- PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Description:

... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:201
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: 1321
Category:
Tags: muhammad

less

Transcript and Presenter's Notes

Title:


1
Kartu Keluarga Nabi SAW Disusun
OlehHasan Husen Assagafwww.hasanalsaggaf.wordp
ress.com
2
 • ??? ???? ?????? ??????
 • " ????????? ???????? ????? ?????????? ????????
  ????????? ?????? ????????? ?? ?????????????
  ??????????? " ??? ???? ??????
 • Sesungguhnya Allah bermaksud hendak
  menghilangkan dosa
 • dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan
 • kamu sebersih-bersihnya
 • Al-Ahzab 33
 • " ???? ??? ???????????? ???????? ??????? ??????
  ???????????? ??? ?????????? " ??? ???? ??????
 • "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas
  seruanku
 • kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan"
 • As-Syura 23
 • ???? ????? ??????? ?????? ???? ???????? ??????
  ????? ????? ???????? ???? ?????? ???? ????????
  ????? ????????
 • "???????????? ??????? ????? ??? ?? ??????????
  ?????? ??????? ???????? " ???? ??????? ? ??????
  ? ???????
 • Dari Ibnu Abbas ra sesungguhnya Rasulallah saw
  bersabda
 • Cintailah aku karena kecintaan Allah kepadaku
  dan cintailah keluargaku kerena kecintaanku
  kepadanya
 • Tirmidhi, Hakim dan Baihaqi

3
Kartu Keluarga Nabi SAW
 • No Kartu Keluarga Nabi
 • 1
 • 5
 • 313
 • 120000
 • 1 - 5 - 25 - 313 - 120000
 • Pertama makhluk diciptakan Allah adalah nur Nabi
  Muhammad saw
 • Nabi kelima yang mendapatkan julukan Ulil Azmi
  dari 5 nabi ( Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad)
 • Rasul ke 313 yang diutus Allah ke Bumi bagi
  manusia
 • Jumlah nabi yang di utus ke Bumi dan Rasulallah
  saw adalah akhir nabi

4
Identitas Nabi SAW
 • Muhammad Rasulallah SAW
 • Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu
  Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin
  Kilab bin Murrah
 • Fatimah binti Umar Al-Makhzumiyah
 • Burrah binti Abdul Uza bin Utsman bin Abduddar
  bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Muslim Quraisyi Hasyimi
 • Makkah, dekat Al-Shofa di Rumah Abi Thalib
  (sekarang dijadikan Perpustakaan Makkah), hari
  Senen 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijrah
  bertepatan tanggal 20 April 570 M
 • Syaffa binti Auf (Ummu Abdurahman)
 • Ummu Aiman
 • Nama
 • Nama Bapak
 • Nama Ibu
 • Nama Nenek dari Bapak
 • Nama Nenek dari Ibu
 • Warga Negara
 • Tempat dan Tanggal Lahir
 • Nama Bidan
 • Nama Pengasuh

5
 • 1- Stuaibah Al-Aslamiyah (Budak Abu Lahab)
  2 Halimah
  binti Abi Dhuaib Al-Sadiyyah (Istri Harist bin
  Abdul Uzza)
 • Goa Hira, Makkah 27 Ramadhan 13 Sebelum Hijrah
  (17 Agustus 609M)
 • Madinah 12 Rabiul Awal 11 H bertepatan tanggal 6
  Juni 632M
 • Pemimpin Laki Laki
 • Pemimpim Muslimin
 • Makkah dan Madinah, Masjid Nabawi
 • 1-Pengembala domba di masa kecil 2- Pedagang
  sampai usia 40 tahun 3- Rasul dan Nabi sebagai
  rahmat bagi alam semesta
 • Nama Penyusu
 • Tempat dan Tanggal Diutus
 • Tempat dan Tanggal Wafat
 • Jenis Kelamin
 • Agama
 • Alamat
 • Pekerjaan

6
 • Tanda Tanda Istimewa
 • Tanda Tanda Jasmani
 • 1 Stempel kenabian atara kedua bahunya
  2 Dipayungi
  awan dalam setiap pepergian
 • Berperawakan sedang, Berkulit putih kemerah
  merahan, berdahi lebar, berambut hitam dan
  panjang, bermata jeli, bertubuh sempurna, sedap
  dipandang mata, lesung pipit, senyumnya menarik,
  tidak ada seorang pun di dunia yang menyamainya
  dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan jasad.

7
Saudara Susu Nabi
8
Istri-Istri Nabi
12-Mariyad Al-Qibthiyah (Mariya binti Syamun)
Satu satunya budak belian yang menjadi istri
Nabi
9
1- Khadijah
 • Nama Bapak Khuailid bin Asad bin Abdul Uzza
  bin Qushay bin Kilab bin Murrah
 • Nama Ibu Fatimah binti Zaidah
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah 68 sebelum
  Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Makkah, tahun 28
  sebelum Hijjrah
 • Mahar 20 unta betina
 • Status Janda
 • Tempat dan Tanggal Wafat Makkah, tahun 10
  setelah kenabian dinamakan Tahun Kesedihan
 • Lama Pernikahan 25 tahun
 • Nama Anak Dari Nabi 1-Zainab, 2- Al-Qasim, 3-
  Ruqayyah, 4- Ummu Kalstum, 5- Fatimah, 6-
  Abdullah (Al-Thayyib atau Al-Thahir)
 • Nama Suami Pertama Abu Halah (Nabbasy bin
  Zararah Al-Tamimi)
 • Nama Anak Dari Suami Pertama 1- Hind (Masuk
  Islam) 2- Halah (Masuk Islam)
 • Nama Suami Kedua Atik bin Abid Al-Makhzumi
 • Nama Anak Dari Suami Kedua 1- Hind (Masuk Islam)
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Istri pertama dan
  tercinta yang tidak pernah dimadu.
  2- Wanita pertama
  yang menyambut seruan iman tanpa membantah dan
  berdebat. 3- Mengorbankan seluruh hidupnya,
  jiwanya, dan hartanya untuk kepentingan dakwah
  Nabi saw

  4- Rasulallah saw pernah
  bersabdaLaki laki sempurna banyak sekali, dan
  tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali
  empat, Mariyam binti Imran, Asiya istri Firaun,
  Khadijab binti Khuailid dan Fatimah binti
  Muhammad

10
2- Saudah (Al-Amiriyah)
 • Nama Bapak Zimah bin Qais bin Abdu Syamsy
 • Nama Ibu Syumusy binti Qais bin Zaid
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah 68 Sebelum
  Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Makkah, 3 sebelum
  Hijrah
 • Status Janda tua, tidak cantik, dan memiliki 5
  anak
 • Mahar Tidak ada
 • Lama Perkawinan 14 Tahun
 • Sebab Perkawinan Dilamar setelah wafat Khadijah
  ra untuk mengurus anak anak Nabi saw. Ia tua dan
  tidak cantik dan tidak dapat keturunan
 • Nama Suami Pertama Sakran bin Amr, ikut
  berhijrah ke Habasyah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Istri kedua setelah wafat Khadijah
  ra.
  2- Tidak menolak permintaan Nabi
  mengawininya. Ia berkata Ya Rasulallah aku tidak
  berkehendak untuk kawin lagi, tapi aku ingin
  dibangkit hari kiamat bersama istri istrimu dan
  mendapat pahala yang sama dengan mereka


  3- Senang bercanda. Ia berkata Ya
  Rasulallah aku sholat malam di belakangmu, waktu
  ruku aku pegang hidungku takut keluar darah
  karna rukumu terlalu lama . Rasulallah swa pun
  tertawa.

11
3- Aisyah
 • Nama Bapak Abu Bakar Assiddiq
 • Nama Ibu Zainab binti Abdu Dahman (Ummu Ruman)
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 9 sebelum
  Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, tahun
  pertama Hijrah
 • Mahar 400 Dirham
 • Status Perawan
 • Lama Perkawinan 11 Tahun
 • Sebab Perkawinan

  1- Demi memperkuat hubungan Nabi
  saw dengan sahabat pertama Abu Bakkar Assiddiq ra
  .
  2-
  Diangkat sebagai wakil Nabi bagi wanita dalam
  memberi penerangan ilmu. Para sahabat Nabi saw
  menyakinkan bahwa tidak ada satu masalah apapun
  yang ditanya Aisyah kecuali mereka mendapatkan
  jawaban darinya.
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Ramadhan 58
  Hijrah
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Satu satunya perawan yang dikawini
  Nabi saw.
  2- Pintar dan banyak membawakan
  hadist Nabi saw.
  3- Dijuluki Ummu
  Abdullah oleh Nabi saw karena kecintaannya kepada
  Abdullah bin Zubair, anak saudara perempuan
  Aisyah ra.
  4- Turun baginya ayat ifik
  (tersebarnya berita bohong tentang dirinya)
  lihat surat An-Nur 11,12

12
4- Hafshah
 • Nama Bapak Umar bin Khattab
 • Nama Ibu Zainab binti Madhun
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 18
  sebelum Hijrah Nabi
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, Tahun 3
  Hijrah
 • Mahar x x x
 • Status Janda
 • Lama Pernikahan 8 tahun
 • Sebab Perkawinan

  1- Memperkuat hubungan Nabi saw
  Dengan sahabat kedua Umar bin Khattab ra


  2- Menghormati suami pertama Khunais bin Hudhafah
  yang mati syahid dalam peperangan Uhud
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Tahun 41
  Hijrah
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Nama Suami Pertama Khunais bin Hudhafah mati
  syahid dalam peperangan Uhud
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Sastrawan unggul

  2- Selalu puasa
  dan sholat malam
  3-
  Pernah diputus Nabi saw kemudian Jibril datang
  kepada beliau lalu berkata Kembalilah Ya
  Muhammad kepada Hafshah sesungguhnya ia wanita
  yang selalu puasa dan bangun malam, sesungguhnya
  ia istrimu di surga 4- Penjaga
  Mushhaf pertama (Al-Quran) yang dikumpulkan oleh
  Abu Bakar Siddik ra di rumahnya

13
5- Zainab
 • Nama Bapak Khuzaimah bin Al-Harist bin Abdullah
 • Nama Ibu Hind binti Auf
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 26
  sebelum hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, Ramadhan
  3 Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar 400 Dirham
 • Lama Perkawinan 8 Bulan
 • Sebab Perkawinan

  Demi menghormati suaminya pertama Abdullah
  bin Jahsy, saudara susu Nabi saw yang mati syahid
  dalam peperangan Uhud
 • Nama Suami Pertama Abdullah bin Jahsy, saudara
  susu Nabi saw. dikarunia 4 anak denganya
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Rabiul Akhir
  tahun 4 Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Senang bersadakah dan memberi makan
  orang miskin, makanya dijuluki Ummul Masakin (Ibu
  orang orang miskin)
  2- Ia saudaranya istri
  Nabi Maimunah binti Harist dari ibu
  3- Istri yang pertama wafat
  setelah wafatnya Nabi saw.

14
6- Zainab
 • Nama Bapak Jahsy bin Riab
 • Nama Ibu Umaimah binti Abdul Muthalib (Bibi Nabi
  saw)
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 30
  sebelum Hijrah Nabi saw
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, Tahun 5
  Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar 400 Dirham
 • Lama Pernikahan 6 Tahun
 • Sebab Pernikahan

  Dinikahi atas perintah dari Allah
  demi untuk membatalkan hukum Attabanni atau
  pengangkatan anak setelah ditalak oleh anak
  angkat Nabi saw Zed bin Haristah. Lihat surat
  Al-Ahzab 37
 • Nama Suami Pertama Zed bin Haristah
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Tahun 20
  Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Pengiba, suka bersedekah,
  dijuluki Ibu orang orang miskin kedua.
  2- Istri yang bangga karna dinikahi
  Nabi saw atas pernitah Allah

15
7- Juairiyah
 • Nama Ayah Harist bin Abi Dhirar
 • Nama Ibu xxx
 • Tempat dan Tanggal Lahir Tahun 16 sebelum Hijrah
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Tahun 5 Hijrah
  (Setelah Peperangan Bani Al-Mushtaliq)
 • Status Janda
 • Mahar 400 Dirham
 • Lama Pernikahan 6 Tahun
 • Sebab Pernikahan

  Ia anak perempuan
  pemimpin Yahudi dari Bani Al-Mushtaliq yang
  ditawan. Rasulallah saw memberikan dua pilihan,
  membayarbaginya upeti atau dikawini Nabi saw. Ia
  memilih dikawininya. Kemudian seluruh tawanan
  Bani Al-Mushtaliq dibebaskan karena hubungan
  beliau dengan pimpinanya menjadi kekeluargaan
  (mertua Nabi saw)
 • Nama Suami Pertama Musafih bin Shafwan
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat Tanggal Wafat Madinah, Tahun 56 Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Senang berpuasa
  dan beribadah
  2-
  Membawa keberkahan bagi kaumnya karena hubunganya
  dengan Nabi saw sebagai istri. Aisyah ra berkata
  Aku tidak mendapatkan wanita yang membawa
  keberkahan bagi kaumya selain Juairiyah

16
8- Ramlah
 • Nama Ayah Abu Sufyan bin Harb
 • Nama Ibu Shafiyyah binti abil Ash
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 30
  sebelum Hijrah Nabi saw
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, Tahun 7
  Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar 400 Dinar dibayar oleh An-Najasyi
 • Lama Pernikahan 4 Tahun
 • Sebab Pernikahan

  1- Membuat hubungan baik dengan
  Abu Sufyan pemimpin Qurasy Makkah yang memusuhi
  Nabi saw. Mendengar berita perkawinan Nabi saw
  dengan putrinya, Abu Sufyan merasa bangga. Ia
  berkata Ia (Muhammad) adalah kuda pacu yang
  tidak pernah menundukan hidungnya ke tanah
  (sangat mulia).

  2- Membalas jasa
  Ramlah yang telah berhijrah ke Habasyah hingga
  wafat suaminya.
 • Nama Suami Pertama Ubaidillah bin Jahsy
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Tahun 44
  Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Sabar dan banyak
  membawa keberkahan
  2-
  Ikut berhijrah ke Habasyah bersama suaminya
  Ubaidillah yang masuk agama Kristen dan mati di
  sana. Kemudian dilamar Nabi saw dengan mahar 400
  dinar yang dibayar Raja Habasyah.

17
9- Shafiyyah
 • Nama Ayah Hayy bin Akhthab
 • Nama Ibu Burrah binti Samual
 • Tempat dan Tanggal Lahir Khaibar, Tahun 10
  sebelum Hijrah Nabi saw
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Saat kembalinya
  dari Khaibar, Tahun 7 Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar Pembebasan dari tawanan Khaibar
 • Lama Pernikahan 4 Tahun
 • Sebab Pernikahan Ia anak perempuan pemimpin
  Yahudi dari Bani Nadhir yang ditawan. Rasulallah
  meberikan dua pilihan, dibebaskanya dari tawanan
  atau dinikahi Nabi saw. Ia memilih dinikahinya.
  Setelah dinikahi seluruh tawanan Bani Nadhir
  diberikan otoriti untuk tetap tinggal di Khaibar
  .
 • Nama Suami Pertama dan kedua 1- Salam bin
  Musykam, 2- Kinanah bin Rabie, Kedua duanya
  sastrawan besar Yahudi
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Tahun 50
  Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Benar, bijaksana
  dan dipercaya

  2- Membela Khalifah Ustman di saat pengepungan
  orang orang pemberontak yang ingin membunuhnya,
  Ia membawa makanan dan minuman baginya
  3- Setelah perselisihan
  faham dengan Aisyah ra dan Hafshah ra ia
  mengadukan halnya kepada Nabi saw. Beliau pun
  bersabda Ya Shafiyyah! Katakanlah kepada Aisyah
  dan Hafshah bagaimana mereka lebih mulia darimu
  sedang suamimu Muhammad, bapakmu Harun dan
  pamanmu Musa

18
10- Hind (Ummu Salamah)
 • Nama Ayah Abi Umayyah (Hudhaifah bin
  Al-Mughirah)
 • Nama Ibu Atikah binti Amir
 • Tempat dan Tanggal Lahir Makkah, tahun 30
  sebelum Hijrah Nabi
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, tahun 4
  Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar Sebagian dari perabotan kamarnya
 • Lama Pernikahan 7 Tahun
 • Sebab Pernikahan 1- Menghormati suaminya Abi
  Umayyah saudara susu Nabi saw yang telah wafat.
  2- Mengikat hubungan tali persaudaraan dengan
  bapaknya ketua suku Quraisy terbesar dari Bani
  Makhzum Abu Salamah Abdullah bin Abul Asad,
  saudara susu dan anak bibi Nabi saw yang
  berhijrah ke Habasyah dan Madinah.
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Syawal 61
  Hijrah.
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Wanita pertama yang
  berhijrah ke Habasyah
  2-
  Wanita pertama yang masuk ke Madinah dengan unta
  berkamar (Hudaj) 3- Cantik,
  Cerdik dan berakal. Nabi saw selalu menghargai
  ide-idenya diantaranya saat perjanjian
  Al-Hudaibiyah. Sahamnya terhadap dawah Nabi saw
  sangat besar. 4- Ia adalah anak
  paman Khalid bin Walid dan saudara susu Ammar
  bin yasir 5- Ketika turun ayat
  Innama Yuridullah Liyudhiba Ankumurijsa
  Ahlalbait di rumahnya, iapun berkata Ya
  Rasulallah apakah aku termasuk Ahlul Bait?
  Rasulallah saw bersabda Betul insyallah

19
11- Maimunah
 • Nama Ayah Harist bin Huzn Al-Hilali
 • Nama Ibu Hind bint Auf
 • Tempat Tanggal Lahir Makkah, Tahun 18 sebelum
  Hijrah
 • Tempat Tanggal Pernikahan Kampung Saraf dekat
  Makkah, tahun 7 Hijrah
 • Status Janda
 • Mahar 400 Dirham
 • Lama Pernikahan 5 Tahun
 • Sebab Pernikahan Membuat hubungan kekeluargaan
  dengan kabilah Al-Hilali (kabilah menengah).
  Diriwayatkan perkawinanya dirayakan di kampung
  Saraf dekat kota Makkah dan diundang semua pamong
  peraja Quraisy untuk menghadirinya. Mereka merasa
  bangga sehingga selalu disebut sebut Mantu kami
  Muhammad
 • Nama Suami Pertama dan Kedua 1- Masud bin Amr
  bin Umair As-Staqafi (Ditalak), 2- Abu Rihim bin
  Abdul Uzza Al-Amiri (Bercerai Mati)
 • Nama Anak Dari Nabi Tidak dikaruniai keturunan
 • Tempat dan Tanggal Wafat Makkah, Tahun 51 Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Senang bersilaturahim dengan
  keluarga dan banyak bertakwa kepada Allah. 2-
  Rasulallah saw bersabda Wanita wanita yang
  beriman ialah Maimunah istri Nabi, saudara
  saudaranya Ummu Fadhl binti Harist, Salma binti
  Harist istri Hamzah dan Asma binti Umais
  saudaranya dari ibu

20
12- Mariya
 • Nama Ayah Syamun
 • Nama Ibu xxx
 • Tempat dan Tanggal Lahir Asiyut, Mesir
 • Tempat dan Tanggal Pernikahan Madinah, Tahun 7
  Hijrah
 • Status Janda didatangi sebagai hadiah dari Raja
  Muqauqas untuk Nabi
 • Lama Pernikahan 4 Tahun
 • Sebab Pernikahan 1- Satu satunya budak belian
  yang menjadi istri Nabi saw dan mendapat
  keturunan darinya. 2- Menghapus perbudakan. 3- Ia
  sebagai hadiah dari raja Mesir Muqauqis untuk
  Nabi saw
 • Nama Suami Pertama xxx
 • Nama Anak Dari Nabi Ibrahim
 • Tempat dan Tanggal Wafat Madinah, Tahun 16
  Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa

  1- Dicintai Nabi saw, kecintaan ini
  tercermin dari sabda beliau Sesungguhnya kamu
  akan membuka negeri Mesir, negeri yang dinamai
  Al-Qirath (Al-Qibth), jika kamu memasukinya
  berbuat baiklah kepada penduduknya sesungguhnya
  bagi mereka keselamatan dan kekeluargaan (shihr)


  2- Dikaruniai putra yang diberi nama
  Ibrahim (wafat semasih kecil)

21
Dinikahi Ustman bin Affan ra
Dinikahi Abul Ash bin Rabi
Dinikahi Imam Ali ra setelah wafat Fatimah
ra
Dinikahi Imam Ali ra
Dinikahi Ustman ra setelah wafat Ruqayah
22
Putra Putri Nabi SAW
 • 2- Qasim
 • Lahir di Makkah
 • Putra pertama Nabi saw yang wafat dalam usia
  kurang dari setahun makanya beliau dijuluki Abul
  Qasim
 • 1- Zainab
 • Lahir di Makkah tahun 23 sebelum Hijrah Nabi saw
 • Nama Suami Abul Ash bin Rabie (Anak Halah
  binti Khuailid, Saudara Khadijah ra)
 • Nama Anak 1- Ali (Wafat semasih kecil). 2-
  Umamah (Dinikahi Imam Ali ra setelah wafat
  Fatimah ra kemudian dinikahi Mughirah bin Naufal
  setelah Imam Ali ra), dari kedua duannya tidak
  mendapatkan keturunan.
 • Wafat di Madinah, Tahun 8 Hijrah. Rasulallah saw
  turun ke dalam kuburan disaat pemakaman, usianya
  31 tahun
 • Tanda Tanda Istimewa
  1- Sabar dalam segala musibah
  menimpahnya. Rasulallah saw bersabda atas diri
  Zainab Sesungguhnya ia adalah sebaik baiknya
  anakku dalam menerima musibah.
  2- Ikut
  berhijrah ke Madinah bersama Nabi saw.

  3- Menolak duduk di Makkah dengan suaminya yang
  belum masuk Islam. Setelah masuk islam tahun 8
  Hijrah, Nabi saw mengembalikan Zainab kepada
  suaminya

23
 • 3- Ruqayyah
 • Lahir di Makkah, tahun 22 Sebelum Hijrah.
 • Dua kali menikah dengan 1-
  Utbah bin Abu Lahab (Masuk islam tahun
  pembebasan Makkah) 2- Ustman bin Affan, ikut
  berhijrah bersama sama ke Habasyah.
 • Nama anak Abdullah bin Ustman bin Affan (wafat
  semasih kecil)
 • Wafat di Madinah tahun 2 Hijrah (wafat dalam usia
  24 tahun)
 • Tanda Tanda Istimewa Mendapatkan pengakuan Nabi
  saw atas penjagaan Allah terhadap diri dan
  suaminya Ustman bin Affan saat berhijrah ke
  Habasyah. Beliau bersabda Allah telah menjaga
  Ustman dan keluarganya setelah penjagganNya
  terhadap Lut as saat berhijrah
 • 4- Ummu Kalstum
 • Lahir di Makkah tahun 19 Sebelum Hijrah Nabi saw
 • Menikah dua kali di Makkah dan Madinah 1- Di
  Makkah dengan Utaibah bin Abu Lahab (mati
  musyrik)2- Di Madinah tahun 3 Hijrah dengan
  Ustman bin Affan ra yang dijuluki Dhun-Nurain
  karena menikah dengan dua putri Nabi saw
 • Wafat di Madinah, tahun 9 Hijrah dalam usia 28
  tahun
 • Tanda Tanda Istimewa 1-
  Menikah dengan sahabat Nabi saw yang mulia Ustman
  bin Affan ra setelah mati suami pertama Utaibah
  bin Abi Lahab (kafir)
  2- Dinikahkan Nabi saw atas
  perintah Allah. Rasulallah saw bersabda atas
  dirinya Aku telah mendapat perintah dari Allah
  untuk menikahkan putriku Ummu Kalstum dengan
  Ustman

24
 • 5- Fatimah (Al-Zahra)
 • Lahir di Makkah, tahun 18 sebelum Hijrah
 • Menikah dengan Imam Ali ra di Madinah, tahun 2
  Hijrah
 • Nama Anak Hasan, Husen, Muhsin (wafat semasih
  kecil), Ummu Kalstum, Zainab
 • Wafat di Madinah, 3 Ramadhan tahun 11 Hijrah
  dalam usia 29 Tahun
 • Tanda Tanda Istimewa
  1- Sangat dicintai Nabi saw. Beliau
  bersabda atas diri Fatimah Fatimah adalah bagian
  dariku, siapa yang menyakitinya berarti
  menyakitiku, siapa yang membuatnya gembira maka
  ia telah membahagiakanku . Disaat perkawinannya
  dengan Imam Ali ra beliau berdoa Ya Allah
  berilah keberkahan bagi keduanya, berilah
  keberkahan atas keduanya dan berilah keduanya
  keberkahan dalam keturunannya
  2- Rasulallah
  saw tidak mendapatkan keturunan kecuali dari
  keturunan Fatimah dan Ali ra
  3-
  Sangat sederhana dalam berumah tangga dengan imam
  Ali ra, bahkan sering kekurangan. Beberapa kali
  ia harus menggadaikan barang-barang keperluan
  rumah tangga untuk membeli makanan, sampai-sampai
  kerudungnya pernah digadaikan kepada seorang
  Yahudi Madinah. Namun demikian, mereka tetap
  bahagia sebagai suami istri sampai akhir hayat
 • 6- Abdullah
 • Dijuluki At-Thayyib atau At-Thahir
 • Lahir di Makkah sebelum Nabi diutus sebagai Rasul
 • Wafat di Makkah sebelum Nabi saw diutus sebagai
  Rasul (usianya kurang dari setahun)
 • 7- Ibrahim
 • Satu satunya putra Nabi saw dari Mariya binti
  Syamun
 • Lahir di Madinah, Dhul Hijjah tahun 8 Hijrah
 • Wafat di Madinah tahun 10 Hijrah (wafat dalam
  usia kurang dari 3 tahun)
 • Tanda Tanda Istimewa 1- Sangat
  dicintai Nabi saw 2- Diberi nama Ibrahim
  mengambil barakah dari nama datuk beliau Ibrahim
  as)

25
Cucu Cucu Nabi SAW
 • Hasan
 • Cucu Nabi saw dari Ali bin Abi Thalib ra dan
  Fatimah ra
 • Lahir di Madinah, 15 Ramadhan tahun 3 H
 • Wafat di Madinah tahun 49 H
 • Tanda Tanda Istimewa
  1- Putih kemerah merahan, bermata jeli,
  berparas bundar, berambut hitam, berjenggot
  tebal, paras beliau mirip dengan paras Nabi saw
  2- Teliti dan
  berhikmah dalam mengambil keputusan. Rasulallah
  saw pernah bersabda Sesungguhnya anakku ini
  (Hasan) penghulu semoga Allah menjadikanya
  pengishlah antara dua golongan besar
  3- Dibaiat pada
  bulan Ramadhan 40H sebagai Khalifah kelima
  setelah wafat ayahnya Ali ra selama 6 bulan
  kemudian menyerahkan kekhilafaanya kepada
  Muawiyah bin Abi Sufian. Dinamakan tahun itu
  tahun Jamaah, tahun persatuan suara muslimin.
 • Husein
 • Cucu Nabi dari Ali bin Abi Thalib ra dan Fatimah
  ra
 • Lahir di Madinah, 5 Syaban 4 Hijrah
 • Wafat di Karbala dekat Kufah, 10 Muharam 61
  Hijrah
 • Tanda Tanda Istimewa
  1- Berperawakan kuat dan perkasa, bertubuh
  sedang, berkening luas, berjenggot tebal, berdada
  lebar, bertulang besar, berambut tebal, hitam,
  suaranya berwibawa dan enak didengar.

  2- Tegas dan berani mengambil keputusan, tidak
  takut melawan musuh, mati syahid di Karbala
  dalam membela kebenaran
  3- Berparas mirip dengan
  Nabi saw. Rasulallah saw bersabda Husein dariku
  dan aku dari Husen
  4- Sangat dicintai Nabi saw, beliau
  bersabda Telah dicintai Allah siapa yang
  mencintai Husen.
  5- Pemuda ahli surga
  sesuai dengan sabda Nabi saw Siapa yang ingin
  melihat pemuda dari surga maka lihatlah Husein.
  Dan masih banyak tanda tanda istimewa yang tidak
  bisa disebut di buku kecil ini.

26
PenutupSebagai penutup saya berharap semoga
booklet yang berjudul Kartu Keluarga Nabi SAW
bisa membawa mangfaat dan keberkahan bagi kita
dan insyallah dapat pula menyejukan hati dan
menambah semangat kita dalam mengenal dan
mencitai Nabi sawdan keluarganya. Amin????
???????? ?????? ??????????? ??????? ???????
??????????? ????? ???????? ????????? ???????
??????? ?????? ??????? ???????? ??????
?????????? ?????????? ?? ????????? ????
?????????? ???????? ??? ?????? ???????? ????
??????? ?????? ???????? ?????????Wahai musafir
sampaikanlah salamku kepadanya setibamu di
MadinahMudah2an menyebutku di maqamnya karena
beliau obat bagi kita semuaKatakanlah Salam
atasmu wahai sebaik baiknya manusia dari
perindusetiap masa yang tak henti henti
mencintainyaHasan Husen Assagafwww.hasanalsagga
f.wordpress.com
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com