IZMJENE ZAKONA O - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – IZMJENE ZAKONA O PowerPoint presentation | free to download - id: 6fcac7-MGZkZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

IZMJENE ZAKONA O

Description:

IZMJENE ZAKONA O PORTU I ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI Sara-Sanela Butorac, dipl. iur. Glavna tajnica Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: rcj6
Learn more at: http://www.zgsport.hr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: IZMJENE ZAKONA O


1
IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU
 • I
 • ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI
 • Sara-Sanela Butorac, dipl. iur.
 • Glavna tajnica
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

2
Osnovna pitanja koja se ureduju
 • predlaže se izmjena naziva zakona u Zakon o
  sportu te rijeci šport, športski u sport,
  sportski. Te se predlaže i izmjena naziva
  Hrvatski
 • sveucilišni sportski savez u Hrvatski
  akademski sportski savez
 • Dopunjuje se odredba Zakona o menadžerima u
  sportu i to na nacin da se sve odredbe Zakona o
  sportu koje se odnose na menadžere u sportu,
  moraju odnositi i na sve fizicke i pravne osobe
  koje imaju sklopljene ugovore o ulaganju u
  sportaše i trenere na temelju kojih imaju pravo
  na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja
  njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju
  odgovaraju poslovima menadžera u sportu. Isto
  vrijedi i za clanove tijela sportskog
  kluba-udruge za natjecanje pa se ogranicenja i za
  njih proširuju na osobe ovlaštene za zastupanje
  sportskog kluba-udruge za natjecanje.

3
 • Propisuje se zabrana sudjelovanja u sportskim
  natjecanjima, organizaciji i vodenju sportskih
  natjecanja, obavljanja strucnih poslova u sportu,
  zastupanja pravne osobe, sudjelovanja u radu
  skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge
  ili trgovackog društva, osobama koje su
  pravomocno osudene za neko od kaznenih djela na
  kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci
  i to ako je kazneno djelo pocinjeno s namjerom,
  a nije primijenjena uvjetna osuda. Dok se za
  osobe protiv kojih je pokrenut kazneni postupak
  zbog kaznenog djela pocinjenog na štetu djece,
  odnosno maloljetnika propisuje suspenzija

4
 • U nastavku se navode clanci u procišcenom tekstu
  obzirom na izmjene, a koji su bili interesantni
  sudionicima u sportu
 • Clanak 27. (tice se sportkih klubova)
 • Sportska udruga osnovana radi obavljanja sportske
  djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju(u
  daljem tekstu sportski klub-udruga za natjecanje)
  obvezno u nazivu sadrži rijec sportski klub il
  ispred rijeci klub naziv sporta u kojem obavlja
  djelatnost.
 • 2) Iznimno, sportski klub-udruga za natjecanje
  koji se tradicionalno naziva društvom, a osnovan
  je za natjecanje u jednom sportu, može koristiti
  i taj naziv uz naziv sporta u kojem se natjece.
 • 3) Clanovi tijela sportskog kluba-udruge za
  natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te
  osobe ovlaštene za vodenje poslova po odluci
  ovlaštenog tijela ili na temelju opcih akata
  sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti
  osobe
 • koje ne mogu biti clanovi uprave odnosno
  nadzornog odbora dionickog društva prema
  odredbama Zakona o trgovackim društvima i zakona
  kojim se ureduje sprjecavanje sukoba interesa u
  obnašanju javnih dužnosti
 • - koje su u posljednje tri godine pravomocno
  kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu
  i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz clanka 13.
  ovoga Zakona

5
 • koje su clanovi drugih sportskih klubova-udruga
  za natjecanje istog sporta
 • koje su dionicari s.d.d. istoga sporta
 • - koje su clanovi tijela, osobe ovlaštene za
  zastupanje te osobe ovlaštene za vodenje poslova
  po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju opcih
  akta sportskog kluba-udruge za natjecanje istog
  sporta
 • koje su clanovi tijela s.d.d. istoga sporta
 • koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati
  na sustav natjecanja u odgovarajucem sportu, a
  osobito sportaši koji su profesionalni prema
  clanku 8. ovoga Zakona, menadžeri u sportu, kao i
  osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih
  godinu dana
 • clanovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
  organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe
  koje su to obavljale posljednje tri godine
 • clanovi tijela pravnih osoba koje obavljaju
  djelatnost organiziranja sportskih kladionica,
  kao i osobe koje su to bile posljednje tri
  godine,
 • koje s menadžerima u sportu i clanovima pravnih
  osoba te clanovima tijela pravnih osoba koje
  obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
  kladionica djeluju zajednicki u smislu clanka 23.
  stavka 3. ovoga Zakona
 • - ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja
  sukladno clanku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima
  sklopljene ugovore o ulaganju u fizicke osobe u
  sustavu sporta.

6
Clanak 38. (1) Ista fizicka osoba može biti clan
uprave ili nadzornog odbora samo u jednom
s.d.d.-u istoga sporta. (2) Uz osobe koje ne mogu
biti clanovi uprave ili nadzornog odbora
dionickog društva prema odredbama Zakona o
trgovackim društvima i Zakona o sprecavanju
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,
clanovi uprave i nadzornog odbora s.d.d.-a ne
mogu biti niti osobe koje su u posljednje tri
godine pravomocno kažnjene za kaznena djela ili
prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni
osobe iz clanka 13. ovoga Zakona - koje su
clanovi sportskih klubova-udruge za natjecanje
istog sporta, - koje su dionicari s.d.d.-a istog
sporta - koje su clanovi tijela, osobe ovlaštene
za zastupanje te osobe ovlaštene za vodenje
poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na
temelju opcih akata sportskog kluba-udruge za
natjecanje istog sporta - koje su clanovi tijela
s.d.d.-a istoga športa - koje svojim djelovanjem
mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja -
u odgovarajucem sportu, a osobito sportaši,
menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u
razdoblju posljednjih godinu dana, - clanovi
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe
koje su to bile posljednje tri godine - clanovi
tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe
koje su to bile posljednje tri godine - koje s
menadžerima u sportu i clanovima pravnih osoba te
clanovima tijela pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost organiziranja sportskih kladionica u
smislu clanka 24. stavka 3. ovoga Zakona.
7
Clanak 46. (1) Sportski savez je udruga u koju se
udružuju najmanje tri pravne osobe koje obavljaju
sportske djelatnosti u istom sportu, a koji radi
ostvarivanja zajednickih interesa u pojedinom
sportu osobito uskladivanje aktivnosti svojih
clanica, organizira i provodi natjecanja,ureduje
sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na
registraciju sportaša i njihov status te stegovnu
odgovornost sportaša, promice strucni rad i skrbi
o kategoriziranim sportašima. (2) Na nacionalnoj
razini i na razini jedinica lokalne i regionalne
(podrucne) samouprave može se osnovati samo jedan
sportski savez za jedan sport. (3) U slucaju
dvojbe, mišljenje što se smatra istim sportom u
smislu ovoga Zakona, daje Hrvatski olimpijski
odbor. (4) Clanovi županijskog sportskog saveza
su pored sportskih saveza osnovanih za podrucje
jedinica lokalne samouprave i pravne osobe koje
obavljaju sportsku djelatnost u podrucju za koje
se osniva županijski sportski savez, a sjedište
im je na podrucju županije. (5) U skupštini i
izvršnom tijelu sportskog saveza ne mogu biti i
imati ovlasti u zastupanju - clanovi pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja
sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile
posljednje tri godine - clanovi tijela pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja
sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile
posljednje tri godine - osobe koje svojim
djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav
natjecanja u odgovarajucem sportu, a osobito
menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile
posljednjih godinu dana - osobe iz clanka 27.
stavka 3. i clanka 38. stavka 2. ovoga Zakona.
(u sportskim klubovima)
8
Clanak 47. (1) Nacionalni sportski savez osniva
se ako na podrucju Republike Hrvatske djeluju
najmanje tri sportska kluba, odnosno najmanje dva
sportska saveza osnovana u istom sportu. (2)
Clanovi nacionalnog sportskog saveza su sportski
savezi županija, Grada Zagreba i gradova te
sportski klubovi istoga sporta u Republici
hrvatskoj. (3) Clanovi nacionalnih sportskih
saveza mogu biti udruge strucnih djelatnika u
istome sportu (suci, treneri,zdravstveni radnici)
te udruge u koje se udružuju sportaši istoga
sporta. (4)Nacionalni sportski savez ureduje
sustav natjecanja u sportu za koji je osnovan i
druga pitanja za cije je uredivanje ovlašten
prema odredbama ovoga Zakona, te donosi
pojedinacne akte kada je za to ovlašten. (5)
Nacionalni sportski savez potice i promice sport
u skladu s Nacionalnim programom sporta,
organizira nacionalna sportska prvenstva, skrbi o
nacionalnoj sportskoj ekipi te predstavlja sport
za koji je osnovan u odgovarajucem medunarodnom
sportskom udruženju. (6) Nacionalni sportski
savez opcim aktima pored pitanja iz stavka 4.
ovoga clanka ureduje i uvjete koje moraju
ispunjavati sportski klubovi da bi stekli
profesionalni status, pitanja koja se odnose na
posljedice koje proizlaze iz nepoštivanja obveze
iz clanka 24. stavka 7. i clanka 45. ovoga
Zakona, registraciju sportaša, njihova prava i
obveze, pravo nastupa stranih sportaša za
hrvatske sportske klubove, stegovne odgovornosti
sportaša te prava i obveze sportskih sudaca i
zdravstvenih djelatnika ako ova pitanja ne
ureduju strukovne udruge ovih osoba i druga
pitanja iz podrucja svog djelovanja. (7) U
skupštini i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog
saveza ne mogu biti i imati ovlasti u
zastupanju - clanovi pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost organiziranja sportskih kladionica,
kao i osobe koje su to bile posljednje tri
godine - clanovi tijela pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile
posljednje tri godine - osobe koje svojim
djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav
natjecanja u odgovarajucem sportu, a osobito
osobe iz clanka 11. stavka 1. ovoga Zakona, kao i
osobe koje su u upravljackim tijelima pravne
osobe koja organizira i vodi natjecanje,
menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile
posljednjih godinu dana - osobe iz clanka 27.
stavka 3. i clanak 38. stavka 2. ovoga Zakona. (u
sportskim klubovima)
9
Iz svega navedenoga može se zakljuciti kako ce
tek ovim izmjenama Zakona i donošenjem Zakona o
sportskoj inspekciji, zaživjeti Zakon o sportu
u svom punom opsegu. Naime, i dosada su bile
propisane neke zapreke tj, nespojivosti u
obavljanju više dužnosti od strane iste osobe,
ali sada ce Sportska inspekcija moci to
kontrolirati i utvrditi (kao i odrediti mjeru
naredbe ili zabrane) da li su na odredenim
pozicijama iste osobe za koje je propisano da ne
mogu biti npr. clanovi izvršnih tijela saveza.
10
ZAKON O SPORTSKOJ INSPEKCIJI
 • po prvi puta se ustrojava sportska inspekcija
  koja ce dovesti do vece funkcionalnosti i
  provedbe Zakona o sportu
 • propisuje se ustroj, poslovi, nacin rada, prava,
  dužnosti i ovlasti sportske inspekcije
 • Sportska inspekcija organizira se na nacin da
  poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju
  sportski inspektori i viši sportski inspektori u
  uredima državne uprave u županijama odnosno u
  Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju
  državni sportski inspektori, viši državni
  sportski inspektori i glavni sportski inspektor
  ministarstva nadležnog za sport (u daljnjem
  tekstu inspektori).

11
 • Sportska inspekcija organizira se na nacin da
  poslove inspekcije u prvom stupnju obavljaju
  sportski inspektori i viši sportski inspektori u
  uredima državne uprave u županijama odnosno u
  Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom stupnju
  državni sportski inspektori, viši državni
  sportski inspektori i glavni sportski inspektor
  ministarstva nadležnog za sport uz mogucnost
  provodenja i prvostupanjskog nadzora
  drugostupanjskog tijela ukoliko ce postojati
  potreba

12
 • Poslovi sportske inspekcije
 • 1. izvršavaju li se u sustavu sporta zadace
  utvrdene Zakonom o sportu,
 • 2. poštuju li se propisi o upisu u registar
  sportskih djelatnosti, registar profesionalnih
  sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajuci
  registar,
 • 3. ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane
  opce akte i jesu li oni uskladeni sa zakonom i
  drugim propisom,

13
 • 4. je li sastav predstavnickog i izvršnog tijela
  odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe
  u sportu u skladu sa zakonom i drugim propisom,
 • 5. postoje li za osobe koje obavljaju poslove u
  sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,
 • 6. donose li se odluke i drugi pojedinacni akti u
  skladu sa zakonom i drugim propisom,
 • 7. primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i
  drugih propisa u vezi s posljedicama pravomocne
  osude i kaznenog postupka,
 • 8. obavlja li strucne poslove u sportu osoba koja
  za to ne ispunjava propisane uvjete,
 • 9. obavlja li se sportska djelatnost u skladu s
  propisanim tehnickim i zdravstvenim uvjetima,

14
 • 10. obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu
  djelatnost osim sportske djelatnosti bez
  propisanog odobrenja,
 • 11. organiziraju li se sportska natjecanja u
  skladu sa zakonom i drugim propisom,
 • 12. imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim
  natjecanjima odgovarajucu zdravstvenu sposobnost
  koju je utvrdio ovlašteni lijecnik sukladno
  zakonu i drugom propisu,
 • 13. poštuju li se pravila o korištenju
  nedopuštenih sredstava (doping).

15
 • O nadzoru se sastavlja zapisnik kojim se utvrduju
  cinjenice
 • Inspektor može izreci naredbu ili zabranu te
  izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti optužni
  prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je
  povredom propisa pocinjen prekršaj.
 • Naredbe i zabrane propisane ovim i drugim zakonom
  ili drugim propisom izricu se rješenjem.
 • Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje
  optužnog prijedloga provodi se pod uvjetima, na
  nacin i u postupku koje propisuje zakon o
  prekršajima.
 • Ako uoci povredu pravila za ciju provedbu je
  nadležno neko od sportskih tijela, inspektor ce o
  povredi izvijestiti to tijelo.
 • Ako ocijeni da postoji sumnja u pocinjenje
  kaznenog djela, inspektor ce o tome izvijestiti
  nadležno tijelo progona.
 • Ako uoci povredu propisa nad cijom primjenom
  nadzor obavlja druga inspekcija ili drugo tijelo
  državne uprave, inspektor ce o povredi
  izvijestiti nadležnu inspekciju odnosno nadležno
  tijelo državne uprave.

16
Zahvaljujem na pozornosti !
About PowerShow.com