USTAVNO PRAVO SLOVENIJE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – USTAVNO PRAVO SLOVENIJE PowerPoint presentation | free to download - id: 834a4e-ZTdmMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

USTAVNO PRAVO SLOVENIJE

Description:

... republika: ef dr ave je predsednik, je voljen, ima ... v okviru ustavnega spora razveljavitev dolo b ZKP in ZP o PPU oz. TPU PARLAMENT ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:12
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: Apol58
Learn more at: http://shrani.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: USTAVNO PRAVO SLOVENIJE


1
 • USTAVNO PRAVO SLOVENIJE
 • STRUKTURA IN VSEBINA PREMETA
 • Pravoznanstvo z ustavnim pravom
 • ?
 • PRAVOZNANSTVO ? znacilnosti, zgod. razvoj,
  družbena vloga itd modernega prava /
 • temeljne prvine pravnega reda RS
 • USTAVNO PRAVO (SLOVENIJE) ? ustavna ureditev RS
 • temelji državne ureditve clovekove pravice in
  temeljne svobošcine
 • CPTS so vkljucene v poseben
  predmet v predmetniku 2. letnika

2
 • USTAVNO PRAVO KOT PRAVNA PANOGA ?
 • skupek pravnih pravil ki urejajo materio
  constitutionis
 • tradicionalna, ena najstarejših, pozitivnopravna,
  temeljna pravna panoga
 • povezanost z ostalimi PP (upravno, kazensko,
  civilno, delovno, mednarodno itd.)
 • USTAVNO PRAVO KOT PRAVNA
  VEDA ?
 • družboslovna in specificna pravna veda
 • predmet /vsebina vede
  ? materia constitutionis
 • temelji državne ureditve/pravnega sistema CPTS
  (tudi ustavno-revizijski postopek itd.)
 • normativno dejansko
 • metode ustavnega prava ? normativna, primerjalna,
  zgodovinska, sociološka/politološka

3
 • USTAVA

 • ?
 • pojem ? izhaja iz lat. besede constitutio
  (antika, srednji vek, absolutna monarhija,
 • ideja družbene pogodbe, konstitucionalizem ...)
  ustava v formalnem in materialnem pomenu
 • lastnosti ustave ? pravni akt najvišje veljave
  politicni akt / izrazitejša abstraktnost,
  splošnost in
  izhodišcnost ustavnih pravil (programske norme!)
  / poseben postopek za spremembo
 • klasifikacija ustav ? pisana-nepisana,
  kodificirana-nekodificirana, toga-gibka
 • zgradba ustave ? preambula (uvod v ustavo,
  razlogi, cilji in nacela, zgod. temelji, CP itd.)
 • normativni
  del (cleni poglavja)
 • dodatki
  (aneksi) in amandmaji (SLO ustavni zakoni!)
 • tvarina ustave ? materia constitutionis (CPTS
  so izjemoma v posebnem dokumentu)
 • splošno
  in/ali podrobnejše urejanje
 • sprejem in spreminjanje ? težnja po trajnosti a
  brez spreminjanja ne gre
 • kompromis med stabilnostjo in realnostjo se
  odraža v ustavnorevizijskem postopku ?

4
 • TVARINA IN ZGRADBA USTAVE RS

 • ?
 • tvarina ? klasicna tvarina (standardna ustavna
  materija)
 • splošne dolocbe (TN, dolocbe o obliki vladavine,
  politicnega sistema, organizacije oblasti, dr.
  ured.)
 • katalog CPTS državna
  ureditev
  ustavnorevizijski postopek
 • ustavna pravila potrebujejo zakonsko
  konkretizacijo (izjeme!)
 • zgradba ? preambula (neobvezujoca, splošna in
  nacelna, razlogi za sprejem, vred. izhodišca)
 • normativni del (174 clenov,
  10 poglavij, splošne dolocbe o obliki in
  kakovosti države,
 • CPTS, gospodarska in
  socialna razmerja, državna ureditev, lokalna
  samouprava,
 • javne finance, obramba
  države, ustavnost in zakonitost, postopek za
  spremembo,
 • prehodne in koncne dolocbe
 • PAZI naslovi clenov v nekaterih primerih
  delno oz. nepopolno izražajo vsebino clenov
 • ustavni zakon za izvedbo ustave
 • POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE RS

 • ?
 • ustavo spreminja DZ, dvofazni postopekneobvezna
  faza, predlog za zacetek postopka

5
 • SPLOŠNE DOLOCBE USTAVE RS

 • ?
 • prvih 13 clenov, zlasti oblika in kakovost SLO
  države, nekatere dolocbe so programske norme
 • ali definicije, nekatere so zaokrožena
  celota nekatere pa izhodišca za druge ustavne
  norme
 • demokraticna republika ? ta norma ni podrobneje
  opredeljena, doloca obliko politicnega sistema
 • in obliko vladavine, demokracija razmerje med
  oblastjo in ljudstvom, implicira vrsto ustavnih
  institutov nacel in dolocb ljudska
  suverenost-neposredna in posredna demokracija,
  politicni pluralizem, CPTS, varstvo manjšin ipd.,
  republika šef države je predsednik, je voljen,
  ima omejen mandat, je pravno in politicno
  (volivcem!) odgovoren
 • pravna in socialna država ? ta norma opredeljuje
  kakovost države, pravna vezanost delovanja
  države na pravo (vladavina prava) kot nasprotje
  arbitrarne oblasti, nacelo implicira vsebinske
  prvine varstvo CPTS pred posegi države, nacelo
  ustavnosti (in zakonitosti), nacelo je nelocljivo
  z demokracijo kot obliko politicnega sistema, z
  nacelom delitve oblasti in neodvisnosti sodstva,
  nadzorom ter politicno in pravno odgovornostjo
  izvršilne oblasti itd., socialna welfare
  state, ideja nastane v zacetku 20. st. (odmik od
  klasicne liberalne države, intervencionisticna
  država), država si prizadeva za uravnotežen
  ekonomski razvoj, za relativno socialno varnost
  oz.blaginjo državljanov, ? druga generacija
  temeljnih pravic
 • organizacija državne oblasti ? ta norma doloca
  izhodišca in nacela organizacije državne oblasti,
 • pravica do samoodlocbe SLO naroda nadustavna
  pravica ki je zapisana že v preambuli, podlaga
  SLO osamosvojitve, nacelo lj. suverenosti prvic
  razglašeno v FDPCD, ljudstvo je nosilec državne
  oblasti (konkretni nosilci so predstavniki
  ljudstva), temelj demokracije (neposredna
  demokracija je le še korektiv zakonodajne
  funkcije), nacelo delitve oblasti
  diskontinuiteta!, relativna funkcionalna
  neodvisnost zakonodajne izvršilne in sodne
  oblasti, preprecuje koncentracijo oblasti,
  razlicne
 • izpeljave, SLO parlamentarni sistem (z elementi
  skupšcinskega / predlagane so ustavne spremembe)

6
 • 3a. clen ? evropski clen možnost prenosa
  izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne
  organizacije in vstopa v obrambno zvezo pogoji
  ! nacelo primarnosti pravne ureditve mednarodne
  organizacije
 • oblika državne ureditve ? SLO je enotna in
  nedeljiva država, nedeljivost prvina
  suverenosti državne oblasti, enotnost SLO je
  unitarna država (enoten politicni, pravni,
  ekonomski, carinski, monetarni itd prostor,
  unitarnost ni ovira za oblikovanje sistema
  lokalne samouprave)
 • CPTS ? prežemajo celotno ustavo, v SD je
  izhodišcna dolocba ki državo zavezuje k
  spoštovanju CPTS (posebej so izpostavljene TP
  avtohtonih narodnih manjšin)
 • državni simboli ? obeležja države grb, zastava,
  himna, državni pecat, prazniki ipd., uvedeni že z
  amandmaji 1989/91, ustava uporabo grba zastave
  in himne doloca zakon, glavno mesto je LJ,
  PAZI nezadovoljstvo z državnimi simboli
  (predlagane so ustavne spremembe)
 • uradni jezik ? slovenšcina, na obmocju narodnih
  skupnosti tudi italijanšcina in madžaršcina,
  PAZI podrobnejša ureditev v zakonodaji (Zakon o
  rabi slovenšcine itd.), 62. clen pravica do
  uporabe svojega jezika in pisave v postopkih pred
  državnimi organi v skladu z zakonom
 • država in verske skupnosti ? pogosta materia
  constitutionis, razlicni sistemi, SLO nacelo
  laicnosti države (država in verske skupnosti so
  locene, VS so enakopravne, delovanje VS je
  svobodno), ta dolocba implicira pravico do
  svobodnega izpovedovanja vere v zasebnem in
  javnem življenju (41. clen), aktualna
  problematika v SLO!
 • položaj mednarodnega prava v ustavni ureditvi RS
  ? zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu z
  (v DZ) ratificiranimi MP in splošnimi naceli MP,
  ratificirane MP se uporabljajo neposredno, PAZI
  hierarhija pravnih aktov (poglavje ustavnost in
  zakonitost), 3.a clen ? evropski clen
 • državljani in tujci ? državljanstvo razmerje med
  posameznikom in državo, državljani imajo poseben
  status (vec pravic, a hkrati tudi obveznosti),
  ustava državljanstvo ureja zakon
 • (pridobitev, prenehanje itd.), tujci v RS za
  vecino TP državljanstvo ni pogoj (tujci imajo
  vse pravice po ustavi in zakonih razen tistih ki
  jih imajo samo državljani) splošne, relativno
  rezervirane, absolutno rezervirane pravice

7
 • DRŽAVNI ZBOR

 • ?

 • splošno o predstavniškem telesu

 • pojem
 • državni organ ki predstavlja ljudstvo kot
  celoto in sprejema najpomembnejše odlocitve
  razlicni izrazi !
 • nastanek in zgod.
  razvoj politicnega predstavništva
 • rudimentarne oblike predstavništva v
  antiki, srednjeveška stanovska skupšcina ?
  širitev politicne
 • subjektivitete na mešcanstvo
  boj zoper fevdalne privilegije, Anglija 1655 -
  Cromwell
 • Francija 1789 mešcanska revolucija spl.
  politicno predstavništvo z enako in splošno
  volilno pravico
 • idejno teoreticna zasnova ? nacelo ljudske
  suverenosti VP posredna d.(Montesquieu Duh
  zakonov)

 • funkcije predstavniškega telesa
 • zakonodajna, volilna, nadzorna (v
  razmerju do drugih državnih organov
  pristojnosti)

 • sestava predstavniškega telesa
 • enodomnost, dvodomnost, razlogi
  za dvodomnost !, ne/popolna dvodomnost
 • nepopolna dvodomnost ? razlicne
  ureditve odlocanje o nekaterih zakonih ali
  suspenzivni veto

8

 • DRŽAVNI ZBOR
 • POLOŽAJ IN VLOGA ? podoben položaj kot vecina
  sodobnih parlamentov (zastopstvo ljudstva kot
  celote), neposredno izvoljen državni organ z
  zakonodajno funkcijo
 • SESTAVA ? 90 poslancev (80. clen), splošna in
  enaka VP, tajno glasovanje, proporcionalni
  volilni sistem (pazi sprememba 80 clena ustave),
  reprezentativni mandat, dve mesti sta rezervirani
  za predstavnika narodnih skupnosti
 • MANDATNA DOBA ? 4 leta (81. clen), lahko je
  krajša ce pride do razpusta in predcasnih volitev
  (majhna možnost) ali daljša ce se mandat konca v
  casu vojne ali izrednega stanja
 • PRISTOJNOSTI ? zakonodajna funkcija (sprejema
  spremembe ustave, zakone in druge splošne akte,
  državni proracun, zakljucni racun proracuna,
  ratificira MP, razpisuje referendum, volilna
  funkcija (voli/imenuje in razrešuje PV in M, P in
  PP DZ, SUS, S, GCB, VCP, GDT, CRS, nadzorna
  funkcija (odreja/izvaja PP, izvaja/uveljavlja
  nadzor in odgovornost izvršilne oblasti z
  interpelacijo-nezaupnico in obtožbo PV, M in PR
  pred US,
 • drugo (odloca o vojnem/izrednem stanju, uporabi
  vojske, imuniteti, verificira mandate)

9
 • DELOVANJE ? nacin delovanja urejata ustava in
  poslovnik DZ (tudi zakoni, akti poslovanja
  parlamenta), poslovnik sprejme s z 2/3 relativno
  vecino, pravice in dolžnosti poslancev, nacin
  dela zbora in delovnih teles (DT imajo tudi svoje
  poslovnike), razmerja z drugimi organi ipd. nacin
  dela redna in izredna zasedanja/seje (PDZ mora
  sklicati IS ¼ p, PR)
 • ODLOCANJE ? kvorum, z navadno relativno vecino
  (opredeljenih glasov, vzdržani poslanci se ne
  upoštevajo), z zahtevnejšo vecino (navadna
  absolutna, kvalificirana relativna,
 • Kvalificirana absolutna), glasovanje je praviloma
  javno, tajno glasovanje pri volitvah PV, P,
 • M, PP DZ, impeachment, odlocanje o ne/zaupnici
 • DELOVNA TELESA ? odbori in komisije, omogocajo
  lažje in bolj pretehtano odlocanje DZ,
  sestavljajo jih poslanci (zastopanost odraža
  strankarsko zastopanost v DZ), PAZI v nekaterih
  državah imajo iniciativno funkcijo v I in A pa
  celo omejeno zakonodajno funkcijo,
 • ustanovljena so za posamezna podrocja dela DZ,
  odbori za podrocje vladnih resorjev, komisije
  za naloge ki so potrebne za konstituiranje in
  poslovanje DZ (za volitve, imenovanja in
  administrativne zadeve, mandatno-imunitetno, za
  poslovnik) in za posebne naloge (za peticije, za
  LS, za evropske zadeve, za narodne skupnosti, za
  nadzor nad delom VOS itd.), posebna vrsta
  delovnih teles so poslanske skupine (vodje
  sodelujejo v kolegiju PDZ, pri org. dela, vodenju
  sej ipd.)
 • VODSTVO DZ ? PDZ, navadna absolutna vecina,
  poslovnik položaj, pristojnosti/izvolitev
 • SLUŽBE DZ ? opravljajo strokovna administrativna
  tehnicna dela, najpomembnejša je SZPZ

10 • DRŽAVNI SVET

 • položaj in struktura ?
 • odsev družbene strukture in
  (nepoliticnih) interesov razlicnih družbenih
  skupin
 • ideja soocanje interesov razlicnih družbenih
  skupin na institucioaliziran nacin
  nevtralizacija
 • prevelikega vpliva strankarskih
  (politicnih) interesov na parlamentarno odlocanje
 • ustava (96-101. clen) je skopa pomemben del
  ustavne materije v zvezi z DS ureja zakon (!)
 • sestava in oblikovanje ?
 • 96. cl. zastopstvo nosilcev socialnih,
  gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov
 • 4 delodajalci / delojemalci, 4 kmeti / obrtniki /
  samostojni poklici
 • 6 negospodarske dejavnosti, 22 lokalni interesi
 • funkcionalni teritorialni interesi
 • ? DS se oblikuje z (posrednimi) volitvami (ne z
  imenovanjem, po položaju ipd.)


 • pristojnosti ?
 • navezujejo se na zakonodajno funkcijo DZ
  (iniciativna, korektivna in svetovalna funkc.)
 • predlaga DZ sprejem zakonov, daje DZ mnenje o
  zadevah v njegovi pristojnosti,
 • odložilni veto (!), zahteva razpis zakonodajnega
  referenduma (!),

11 • RAZMERJA DZ in DS DO
  DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV

 • razmerje DZ do DS ?
 • njun ustavni položaj
  je neuravnotežen (nepopolna dvodomnost)
 • DS vpliva na zakonodajno funkcijo DZ (ZI, ZV,
  ZRZR) ? poslovnik DZ sodelovanje delovnih teles
 • razmerje
  DZ do PR ?
 • v RS je PR neposredno izvoljen (redkost v
  parlamentarnih sistemih)
 • ? majhne možnosti medsebojnega vplivanja (mnenje
  PR, razpis volitev, sklic izr. seje, predlog PV)
 • razmerje med DZ in vlado ?
 • odraža znacilnosti parlamentarnega sistema
  oblasti (ima elemente skupšcinskega sistema!)
 • položaj vlade je oslabljen (pristojnosti niso
  povsem jasno razmejene, politicna odg. ni dovolj
  razvid.)
 • vlada mora sodelovati na sejah DZ in
  delovnih teles v zadevah ki jih je predlagala
  itd.

 • razmerje med DZ in
  ustavnim sodišcem ?
 • DZ voli ustavne sodnike (na predlog PR), DZ z
  zakonom ureja položaj in delovanje US/ustavnih
  sodnikov doloca sredstva iz proracuna, DZ
  odloca o imuniteti ustavnih sodnikov, US presoja
  skladnost zakonov z ustavo, DZ je dolžan
  upoštevati in izvajati odlocitve US, US odloca o
  pritožbah v postopkih verifikacije poslanskih
  mandatov, US odloca v sporih glede pristojnosti
  DZ in drugih državnih organov, poslovnik DZ ureja
  postopek obtožbe PV, PR in ministrov pred US ter
  proceduro
 • v DZ ko ta sproži ustavni spor, poslovnik US pa
  doloca sodelovanje DZ v postopkih pred US kadar
  je s strani tretjega sprožen ustavni spor ali
  postopek presoje skladnosti mednarodne pogodbe z
  ustavo
 • pazi ustavne pristojnosti DS ne vplivajo samo
  na delovanje DZ temvec tudi na delovanje vlade

12 • AKTI DZ
 • splošni pravni akti ? ustavni
  zakoni, zakoni, odloki, sklepi, državni proracun,
 • rebalans DP, zakljucni
  racun DP, nacionalni programi, poslovnik,

 • avtenticne razlage zakonov
 • drugi splošni akti ? deklaracije,
  resolucije, priporocila
 • s temi akti DZ izraža
  pravno neobvezna stališca do pomembnih družbenih
  vprašanj

 • (temeljijo na avtoriteti in pomenu DZ)
 • ustava (z izjemo zakonov)
  ne doloca aktov ki ji sprejema DZ (doloca jih
  poslovnik)
 • ustava izrecno ne
  doloca podrocij zakonodajne pristojnosti
 • izhaja iz nacela da zakonodajno funkcijo
  opravlja predstavniško telo (primerjal z drugimi
  ustavnimi ureditvami!)
 • državni
  zbor sam presoja katere zadeve bo uredil z
  zakonom
 • izjeme v nekaterih primerih
  ustava doloca da mora DZ doloceno materijo
  urediti z zakonom
 • - nacin uresnicevanja in
  omejevanje CPTS (glej 15/2, 15/3, 19, 24, 26, 32
  clen itd.)
 • - 87. clen DZ lahko pravice in dolžnosti
  državljanov in drugih oseb urejale z zakonom
  (avtonomija DZ!)

13
 • ZAKONODAJNI POSTOPEK
 • ? skupek PP ki urejajo posamezne faze
  sprejemanja zakona ter pravice/dolžnosti
  udeležencev
 • ? temeljna nacela in PP v
  ustavi, podrobnejša ureditev v poslovniku in ZRLI
 • celostni pogled na ZP iniciativa, postopek v
  DZ, promulgacija (veto, ponovno odlocanje),
  referendum
 • ZP v ožjem smislu tri faze (kakovost
  odlocitev), pomen delovnih teles, redni / nujni /
  skrajšani postopek
 • zakonska iniciativa
 • DZ kot celota ne predlaga zakonov sam sebi
  (vlada, ljudska iniciativa itd.)
 • URS vlada, vsak poslanec, 5000 volivcev (88.
  cl.), DS (97. cl.)
 • ZRLI/poslovnik DZ predlog mora vsebovati naslov,
  uvod, besedilo clenov, obrazložitev
 • pobudo volivcem lahko da vsak volivec, PS ali
  združenje rok za zbiranje podpisov za podporo
  zakonu je 60 dni, na UE na posebnem obrazcu
  (izjeme)
 • Redni zakonodajni postopek
 • ?
 • 3 faze (branja), nacelo racionalnosti in
  ekonomicnosti (pazi položaj opozicije!)
 • v prvo fazo je treba predložiti v celoti izdelan
  (redigiran) zakon
 • naslov, uvod, besedilo clenov, obrazložitev
  (ocena stanja, razlogi za sprejem zakona, cilji,
  nacela in kljucne rešitve, ocena financnih
  posledic za proracun, prikaz ureditve v drugih
  pravnih sistemih, ocena prilagojenosti
 • pravu EU, druge posledice sprejema zakona)

14
 • PRVA OBRAVNAVA
 • ?
 • predloga zakona se praviloma še ne obravnava
  (niti v DZ niti v maticnem DT pošlje se
  poslancem)
 • možen umik, nadomestitev z novim predlogom
 • možna je splošna razprava o predlogu ce jo
  zahteva najmanj 10 poslancev (drugace v prvem
  poslovniku racio.)
 • (razprava o razlogih, nacelih, ciljih in kljucnih
  rešitvah predloga zakona nato odlocitev o
  primernosti predloga)
 • DRUGA OBRAVNAVA
 • ?
 • najprej v maticnem DT in nato na podlagi porocila
  v DZ
 • okrepljena vloga maticnega DT (opravi razpravo o
  posameznih clenih in vloženih amandmajih in
  glasuje)
 • amandmaje (že v DT) lahko vlagajo poslanci, PS,
  delovna telesa, DT za finance, vlada (ce ni
  predlagateljica Z)
 • amandmaji ? predlogi sprememb in dopolnitev
  clenov oz. predlogi novih clenov (PAZI
  predlagatelj je omejen!)
 • maticno DT pripravi dopolnjen predlog zakona in
  ga skupaj s porocilom pošlje v DZ v drugo
  obravnavo • lahko odloci da predlog ni primeren za
  nadaljnjo obravnavo (dokoncno odloci DZ lahko
  ustavi postopek)
 • na seji DZ lahko 10 poslancev, PS in vlada še
  vlaga amandmaje
 • vsak (amandmiran) clen in vsak amandma se
  obravnava posebej, tudi glasuje se posebej
 • po koncani 2. obravnavi se pripravi besedilo za
  3. branje (lahko se opravi takoj, ce ne
  nasprotuje vec kot 1/3 poslancev)

15
 • SKRAJŠANI POSTOPEK
 • ?
 • poslovnik manj zahtevne zadeve (izjemoma, kadar
  ni smotrno izvesti rednega postopka)
 • omogoca združitev vseh treh faz na eni seji?
  bistveno hitrejši sprejem zakona
 • gre za casovno združitev (ne vsebinsko)
 • odloci kolegij PDZ!, krajši roki/nekateri roki
  ne veljajo, drugacna pravila za vlaganje
  amandmajev in odlocanje
 • splošna razprava v prvi obravnavi se v nobenem
  primeru ne opravi, druga in tretja faza pa sta
  združeni,
 • amandmaji se lahko vlagajo le na seji DZ do konca
  druge obravnave, druga faza se zacne v maticnem
  DT
 • na predlog predlagatelja zakona (spremembe in
  dopolnitve, prenehanje veljavnosti dolocb,
  uskladitve, US)
 • NUJNI POSTOPEK
 • ?
 • zaradi varnosti/obrambe države, naravne nesrece,
  prepr. težko popravljive posl. za delovanje
  države
 • sprejem po nujnem postopku lahko predlaga samo
  vlada (predlog mora podrobno utemeljiti)
 • odloci kolegij PDZ (ce da predlog se
  obravnava na prvi seji DZ ce ne redni
  postopek)
 • enako kot pri skrajšanem postopku ni splošne
  razprave, druga in tretja faza sta združeni
 • krajši roki za posamezna opravila, amandmaji
  kot pri skrajšanem postopku (tudi ustno)!

16
 • VETO ? POSEBEN POSTOPEK PRI PONOVNEM ODLOCANJU O
  ZAKONU
 • ?
 • ce DS vloži veto je treba o zakonu ponovno
  odlocati po posebnem postopku
 • predstavnik DS ima pred ponovnim glasovanje
  pravico obrazložiti razloge za suspenzivni veto
  (vl./p. lahko odg.)
 • praviloma se o zakonu samo razpravlja in glasuje
  (se ne obravnava)
 • zakon se pri ponovnem glasovanju sprejema z
  navadno absolutno vecino (oz. s še bolj zahtevno
  vecino)
 • POSTOPEK SPREJEMANJA DRUGIH AKTOV
 • ?
 • poslovnik DZ ? naceloma enak postopek (odstopanja
  pri iniciativi, vlaganju amandmajev ipd.)
 • resolucije (tudi o NP), deklaracije ?
  poenostavljen postopek
 • na isti seji se opravi splošna razprava,
  razprava in glasovanje o delih ter glasovanje o
  aktu kot celoti
 • avtenticna razlaga zakona ? poseben postopek
 • iniciativo imajo vsi subjekti ki lahko
  predlagajo zakon, najprej obravnava ZPS nato
  maticno DT v dveh fazah,
 • DT je edino ki lahko predlaga amandmaje, DZ na
  seji nato razpravlja in glasuje o potrebi in
  nato o besedilu
 • vecina za sprejem AR mora biti enako kot za
  zakon AR kasneje ni dopustno spreminjati
 • državni proracun ? naceloma enak postopek kot pri
  zakonu (posebnosti zaradi narave DP!)
 • vlada je edini predlagatelj (predložiti mora
  tudi p. memorandum in druge dokumente)

17 • ZAKONODAJNI REFERENDUM
 • referendum je najpomembnejša oblika neposredne
  demokracije
 • drugi izrazi ljudsko glasovanje, ljudsko
  odlocanje, plebiscit ipd.
 • neposredno odlocanje o pravnem aktu ali o drugem
  vprašanju
 • znacilnosti referendumskega izjavljanja !
 • nima a priori monopola nad demokraticnim
  odlocanjem (zlorabe in omejitve!)
 • vrste ? splošni/lokalni, ustavnorevizijski/zakonod
  ajni/o drugih vprašanjih, obligatorni/fakultativni
 • (obligatorni je absolutno ali relativno
  obvezen!), predhodni/naknadni/naknadni
  razveljavitveni,
 • referendum z obvezno mocjo/posvetovalni
 • ZAKONODAJNI REFERENDUM V RS
 • ustavna podlaga 1., 3., 44 in 90 clen (DZ lahko
  o vprašanjih ki se urejajo z zakonom razpiše R)
 • imamo tudi R o spremembi ustave (170. cl.), R
  o ustanovitvi obcine (139. cl.), lokalni in
  posvetovalni R (v Z)
 • podrobnejša ureditev (postopek izvedbe) v ZRLI
 • imamo fakultativni Z R (DZ ga razpiše na svojo
  pobudo ali na posebno zahtevo) ?
 • najmanj 1/3 poslancev, DS, 40.000 volivcev
  (pobuda za vložitev zahteve mora biti podprta s
  1000 podpisi)
 • zahteva jasno izraženo vprašanje, obrazložitev
  (DZ lahko zavrne zahtevo možnost pritožbe na
  US)
 • (DZ lahko sam predloži zahtevo US ce je Z v
  nasprotju z ustavo ali ce bi lahko nastale
  protiustavne posledice)

18 • predhodni-naknadni zakonodajni referendum (PAZI
  odlocba US glede predhodnega!)
 • obliko Z R doloca ZRLI ? ante legem in post legem
 • PREDHODNI volivci se v naprej izjavijo o
  vprašanju ki se urejajo zakonom (mocneje posega v
  funkcijo DZ)
 • ? ali naj se vpr. uredi z zakonom, ali naj se
  vpr. uredi tako kot je predlagano v predlogu Z
  itd.
 • ? zahteva se lahko vloži od dneva ko je vložen
  predlog do zacetka tretje obravnave
 • ? rok za zbiranje podpisov ne sme biti daljši kot
  60 oz. 45 dni, DZ mora R razpisati najkasneje 30
  dni po zahtevi
 • NAKNADNI volivci potrdijo zakon ki ga je
  sprejel DZ
 • ? v SLO samo potrditveni (ne pa tudi
  razveljavitveni ki ga pozna npr. ITA)
 • ? 1/3 poslancev/DS/pobuda v 7 dneh po sprejemu,
  volivci v 30 dneh po dolocitvi roka za zbiranje
  podpisov
 • od leta 1991 vec kot 40 zahtev oz. pobud,
  izvedeni so bili le trije (dva predhodna in en
  naknadni)
 • pravna moc referendumske odlocitve
 • akt o razpisu R se objavi v UL (navedena mora
  biti vrsta R, akt, vprašanje, dan razpisa in dan
  glasovanja)
 • izvedba najmanj 30 in najvec 45 dni po razpisu
  pravico glasovati imajo vsi ki imajo volilno
  pravico
 • sprejem odlocitve vecina volivcev ki so
  glasovali (pri URR dvojna vecina!)
 • DZ je vezan na izid referenduma (pozitivna in
  negativna vezanost)
 • posvetovalni referendum

19 • PARLAMENTARNA PREISKAVA
 • z njo DZ uresnicuje nadzorno funkcijo (širši
  družbeni nadzor)
 • ust. podlaga je v 93. cl postopek, preiskovalna
  pooblastila in položaj udel. urejata poslovnik in
  ZPP
 • PP se lahko odredi v zadevah javnega pomena
 • namen ? raziskati kršitve, nedopustno ravnanje,
  zlorabo pooblastil ipd. nosilcev javnih funkcij
 • ? ugotoviti dejansko stanje za odlocitev DZ o
  politicni odg. Nosilcev javnih funkcij in
  pooblastil
 • lahko privede do spremembe zakonodaje ali do
  drugih odlocitev DZ
 • nepravilnosti ? kršitve prava
 • - ki so (lahko) podlaga za uveljavljanje
  politicne odgovornosti (nezaupnica, razrešitev
  ipd.)
 • - odkrite kršitve (npr. KD) ki sodijo v domeno
  pravosodja se odstopijo tem organom
 • postopek PP ?
 • uvedba PP na predlog DZ (vsak poslanec, rel.
  nav. vec.) in na zahtevo 1/3 poslancev ali DS
 • predlog/zahteva mora vsebovati navedbo
  razlogov in predlog izvedbe dokazov (ce so znani)
 • PP izvede preiskovalna komisija (imenuje jo DZ,
  clani izkljucno poslanci)
 • ce je uvedena na zahtevo 1/3 poslancev je
  sestavljena po nacelu paritete !
 • predsednik PK se izvoli izmed poslancev ki so
  vložili zahtevo

20 • - pripravljalna preiskovalna dejanja (ce so
  potrebna za pripravo dokaznega sklepa)
 • oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa
 • dokazni sklep ? akt ki smiselno ustreza
  obtožnici v KP PK doloci nacin izvedbe PP,
  dokaze
 • ki se bodo izvedli in (praviloma) preiskovance,
  price itd.
 • izvajanje oz. zbiranje dokazov
 • posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah
  preiskave
 • priprava in sprejem porocila za DZ
 • opis poteka postopka, dokazila in bistvene
  ugotovitve preiskave in predlog sklepov DZ (možno
  vmesno porocilo)
 • DZ lahko ugotovitve PK sprejme ali zavrne,
  lahko zahteva dopolnitev postopka
 • DZ lahko PP prekine ali ustavi (razen, ce temu
  nasprotuje predlagatelj zahteve)
 • PP ki ni bila dokoncana v mandatni dobi se
  šteje za zakljuceno (lahko pa se ponovno uvede)
 • udeleženci v postopku ?
 • kot receno v postopku PP smiselna uporaba ZKP in
  ZP
 • ce preiskovanec ni dolocen v dokaznem sklepu ga
  lahko PK kadarkoli doloci
 • pisno vabilo na zaslišanje ?vsebuje opozorilo
  o prisilni privedbi smiselno enak položaj kot
  obdolženec v KP?
 • ne more biti zaslišan kot prica,, lahko predlaga
  dokaze, postavlja vprašanja pricam, lahko ima

21 • POLOŽAJ
  POSLANCA DZ IN CLANA DS
 • ustava RS, zakon o poslancih, poslovnik DZ in
  poslovnik DS
 • poslanski mandat ? obseg pravice do zastopanja
  volivcev oblike (imperativni/reprezentativni)
 • reprezentativni poslanec je nosilec
  kolektivnega mandata, svoboda in pravna
  neodvisnost, ravna po svoji vesti
 • recall na lokalni ravni v ZDA PAZI
  strankarski mandat!
 • SLO 82. cl. URS poslanca ANS in clani DS de
  facto elementi imperativnega mandata
 • pridobitev in prenehanje mandata poslanca in
  clana DS ?
 • pridobitev z izvolitvijo (izvrševati ga zacne z
  verifikacijo)
 • prenehanje smrt, odstop, izguba VP, KD,
  nezdružljivost funkcij, prenehanje mandatne dobe
  DZ/DS, predcasni razp.
 • pravice in dolžnosti poslanca ?
 • poslanska imuniteta (najširša oblika), poklicno
  opravljanje funk., nacelo nezdružljivosti
  funkcije
 • pravica do place in nadomestil (ZP), do
  poslanskih vprašanj, pobud, predlaganja
  odlocitev, glasovanja (odlocanja)
 • dolžnost sodelovanja na sejah DZ in DT
  (sankcija nižja placa)
 • pravice in dolžnosti clana DS ?
 • imuniteta, nezdružljivost funkcij, pravica do
  udeležbe na sejah DS in DT, vlaganja pobud,
  predlaganja, odlocanja
 • clan DS svojo funkcijo opravlja castno
  (aktualni zapleti!)

22
 • VOLITVE POSLANCEV DZ • SPLOŠNO O VOLITVAH
 • razmerje ? demokraticna oblast
  predstavniška/posredna demokracija volitve
  (PAZI pr. država)
 • z volitvami volivci podelijo mandat za odlocanje
  ? izraz ljudske volje/temelj legitimnosti
 • dvosmerna povezanost splošnih(!) volitev in
  sodobnega parlamenta
 • volilno telo, volilne enote (približno enako
  velike da je vsak državljan enako predstavljen v
  P)
 • elementa volilnega sistema (v širšem smislu)
 • VOLILNI SISTEM ?
 • - v širšem smislu pp o volilni pravici,
  organizaciji, postopku in nacinu volitev,
  volilnih enotah, razdelitvi mandatov
 • - v ožjem smislu sistem razdelitve mandatov
 • PAZI od volilnega sistema je v veliki meri
  odvisen politicni sistem (oz. nacin delovanja
  državne oblasti)
 • pravni viri volilnega sistema (ustava, zakoni,
  nižji akti)
 • volilni sistem kot sestavina ustavnega sistema
  volilno pravo kot posebna pravna panoga
 • volilni sistem ? državne (parlamentarne) volitve
  predsedniške volitve lokalne volitve
 • dejanski volilni sistem je odvisen od
  uresnicevanja VOLILNIH NACEL v praksi
 • volilna nacela ? dolocajo vsebino volilnega
  sistema

23 • SISTEMI DELITVE
  MANDATOV
 • izhodišce razdelitev mandatov (sedežev) je
  odvisna od glasov ki so jih prejeli
  kandidati/liste
 • TODA merila pretvorbe glasov v sedeže v
  parlamentu so lahko razlicna (rezultati tudi !)
 • temeljno vprašanje pri izbiri meril naj bodo
  poslanci odraz prepricanj vseh ali zgolj vecine?
 • doslej sta se razvila dva temeljna sistema
  VECINSKI in PROPORCIONALNI ?
 • vecinski sitem prevladuje v anglosaškem svetu,
  proporcionalni sistem pa v državah celinske
  Evrope
 • vecinski ? kandidati so izvoljeni z vecino
  volivci glasujejo za posamezne kandidate
 • dva modela sistem relativne vecine (first past
  the post) in sistem absolutne vecine (dvokrožni
  sistem)
 • v posamezni volilni enoti se izvoli samo en
  kandidat
 • proporcionalni ? razlicne izpeljave v posamezni
  volilni enoti se praviloma izvoli vec kandidatov
 • volivci praviloma glasujejo za listo kandidatov
 • A) delitev mandatov po enostavnem Harejevem
  kolicniku (št. glasov ki je v posamezni volilni
  enoti potrebno
 • za izvolitev enega poslanca, nerazdeljeni mandati
  se delijo glede na velikost ostanka glasov)
 • B) dHondtov sistem razdelitve mandatov (ugotovi
  se število glasov vsake liste v posamezni volilni
  enoti,
 • to število se nato v vsaki VE posebej deli z 1,
  2, 3 do vkljucno abs. št. mandatov v VE
 • mandati pripadejo najvišjim kolicnikom ne glede
  na listo razlicne izpeljave tega sistema
  (dvostopenjska delitev)

24 • VPLIV NACINA RAZDELITVE
  MANDATOV NA POLITICNI SISTEM
 • oz. na nacin delovanja državne oblasti (zlasti
  na razmerje med parlamentom in vlado)
 • temeljno ? pri enakih oz. podobnih ureditvah
  razmerij med P in V lahko razlicen volilni sistem
 • privede do razlicnega delovanja državne oblasti
 • vecinski sistem ? preprostejši preglednejši
  omogoca individualno izbiro med kandidati
  praviloma
 • omogoca eni stranki absolutno vecino v parlamentu
  in s tem stabilno izvršilno oblast v razmerju do
  parlamenta
 • pomanjkljivost ne odraža sorazmerja glasov
  volivcev ker je izvoljen kandidat ki dobi vecino
 • proporcionalni sistem ?
 • omogoca sorazmerno razdelitev mandatov med liste
  v skladu s št. glasov ki so jih prejele
 • s tem omogoca zastopanost politicnih manjšin in
  politicni pluralizem
 • pomanjkljivosti zapleten v cisti obliki ne
  omogoca izbire med individualnimi kandidati
  praviloma nobena lista (stranka) ne dobi
  absolutne vecine povzroca nestabilne koalicijske
  vlade
 • vecinski sistem zmanjšuje število politicnih
  strank v državi, ker jih sili k združevanju
  (Anglija, ZDA)
 • proporcionalni sistem omogoca skrajne
  politicne stranke (tako na levem kot tudi na
  desnem politicnem polu)

25
 • VOLITVE V DZ


 • splošne (redne in predcasne), nadomestne,
  naknadne, ponovne
 • VOLILNA PRAVICA
 • v zvezi z njo so v naši ureditvi uveljavljena
  vsa nacela volilnih sistemov (glej zgoraj)
 • 43. In 80. cl. URS, ZVDZ, polnoletnost, poslovna
  sposobnost, aktivna in pasivna VP sta izenaceni
 • volivec VP uresnicuje v volilni enoti v kateri
  ima stalno prebivališce (izjema državljani z
  zacasnim preb.v tujini)
 • VP pripadnikov ANS
 • evidenca volilne pravice ?
 • evidenca oz. registracija VP je pomemben element
  ucinkovitega uveljavljanja VP
 • dva modela ? stalna in obcasna evidenca
 • SLO stalna evidenca (vodi se v CRP oz. registru
  stalnega prebivalstva) se kombinira z obcasno
  (volilni imeniki)
 • splošni volilni imenik, VI državljanov ki nimajo
  stalnega preb. v RS, VI pripadnikov ANS, VI
  Romov, VI VEP
 • volilne imenike sestavijo upravni organi (ta
  materija sodi v upravno pravo)
 • kandidiranje ?
 • poseben element volilnega sistema kljucno vlogo
  imajo politicne stranke in volivci
 • kandidiranje je posamicno ali skupinsko (odvisno
  od volilnega sistema)

26
 • volilne enote ?
 • obmocja na katera se pred volitvami razdeli
  celotno obmocje volitev (obcina, država, EU)
 • oblikovanje VE ? eno temeljnih vprašanj volilne
  tehnike in organizacije volitev (s pomembnimi
  posledicami !)
 • pravilo vsaki VE se zagotovi približno enako št.
  mandatov na doloceno št. volivcev (izhaja iz
  nacela enake VP)
 • oblikovanje se prilagaja upravno-teritorialni
  razdelitvi (zato nastajajo odstopanja)
 • uninominalne (predstavnika ANS) plurinominalne
  (vse ostale VE) VE (glej zgoraj)
 • gerrymandering ? volilna geometrija
  (manipuliranje pri oblikovanju VE)
 • 8 VE, v vsaki se voli po 11 poslancev, v okviru
  VE se glasuje v 11 VO
 • v vsakem VO se izvoli en kandidat (tudi liste
  vkljucujejo enega kandidata elem. vecinskega
  sistema)
 • oblikovanje kandidatnih list (zelo pomembno za
  politicne stranke PAZI nacelo enakih možnosti
  spolov !)
 • razdelitev mandatov ?
 • URS 1991 tega vprašanja ni urejala ZVDZ v DZ
  so politicni interesi sorazmerno zastopani
 • sprememba 80.cl. URS z ustavnim zakonom 2000
  ustava doloci sorazmerni (proporcionalni) sistem
 • proporcionalni sistem z elementi vecinskega
  (personalizacija volitev) s strožjim volilnim
  pragom
 • ??
 • mandati se delijo na ravni VE in države (posebna
  izpeljava proporcionalnega sistema glej zgoraj)
 • z UZ je bil namesto Harejevega kolicnika uveden
  Droopov kolicnik ?

27
 • organizacija volitev ?
 • tehnicna izvedba volitev (kljub temu zelo
  pomemben element volilnega sistema)
 • osrednjo vlogo imajo volilni organi (v ožjem in
  širšem pomenu) ?
 • DZ, PR, ustavno sodišce,VS, volilne komisije,
  volilni odbori
 • volilni organi skrbijo za varstvo zakonitosti
  (uresnicevanje nacel VS itd.)in tehnicno izvedbo
 • poseben pomen imajo tudi predstavniki in
  zaupniki list kandidatov
 • DZ imenuje Republiško VK, ta VK volilnih enot in
  Okrajne VK, te pa Volilne odbore
 • volilni postopek ?
 • casovno dolocena opravila ki privedejo do cilja
  izvolitve poslancev
 • FAZE razpis kandidiranje glasovanje
  ugotavljanje izida
 • varstvo volilne pravice ?
 • kot TP je volilna pravica varovana s pravnimi
  sredstvi
 • varstvo VP je v veliki meri namenjeno varstvu
  nacel volilnega sistema (in kontroli ugotavljanja
  izida)
 • ZVDZ varstvo VP v postopkih pred VK, DZ in sodno
  varstvo
 • postopek kandidiranja ugovor zaradi
  nepravilnosti v postopku pri VK volilne enote

28
 • PREDSEDNIK REPUBLIKE • SPLOŠNO O ŠEFU DRŽAVE
 • pojem šefa države ? nastanek pojma, organ ki
  predstavlja državo in opravlja nekatere druge
  (praviloma izvršilne) funkcije oblasti PAZI
  oblika vladavine kot kriterij za razvršcanje
  držav (republika-monarhija), položaj in obseg
  pristojnosti vpliva tudi na obliko (sistem)
  organizacije državne oblasti
 • položaj ŠD v (pol)predsedniškem in
  parlamentarnem sistemu oblasti
 • PREDSEDNIK REPUBLIKE V
  USTAVNI UREDITVI RS
 • parlamentarni sistem organ izvršilne oblasti
  (formalni nosilec)
 • položaj, mandat in pristojnosti ustava, zakon o
  volitvah PR in podrocni zakoni
 • volitve PR ?
 • ustava neposredne(!), splošne in tajne volitve
  zakon o volitvah PR VP je splošna in enaka
 • pasivna in aktivna VP nimata omejitev Avstrija
  35 let, Nemcija 40 let, Italija 50 let
 • izvedba najkasneje 15 dni pred potekom mandata,
  kandidate predlagajo 10 poslancev, politicne
  stranke (podpora 3 poslancev ali 3000 volivcev),
  5000 volivcev
 • hkratna kandidatura za druge funkcije ni možna
  podpora le enega kandidata
 • vecinski sistem volitev (dvokrožni) ??
 • izvoljen je kandidat z vecino glasov volivcev ki
  so oddali veljavne glasovnice (absolutna v.)
 • ce v prvem krogu ni kandidata z absolutno vecino
  veljavnih glasov sledi drugi krog (dva kandidata)
 • prisega Prisegam, da bom spoštoval ustavni
  red, da bom ravnal po svoji vesti in, da

29
 • ustavni položaj PR ?
 • mandat 5 let, najvec dvakrat zaporedoma (103.
  clen !?)
 • daljši mandat ce se iztece med
  vojnim/izrednim stanje krajši mandat smrt,
  nezmožnost, odstop itd.
 • ? do izvolitve novega PR funkcijo opravlja PDZ
  (PV v Avstriji, parlamentarni sistemi ne poznajo
  PPD)
 • nezdružljivost funkcije (z drugo javno funkcijo
  ali poklicem strožje kot pri poslancih!!)
 • lahko je clan politicne stranke ali društva
 • urad PR (generalni sekretar, namestnik GS, šef
  kabineta, svetovalci druge službe)

 • pristojnosti PR ?
 • ustava klasicne, na zakonodajnem podrocju, na
  izvršilnem podrocju, izredne
 • klasicne ?reprezentativne predstavlja RS,
  imenuje in odpoklicuje veleposlanike RS, sprejema
  poverilna pisma tujih veleposlanikov, odloca o
  pomilostitvah, podeljuje državna odlikovanja in
  castne naslove,
 • je vrhovni poveljnik obrambnih sil (SV)
  povišuje castnike (na predlog MO in s soglasjem
  vlade),
 • biti mora seznanjen s stanjem bojne
  pripravljenosti vojske in drugimi zadevami v
  zvezi z obrambo države
 • zakonodajne ? v okviru sodelovanja z DZ 1. v
  zakonodajnem postopku, 2. v postopku razpusta,
  razpisa volitev in sklica DZ in 3. v postopku
  volitev in imenovanj
 • izreka mnenja o vprašanji v pristojnosti DZ, ima
  pravico (in dolžnost!) z ukazom razglasiti zakon
 • najkasneje 8 dni po sprejemu, v postopku
  ratifikacije mednarodnih pogodb lahko US predlaga
  da se izrece o skladnosti MP z ustavo, izdaja
  listine o ratifikaciji
 • razpiše volitve v DZ, sklice prvo sejo
  novoizvoljenega DZ, zahteva sklic izredne seje
 • izjemoma lahko DZ razpusti pred koncem mandata
  (dolžnost ce so izpolnjeni ustavni pogoji)

30
 • pristojnosti PR v izrednem ali vojnem stanju ?
 • v razmerah ko je moteno ali celo onemogoceno
  normalno delovanje države/državnih ustanov
 • ? posebne pristojnosti PR so sredstvo za hitro in
  ucinkovito odzivanje na izredne razmere
 • pod pogojem da se DZ zaradi izrednih ali vojnih
  razmer ne more sestati PR na predlog vlade
 • odloca o razglasitvi vojnega ali izrednega
  stanje, o uporabi obrambnih sil in nujnih ukrepih
 • splošna mobilizacija, uvedba delovne/materialne
  dolžnosti ipd.
 • ?
 • izdaja uredbe z zakonsko mocjo v zvezi z obrambo
  države (CP lahko omeji ali zac. razveljavi)
 • PAZI uredbe z zakonsko mocjo in druge odlocitve
  mora PR predložiti v potrditev v DZ ko se ta
  sestane
 • pri tem ne gre za delegirano zakonodajo in/ali
  prenos izvršilnih pristojnosti na PR
 • odgovornost PR ?
 • je neposredno voljen zato ni politicno odgovoren
  DZ (PAZI parlamentarna preiskava!)
 • odpoklicejo ga lahko le volivci na naslednjih
  volitvah (zato je stabilni del izvršilne oblasti)
 • DZ ga lahko zaradi kršitve ustave ali hujše
  kršitve zakona pri opravljanju f. obtoži pred US
 • ?

31
 • VLADA • POJEM IN POMEN
 • izv. oblast ? del državne oblasti v okviru
  katerega se najbolj neposredno izvršujejo funk.
  sodobne države
 • ? v razlicni sistemih org. drž. oblasti razlicni
  nosilci, razlicen je tudi njihov položaj in
  razmerje do parlamenta
 • ? državni organi ki so nosilci izvršilne oblasti
  imajo razlicen naziv vlada, kabinet, ministrski
  svet, izvršni svet
 • ? najpomembnejši in najmocnejši del državne
  oblasti !
 • ZGODOVINSKI RAZVOJ
 • nastala je v okviru razvoja angleškega
  parlamentarizma (Privy Council telo ministrov
  kabinet odgovoren parlamentu)
 • vecina znacilnosti sodobne vlade se je razvila v
  Angliji (oblikovanje, odgovornost, nezaupnica
  itd.)
 • vlada v parlamentarnem sistemu oblasti ?
  predsednik vlada upravni organi temeljni
  nosilec je vlada ki je vrh izvršilne funkcije in
  najvišji organ drž. uprave (dualizem) uresnicuje
  politiko strank ki oblikujejo vlado od usode
  vladnih predlogov (iniciativna funkcija!) je
  odvisen njen obstoj (odvisnost od parlamenta -
  relativno ravnot.),
 • vlada? izvršilna funkcija (v razmerju do
  parlamenta), upravna funkcija (nadrejenost v
  razmerju do državne uprave)
 • PAZI v okviru obeh funkcij je vlada politicno
  telo !
 • posebnost vlade v VB (ožja in širša vlada front
  /back benchers) in ZDA (ni preds. V ker to
  funkcijo opravlja P)
 • predsednik vlade in ministri (dvojna vloga
  ministrov individualna in kolektivna politicna
  odgovornost)
 • SLO položaj, oblikovanje, pristojnosti,
  odgovornost itd. vlade v RS ? ustava, zakon o
  vladi

32
 • RAZVOJ IZVRŠILNE FUNKCIJE V SLOVENIJI ? do leta
  1991 skupšcinski sitem oblasti
 • OBLIKOVANJE VLADE

 • SPLOŠNO
 • predsedniški sistem ? predsednika države ki je
  nosilec izvršilne funkcije izvolijo volivci (ZDA)
 • parlamentarni sistem ? šef države podeli mandat
  za sestavo vlade vodji PS ki je dobila vecino oz.
  vodji PS ki je najvecja v koaliciji ki tvori
  vlado mandatar sestavi vlado in gre z njo v
  parlament po zaupnivo (investituro) ALI pa
  ministre potrdi šef države
 • nekoliko drugace v modificiranih parlamentarnih
  sistemih (Nemcija ? izvolitev PV v parlamentu
  Francija ? imenuje ga P brez Z)
 • unikatna ureditev v Sloveniji (!) vložen je
  predlog za spremembo ustave
 • (ne)združljivost funkcije poslanca s funkcijo v
  vladi (razlicni sistemi)
 • dejansko oblikovanje vlade je odvisno od sestave
  parlamenta (ta pa od volilnega in strankarskega
  sistema)
 • koalicijska vlada manjšinska vlada
  tehnokratska vlada (izhoda v sili) razpustitev
  parlamenta in nove volitve
 • OBLIKOVANJE VLADE V RS
 • posnetek nemške ureditve (odstop od klasicnega
  PS)
 • PV voli DZ na predlog PR ki se mora posvetovati z
  VPS
 • navadna absolutna vecina, tajno glasovanje
 • ce ni izvoljen v 14 dneh PR predlaga istega ali
  drugega (tudi PS in najmanj 10 poslancev)
 • Ce ni izvoljen PR razpusti DZ in razpiše nove
  volitve (razen ce se v 48 urah ne izvoli
  manjšinska vlada)
 • PV predlaga ministre v imenovanje DZ-ju
  (predstavitev v maticnih delovnih telesih)

33 • SESTAVA
  VLADE

 • PV in ministri (resorni in brez
  resorja)
 • PV vodi, predstavlja
  in usmerja delo vlade ministru da lahko obvezna
  navodila
 • minister vodi in predstavlja resor,
  daje politicne usmeritve za delo ministrstva in
  organov v sestavi,
 • nadzoruje delo, izdaja
  podzakonske akte ministrstva in organov v sestavi
  (predpise)
 • (ne)združljivost z drugimi javnimi funkcijami
  (izjema je ponekod funkcija poslanca)
 • zakon o vladi nezdružljivost (mirovanje
  funkcije nadomestni poslanci ? ce poslanec
  postane clan vlade)
 • državni sekretar ? vodi strokovno delo na širših
  podrocjih (imenuje jih vlada na predlog ministra)
 • predstojniki direktoratov (organov v sestavi) ?
  imenuje jih vlada na predlog ministra (morda
  spremembe !?)
 • položaj državnega sekretarja in predstojnikov
  organov v sestavi!!
 • FUNKCIJA VLADE
 • ? politicno izvršilna ? upravno izvršilna
 • predlaga parlamentu politiko, zakone in druge
  akte izvršuje politiko akte

 • vodi, usmerja in nadzoruje
  delovanje upravnih organov
 • osrednja f. vlade je zakonska iniciativna
  funkcija (ponekod tudi zakonodajna f. ?
  delegirana zakonodaja
 • SLO zakon o vladi ? organ IO in najvišji
  organ DU (vodi državno politiko, izvaja/predlaga
  zakone

34 • NACIN DELA
  VLADE

 • pravna podlaga Zakon o vladi, poslovnik
  vlade
 • vlada kot kolegijski organ deluje na sejah,
  ki jih vodi PV veljavno odloca ce je na seji
  navzoca vecina clanov
 • PV skrbi za enotnost politicne usmeritve,
  usmerja in vodi delo vlade ter usklajuje delo
  ministrov (URS, Zakon v V)

 • PV lahko daje zavezujoce napotke za delo
  ministrov
 • vlada oblikuje vladne odbore, komisije in druga
  delovna telesa (o vpr. o katerih odloca vlada
  pripravijo porocila)
 • kabinet PV in generalni sekretariat ? uradi,
  strokovne in druge službe (opravljajo strokovne
  in druge naloge)
 • predpisi, ki jih sprejema vlada, se pripravijo
  v ministrstvih in/ali strokovnih službah (poseben
  pomen ima VS za zakonodajo)
 • ODGOVORNOST VLADE
 • ? politicna odgovornost ? pravna
  odgovornost
 • v parlamentarnem sistemu oblasti je obstoj in
  delovanje V odvisno od zaupanja v parlamentu ? V
  je odgovorna P
 • POLITICNA ODGOVORNOST
 • gre za vprašanje ali V po mnenju parlamenta
  deluje DOBRO (!?) oz. niti za to kljucna je
  vecinska podpora vladi
 • instrumenti poslansko vprašanje, interpelacija,
  zaupnica in nezaupnica
 • nezaupnica ? zahtevo postavi parlament (na
  zahtevo najmanj 10 poslancev) sistem
  konstruktivne nezaupnice!!
 • z izvolitvijo novega PV je dotedanji razrešen (s
  tem preneha funkcija vladi kot celoti, do prisege
  tekoci posli)
 • zaupnica ? zahtevo postavi sama vlada (PV) gra
  za preverbo zaupanja v parlamentu pazi
  investitura !

35
 • UPRAVA
 • ponovimo izvršilna funkcija državne oblasti ima
  dva dela ? politicno izvršilnega in izvršilno
  upravnega (!)
 • prvi je v domeni vlade, drugi pa v domeni UPRAVE,
  ki neposredno izvršuje zakone in druge splošne p.
  akte
 • upravno funkcijo opravljajo upravni
  organi ki kot posebni državni organi sodijo v
  izvršilno vejo oblasti
 • naloge državne uprave opravljajo ministrstva prek
  organov v sestavi (na podlagi javnega pooblastila
  tudi drugi s.)
 • pazi struktura in delovanje državne uprave je
  vsebina, ki je vkljucena v poseben predmet v 2.
  letniku FPVV

36
 • PRAVOSODNI SISTEM
 • pravosodje ? podrocje državne oblasti, ki
  vkljucuje razlicne dejavnosti v zvezi z
  izvajanjem sodne funkcije
 • pravosodni sitem ? organi, ki delujejo na tem
  podrocju A) organi, ki izvajajo sodno funkcijo
  B) drugi subjekti tožilstva, notarji,
  odvetniki, organi pravosodne uprave (funkc. In
  org. ne sodijo v okvir sodne veje oblasti)
 • SODNA FUNKCIJA
 • tudi izraz sodstvo ima funkcionalni in
  organizacijski pomenv Sloveniji se soocamo s
  krizo sodne veje oblasti
 • sodna funkcija je blizu izvršilni funkciji,
  ker izvršuje zakone temeljne razlike ? popolna
  samostojnost in neodvisnost od politike pri
  izvrševanju zakonov deluje samo na pobudo
  drugih subjektov dokoncnost
 • sodna funkcija ? odlocanje o pravicah in
  dolžnostih državljanov in o obtožbah zoper njih
 • ? nadzor nad delom državne uprave in
  zakonodajalca (izhaja iz ideje/nacela pravne
  države in delitve oblasti)
 • ? reševanje sporov o pristojnosti (kompetencnih
  sporov) med nekaterimi državnimi organi
 • Kdo izvaja sodno funkcijo?
 • posebni državni organi sodišca, znotraj njih pa
  sodniki obicajno jih imenuje šef države ali
  minister, pri nas DZ
 • sodni sveti ? posebna telesa (v njih imajo
  odlocilen vpliv sodniki), ki predlagajo/imenujejo
  kandidate za sodnike
 • pravosodna uprava ? most med sodišci in izv.
  oblastjo/državno upravo
 • ? zgodovinski razvoj sodne funkcije (nadzor nad
  izv. oblastjo, pozneje pa tudi nad
  zakonodajalcem)

37
 • pravna podlaga delovanja sodstva ?
 • posebno poglavje v Ustavi
 • Zakon o sodišcih (doloca organizacijo,
  pristojnosti in upravljanje sodišc vkljucuje
  dolocbe o Sodnem svetu)
 • Zakon o sodniški službi (doloca status sodnika
  pogoje in postopek za izvolitev oz. imenovanje
 • pravice in dolžnosti pogoje za razrešitev s
  funkcije disciplinski postopek)
 • Zakon o delovnih in socialnih sodišcih
  (vzpostavlja 5 specializiranih sodišc in
  posebnosti postopka pred njimi)
 • Zakon o upravnem sodišcu (vzpostavlja Upravno
  sodišce RS)
 • Sodni red (ureja administrativna, tehnicna in
  organizacijska vprašanja delovanja sodišc)
 • temeljna nacela sodstva ?
 • postala so nujen element sodobnega razumevanja
  položaja in delovanja sodstva
 • (temeljijo na n. pravne države praviloma so
  dolocena v zakonu, najpomembnejša pa tudi v
  ustavi)
 • 1. nacelo neodvisnosti ? je povezano z n.
  zakonitosti in nepristranosti pomeni vezanost na
  ustavo in zakon
 • in neodvisnost od drugih državnih organov in
  strank zagotavlja se z naceli kot so n. mat.
  neodvisnosti,
 • trajnost funkcije (!), nezdružljivost funkcije,
  sodniška imuniteta zakonit. s. nujen pogoj za
  n. pravne države
 • 2. nacelo kolegicnosti ? sodniki praviloma sodijo
  v senatih povzano je z nacelom laicnosti
 • 3. nacelo javnosti ? delo sodišc je javno,
  obravnave so praviloma (!) javne, in izrek sodbe
  je javen
 • pri zagotavljanju javnosti sojenja je treba
  zagotoviti nacelo neodvisnosti in varstvo osebnih
  podatkov

38
 • POLOŽAJ SODSTVA V RS
 • izhaja iz trodelbe oblasti (nadzor/omejevanje in
  sodelovanje)
 • ? sodišca so vezana na ustavo in zakon
 • interpretativna avtonomija pri uporabi vpliv na
  izvršilno in zakonodajno vejo!
 • tudi drugi organi vplivajo na sodišca (sodnike
  in del clanov SS voli/razrešuje DZ izv. veja
  vpliva le prek PU)
 • ustavna podlaga ? A) doloca temeljno zasnovo
  sodstva in najpomembnejša jamstva položaja
  sodnikov
 • (125. cl. nacelo neodvisnosti in zakonitosti
  23. cl. pravica do zakonitega, neodvisnega in
  nepristranskega sod. ?
 • 22. cl. enako varstvo pravic v postopkih pred
  sodišci in drugimi državnimi organi 130 cl.
  sodnike voli DZ
 • in sicer na predlog SS organ ki ima 11 clanov.
  5 jih izvoli DZ 129 cl. trajni mandat vse do
  upokojitve
 • 132 cl. a) sodnika lahko DZ razreši ce pri
  opravljanju funkcije krši ustavo ali huje krši
  zakon, b) sodnika
 • DZ mora razrešiti ce je s pravnomocno sodbo
  ugotovljeno da je storil naklepno KD z zlorabo
  funkcije
 • 134 cl. imuniteta nikogar ki sodi ni mogoce
  klicati na odgovornost zaradi mnenja sodnika ni
  dopustno niti pripreti
 • niti se zoper njega brez dovoljenja DZ ne sme
  zaceti KP ce je osumljen za KD pri opravljanju
  funkcije
 • 133. cl. nezdružljivost funkcije sodnika s
  funkcijami v drugih državnih organih, organih LS
  in politicnih strank
 • 24. cl. nacelo javnosti sodne obravnave so
  javne, sodbe se izrekajo javno izjeme doloca
  zakon 128. cl. laicnost)
 • B) ureditev in pristojnosti sodišc (izjema je VS
  RS) doloca zakon enako velja za vrste sodišc -
 • ustava prepoveduje ustanavljanje izrednih sodišc,
  v mirnem casu pa tudi vojaških VS je najvišje
  sodišce

39
 • ORGANIZACIJA IN NACIN DELOVANJA SODSTVA V RS
 • ? Zakon o sodišcih
 • interpretativna avtonomija pri uporabi vpliv na
  izvršilno in zakonodajno vejo!
 • tudi drugi organi vplivajo na sodišca (sodnike
  in del clanov SS voli/razrešuje DZ izv. veja
  vpliva le prek PU)
 • ustavna podlaga ? A) doloca temeljno zasnovo
  sodstva in najpomembnej
About PowerShow.com