Etika Penggunaan Internet - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Etika Penggunaan Internet PowerPoint presentation | free to download - id: 54226f-OGI5ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Etika Penggunaan Internet

Description:

Etika Penggunaan Internet Objektif Kod Etika Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer Memahami prinsip etika komputer Memahami etika profesional Teknologi Maklumat – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:321
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: wanafi
Learn more at: http://wanafindy.tripod.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Etika Penggunaan Internet


1
Etika Penggunaan Internet
Objektif Kod Etika
 • Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer
 • Memahami prinsip etika komputer
 • Memahami etika profesional Teknologi Maklumat
 • Mengetahui fungsi kod etika profesional
 • Keperluan etika komputer

2
KANDUNGAN
PRINSIP
ETIKA
RUKUN ETIKA
CIRI PROFESSIONALISME
ISU ETIKA
KOD ETIKA
KANDUNGAN
KERANGKA KOD
KOD ETIKA PROFESSIONAL
PENUTUP
3
 • 1. Keseimbangan
 • Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat
  mestilah lebih baik daripada risiko dan
  keburukan.
 • 2. Keizinan termaklum
 • Mereka yang menerima kesan teknologi maklumat
  mesti faham dan menerima risiko yang akan
  dihadapi. Apabila mereka telah faham maka mereka
  lebih bersedia menerima sebarang risiko
  yangtimbul.

PRINSIP
3
4
 • 3. Keadilan
 • Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti
  diagih secara adil. Mereka yang menerima kebaikan
  patut menanggung sama risiko dan mereka yang
  tidak menerima kebaikan tidak patut menanggung
  risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah
  adil untuk kedua belah pihak.
 • 4. Meminimumkan risiko
 • Teknologi maklumat mesti dilaksanakandenganmengel
  ak risikoyang tidak berkaitan dan diminimumkan
  agar manfaat yang diterima daripada teknologi
  maklumat adalah lebih daripada risikonya.

PRINSIP
4
5
 • Etika komputer umumnya ialah satu bidang tentang
  penggunaan komputer yang betul (panduan)
 • Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan
  maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara
  isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan
  komputer dalam era maklumat.

ETIKA
Penggunaan TM tidak bertanggungjawab isu etika/natijah
5
6
Rukun Etika
 1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan
  orang lain.
 2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.
 3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.
 4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri
 5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.

6
7
Rukun Etika
 • Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang
  tidak dibeli secara sah.
 • Tidak menggunakan sumber daripada komputer orang
  lain tanpa kebenaran.
 • Tidak mengambil hasil intelektual orang lain
  untuk diri sendiri.
 • Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang
  dibangunkan.

7
8
 • Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek
  sosial pengkomputeran.
 • Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam
  dalam komputer berbanding dengan mereka yang
  sememangnya dalam bidang pengkomputeran.

ISU ETIKA
8
9
 1. Kurang arif tentang undang-undang siber.
 2. Orang awam tidak menerima impak yang hebat
  apabila berlaku isu berkaitan dengan etika
  komputer.
 3. Kurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan
  kuasa yang ada pada komputer.

ISU ETIKA
9
10
Ciri Profesionalisme
 1. Harus ada pekhidmatan penting dalam matlamat yang
  jelas untuk masyarakat dan negara.
 2. Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan
  intelek semasa menjalankan tugas.
 3. Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang
  kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangka
  masa tertentu.

10
11
Ciri Profesionalisme
 1. Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas
  kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional
  itu ialah pakar dalam bidang tertentu.
 2. Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi
  dengan tidak mementingkan keuntungan wang (gaji)
  semasa menjalankan tugas.
 3. Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus
  dipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulan
  profesion itu.

11
12
 • Inspirasi dan panduan.
 • Pencegahan dan disiplin.
 • Memelihara maruah profesion.
 • Memelihara keharmonian.
 • Sokongan.

KOD ETIKA
12
13
 • Kebersendirian
 • Ketepatan
 • Hak milik
 • Capaian

KERANGKA KOD ETIKA
13
14
Kerangka Kod Etika Kebersendirian
 1. Apakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau
  perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain.
 2. Apakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh
  majikan ke atas kaki tangan.
 3. Apakah perkara yang boleh disimpan secara
  peribadi yang tidak boleh dipaksakan untuk
  dimaklumkan kepada pihak lain.
 4. Apakah maklumat tentang individu yang perlu
  disimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah
  selamatnya maklumat tersebut?

14
15
Kerangka Kod Etika Ketepatan Maklumat
 1. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,
  kesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul.
 2. Bagaimana memastikan meklumat diproses dengan
  sempurna dan dipersembahkan dengan tepat kepada
  pengguna?
 3. Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam
  maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh
  dipampas?

15
16
Kerangka Kod Etika Hak Milik
 1. Siapa memiliki maklumat
 2. Apakah harga yang adil dan berpatutan sebagai
  pertukaran maklumat.
 3. Bagaimana mengendalikan cetak rompak perisian
  yang dilindungi hak cipta.
 4. Bilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan
  data yang mempunyai hak milik.
 5. Bolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan
  peribadi.
 6. Bagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan
  untuk mencipta sistem pakar harus diberi
  pampasan.
 7. Bagaimana akses kepada saluran maklumat
  diperuntukkan.

16
17
Kerangka Kod EtikaCapaian
 1. Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat.
 2. Berapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan
  capaian maklumat.
 3. Bagaimana capaian kepada komputer disediakan
  kepada kaki tangan yang tidak berupaya.
 4. Siapakah yang diberi peralatan yang diperlukan
  untuk mencapai maklumat.
 5. Adakah hak yang dimiliki oleh individu atau
  organisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh
  maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?

17
18
Kod Etika Profesional
 1. Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepada
  sesiapa misalnya menyebarkan virus.
 2. Menyumbang kepada masyarakat seperti mereka
  bentuk produk baru yang memudahkan penggunaan
  berkomunikasi.
 3. Menghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan
  tidak menyebarkannya.
 4. Bersikap adil dan tidak menindas.
 5. Menghormati hak cipta orang lain.
 6. Menghormati hak kebersendirian orang lain.

18
19
Sekian. Terima Kasih
19
About PowerShow.com