IFC i KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka, 12. mart 2011. - PowerPoint PPT Presentation

1 / 66
About This Presentation
Title:

IFC i KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka, 12. mart 2011.

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: Andy Gralla Last modified by: Zdravko.Todorovic Created Date: 3/26/2007 6:34:25 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:105
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 67
Provided by: AndyG66
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: IFC i KORPORATIVNO UPRAVLJANJE Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka, 12. mart 2011.


1
IFC i KORPORATIVNO UPRAVLJANJEUniverzitet u
Banjoj Luci, Ekonomski fakultetBanja Luka, 12.
mart 2011.
Oliver Orton Rukovodilac regionalnog projekta,
IFC program korporativnog upravljanja za
jugoistocnu Evropu
2
SADRŽAJ PREZENTACIJE
 • Grupacija Svjetske banke i Medunarodna
  finansijska korporacija (IFC)
 • Ko smo, cime se bavimo i zašto
 • Uvod u korporativno upravljanje
 • Definisanje korporativnog upravljanja
 • Glavni faktori i kljucni akteri (stakeholders)
  u korporativnom upravljanju
 • Kako ocijeniti korporativno upravljanje u
  odredenom preduzecu prakticni primjer
 • Korporativno upravljanje u Bosni i Hercegovini
  Izazovi
 • Dakle Zašto korporativno upravljanje?
  Zakljucci

3
GRUPACIJA SVJETSKE BANKE (WBG) I MEÐUNARODNA
FINANSIJSKA KORPORACIJA (IFC)
KO SMO, CIME SE BAVIMO I ZAŠTO
4
Grupacija Svjetske banke (WBG)
5
Svjetska banka (SB) u Bosni i Hercegovini
 • Od 1996. godine, SB je kroz 62 projekta
  plasirala USD 1.3 milijarde
 • Vodosnabdijevanje, elektricna energija,
  kanalizacija, stanovanje, putevi i mostovi,
  zdravstvena zaštita, reforma finansijskog sektora
 • Pomoc SB odnosila se na zajmove i grantove IDA-e
 • Sadašnji portfolio SB obuhvata 15 projekata
  finansiranih kroz 12 kredita IDA-e, jednog zajma
  IBRD-a i 3 granta GEF-a (globalni instrument za
  zaštitu okoline)
 • Ukupna sredstva plasirana kroz ovih 15 projekata
  iznose USD 267 miliona

6
Informacije o IFC-u
Iskorijeniti siromaštvo i poboljšati kvalitet
življenja ljudi širom svijeta
vizija
 • Promovisati otvorena i konkurentna tržišta u
  zemljama u razvoju
 • Pružati podršku preduzecima i partnerima iz
  privatnog sektora
 • Stvarati nova radna mjesta i poboljšati ponudu
  osnovnih usluga
 • Omoguciti bijeg iz siromaštva i poboljšanje
  životnih uslova

ciljevi
182 zemlje
pokrivenost
IFC u jugoistocnoj Evropi
Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska,
Hrvatska, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora,
Rumunija, Srbija
vrste usluga
 • USLUGE U OBLASTI INVESTICIJA
 • SAVJETODAVNE USLUGE

7
IFC - finansiranje na svjetskom nivou
Aktiviranje obuhvata sindicirne
(konzorcijske) zajmove, strukturno finansiranje,
IFC inicijative i ostalo, i IFC kompaniju za
upravljanje sredstvima.
8
Investicije na svjetskom nivou po privrednim
granama FG10
Obaveze sa racuna IFC-a USD12.7 milijardi
Finansiranje nižeg administrativnog nivoa 1
Privatni kapital i investicioni fondovi 3
Nafta, plin, rudarstvo i hemijska ind. 8
Poljoprivreda 4
Infrastruktura 12
Globalna finansijska tržišta 54
Zdravstvo i prosvjeta 3
Globalna proizvodnja i usluge 11
Globalne informacione i komunikacione tehnologije
4
9
Regionalne investicije FG10
Obaveze sa racuna IFC-a 12.7 milijarde
Globalni nivo 1
Podsaharska Afrika 19
Bliski Istok i sjeverna Afrika 12
Istocna Azija i Pacifik 13
Latinska Amerika i Karipski pojas 24
Južna Azija 8
Evropa i srednja Azija 23
10
Savjetodavne usluge IFC-a u Bosni i Hercegovini
 • Alternativni nacini rješavanja sporova
 • Konkurentnost na pod-državnom nivou
 • Infrastruktura/JPP
 • Medunarodni standardi i regulativa
 • Podrška mikro kreditnom sektoru
 • Obnovljiva energija

Projekti u oblasti korporativnog upravljanja u
Bosni i Hercegovini
 • Poboljšati trenutno stanje u oblasti
  korporativnog upavljanja u JSC i preduzecima u
  porodicnom vlasništvu, izgraditi kapacitete
  kljucnih aktera i podici svijest o koristima
  dobrog KU

opšti cilj
 • Intervencije u preduzecima sprovodenje Programa
  za unapredenje korporativnog upravljanja u
  domacim preduzecima
 • Obuka rukovodilaca i clanova upravnih odbora i
  predstavnika berze hartija od vrijedosti/SEC
 • Podrška regulatornom okviru za KU u zemlji
  (Pravila i skor kartice KU)
 • Obuka predavaca iz redova domacih partnera
 • Medijska promocija koristi koje sa sobom nosi
  dobro organizovano berzansko tržište
 • Podrška obrazovnim institucijama

ciljevi projekta za FG11-12
11
Projekti u oblasti korporativnog upravljanja u BiH
intervencije u preduzecima
 • suštinske intervencije u 8 preduzeca (PKU i
  Programi unapredenja)
 • podrška za jedan IPO i planirana podrška za drugi
  IPO u privatnom preduzecu u BiH
 • ocjena KU u još 20 preduzeca
 • REZULTAT sredstva prikupljena od strane
  preduzeca kao rezultat savjetodavnih usluga, do
  sada, iznose 15,750,000.

obuke/radionice
 • - obuke za direktore i rukovodioce organizovane u
  saradnji sa domacim partnerima, uz podršku
  organizovanju konferencija
 • obuke za predstavnike berzi
 • podrška obrazovnim institucijama (master studije
  u oblasti KU na Ekonomskom fakultetu u
  Sarajevu)- obuke za regionalne i domace
  medije.REZULTAT 1,600 ucesnika
 • Prikupljeni iznos kotizacija od strane lokalnih
  partnera 354,000

podrška regulatornom okviru
 • - Izradena pravila Sarajevske (SASE) i Banjalucke
  (BLSE) berze - Izradene skor kartice SASE i BLSE
  i korištene kao glavni instrument za ocjenu KU od
  stane IFC-a
 • Uputstvo za KU, Prirucnik za porodicna preduzeca,
  IPO brošura
 • Doprinos razvojnoj strategiji zemlje

Razvoj održive domace ponude usluga po okoncanju
aktivnosti (ucenje umjesto korištenja domacih
konsultanata model osiguranja)
Razvijeno domace tržište za KU
12
UVOD U KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
13
Definicije korporativnog upravljanja
Sistem za usmjeravanje i upravljanje preduzecma
Adrian Cadbury (Cadbury Report, 1992 (Combined
Code, UK))
 • Korporativno upravljanje obuhvata niz odnosa
  izmedu rukovodstva preduzeca, upravnog odbora,
  dionicara i ostalih aktera. Korporativno
  upravljanje obezbjeduje strukturu putem koje se
  postavljaju ciljevi preduzeca i utvrduju sredstva
  za postizanje ciljeva i pracenje rezultata. OECD
  Corporate Governance Principles, 2004

Dobra praksa korporativnog upravljanja treba da
obezbijedi odgovarajuci podsticaj za upravni
odbor i rukovodstvo u smislu postizanja ciljeva
koji su u interesu preduzeca i njegovih
dionicara, kao i efektivno pracenje, što ce
stimulisati preduzece da na najefikasniji nacin
koristi svoje resurse
14
Zašto je potrebno posjedovati dobro korporativno
upravljanje?
 • PRODUKTIVNOST
 • INVESTITORI
 • VECA CIJENA DIONICA
 • (JEFTINIJI) PRISTUP KAPITALU

15
Poceci korporativnog upravljanja
 • Prvo dionicko društvo
 • 1602. godine
 • Prva kriza
 • South Sea Bubble
 • .
 • Bubble Zakon 1720. godine
 • 1720. godine

16
 • Pad Wall Street-a 1929. godine
 • Zakon o hartijama od vrijednosti 1933. godine
 • Zakon o berzi hartija od vrijednosti 1934. godine
 • Enron, Tyco - pocetak 2000-ih
 • Sarbanes-Oxley Zakon 2002. godine

17
 • Dužnicka kriza 2007. godine
 • Globalna ekonomska kriza 2008. godine
 • Regulator na globalnom nivou?
 • Novi zakon?

18
Poceci korporativnog upravljanja obrazac/trend
krize
Nivo investiranja
Stepen supervizije
19
Poceci korporativnog upravljanja istorijski
obrazac/trend
Nivo investiranja
Stepen supervizije
20
A svaku krizu prate..
 • Velika otpuštanja radnika
 • Veliki finansijski gubici
 • Veliki privredni gubici, na lokalnom i globalnom
  nivou
 • Velika kriza u odnosu na povjerenje investitora

21
Zajednicke crte svih kriza?
Prevara ?
Odsustvo supervizije/provodenja zakona ?
Pohlepa ?
Ostalo ?
22
Iz definicije korporativnog upravljanja
Rukovodstvo
Ostali akteri
Preduzece
Upravni odbor
Dionicari
23
SNAGE korporativnog upravljanja
Dionicari
Preduzece (rukovodioci)
Tržišni akteri
Vlasti
Upravni odbor
24
Okvir korporativnog upravljanja
Okvir korporativnog upravljanjaTM
Upravni odbor i komisije
Zakonski i regulatorni
Pracenje
Komunikacija
Poslovna praksa i etika
Upravljanje rizikom i ucinkom
Informisanje i transparentnost
25
Snage korporativnog upravljanja
preduzece/rukovodni nivo
Na celu je generalni direktor
Predstavljanje preduzeca
Svakodnevno rukovodenje/poslovanje
 • Cilj

ENSURE PROFITABILITY OF THE COMPANY
OBEZBIJEDITI PROFITABILNOST PREDUZECA
26
Snage korporativnog upravljanja nivo dionicara
Cesto nisu povezani
Obicno se ne ukljucuju u poslovanje
Obicno imaju ogranicen uticaj na odluke
 • Cilj

ENSURE RETURN ON INVESTMENT
OBEZBIJEDITI POVRAT/ZARADU ZA ULOŽENO
27
Snage KU nivo tržišnih aktera
Zainteresovani za održivost preduzeca
Razliciti interesi (ugovorni, finansijski,
socijalni
Mogu uticati na operativni nivo
 • Cilj

ENSURE CONTINUITY OF THEIR RELATIONS WITH THE
COMPANY
OBEZBIJEDITI KONTINUITET ODNOSA SA PREDUZECEM
28
Snage korporativnog upravljanja nivo vlasti
Direktna interakcija ili putem posrednika
(kontrola, SEC, SE)
Obavezujuca ovlaštenja u odnosu na preduzece
Maksimalna mogucnost uticaja na operativni nivo
 • Cilj

PROTECT OTHER FORCES INTERESTS AND PUBLIC
ENSURE INTEGRITY OF THE SYSTEM
ZAŠTITA INTERESA DRUGIH I JAVNOSTI OSIGURAVA
INTEGRITET SISTEMA
29
Snage korporativnog upravljanja nivo upravnog
odbora
Vrhovno tijelo u preduzecu
Predstavnik dionicara
Mogucnost uticaja na operativni nivo
 • Goal

CONTROL AND MONITOR THE MANAGEMENT SET COMPANY
STRATEGY
KONTROLA I PRACENJE RADA RUKOVODSTVA POSTAVLJANJE
STRATEGIJE PREDUZECA
30
Snage korporativnog upravljanjaOdnos interesa /
sukobi interesa?
Sukob interesa
Razliciti ciljevi
Razliciti akteri
31
Korporativno upravljanje i korporativni menadžment
 • Odgovornost
 • i
 • Supervizija
 • Korporativno upravljanje
 • Izvršno rukovodstvo
 • Odluke i kontrola
 • Operativno rukovodstvo
 • Strateško upravljanje
 • Korporativni menadžment

Korporativno upravljanje ? korporativna društvena
odgovornost ili poslovna etika
32
Struktura za interno pracenje u preduzecu
Dionicari (generalna skupština dionicara)
ogranicena ovlaštenja za donošenje odluka
 • Predstavljanje i izvještavanje
 • Izbor i raspuštanje
 • Transparentno izvještavanje
 • Obezbjedenje kapitala

Upravni odbor nadležnost nad donošenjem odluka
 • Izvještava i odgovorno je
 • Vodenje i nadziranje

Rukovodstvo (izvršni organi) svakodnevno
rukovodenje
Ako je rukovodenje, tj. menadžment vodenje posla,
onda se korporativno upravljanje stara o
ispravnom vodenju posla. Svim
preduzecima potrebno je rukovodenje i upravljanje.
33
Pitanje????
 • DAKLE PO VAŠEMO MIŠLJENJU, KOJE TIJELO U
  PREDUZECU JE NAJVAŽNIJE ZA KORPORATIVNO
  UPRAVLJANJE?
 • Generalna skupština dionicara
 • Upravni odbor
 • Rukovodstvo

34
U praksi
Proizvodnja
Strategija
Komunikacije
Vlasnik i generalni direktor
Itd.
Finansije
35
U praksi Generalni direktor je prezauzet?
Gdice Frimly, stavljam li ja šecer u kafu.
36
Gdice Džons, otkažite sve sastanke. Želim da
posvetim malo kvalitetnog vremena svom novcu.
37
Dužnosti upravnog odbora zablude
KAKO BISMO SREZALI NEPOTREBNE TROŠKOVE, ODLUCIO
SAM DA VAM NE ISPLATIM PLATE.
38
Dužnosti upravnog odbora Pravni okvir
 • Dužnost odanosti
 • Prema dionicarima
 • Dužnost vodenja brige
 • Obuhvata informisanost i donošenje racionalnih
  odluka

39
Osnovne dužnosti direktora
 1. Zapošljavanje g.d./višeg rukovodstva
 1. Odobravanje sredstava, ciljeva, strategije
 • Direktori prate
 1. Davanje savjeta rukovodstvu
 1. Obezbjedenje kontinuiranog rada upravnog odbora
 • Izvršioci vode poslove preduzeca
 1. Obezbjedenje poštivanja propisa

40
Šta cini dobar upravni odbor ?
 • Velicina preduzeca
 • Starost preduzeca

Br. spoljnih / nezavisnih direktora
Velicina UO
Ukljucivanje u svakodnevno vodenje poslova
Br. sastanaka godišnje
 • Privredna grana
 • Zemlja / Regija poslovanja

41
Šta cini dobar upravni odbor?
broj
Velicina UO
Br.sastanaka
Rukovodenje
Kombinacija
vrijeme
42
Šta cini dobar upravni odbor?
ALI da li su ovi STRUKTURNI elementi dovoljni?
To su imala i ova preduzeca
Šta je sa SOCIJALNIM/LJUDSKIM faktorom?
43
Koristi korporativnog upravljanja za izvršioce
Dobro strukturisan i funkcionalan upravni odbor
pomaže izvršiocima na sljedeci nacin
Obezbjeduje strucnost i iskustvo
Vodi i pruža podršku
Postavlja pozitivne izazove
44
Koristi korporativnog upravljanja za preduzece
 • BOLJI REZULTATI/UCINAK
 • Konkurentnost
 • Inovacije i strategija
 • Bolji odgovor na zahtjeve
 • Interne koristi
 • Proces odlucivanja
 • Organizacija

45
Koristi korporativnog upravljanja za preduzece
 • VECA KONKURENTNOST
 • Sredstva za razvoj / inovacije / širenje
 • Pristup novim investitorima
 • Pristup jeftinijim kreditima
 • Eksterne koristi
 • Jacanje reputacije i povjerenja
 • Preduzece sa dobrim KU

46
KAKO OCIJENITI KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U
PREDUZECU?
47
Metodologija IFC-a za korporativno upravljanje
 • Analiza postojece prakse
 • Poredenje sa primjerima najbolje prakse na
  domacem i medunarodnom nivou
 • Skup preporuka za poboljšanje
 • Plan implementacije sa rokovima

48
Instrumenti za ocjenu
 • Podzakonski akti i ostali interni akti preduzeca
 • Pisane procedure i pravilnici
 • Razgovori sa kljucnim akterima (vlasnici-dionicari
  , generalni direktor, finansijski direktor,
  Upravni odbor, sekretar preduzeca, Odjel interne
  kontrole, eksterni revizor, uticajne osobe)
 • Provjera reputacije (veoma važno!)

49
Analiza postojece prakse
 • Segmentirana analiza prema sljedecim faktorima
  upravljanja
 • Opredjeljenost za korporativno upravljanje
 • Upravni odbor i rukovodstvo
 • Kontrolno okruženje i postupci interna kontrola
  i interna revizija, eksterna revizija
 • Transparentnost i davanje informacija
 • Prava dionicara

50
Kljucna pitanja Upravni odbor i rukovodstvo
 • Upravni odbor (UO)
 • Sastav (velicina, clanovi, nezavisni direktori,
  nominacije, odabir)
 • Vještine (sposobnosti, opis poslova, kombinacija
  vještina, orjentacija i obuka)
 • Sjednice (ucestalost, nivo diksutovanja,
  mikromenadžment?)
 • Naknada (redovna naknada i varijabilno placanje)
 • Ocjenjivanje (da li se i kako se vrši)
 • Stalne komisije UO-a
 • Sastav, praksa, opis zadataka i ovlašcenja
 • Ukoliko ne postoje, diskutovati o eventualnoj
  potrebi osnivanja komisija

51
 • Rukovodstvo
 • Sastav (velicina, pojedinacni rukovodioci,
  nominacije)
 • Vještine (sposobnosti, opis poslova, kombinacija
  vještina, obuka)
 • Sastanci (ucestalost, nivo diskutovanja)
 • Naknade (menadžerski ugovori)
 • Ocjenjivanje (ocjenjivanje rukovodilaca od starne
  UO)
 • Planiranje zamjena (za kljucne pozicije)
 • Izvještavanje i odnosi sa UO (format, ucestalost,
  efektivnost, ovlašcenje vis-à-vis UO)

52
Prakticni primjer
 • Dato preduzece je jedno od najuspješnijih na
  datom tržišnom segmentu u zemlji. Rukovodstvo ima
  veoma dobru reputaciju, bez skandala (koliko je
  poznato).
 • Sadašnji vlasnik je pravno lice i preduzece
  namjerava da se otvori za nove investitore na dva
  nacina direktnim pregovorima sa stranim
  investitorom i ponudom dionica clanovima UO,
  rukovodstvu i zaposlenima. To znaci da bi se
  preduzece trebalo reorganizovati iz društva sa
  ogranicenom odgovornošcu u dionicko društvo.
  Dugorocni planovi obuhvataju i ponudu dionica
  putem berze.
 • Predstavnici vlasnika nalaze se i u Upravnom
  odboru i u rukovodstvu, a jedan od rukovodilaca
  takode predstavlja vlasnika na generalnoj
  skupštini.

53
Analiza prakticnog primjera Upravni odbor
 • DUŽNOSTI
 • Dužnosti definisane Statutom (ukratko, bez
  detalja) i Pravilnikom o Upravnom odboru (minimum
  predviden zakonom)
 • Dužnosti vezane za pracenje rizika nisu
  definisane
 • Nema odredenog ovlaštenja za ocjenu
  rezultata/ucinka rukovodstva
 • SASTAV
 • Odbor cini 5 clanova 4 su na toj poziciji više
  od 6 godina. Svi clanovi su iskusni i doprinose
  radu Odbora u smislu znanja iz datih oblasti
 • Predsjednik je u Odboru vec 12 godina
 • Svi clanovi su u bliskim (prijateljskim ?)
  odnosima sa rukovodstvom
 • Svoju ulogu svi vide u šticenju prava vlasnika
 • Mandati su na 4 godine, bez ocjenjivanja u
  meduvremenu
 • Naknada koju primaju clanovi Odbora je veoma
  skromna
 • KOJE BISTE PREPORUKE DALI ZA UNAPREÐENJE RADA
  OVOG UPRAVNOG ODBORA?

54
Šta nije u redu sa ovom slikom?
 • Upravni odbor
 • Prosjecna starost 68 godina(dva clana starija od
  80 godina)
 • broj žena 1
 • broj bankara 2
 • 1 direktor je pozorišni producent
 • 1 je clan Americkog Crvenog krsta
 • 3 nova clana primljena od pocetka ovog vijeka
 • ostali su svi imenovani 1994. (u vrijeme IPO)
 • Predsjednik Odbora, generalni direktor i
  predsjednik Komisije za rizik i finansije ista
  osoba
 • Jedan od clanova dvoclane komisije je stariji od
  80 godina

55
Kljucna pitanja Transparentnost i saopštavanje
informacija
 • Politike i praksa vezana za saopštavanje
  informacija
 • Postojece politike i praksa (npr. informacije o
  transakcijama sa povezanim licima, materijalnim
  transakcijama)
 • Praksa informisanja dionicara, regulatora,
  javnosti
 • Postojanje okvirne politike informisanja vezano
  za materijalne informacije, prema svim
  zainteresovanim stranama, narocito svim
  dionicarima
 • Transparentnost vlasnicke strukture
 • Godišnji izvještaj
 • Na raspolaganju svim zainteresovanim stranama
 • Sadržaj sadrži li podatke o preduzecu,
  strateške planove, finansijske rezultate,
  komentare na finansijske rezultate, upravljanje
  rizikom, korporativno upravljanje? Da li su
  dionicari odobrili izvještaj?
 • Da li je postavljen na internet stranicu

56
 • Izvještavanje u skladu sa Medunarodnim
  standardima finansijskog izvještavanja (IFRS)
 • Osvrt na finansijsko izvještavanje
 • Uskladenost i kapaciteti za izvještavanje prema
  IFRS
 • Eksterna revizija
 • Ko je eksterni revizor?
 • Proces odabira i mehanizmi rotacije
 • Istorijski pregled revizorskih mišljenja

57
Vježba 1 Transparentnost i saopštavanje
informacija
 • Politike i praksa
 • Nema pisanih politika ili procedura za
  saopštavanje informacija prema vlasniku i
  javnosti
 • Izvještaji prema povjeriocima sacinjavaju se po
  zahtjevu
 • Preduzece je voljno da razmjenjuje informacije sa
  trecim licima
 • Preduzece je nedavno osvojilo nagradu za
  transparentnost u poslovanju
 • Postoje procedure vezane za transakcije sa
  povezanim licima
 • Godišnji izvještaj je od prije 2 godine dostupan
  i na internet stranici preduzeca

58
 • Godišnji izvještaj
 • Preduzece je nedavno prestalo objavljivati
  godišnje izvještaje u tvrdom povezu
 • Eksterna revizija
 • Vec 5 godina preduzece radi sa istim revizorom i
  uskoro ce ga promijeniti jer je nezadovoljno
  kvalitetom obavljenih revizija
 • Eksternog revizora bira rukovodstvo
 • Externi i interni revizor dobro saraduju
 • KAKVE BISTE PREPORUKE DALI ZA UNAPREÐENJE PRAKSE
  SAOPŠTAVANJA INFORMACIJA?

59
Ocjena korporativnog upravljanja
 • Analiticarima i investitorima omogucava brz uvid
  u upravljajnje preduzecem putem sistematicne i
  jednostavne metodologije usmjerene na kljucna
  pitanja upravljanja
 • Preduzecima omogucava ocjenu vlastitog
  upravljanja i donošenje zakljucaka na osnovu
  kvalitete istog
 • Pomaže u postavljanju minimuma zahjeva u smislu
  poboljšanja korporativnog upravljanja, kao dio
  osnovne investicione politike
 • Omogucava poredenje po privrednim granama i
  zemljama
 • Troškovi implementacije su veoma niski
 • I zapamtite
 • Korporativno upravljanje predstavlja putovanje,
  ne odredište
 • Recite ne kopiranju poboljšanja u sferi
  korporativnog upravljanja trebaju biti osmišljena
  prema zahtjevima date institucije, u datom
  vremenu, u datoj zemlji!
 • Usredsredite se na ova cetiri principa
 • Odgovornost
 • Obaveza
 • Pravednost
 • Transparentnost

60
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
IZAZOVI
61
Odabrani zakljucci nedavne analize KU u BiH
 • Dionicka društva u BiH obicno sprovode samo
  osnovne principe korporativnog upravljanja, kako
  je propisano zakonom.
 • Postoji velika razlika izmedu standarda u
  upravljanju izmedu preduzeca u stranom i domacem
  vlasništvu.
 • Vecina clanova upravnih odbora nikada nije prošla
  obuku u oblasti korporativnog upravljanja.
 • Poslovna tajna nije definisana ni regulisana u
  više od 50 preduzeca.
 • Mali broj preduzeca koristi usluge eksternih
  konsultanata radi unapredenja korporativnog
  upravljanja.
 • Internet stranice se rijetko koriste kao nacin
  komunikacije sa investitorima.

62
DAKLE..ZAŠTO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE?
Završni komentari
63
Sažeti pregled koristi korporativnog upravljanja
 • Odgovornost i efikasno korištenje javnih i
  privatnih resursa u državnim predzecima
  (korištenje novca poreskih obveznika, itd.) i
  privatnim (zašttita investitora)
 • Sve više ljudi je pod uticajem ekonomskih
  dešavanja interesi u privatizovanim/privatnim
  preduzecima penzionim fondovima
 • Smanjena mogucnost za prevare/poslovni
  skandal zaštita reputacije
 • Unapredenje poslovanja preduzeca, efikasnosti
  i procesa donošenja odluka
 • Jacanje profitabilnosti i konkurentnosti
  preduzeca što vodi do rasta i održivosti u
  korporativnom sektoru i privredi u cjelini
 • Bolji pristup finansijskim sredstvima i
  investicijama kroz vece povjerenje investitora
  za zaduživanje i kapital domaci i inostrani
  investitori placaju premiju za dobro upravljanje
  povjerioci daju sredstva pod povoljnijim uslovima
  za dobro upravljanje

64
REZULTAT
 • PRODUKTIVNOST
 • INVESTITORI
 • VECA CIJENA DIONICA
 • (JEFTINIJI) PRISTUP KAPITALU

65
Sažetak i zakljucci
 • Najjednostavnije receno, korporativno upravljanje
  se definiše kao serija struktura i procesa kojima
  se preduzece usmjerava i kontroliše
 • Korporativno upravljanje ne smije se miješati sa
  javnim upravljanjem, korporativnom društvenom
  odgovornošcu ili poslovnom etikom
 • Korporativno upravljanje može predstavljati
  dodatnu vrijednost za samo preduzece, ali i za
  investitora i domacu privredu
 • Planiranje unapredenja korporativnog upravljanja
  predstavlja putovanje, a ne odredište
 • Pored okvira, politika i procedura preduzeca,
  postoji niz ponašanja/stavova i praksi koje ce
  biti potrebno promijeniti
 • Intro gtgt Definition gtgt The business case gtgt
  Implementation for MFIsgtgt IFC Methodology gtgt

66
 • Hvala!
 • www.ifc.org/corporategovernance
 • International Finance Corporation
 • E-mail OOrton_at_IFC.org
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com