Measn chun Foghlama - PowerPoint PPT Presentation

1 / 32
About This Presentation
Title:

Measn chun Foghlama

Description:

Ba ch ir go mbeadh tuiscint shoil ir ag dalta ar r n foghlama gach ceachta ... Ba ch ir tarraingt ar McF n os minic i gcomhar le modhanna eile meas naithe ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:56
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 33
Provided by: JeanGeo9
Category:
Tags: choir | chun | foghlama | measn

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Measn chun Foghlama


1
An Tionscnamh um Phleanáil Fhorbartha
Scoile Tionscnamh scoileanna ar mhaithe le
scoileanna
Measúnú chun Foghlama Ag feabhsú an teagaisc
agus na foghlama inár scoil Seimineár Réigiúnach
07
2
McF Prionsabail agus Pleanáil
 • Príomhphrionsabail McF
 • Réasúnaíocht
 • Straitéisí Pleanála

3
Is ionann measúnú agus an próiseas atá i gceist
le heolas a bhailiú faoi fhoghlaim leanaí
teistiú
aiseolas
scagadh
Aidhm an mheasúnaithe
foghlaim
fáthmheas
4
Dhá Phríomhshaghas Measúnaithe
5
Dhá Bhealach aitheanta le Measúnú a dhéanamh
 • An dá cheannagus ní an ceann seonó
 • Go minic úsáideann cleachtas an mheasúnaithe an
  dá cheann in éineacht
 • Cathain a bhíonn béim ar cheann acu níos oiriúnaí
  ná béim ar an gceann eile?

6
Luaitear cúig phrionsabal le McF sa seomra ranga
 • An Rún Foghlama a chomhroinnt
 • Na Critéir Rathúlachta a chomhroinnt
 • Ceistiú ar ardchaighdeán bunaithe ar
 • na Critéir Rathúlachta
 • Aiseolas a thabhairt bunaithe ar na Critéir
 • Rathúlachta
 • Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú

7
An Rún Foghlama a Chomhroinnt
 • Ba chóir go mbeadh tuiscint shoiléir ag daltaí ar
  rún foghlama gach ceachta (cuir ar an gclár dubh
  ag tús an ranga é)
 • Is é atá i gceist leis an rún foghlama ná an
  cuspóir atá agat maidir leis na rudaí a bheidh
  ar eolas ag daltaí, na rudaí a thuigfidh siad nó
  a bheidh siad in ann iad a dhéanamh ag deireadh
  an ranga
 • Samplaí
 • Ag deireadh an ranga seo ba cheart go mbeifeá in
  ann gaineamh, salann agus uisce a dheighilt óna
  chéile
 • Ag deireadh an ranga seo ba cheart go mbeifeá in
  ann carachtar a thuiscint
 • Ag deireadh an ranga seo ba cheart go mbeifeá in
  ann léaráid de a tharraingt

8
Ag Comhroinnt na gCritéar Rathúlachta
 • Tabhair critéir shoiléire shothuigthe atá
  bainteach leis an rún foghlama do na daltaí
 • Sampla
 • - ba cheart go mbeifeá in ann gaineamh, salann
  agus uisce a dheighilt óna chéile agus tú ag
  baint úsáide as modhanna áirithe, agus ba cheart
  go dtuigfeá na fáthanna go bhfuil siad deighilte
 • Cabhraigh le daltaí chun na caighdeáin a bhfuil
  siad ag díriú orthu a aithint taispeáin dóibh
  obair dhaltaí eile a shroich na critéir
  rathúlachta agus mínigh na fáthanna gur shroich

9
Ceistiú ar Ardchaighdeán
 • Cruthaigh atmaisféar ranga ina mbraitheann na
  daltaí go léir slán maidir le seans a thógáil
  agus le botúin a dhéanamh
 • Cén sainmhíniú a bheadh agat ar cheist mhaith?
  (Cén fáth ceisteanna a chur sa rang?)
 • Ceann a thugann ar na daltaí smaoineamh
 • Ceann a spreagann plé
 • Ceann a bhfuil freagra ag gach dalta uirthi
 • Ceann a bhfuil aidhm aici
 • Tá daltaí ann nach dtugann freagraí sa rang ar
  chúiseanna éagsúla.
 • Conas a spreagann tú na daltaí seo le freagraí a
  thabhairt sa rang?

10
Ceistiú
 • Agus muid ag féachaint ar cheistiú sa seomra
  ranga ba chóir dúinn breathnú ar
 • Tráth feithimh
 • Éagsúlacht sa cheistiú
 • Forbairt eochaircheisteanna (le haghaidh
  céimeanna tábhachtacha sa cheacht)
 • Caighdeán na gceisteanna (Cén fáth go..? An
  bhféadfá míniú a thabhairt ar?)
 • Ceisteanna dea-phleanáilte
 • Níos mó ná dalta amháin páirteach sa fhreagairt

11
Aiseolas trí Ráiteas
 • Cé chomh soiléir is a bhíonn an t-aiseolas a
  thugaimid do dhaltaí?
 • caithfidh tú iarracht níos fearr a dhéanamh
 • déan tuilleadh forbartha ar na smaointe seo
 • iarracht mhaith, coinnigh suas í
 • gá le breis sonraí anseo
 • Cén chiall a bhaineann an dalta as an aiseolas?
 • léiríonn tic gur dócha gur maith leis é
 • tá a lán scríbhneoireachta ag an deireadh
  ciallaíonn sé seo go bhfuil sé go dona
 • seo ceann de na cinn is fearr agam mar tá an
  scríbhneoireacht néata, sheiceáil mé an litriú
  agus chuir mé isteach an dáta

12
Aiseolas trí Ráiteas
 • Gan ach ráiteas mar mharcáil v bronnadh marcanna
 • Freagraíonn daltaí níos fearr do ráitis
  chuiditheacha seachas grádanna amháin
 • Cuireann marcanna an bhéim ar an gcomórtas agus
  ní ar an dul chun cinn pearsanta, téann siad i
  gcoinne na foghlama comhoibrithí
 • Cuireann marcanna lagmhisneach ar dhaltaí a
  ghnóthaíonn torthaí ísle
 • Ní thugann marcanna comhairle dfhoghlaimeoirí
  maidir le conas is féidir feabhas a chur ar a
  gcuid oibre

13
Aiseolas Éifeachtach
 • An uair is éifeachtaí daiseolas ná nuair a
  chuireann sé in iúl do na daltaí
 • a Láidreachtaí
 • a Laigí
 • an chéad chéim Eile (agus conas)
 • (L.L.E.)

14
Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú
 • Féinmheasúnú
 • Tá na daltaí páirteach sa mheasúnú ar a bpíosa
  oibre féin agus tá siad freagrach as an measúnú
  sin (Tá fios na gcritéar rathúlachta ag na
  daltaí)
 • Piarmheasúnú
 • Tá na daltaí páirteach i measúnú obair dhaltaí
  eile (ba chóir go mbeadh tuiscint shoiléir ag na
  daltaí ar cad atá á lorg acu in obair a
  gcomhdhaltaí)
 • Is minic a théann piarmheasúnú agus féinmheasúnú
  in éineacht. Is féidir le piarmheasúnú bheith mar
  chabhair ag féinmheasúnú. Faigheann daltaí
  léargas ar a gcuid oibre féin trí bhreithmheas a
  thabhairt ar obair a gcomhpháirtithe

15
Piarmheasúnú agus Féinmheasúnú
 • Tá cuid mhór buntáistí ag piarmheasúnú agus ag
  féinmheasúnú thar obair atá measúnaithe ag an
  múinteoir, de réir na litríochta.
 • Éilíonn siad ar dhaltaí freagracht a ghlacadh as
  a gcuid oibre féin (bheith réamhghníomhach
  ina leith)
 • Spreagann siad an fhoghlaim trí phlé agus
  chíoradh (iarrtar ar dhaltaí a dtuairimí a
  chosaint)
 • Cuireann siad leis an inspreagadh agus leis an
  tsuim
 • Tugann siad ar dhaltaí machnamh a dhéanamh
 • Forbraíonn siad scileanna comhoibrithe

16
Straitéisí le haghaidh Féinmheasúnaithe
 • Soilse tráchta
 • Iarrtar ar dhaltaí cód dathanna a úsáid le
  tuiscint reatha ar thorthaí foghlama a léiriú
 • Samplaí oibre
 • Tugtar samplaí oibre do dhaltaí. Iarrtar orthu
  an píosa oibre is fearr a aithint maraon le
  botúin choitianta agus cad iad na cúiseanna atá
  leo
 • Scéimeanna marcála
 • Tugtar scéim mharcála do dhaltaí agus iarrtar
  orthu í a úsáid chun a bhfreagraí féin a cheartú

17
Straitéisí le haghaidh Piarmheasúnaithe
 • Tosaigh le céim bheag agus bog ar aghaidh de réir
  a chéile m.sh. Iarr ar an 1ú Bhliain cóipleabhair
  a mhalartú, a sheiceáil go bhfuil lipéid curtha
  ar léaráidí, go bhfuil eochairfhocail do thopaicí
  in úsáid
 • Tabhair freagraí do thriail dóibh agus iarr orthu
  trialacha a chéile a cheartú (triail ghairid)
 • Iarr ar dhaltaí ceisteanna TS nó AT a fhreagairt,
  tabhair scéim mharcála dóibh agus iarr orthu
  ceisteanna a chéile a cheartú

18
Modheolaíochtaí Teagaisc McF
 • Gan ach ráiteas mar mharcáil
 • Ionchur ó dhaltaí i gcinntí faoi obair bhaile
 • Daltaí ag scríobh ceisteanna do thrialacha
 • Daltaí ag cur ceisteanna
 • Ceistiú ag an múinteoir (gan lámha in airde!)
 • Tráth feithimh
 • Obair ghrúpa (ar chleachtaí ranga)
 • Féinmheasúnú ag daltaí (soilse tráchta)
 • Piarmheasúnú ag daltaí
 • Eile

19
Cén fáth Measúnú chun Foghlama -taighde
 • Spreagann McF daltaí le bheith níos gníomhaí agus
  níos freagraí mar rannpháirtithe ina gcuid
  foghlama féin
 • Tá sé ráite go bhfuil an neartú gnóthachtála a
  bhaineann le measúnú múnlaitheach ar na cinn is
  mó a tuairiscíodh riamh mar thoradh ar
  idirghabháil oideachasúil (ECFE/OECD, 2005)
 • Leanann dul chun cinn i bhfoghlaim daltaí measúnú
  múnlaitheach agus is i gcás na ndaltaí laga is mó
  an dul chun cinn
 • (Black and Wiliam, Kings College London, 2000)

20
Cén fáth Measúnú chun Foghlama pleanáil agus
feabhsú scoile
 • Spreagann sé múinteoirí chun machnamh a dhéanamh
  ar a gcleachtas ranga
 • Daingníonn sé cultúr cleachtais nuálaigh
 • Cothaíonn sé cultúr comhoibríoch i measc
  múinteoirí laistigh de réimsí ábhar agus ó
  réimsí éagsúla ábhar
 • Cuireann sé an teagasc agus an fhoghlaim ar chlár
  na forbartha scoile
 • Ba chóir tarraingt ar McF níos minicí i gcomhar
  le modhanna eile measúnaithe (Tuarascálacha
  Cigireachta Scoile 2006-07)

21
C F
 • Roinnt samplaí ó scoileanna

22
 • Ag tabhairt Measúnú chun Foghlama isteach i do
  scoil

23
Ag pleanáil le haghaidh McF Céim 1
 • Feasacht na foirne maidir le prionsabail McF srl.
 • Bileog oibre 1 Cleachtas measúnaithe aonair
 • Cinneadh maidir le conas McF a thabhairt ar
  aghaidh
 • - ranna ábhar?
 • - grúpaí éagsúla?
 • Machnamh ar chleachtas measúnaithe ag roinn
  ábhair/ tascghrúpa McF Bileog oibre 2
 • Athbhreithniú roinne ábhair/tascghrúpa McF ar McF
  Bileog oibre 3

24
Ag pleanáil le haghaidh McF Céim 2
 • Roghnaigh straitéisí ar fiú triail a bhaint astu
  le spriocghrúpa daltaí (go minic 1ú Bhliain,
  Idirbhliain 5ú Bliain) Bileog oibre 3
 • Bain úsáid as Teimpléad Plean Gnímh
 • Leag síos critéir m.sh. Rannpháirtíocht níos
  fearr nó dáilte níos cothroime, feabhas i
  dtorthaí trialacha, rátáil sásaimh níos airde,
  feabhas ó thaobh cruthúnas grúpaí daltaí ar
  leith, próifíl iompair feabhsaithe, breis
  freagraí ar cheisteanna agus iad níos saibhre
 • Comhaontaigh róil, tréimhse ama, acmhainní,
  modhanna monatóireachta agus meastóireachta

25
PLEAN GNÍMH MEASÚNAITHE GRÚPA_________________
DÁTA____________
Is féidir le múinteoirí aontú ar triail a bhaint
as líon teicnící féachaint an bhfuil aon dul chin
cinn suntasach san fhoghlaim, san inspreagadh nó
i gcuimsiú na ndaltaí go léir. Is féidir
athbhreithniú tar éis tréimhse áirithe ama a phlé
féachaint an bhfuil an teicníc ina cabhair agus
an scaipfí amach níos leithne í, an leanfaí léi,
an stopfaí í nó an leasófaí í.
26
Ag pleanáil le haghaidh McF Céim 3
 • Cuir modheolaíochtaí aontaithe i bhfeidhm agus
  lean modhanna aontaithe breathnóireachta,
  monatóireachta agus measúnaithe
 • Buaileadh ranna ábhar/tascghrúpaí McF le chéile
  le hathbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn
  agus le ceisteanna agus deacrachtaí atá ag teacht
  chun solais a phlé

27
Ag pleanáil le haghaidh McF Céim 4
 • Réitíodh gach roinn ábhair/tascghrúpa McF
  tuairisc roimh lánseisiún chun athbhreithniú a
  dhéanamh ar McF sa scoil iomlán
 • Imlínte na tuairisce
 • - na rudaí ar bhaineamar triail astu
  (straitéisí, rangú
 • daltaí, amscála, cúinsí comhthéacs)
 • - na rudaí a tharla
 • - na rudaí a chruthaigh go maith (déan
  tagairt do na
 • critéir rathúlachta)
 • - na rudaí nár éirigh leo
 • - ceachtanna foghlamtha aidhmeanna don am atá
 • romhainn

28
Ag pleanáil le haghaidh McF Céim 5
 • Socraigh lánchruinniú den fhoireann go léir chun
  athbhreithniú a dhéanamh ar an tionscnamh McF
 • Taispeánadh gach roinn/tascghrúpa póstaer nó
  déantar cur i láthair gairid bunaithe ar an
  tuairisc
 • C F gairid tar éis gach cur i láthair
 • Bíodh seisiún le plé iomlánach i ndiaidh an
  taispeántais/an chur i láthair agus é mar aidhm
  aige na príomhbhuntáistí agus na cúiseanna imní a
  aimsiú
 • Aontaigh obair leanúnach don tionscnamh i
  bprionsabal
 • An ndaingneoidh agus an leathnóidh ranna ábhar
  cleachtas McF/an mbeidh ann do ghrúpaí
  tionscnaimh nua McF chun tús a chur le cleachtas
  leanúnach McF?
 • An bhfuil impleachtai ann do pholasaí
  uile-scoile?
 • An féidir go mbeadh tiomantas ann go mbainfí
  úsáid níos forleithne as straitéisí McF?
 • An gá go bhfiosródh coiste traschuraclaim an
  cúram?

29
Ceardlann Ag tabhairt McF isteach inár Scoil
 • Dúshláin?
 • Conas dúshláin a shárú (céard iad na rudaí ar
  éirigh leo i scoileanna?)
 • Eochairthosca le haghaidh rathúlachta

30
Tosca Pleanála le cur san áireamh
 • Réamhphleanáil
 • Am srl.
 • Róil agus Cúraimí
 • Teagmhais aon uaire ag tacú le modhanna
  reatha/polasaithe
 • Critéir ó dhaltaí maidir le rathúlacht
 • Ábhair acmhainní
 • Eolas do thuismitheoirí
 • Cur i bhfeidhm Tionscnaimh
 • Meastóireacht

31
Measúnú chun FoghlamaAcmhainní Ar Líne
 • Inside the Black Box Raising Standards through
  Assessment (Black Wiliam)
 • (www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm)
 • CNCM McF
 • (www.ncca.ie)
 • Assessment for Learning QCA
 • (www.qca.org.uk/295.html)
 • The Standards Site
 • (www.standards.dfes.gov.uk/keystage3/respub/afl_ws
  )

32
Acmhainní Ar Líne 2
 • www.ltscotland.com/assess
 • www.assessment-reform-group.org.uk
 • www.kcl.ac.uk
 • Foilseacháin ar Mheasúnú ar fáil ar
 • www.kcl.ac.uk/depsta/education
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com