Teori Perkembangan Pengutaraan Tampak Kanak-Kanak - PowerPoint PPT Presentation

1 / 48
About This Presentation
Title:

Teori Perkembangan Pengutaraan Tampak Kanak-Kanak

Description:

Teori Perkembangan Pengutaraan Tampak Kanak-Kanak Teori Humanis Teori Psikoanalitik Teori Perkembangan Teori Kognitif Teori Gestalt Teori Behaviourism – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:959
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 49
Provided by: Manj151
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Teori Perkembangan Pengutaraan Tampak Kanak-Kanak


1
Teori Perkembangan Pengutaraan Tampak
Kanak-Kanak
 • Teori Humanis
 • Teori Psikoanalitik
 • Teori Perkembangan
 • Teori Kognitif
 • Teori Gestalt
 • Teori Behaviourism
 • Teori Konstruktivisme

2
Teori Humanis
 • Teori yang berasaskan konsep kepuasan dan
  keperluan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.
 • Mengandungi 7 kategori keperluan yang boleh
  dijelaskan dalam konteks murid-murid iaitu
  keperluan fisiologi, keperluan keselamatan,
  keperluan kasih sayang, keperluan kasih sayang,
  keperluan penghargaan diri, keperluan mengetahui
  dan memahami, keperluan estetikan serta
  kerperluan kesempurnaan diri.

3
a. Keperluan fisiologi
 • Keperluan asas yang perlu dipenuh oleh orang
  dewasa kepada kanak-kanak seperti makanan,
  pakaian, tempat tinggal dan sebagainya supaya
  mereka berasa selesa untuk menghadapi
  pembelajaran dan pembesaran.

4
b. Keperluan keselamatan
 • Kanak-kanak memerlukan jaminan keselamatn dan
  perlindungan. Pada tahap ini kesejahteraan diri
  mereka seperti tempat belajar yang selesa, guru
  yang baik dan persekitaran yang tidak
  membahayakan perlu diberi perhatian.

5
c. Keperluan kasih sayang
 • Kanak-kanak perlu diterima oleh orang lain dan
  sentiasa perlu dihargai. Kanak-kanak yang tidak
  mempunyai kasih sayang yang cukup terutamanya
  daripada keluarga akan mengalami tekanan dan
  sukar untuk menerima pelajaran disebabkan oleh
  tekanan yang dihadapi.

6
d. Keperluan penghargaan diri
 • Kanak-kanak ingin diberi penghormatan dan ini
  menyumbangkan sesuatu yang berfaedah kepada
  kumpulan.

7
e. Keperluan mengetahui dan memahami
 • Sekiranya keperluan-keperluan asas dipenuhi,
  kanak-kanak akan lebih bermotivasi bagi
  mengetahui alam sekeliling

8
f. Keperluan estetika
 • Kanak-kanak ingin menghayati dan menikmati
  keindahan alam hanya selepas keperluan lain dalam
  hierarki itu dipenuhi.

9
g. Keperluan kesempurnaan diri
 • Peringkat tertinggi iaitu ke arah kesempurnaan
  hidup yang lebih bermakna. Tidak semua orang akan
  berjaya ke peringkat ini.

10
 • Teori Hierarki Keperluan Maslow

Keperluan kesempurnaan diri
Keperluan estetika
Keperluan mengetahui dan memahami
Keperluan penghargaan diri
keperluan kasih sayang
Keperluan keselamatan
Keperluan fisiologi
11
Teori Psikoanalitik
 • Dikemukakan oleh Sigmund Freud
 • Pengasas dalam aliran psikologi atau psikologi
  dalaman (depth psychology)
 • Diiktiraf sebagai kaedah merawat individu yang
  mengalami masalah tekanan emosi.
 • Freud manusia dilahirkan dengan naluri
  semulajadi (inborn drives).
 • Berdasarkan pandangan ini maka lahirlah konsep
  antirasionalisme dalam segala gerak geri manusia
  (tdk rasional, tidak sosial yang penuh dengan
  desakan yang blh merosakkan diri senidiri dan
  individu yang lain).
 • Desakan paling utama lebih menjurus untuk
  mendapatkan kepuasan nafsu sendiri.

12
Id, Ego dan Superego
 • Pembentuan personaliti manusia adalah berdasarkan
  3 sistem yang berbeza tetapi saling berkaitan
  iaitu id, ego dan super ego.

13
 • Id dorongan dan tenaga naluri yang mendorong
  manusia bagi bertindak dan mendapat kepuasan
  tanpa mengira akibatnya.
 • Id didorong oleh tenaga kehidupan yang
  memotivasikan tingkah manusia yang dkenali
  sebagai libido.
 • Id terdapat semua desakan asas dan keinginan
  manusia. Mengandungi dua bahagian iaitu
 • - naluri kehidupan
 • - kematian

14
 • Ego personaliti yang terbentuk melalui
  pengalaman iaitu proses psikologi seperti
  mengingati mengamati, merasai dan sebagainya.
 • Ego berfungsi mengawal kehendak yang tidak
  dapat dipuaskan oleh id.
 • Ego berpegang kepada prinsip realiti hidup.
 • Super ego ialah bahagian personaliti bermoral
  dan boleh berkembang beransur-ansur melalui
  pengaruh persekitaran.

15
 • Super ego - personaliti bermoral dan boleh
  berkembang beransur-ansur melalui pengaruh
  persekitaran.
 • Cabang moral dan mewakili perkara yang individu
  percaya tidak patut dilakukan.
 • Berfungsi mengawal tingkah laku mengikut
  peraturan masyarakat dan penawaran ganjaran bg
  tingkah laku baik dan hukuman bagi tingkah laku
  buruk.

16
Teori Iceberg - Freud
 • 1935 Freud mengklasifikasi fungsi otak manusia.
 • Membahagikan otak manusia kepada tiga paras
  kesedaran yang mempengaruhi perkembangan
  personaliti mereka iaitu
 • - Otak yang mengawal alam sedar (conscious
 • mind)
 • - Otak yang mengalami alam bawah
 • (subconscious mind)
 • - Otak yang mengalami tidak bawah
 • (unconscious mind)

17
 • Alam sedar berada di bawah alam kesedaran kita.
 • Blh dikawal dengan ingatan peristiwa lama yang
  pernah berlaku.
 • Alam bawah sedar adalah fenomena yang bukan dalam
  kawalan kita berlaku tanpa kawalan berlaku
  tanpa kawalan, kecuali dalam keadaan yang
  istemewa atau anugerah Tuhan.
 • Lazimnya berlaku dalam mimpi atau ketika hilang
  ingatan.

18
 • Menurut Freud 2 andaian kreatif iaitu
 • - penulis menghasilkan karya mereka
 • melalui dua jalan iaitu fantasi atau
 • mimpi.
 • - Antara hubungan seks neurosis (fantasi) dan
  nasisme.
 • Kedua-dua andaian ini saling berkaitan dan
  lazimnya terjadi di dalam mimpi.
 • Freud menyamakan penulisan kreatif dan kreativiti
  kanak-kanak untuk menjelaskan konsep fantasi.
 • Fantasi sama dengan konsep imaginatif
  kanak-kanak.

19
Keperluan guru memahami dan mengaplikasikan Teori
psikoanalisis
 • Kefahaman tentang teori ini akan memudahkan guru
  untuk menangani masalah ketegangan perasaan
  murid-murid. Guru harus memahami tiga teknik asas
  merawat pesakitnya iaitu

20
a. Perkaitan bebas
 • Murid-murid yang mengalami tekanan emosi akan
  meluahkan setiap perkara yang terlintas
  difikirannya. Guru boleh membuat interpertasi
  menerusi bentuk dan imej yang dihasilkan oleh
  pelajar.

21
b. Pemindahan
 • Murid mengarah emosinya pada guru seni
  seolah-olah guru seni yang menyebabkan perasaan
  itu. Guru seni perlu sabar dengan telatah anak
  muridnya.

22
c. Interpertasi mimpi
 • Interpetasi dibuat secara spontan. Keadaan tidak
  sedar bagi seseorang murid di lahirkan melalui
  mimpi atau imaginatif.
 • Guru perlu faham dan membuat interpetasi tehadap
  masalah murid secara mendalam.

23
 • Aktiviti seni merupakan terapi yang paling sesuai
  digunakan kepada murid-murid.
 • Kanak-kanak meluahkan perasaan dalaman melalui
  penghasilkan karya seni.
 • Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh
  murid melalui penghasilkan karya seni.
 • Guru harus bertindak sebagai kaunselor kepada
  pelajar.
 • Melalui karya seni dapat membuat penilaian pada
  diri pelajar

24
 • Penggunaan garisan, warna, bentuk dan objek
  menggambar perasaan sebenar kanak-kanak.
 • Guru perlu peka pada emosi pelajar.
 • Mengawal emosi pelajar dengan aktiviti seni.

25
Teori Perkembangan
 • Perkembangan adalah perubahan dalam diri
  seseorang individu yang bersifat kualitatif.Satu
  proses yang berterusan dari masa lahir hingga ke
  akhir hayat. Setiap bayi akan meniarap,
  merangkak, duduk, berjalan dan berlari.
 • Perubahan perkembangan blh dilihat dari segi
  kemahiran interaksi kanak-kanak.
 • Perkembangan dipengaruhi oleh faktor dan
  persekitaran.
 • Perkembangan merujuk kepada perubahan dalam
  pemikiran, rohani, moral dan sosial.

26
 • Terdapat proses perkembangan yang yang berbeza
  daripada aspek-aspek seperti mental, jasmani,
  emosi dan sosial.
 • Mok Song Sang(2001), Faktor-faktor yang
  mempengaruhi perkembangan individu adalah
  genetik, persekitaran, perbezaan, fizikal, mental
  dan emosi.
 • Perkembangan merangkumi tiga aspek penting iaitu
 • a. kognitif - intelek, pesepsi dan bahasa
 • b. afektif - emosi, sosial, estetika dan
  kreatif
 • c. psikomotor - perkembangan dan
 • kemahiran.

27
Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget
 • Piaget terkenal dengan sumbangannya pada
  stuktur dan operasi tingkah laku cerdas dan teori
  perkembangan berurutan.
 • Jalan kajian tentang bagaimana individu
  memperoses maklumat dan mengemukakan pendapat
  tentang perkembangan kognitir manusia dalam
  bentuk tahap demi tahap
 • Terdapat empat peringkat perkembangan kognitif
  yang dikenalpasti
 • - peringkat deria motor - pergerakan (0-2
  thn)
 • - peringkat praoperasi - praperlaksanaan
  (2-7 thn)
 • - peringkat operasi konkrit - nyata (7-11
  thn)
 • - peringkat operasi formal (12 tahun ke
  atas)

28
 • Piaget terdapat perbezaan individu dalam
  mencapai tahap perkembangan
 • Guru harus sedia aktiviti pembelajaran yang
  sesuai dengan kebolehan pemikiran dan keupayaan
  fizikal kanak-kanak.
 • Bayi dan kanak-kanak belajar sendiri melalui
  interaksi dengan persekitarannya.
 • Dlm PSV teori kognitif Piaget yang proses
  asimilasi boleh berlaku apabila murid-murid
  menggunakan pengetahuan sedia ada dalam
  menghasilkan seni.

29
Sambung
 • Pembelajaran sebenar berpunca dari murid itu
  sendiri dan ia boleh berlaku dalam pendidikan
  seni melalui penglibatan dan penerokaan secara
  aktif murid dengan benda maujud semasa proses pp.

30
Teori Kognitif Jerome Bruner
 • Hampir sama dengan teori Piaget
 • Membahagikan peringkat perkembangan kognitif
  kepada 3 iaitu
 • - Enaktif - libatkan penggunaan anggota pada
  umur 0
 • hingga 2 thn.
 • - Ikonik - kebolehan membayangkan atau
 • menggambarkan sesuatu perkara dalam umur 2
  hingga
 • 4 thn.
 • - Simbolik - iaitu apabila kanak-kanak 5
  hingga 7 dapat
 • berfikir dan menggambarkan bahasa.
 • - Ketiga-tiganya saling berkait dan digunakan
  secara
 • berterusan dalam kehidupan harian
 • individu.

31
sambung
 • Aspek penting dalam teori Jerome Bruner yang
  dikaitkan dengan pendidikan seni adalah penekanan
  Bruner pada pembelajaran secara induktif,
  pembelajaran melalui penemuan bebas ataupun
  pembelajaran secara terbimbing.

32
Teori Perkembangan Afektif
 • Dipelopori oleh Albert Bandura dan Richard
  Walters.
 • Tekankan cara individu bertingkah laku yang betul
  dalam konteks sosial .
 • Berkaitan dengan pembelajaran sosial mengetahui
  apa yang patut dilakukan bila, dimana dll.
 • Tingkah laku manusia yang kompleks dan
  pembelajarannya berlaku dengan pelbagai cara yang
  melibatkan lisan, maklumat serta
  pemerhatian/peniruan model.
 • Peniruan adalah berdasarkan perbuatan, perkataan,
  gaya, cara dan sebagainya.

33
 • Prinsip-prinsip dalam teori ini melibatkan
  bebrapa peringkat iaitu
 • - Fasa penemuan
 • - Fasa penerimaan
 • - Fasa pengeluaran
 • - Fasa motivasi
 • Menekankan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru
  bagi membentuk tingkah laku yang baru kepada
  murid-murid.
 • Cth etika berpakaian, ketepatan masa dan tingkah
  laku yang positif

34
Rakan sebaya sebagai model
Guru sebagai model
Teori Modelling Bandura
Tiada tingkah laku agresif
Bakal contoh model yang hendak dipelajari
35
Teori Perkembangan Psikomotor
 • Havighurst mengatakan, perkembangan fizikal
  adalah berlandaskan sosiobudaya dan perkembangan
  jasmani. Selain itu, perkembangan personaliti
  seseorang individu turut dipengaruhi oleh
  nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.(Mok Soon
  Sang, 2001)
 • Aspek persekitaran lebih penting bagi
  perkembangan seseorang individu. Ia merangkumi

36
 • Nilai-nilai dan norma masyarakat
 • Budaya masayarakat
 • Faktor biologi - baka dan kematangan
 • Faktor sosial - kawan, keluarga dan masyarakat
 • Faktor psikologi - keperluan untuk kasih sayang
  dan memiliki konsep kendiri yang positif

37
Meningkatkan kualiti domain psikomotor
 • Melalui aktiviti-aktiviti PSV murid-murid dapat
  belajar, mengalami dan meningkatkan kualiti
  domain psikomotor mereka.

38
Teori Gestalt
 • Berasal dari perkataan German bermaksud
  organisasi atau konfogurasi. Dipelopori oleh tiga
  orang ahli psikologi German iaitu
 • Max Wertheimer (1880-1943)
 • Kurt Koffka (1886-1941)
 • Wolfgang Kohler (1887-1967)

39
 • Kajian tertumpu kepada domain kognitif yang
  mendedahkan bagaimana otak manusia bertindak pada
  persepsi yang diterima daripada deria
  penglihatan.
 • Cth bagaimana otak mentafsir imej wajah
  seseorang yang dikenali dan pernah dilihat
  sebelum ini.

40
Hukum Pragnaz
 • Pragnaz - prinsip-prinsip pengamatan
 • Empat prinsip pengamatan
 • a. Prinsip dekatan - Penanggapan seseorang
  cenderung mencorakkan ransangan dengan
  mengumpulkan ransangan yang berhampiran dengan
  satu kumpulan.
 • b. Prinsip persamaan Mudah difahami. Individu
  akan cenderung untuk mengklasifikasi ransangan
  yang mempunyai persamaan dalam kump. yang sama.

41
 • c. Prinsip kesempurnaan seseorang cenderung
  melengkapkan sesuatu yang tidak lengkap
 • d. Prinsip persambungan cenderung menganggap
  persambungan garisan yang menunjukkan suatu
  bentuk yang berterusan

42
Bagaimana teori gestalt bertindak dalam
pendidikan seni.
 • Dalam menganalisis lukisan kanak-kanak, didapati
  kanak-kanak sering membuat modifikasi imej-imej
  yang dilukis dengan imej yang dilihat. Mengikut
  Feldman, terdapat dua imej dalam lukisan
  kanak-kanak
 • - Imej intracerebal - terkandung dalam
  pengamatan kanak-kanak.
 • - Imej yang dipaparkan melalui penyataan
  artistik kanak-kanak.

43
 • Kanak-kanak lazimnya sering membuat
  pengubahsuaian/ pada imej yang dilihat
 • Keadaan ini berlaku disebabkan 4 faktor
 • - modifikasi kesan penukaran ransangan optif
  kepada saraf cerebal otak
 • - Modifikasi tanggapan dalam proses mencari
  imej yang sesuai
 • - Modifikasi imej kesan penggunaan media dan
  proses artistik
 • - Keupayaan otak koordinasi psikomotor
  kanak-kanak.

44
 • Sebagai guru kita harus menerima intipati/imej
  yang dihasilkan oleh kanak-kanak.
 • Pengamatan guru seni amat memainkan peranan
  penting dalam menterjemahkan setiap imej.

45
Teori Konstruktivisme
 • Diasaskan oleh Jerome Bruner.
 • Tentang proses belajar yang memerlukan
  penglibatan akti pelajar dalam membina idea-idea
  baru yang berdasarkan pengetahuan sedia ada
  pelajar.
 • Pelajar memilih dan menterjemah maklumat, membuat
  andaian, membuat keputusan dan bergantung kepada
  kebolehan kognitif .
 • Pendekatan konstruktivis menganjurkan individu
  terlibat dengan aktiviti penemuan melalui
  interaksi dengan persekitaran.

46
Pendekatan Konstruktivis dalam Pengajaran
 • Menitikberatkan pengalaman pelajar serta mengikut
  konteks kesanggupan pelajar untuk belajar
  (kesediaan).
 • Pengajaran perlu mengikut struktur atau urutan
  yang mampu difahami oleh pelajar
 • Pengajaran perlu dirangka untuk memudah cara
  penghasilan ilmu (melangkaui maklumat yang
  dibekalkan oleh guru)

47
 • Tugas guru ialah menterjemahkan maklumat ke
  bentuk yang sesuai dengan tahap pemahaman
  pelajar.
 • Kaedah ini mengaplikasi 4 cara tertentu di dalam
  penyampaian sesuatu topik.
 • - Menekankan perbezaan iaitu melatih pelajar
  agar bijak membezakan jenis dan sifat maklumat
  yang diterima.
 • - Menstruktur maklumat agar lebih mudah
  diterima dan difahami.
 • - Susunan paling berkesan di dalam
  menyampaikan material pengajaran.
 • - Sifat dan bentuk ganjaran (reward) atau
  hukuman yang akan dikenakan sekiranya pelajar
  berjaya atau gagal melakukan sesuatu.
 • Pendekatan konstruktivisme menyarankan agar
  pendidika membimbing terlebih dahulu pengalaman
  dan tahap ilmu yang dimiliki oleh pelajar agar
  pengajaran serta aktiviti dalam kelas dapat
  disesuai dengan tahap pelajar.

48
Teori Behaviourisme
 • Behaviourisme Kefahamn tingkah laku.
 • Tokoh-tokoh Edward L. Thorndike dan B.F. Skinner.
 • Menurut Teori Berhaviourisme, pembelajaran adalah
  perubahan yang berlaku dalam diri seseorang yang
  disebabkan oleh pegalaman.
 • Peri laku dan gerak sebagai unsur penting dalam
  sesuatu pembelajaran. Gerak laku seseorang dapat
  menunjukkan proses pembelajaran berlaku atau
  tidak.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com