Diabetes mellitus - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Diabetes mellitus PowerPoint presentation | free to download - id: 5938f7-YTVlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Diabetes mellitus

Description:

Diabetes mellitus Birgitta Wagrell ... 0,25% LADA Latent Autoimmune Diabetes in Adults Ofta (n ra) normal vikt Hereditet f r DM ej vanligt. Annan autoimmun sjd? – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:922
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: JOHANNAO
Learn more at: http://www.lul.se
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Diabetes mellitus


1
Diabetes mellitus
 • Birgitta Wagrell
 • 2011 04 14

2
Epidemiologi-Diabetes mellitus
 • Prevalens 4400.000 pers i sverige
 • Ca 20 av alla över 80 år har DM
 • Mänkvinnor
 • Ca 85 DM typ 2
 • Lång symtomfri period
 • Fördubbling av antalet diabetessjuka under
  nästföljande 10-årsperiod

3
Hur ställer man diagnos DM?
 • Fasteprov Plasmaglukos 7,0 mmol/l
 • Peroral glukosbelastning (OGTT) 11,1 mmol/l
  efter två timmar.
 • Nedsatt glukostolerans OGTT P-glukos 7,8-11,0
  mmol/l

4
Klassificering av diabetes mellitus
 • Typ 1 - betacellsdestruktion,
  autoimmun genes
 • Typ 2 - Insulinresistens /
  Insulinsekretionsrubbning
 • Graviditetsdiabetes
 • Sekundärt till sjukdomar i pancreas.

5
UKPDS-UNITED KINGDOM PROSPECTIVE STUDY OF
DIABETES MELLITUS type 2
 • 1977-1997. median 10 år
 • Nylig diagnos
 • 5102 pat avseende glucoskontroll
 • 1100 pat avseende blodtryckskontroll
 • Randomisering till kost eller beh med SU/
  metformin/insulin
 • Resultat I behandlingsgruppen minskade risken
  för någon diabetesrelaterad endpoint med 12
 • Mikrovask sjd m 25, AMI m 16
 • Intensiv beh av BT minskade risken för
  stroke m 30, för död i AMI eller stroke m 25
  och för synnedsättning pga retinopati m 30.

6
NDR
 • För alla pat med DM är risken för en
  hjärthändelse under 10 år 22.
 • Störst risk om man är man, har beh för höga
  blodlipider, högt blodtryck eller röker
 • Först på femte plats kommer HbA1c som riskfaktor.

7
Insulinsekretion
8
Endogen insulinsekretion
9
Glukosupptag i cellen
10
Diabetes mellitus typ 2
 • Patofysiologi
 • -Insulinresistens i kombination med otillräcklig
  insulinsekretion.
 • -Defekt hämning av glucagon
 • Oftast som del i ett metabolt syndrom
 • - Övervikt, bukfetma, hyperlipidemi,
  hypertoni,

11
Behandling vid diabetes mellitus typ 2
 • En behandling med tre ben
 • Kost, motion, läkemedel

12
Starkt samband mellan HbA1c och komplikationer
Typ 2
Stratton IM et al. BMJ 2000321405-412
13
(No Transcript)
14
Nationella riktlinjer för diabetesvården
insatser med hög prioritet
 • Kort rådgivning om rökstopp , ev
  nikotinersättningsmedel
 • Råd om fysisk aktivitet
 • Dm typ2- Intensivbehandling med mål att sänka
  HbA1c
 • Dm typ 1 systematisk egenmätning av blodsocker
 • Metformin i monoterapi vid DM typ2 med
  otillräcklig glukoskontroll, ev med tillägg av
  SU-prep
 • Utsätta Metformin vid förhöjt eller befarad
  kreatininstegring
 • Likvärdiga effekter och kostnader för
  snabbverkande insulinanaloger jmf med
  snabbverkande humaninsulin
 • Primärprevention av hjärt/kärlsjukdom med
  blodtryckssänkning och lipidsänkande behandling
 • Screening för albumin/urin

15
Nationella riktlinjer - forts
 • Insulinpump vid återkommande hypoglykemier hos
  pat med DM typ1.
 • DM typ1 intensiv insulinbehandling med mål att
  sänka HbA1c
 • Screening för diabetes hos pat med akut
  kranskärlssjukdom utan känd diabetes.
 • Vid behandling av diabetes hos personer med kort
  förväntad återstående livslängd ska hänsyn tas
  till balans mellan glukoskontroll och
  livskvalitet.
 • Ögonbottenfoto vart tredje år vid DM typ 2 utan
  retinopati.
 • Screening för neuropati med monofilament eller
  stämgaffel.
 • Rutinmässig undersökning av fötter.
 • Om högriskfötter fotvård, konservativ sårvård,
  ortopedteknisk behandling.
 • Vid svårläkta sår multidisciplinärt fotteam
 • Diabetes med fotsår mätning av ankeltryck

16
Normal glukosprofil
17
(No Transcript)
18
Effekter av motion på riskfaktorer
 • BT minskar 10 mmHg
 • LDL-kolesterol minskar med 10
 • HDL ökar med 5
 • HbA1c förbättrades vid diabetes

19
Perorala antidiabetika
 • Preparat som stimulerar insulinsekretionen från
  B-cellerna i pancreas.SulfonureiderGlipizid(Mi
  ndiab)Amaryl Tas 1-2 ggr/dag. Lång
  verkningstid undvik dosering senare än till
  lunch. Byt ut Glibenklamid.Metiglinider
  kortverkandeNovonorm, StarlixTas till varje
  måltid. Ingen måltid ingen tablett

20
Läkemedel som minskar insulinresistensen
 • Biguanider (Metformin, Glucophag)Minskar
  leverns glukosproduktionOfta förstahandspreparat
  vid farmakologisk beh.Påverkar inte
  insulinsekretionen.Fr a god effekt vid
  överviktLiten risk för hypoglykemi

21
Biguanider
 • BiverkningarGaser, diarré, illamående ofta
  initialt, kan gå över. Långsam dosökning.Laktacid
  os vid nedsatt njurfunktion, hög mortalitet.
 • KontraindikationNjursvikt. Kronisk
  tarmsjukdomSka alltid sättas ut inför
  röntgenkontrast us.

22
Glitazoner(Pioglitazon)
 • Fördelar Bevarar insulinsekretionen
  Minskar HbA1c
 • Positiv lipideffekt
 • Nackdelar Viktökning
 • Hjärtsvikt
 • Ökad risk för AMI
 • Ökad risk för kardiovaskulär
  död

23
Övriga
 • Akarbos (Glucobay)Hämmar nedbrytningen av
  disackarider till monosackarider i tarmen.Ger
  flatulens, magsmärtor och diarré vid högt
  kolhydratintag (jmfr laktosintolerans)

24
Inkretiner GLP1 (Glucagon like peptide 1)
 • Stimulerar frisättning av insulin från
  bukspottkörteln vid födointag, dvs ingen effekt
  om man inte äter.
 • Hämmar glucagon
 • Ger viss viktminskning
 • Betacellsbevarande
 • Kort halveringstid
 • Agonist
 • Hämmare av nedbrytningsenzym

25
Insulinbehandling vid DM typ2
 • Mixinsulin x 2 ? Måltidsinsulin? Basinsulin tn?
 • ( 708 pat, HbA1c gt 8,5)
 • Liten skillnad i uppnått HbA1c efter 1 år( 7,3
  - 7,2 - 7,6)
 • Signifikant skillnad i hypoglykemiförekomst( 5,7
  12 1,9)
 • Signifikant skillnad i viktökning( 4,7kg 5,7kg
  1,9kg )

26
När kontrollera stimulerad C-peptid?
 • Vid debut lt 50 år, BMI lt 25, ketonuri (1-2)
 • Övervikt, högt HbA1c trots beh med både
  Metformin och SU/Metiglinid. Complience?
 • Om stimulerad ( 1 timme efter frukost) C-peptid lt
  1,0 föreligger en relativ insulinbrist.
 • Om stim C-peptid gt 2 insulinresistens.
  Livsstilsåtgärder i första hand.

27
Insulinsekretionsprofiler
28
Insulinpreparat
 • Snabbverkande Actrapid - Humaninsulin
  Humalog, Novorapid,Apidra-analoginsulin
 • MedellångverkandeInsulatard - humaninsulin
 • LångverkandeLantus, Levemir - analoginsulin
 • TvåfasinsulinHumalog mix, Novomix

29
Pat med lätt stegring av fasteplasmaglukos - högt
postprandiellt blodsocker
 • Relativ insulinbrist
 • Det tidiga insulinsvaret sviktar
 • Kan vara en sent debuterande typ 1 diabetes.
 • Behandling
 • Initialt kost ( innehåll, portionsstorlek?),
  motion
 • Om sviktande livsstilsförändringar
 • Metformin
 • Insulinfrisättande farmaka.
 • Om tecken till senkomplikationer överväg
  snabbverkande insulin till måltider.

30
Pat med högt fastevärde och måttliga-höga
postprandiella stegringar
 • Fr a insulinresistens
 • VIKTIGT med kostförändringar och motion.
 • Metformin/ Glitazon
 • NPH insulin till natten, börja med 10 E, öka med
  2-4 E/ vecka med mål att fastevärdet ska ligga
  stadigt 5-7 mmol/l.
 • Insulinfrisättare till måltider alt snabbverkande
  måltidsinsulin, alt mixinsulin före frukost och
  middag.( sätt ut ev Glitazon)

31
Hyperglykemibehandling vid kortisonterapi
 • Kortison ger ökad inulinresistens
 • T Prednisolon givet på morgonen ger ökat
  insulinbehov från ca mitt på dagen till kväll.
 • -Om pat inte har farmakologisk behandling - lägg
  till SU-prep. till frukost eller lunch.
 • - Om farmakologisk beh - lägg till snabbinsulin
  till måltider alt. mixinsulin till frukost
  och/eller lunch.
 • Om pat innan kortisonterapi har en bra
  glucoskontroll behövs i allmänhet inget
  insulintillägg till natten.
 • - OBS! justera insulindosen vid
  kortisondosförändringar.

32
Mångårig diabetes typ 1 hos pat med demens.
 • Behöver basalbolusregim
 • Ibland svårt att förutsäga hur mycket pat kommer
  att äta.
 • Nedsatt förmåga att känna och förmedla
  insulinkänningar
 • Åtg
 • Ge insulin efter måltid
 • Personal måste mäta blskr och registrera hur mkt
  pat äter.
 • Ordinera insulindos utifrån preprandiellt värde
 • HbA1c av mindre betydelse.

33
KOM IHÅG
 • Sätt ut SU/metaglinider hos pat som går ner i
  vikt och HbA1c risk för hypoglykemier!
 • Sätt ut Metformin till pat med risk för
  dehydrering och njurfunktionsnedsättning

34
Att fokusera på vid läkarkontrollen av diabetes
mellitus
 • Rökstopp
 • Vikt
 • Blodtryck - mål 130/80
 • Blodfetter - mål LDL lt 2,5
 • HbA1c - mål lt 53mmol/mol
 • U-albumin
 • Tätare kontroller vid stigande kreatinin
 • Ögonkontroll?
 • Fotstatus

35
Nyupptäckt hyperglykemi
 • Symtom?
 • Viktnedgång?
 • Tecken till dehydrering?
 • BT?
 • Ketoner/u?
 • Om inga allvarliga tecken till dehydrering och
  frånvaro av ketonuri kan pat med fördel behandlas
  polikliniskt inom PV.

36
Sammanfattningsvis
 • Individualisera behandlingen med mål-HbA1c lt 6
 • Kost och motion som bas
 • Vid behov av farmaka - starta med metformin
 • Tillägg med SU/Metiglinider alt insulin
 • Långverkande insulin - använd i första hand
  NPH-insulin.
 • Om svårbehandlat blodsocker - fokusera mer på
  behandling av rökning, blodtryck, lipider.
 • Förhindra hypoglykemier i gruppen äldre med
  etablerad hjärt-kärlsjd
 • Ambitionsnivån endast symtomfrihet avgörs
  från fall till fall

37
Och.....
 • Varje förbättring i terapin ger resultat!
 • Lite är bättre än inget - och mer är bättre än
  lite.

38
Överviktskirurgi
 • Vid grav överviktBMIgt35
 • Randomiserad svensk studie, 4047 pat, 20 års
  uppföljning
 • Resultat Minskad utveckling av diabetes,
  hjärtinfarkt och död.Störst riskminskning för de
  som redan hade diabetes vid op.
 • Medelviktminskning 20 kg
 • Låg operationsmortalitet, 0,25

39
LADA
 • Latent Autoimmune Diabetes in Adults
 • Ofta (nära) normal vikt
 • Hereditet för DM ej vanligt.
 • Annan autoimmun sjd?
 • Terapisvikt på kost och/el tablettbehandling
 • GAD, ICA pos
 • Stim C-peptid lt 1,0

40
MODY
 • Maturity Onset Diabetes of the Young
 • Autosomalt dominant. Hög penetrans.
 • Mutationer i gener som kodar för
  transkriptionsfaktorer.
 • Försvårad insulinsekretion från B-cellerna
 • Ibland ökad känslighet för SU-preparat.
 • Normal insulinkänslighet.
 • Ca 2-5 av all diabetes.

41
När ska man misstänka MODY?
 • Stark anhopning av tidigt debuterande ( lt 30 år)
  DM, i flera generationer.
 • Riklig förekomst av graviditetsdiabetes i
  familjen.
 • Avsaknad av autoantikroppar.
 • Avsaknad av metabolt syndrom.
 • Gendiagnostik finns - dyrt.

42
TACK!
About PowerShow.com