
7 PEMBANGUNAN BERSAMA
MAJIKAN
PEKERJA
8 KESEDARAN Q, KESEDARAN MASALAH
KESEDARAN PENAMBAHBAIKAN
27
K
UALITI adalah teras penghidupan setiap Muslim
sejati, sesuai dengan Hadis Rasulullah S.A.W
yang bermaksud muslim sejati diibarat seekor
lebah. Apabila makan,hanya makan sesuatu yang
baik (makanan berkualiti) dan apabila lebah
mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkannya itu
juga baik (berkualiti) , yakni madu yang manis
dan segar , malah menjadi ubat kepada manusia
28
MS ISO 90012008
Sekian , terima kasih
TAMAT
About PowerShow.com