SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) - PowerPoint PPT Presentation

1 / 24
About This Presentation
Title:

SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

Description:

sql (structured query language) * * sql ned r? sql, ver tabani sorgu d l d r. sql le ver tabanina yen tablolar, yen kayitlar ekley p s leb l r, var ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:174
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: eha102
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)


1
SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)
2
SQL NEDIR?
 • SQL, VERITABANI SORGU DILIDIR.
 • SQL ILE VERITABANINA YENI TABLOLAR, YENI KAYITLAR
  EKLEYIP SILEBILIR, VAR OLAN ALANLAR ÜZERINDE
  DÜZENLEMELER VE SORGULAR YAPABILIRSINIZ.

3
DDL KOMUTLARI
 • TABLO OLUSTURMA, TABLO SILME, TABLOYA YENI
  ALANLAR EKLEME V.B. ISLERI YAPAN KOMUTLARDIR.
  BUNLAR
 • CREATE TABLE
 • CREATE INDEX
 • DROP TABLE
 • ALTER TABLE

4
DML KOMUTLARI
 • TABLOLARDAKI ALANLAR ÜZERINDE ISLEM YAPAN
  KOMUTLARDIR. BUNLAR
 • SELECT
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE

5
YARDIMCI DEYIMLER
 • YUKARIDA BAHSI GEÇEN DEYIMLER TEK BASLARINA
  KULLANILAMAZLAR.
 • KOMUTLARIN ISLEVLERINI YERINE GETIRMELERI IÇIN
  BAZI YARDIMCI DEYIMLER VARDIR. BUNLAR
 • FROM
 • WHERE
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY

6
TEMEL YAPI
 • DML KOMUTLARINDA TEMEL YAPI ASAGIDAKI GIBIDIR.
 • SELECT ALAN(LAR)
 • FROM TABLO ADI IN VERITABANI
 • WHERE KOSUL
 • GROUP BY ALAN LISTESI
 • HAVING GRUP KISTASI
 • ORDER BY ALAN LISTESI

7
SELECT
 • EN ÇOK KULLANILAN KOMUTLARDAN BIRIDIR.
 • VERITABANINDAN BIR ALAN SEÇMEYE YARAR.
 • SEÇILEN ALANI BIR SONUÇ TABLOSUNDA SAKLAR.

8
SELECT KULLANIMI
 • SELECT ALAN(ALANLAR) FROM TABLO
 • ÖRNEGIN PERSONEL ISIMLI BIR TABLO OLDUGUNU
  DÜSÜNELIM.
 • BU TABLODA SOYAD, AD, ADRES VE SEHIR
  ALANLARI OLSUN.

9
SELECT KULLANIMI
 • BU TABLODA PERSONELIN SADECE ADLARINI VE
  SOYADLARINI GÖRMEK ISTIYORSAK SU KODU YAZMALIYIZ.
 • SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL
 • TÜM ALANLARI SEÇMEK IÇIN SU KODLAR YAZILMALI
 • SELECT FROM TABLE

10
WHERE
 • BU KOMUT ALANLARDAN BELLI KOSULLARA UYAN VERILERI
  SEÇER.
 • SELECT ALAN(LAR) FROM TABLO WHERE KOSUL
 • SEKLINDE KULLANILIR.

11
KULLANILAN ISLEÇLER
 • ltgt
 • lt
 • gt
 • gt
 • lt
 • BEETWEEN
 • LIKE

12
WHERE
 • PERSONEL TABLOSUNDA IZMIRDE OTURAN ELEMANLARI
  SEÇMEK IÇIN
 • SELECT FROM PERSONEL WHERE SEHIRIZMIR
 • YAZILMALIDIR.

13
AND OR
 • WHERE KOMUTUNDA 2 VEYA DAHA FAZLA KOSULUN
  KULLANILMASINI SAGLAR.
 • SELECT FROM PERSONEL
 • WHERE ADALI AND SOYADASLAN

14
BETWEEN ... AND
 • BELIRTILEN DEGERLER ARASINDAKI VERILERI SEÇER.
 • ÖRNEGIN ADI CEYHUN,..., MEHMET ARASINDA OLAN
  ELEMANLARI SEÇMEK IÇIN
 • SELECT FROM PERSONEL
 • WHERE AD BETWEEN CEYHUN AND MEHMET
 • YA DA TAM TERSI IÇIN
 • SELECT FROM PERSONEL
 • WHERE AD NOT BETWEEN CEYHUN AND MEHMET

15
ORDER BY
 • SORGU SONUCUNUN SIRALANMASI IÇIN KULLANILIR.
 • SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL
 • ORDER BY AD
 • YA DA IÇ IÇE SIRALAMA IÇIN
 • SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL
 • ORDER BY AD, SOYAD

16
ORDER BY
 • SIRALAMAYI AZALAN YAPMAK IÇIN UFAK BIR EKLEME
  YAPILIR
 • SELECT AD, SOYAD FROM PERSONEL
 • ORDER BY AD DESC

17
INSERT INTO
 • TABLOYA YENI KAYITLAR EKLER.
 • INSERT INTO TABLO
 • VALUES (DEGER1, DEGER2,..)

18
INSERT INTO
 • INSERT INTO PERSONEL (AD, DYERI)
 • VALUES (ÖZCAN, ANKARA)
 • VERI GIRILMEYEN ALANLAR BOS KALIR!!!!

19
UPDATE
 • ALANLARI GÜNCELLESTIRMEYE VEYA DEGISTIRMEYE
  YARAR.
 • UPDATE TABLOADI SET ALANADI1DEGER1
 • WHERE ALANADI2DEGER2

20
UPDATE
 • SOYADI RASMAN OLAN PERSONELIN ADINI NIMET YAPMAK
  IÇIN
 • UPDATE PERSONEL
 • SET AD NIMET
 • WHERE SOYAD 'RASMAN

21
DELETE
 • TABLODAN SATIR SILMEK IÇIN KULLANILIR.
 • RASMAN SOYADLI PERSONELI TABLODAN SILMEK IÇIN
 • DELETE FROM PERSONEL
 • WHERE SOYAD 'RASMAN'

22
CREATE TABLE
 • TABLO OLUSTURMAK IÇIN KULLANILRI.
 • CREATE TABLE TABLOADI(ALANISMI VE TIPI)
 • BU TANIM ILE BIRLIKTE, BIR VEYA BIRDEN FAZLA
  DIZIN ALANININ TANIMLANMASINI SAGLAMAK IÇIN
  CONSTRAIN DEYIMI KULLANILIR.

23
CREATE TABLE
 • PERSONEL ISIMLI BIR TABLO OLUSTURMAK IÇIN
  ASAGIDAKI KODLAR YAZILMALIDIR
 • CREATE TABLE PERSONEL (NO INTEGER, AD TEXT(15),
  SOYAD TEXT(15), ISEGIRIS DATETIME)

24
DROP TABLE
 • TABLOYU SILMEK IÇIN KULLANILIR.
 • DROP TABLE PERSONEL
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com