Finantarea/Refinantarea prin piata de capital - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Finantarea/Refinantarea prin piata de capital

Description:

Finan area/Refinan area prin pia a de capital obliga iuni corporative, obliga iuni municipale, obliga iuni ipotecare I. Elementele comune ale obliga iunilor – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:75
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: finm151
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Finantarea/Refinantarea prin piata de capital


1
 • Finantarea/Refinantarea prin piata de capital
 • obligatiuni corporative, obligatiuni municipale,
  obligatiuni ipotecare
 • I. Elementele comune ale obligatiunilor
 • Valoarea împrumutului (Valoare nominala sau
  Principal) este valoarea pe care emitentul
  obligatiunii este de acord sa o restituie la
  scadenta
 • Rata dobânzii este determinata la momentul
  ofertei primare poate fi fixa sau fluctuanta
 • Programul platilor dobânzii pe durata
  existentei obligatiunii dobânda este platita de
  obicei la intervale de 3 luni, 6 luni sau 1 an
 • Termenul de scadenta (maturitate) intervalul de
  timp pâna când este rambursat principalul.
  Obligatiunile au maturitati mai mari de 1 an.
  Titlurile cu o maturitate de sub un an sunt
  considerate instrumente ale pietei monetare.
 • Clauza de rascumparare Daca exista, ea permite
  emitentului sa rascumpere la un pret determinat
  obligatiunile înainte de maturitate. Emitentii de
  obligatiuni folosesc aceasta clauza pentru a se
  proteja de plata unei dobânzi mai mari decât ar
  fi avantajoasa.

2
 • II. Obligatiuni municipale
 • Cadru legal
 • O.U.G. 45/2003 privind finantele publice locale
  (intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2004, cu
  exceptia art. 59, care a intrat în vigoare la
  data publicarii în M.O. 19.06.2003)
 • Legea 189/1998 privind finantele publice locale,
  cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
  locale, cu modificarile si completarile
  ulterioare
 • O.U.G. 146/2002 privind formarea si utilizarea
  resurselor derulate prin trezoreria statului
 • Legea nr. 81/1999 a datoriei publice locale
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
  81/1999, aprobate prin O.M.F. 1631/1999,
  modificat prin O.M.F. nr. 1987/2001
 • O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
  serviciile de investitii financiare si pietele
  reglementate, aprobata prin Legea 525/2002
 • Regulamentul CNVM nr. 5/2003 privind oferta
  publica de vânzare de valori mobiliare si alte
  instrumente financiare
 • Regulamentul CNVM 7/2003pentru modificarea anexei
  la Regulamentul nr. 5/2002 privind modul de
  încasare si de gestionare a veniturilor
  extrabugetare din care se finanteaza Comisia
  Nationala a Valorilor Mobiliare

3
 • 2. Definitie
 • Obligatiunile municipale sunt instrumente
  financiare emise de diferitele unitati
  administrativ teritoriale pentru finantarea
  nevoilor proprii.
 • 3. Avantajele obligatiunilor municipale
 • Sunt mai profitabile decât obligatiunile de stat
  sau depozitele bancare (rata profitabilitatii la
  cele cu plata ratei dobânzii la trei luni a fost
  anul acesta 19, iar ale celor cu plata ratei
  dobânzii la sase luni a fost de 18)
 • Sunt instrumente financiare scutite de impozit
  (cu privire la do- bânda încasata), conform art.
  35 din O.G. 7/2001 privind impozitul pe venit
  (pentru investitorii persoane fizice)
 • Obligatiunile garantate au prioritate la plata
  fata de orice revendicari ale tertilor indiferent
  daca aceste persoane cunosc ori nu acordul de
  garantare
 • Sunt scutite de taxa perceputa de CNVM pentru
  tranzactiile derulate pe orice piata reglementata
  (pentru anul financiar 2003)
 • În prezent comisionul de tranzactionare perceput
  pe pietele reglementate este redus
 • Pentru emitent costurile sunt mai mici decât
  costurile angajarii unui credit bancar.
 • Activitatea autoritatii administrativ teritoriale
  este supusa verificarii Curtii de Conturi în
  anumite situatii
 • - daca autoritatea administratiei publice locale
  nu îsi ramburseaza toate obligatiile de plata pe
  termen scurt pâna la sfârsitul anului bugetar în
  care au fost angajate împrumuturile
 • - daca, la un anumit moment pe durata anului
  bugetar, datoriile pe termen scurt ale
  autoritatii administratiei publice locale
  depasesc 5 din totalul veniturilor estimate a fi
  încasate pe durata anului bugetar în care se face
  împrumutul

4
 • 4. Conditii de emitere
 • totalul datoriilor anuale reprezentând ratele
  scadente la împrumuturile contractate si/sau
  garantate, dobânzile si comisioanele aferente
  acestora, inclusiv ale împrumutului care urmeaza
  sa fie contractat si/sau garantat în anul
  respectiv sa nu depaseasca limita de 20 din
  totalul veniturilor proprii ale unitatii
  administrativ teritoriale emitente
 • hotarârea autoritatii publice locale privind
  emisiunea de obligatiuni
 • informarea prealabila a Ministerului Finantelor
  Publice
 • prospectul de oferta publica de obligatiuni
  trebuie sa aiba continutul minim prevazut de
  regulamentul nr. 5/2003
 • 5. Elementele minime ale prospectului de emisiune
  conform Regulamentului CNVM 5/2003
 • Caracteristicile împrumutului obligatar
 • Hotarârea Consiliului local care aproba emisiunea
  de obligatiuni
 • Scopul emisiunii
 • Modalitatea de garantare a împrumutului obligatar
 • Informatii cu privire la emitent, inclusiv
  structura administrativa a emitentului, frecventa
  alegerilor, procesul decizional, date financiare
 • Factori de risc care ar putea avea un impact
  negativ asupra capacitatii emitentului de a
  efectua plata totala si la timp
 • În cazul finantarii de proiecte sunt necesare
  informatii suplimentare privind obiectivul
  investitiei, oportunitatea ei, costul si sursele
  finantarii

5
 • 6. Principalele probleme
 • Probleme privind garantarea obligatiunilor nu
  sunt garantate de stat, ci se garanteaza exclusiv
  prin fonduri proprii si venituri proprii din
  bugetul local. Exista si anumite modalitati
  considerate garantari improprii, cum ar fi
 • Posibilitatea contractarii unor împrumuturi din
  contul curent general al trezoreriei statului,
  fara dobânda, garantate cu veniturile a fi
  încasate în anul bugetar respectiv
 • Obligativitatea constituirii de catre unitatile
  administrativ teritoriale a fondului de risc, în
  afara bugetului local
 • Interdictia privind posibilitatea garantarii
  împrumuturilor daca totalul datoriilor anuale
  depaseste limita de 20 din totalul veniturilor
  proprii, cu exceptia cazurilor aprobate prin legi
  speciale .
 • În cazul refuzului de rascumparare pot deveni
  aplicabile dispozitiile O.G. nr. 22/2002 privind
  executarea obligatiilor de plata ale
  institutiilor publice, stabilite prin titluri
  executorii. Potrivit art. 3 din aceasta Ordonanta
  În procesul executarii silite a sumelor datorate
  de catre institutiile publice în baza unor
  titluri executorii trezoreria statului poate
  efectua numai operatiuni privind plati dispuse de
  catre ordonatorii de credite, în limita
  creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate
  potrivit legii., ordonatorii principali de
  credite bugetare având obligatia sa dispuna toate
  masurile ce se impun, inclusiv virari de credite
  bugetare, în conditiile legii, pentru asigurarea
  în bugetele proprii si ale institutiilor din
  subordine a creditelor bugetare necesare pentru
  efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri
  executorii., potrivit art. 2 din aceeasi
  ordonanta.
 • Sunt mai riscante decât obligatiunile de stat

6
 • Aplicarea principiului nominalismului monetar (în
  cazul obligatiunilor emise în lei) o solutie la
  aceasta problema ar putea fi titlurile cu valoare
  indexata
 • Pentru încheierea cu succes a unei oferte publice
  e necesar sa subscrie minimum 100 de persoane.
  Este greu de conciliat institutia plasamentului
  garantat al obligatiunilor (cumpararea de catre
  un investitor al întregii emisiuni de obligatiuni
  pentru ca ulterior sa o revânda pe piata
  secundara) cu aceasta conditie privind succesul
  subscriptiei.
 • Instabilitate legislativa
 • În prezent doar câteva obligatiuni municipale
  sunt cotate la BVB

7
 • III. Obligatiuni corporative
 • 1. Cadru legal
 • Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
  cu modificarile si completarile ulterioare
 • O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
  serviciile de investitii financiare si pietele
  reglementate, aprobata prin Legea 525/2002
 • Regulamentul CNVM nr. 5/2003 privind oferta
  publica de vânzare de valori mobiliare si alte
  instrumente financiare
 • Regulamentul CNVM 7/2003 pentru modificarea
  anexei la Regulamentul nr. 5/2002 privind modul
  de încasare si de gestionare a veniturilor
  extrabugetare din care se finanteaza Comisia
  Nationala a Valorilor Mobiliare
 • 2. Definitie si clasificare
 • Obligatiunile corporative sunt titluri de
  valoare (de credit) emise de societate în
  schimbul sumelor de bani împrumutate, care
  încorporeaza îndatorirea societatii de a rambursa
  aceste sume si de a plati dobânzile aferente.
 • Tipuri de obligatiuni corporative
 • Dupa modul în care circula nominative si la
  purtator
 • Dupa forma în care au fost emise în forma
  materiala, pe suport hârtie si în forma
  dematerializata, prin înscriere în cont
 • Dupa drepturile pe care le confera titularului
 • - ordinare, care dau dreptul la restituirea
  valorii nominale si la dobânda

8
 • - cu prima de emisiune, care se cumpara de
  catre subscriitor sub valoarea nominala,
  diferenta fiind prima, sau cu prima de
  rambursare, pentru care la scadenta se plateste
  o suma mai mare decât valoarea nominala
 • -cu loturi, care, o data cu amortizarea lor,
  dau dreptul titularului, prin tragere la sorti,
  la o suma suplimentara, care reprezinta lotul
 • - convertibile în actiuni

9
 • 3. Avantajele obligatiunilor corporative
 • Sunt o varianta mai ieftina de finantare,
  presupunând un împrumut pe termen lung
 • Prin inserarea unei clauze de rascumparare se
  poate realiza un împrumut cu rata dobânzii
  eficienta
 • Costurile pentru emisiunea primara sunt reduse
 • Pentru tranzactionarea secundara costurile sunt
  zero
 • Dobânda de emisiune poate fi stabilita în urma
  unei licitatii
 • Pot fi emise chiar si în situatia în care
  actiunile subscrise nu au fost integral liberate
 • Dobânda platita obligatarilor se deduce din
  profitul social impozabil
 • Conform OUG 28/2002 actionarii societatii
  emitente nu au drept de preferinta la subscriptie
  pentru actiunile emise ca urmare a conversiei
 • 4. Conditii de emitere
 • valoarea obligatiunilor emise nu trebuie sa
  depaseasca trei patrimi din capitalul social
  varsat si existent al societatii emitente,
  conform celui din urma bilant contabil aprobat
 • emiterea obligatiunilor trebuie aprobata de
  adunarea generala extraordinara a actionarilor
  societatii emitente
 • valoarea unei obligatiuni nu poate fi mai mica de
  25.000 lei si trebuie sa fie aceeasi pentru toate
  obligatiunile dintr-o emisiune
 • valoarea nominala a obligatiunilor convertibile
  în actiuni va trebui sa fie egala cu cea a
  actiunilor
 • daca obligatiunile sunt emise prin oferta
  publica, societatea va trebui sa publice, prin
  grija administratorilor un prospect de emisiune
  si sa respecte conditiile impuse de Ordonanta
  Guvernului 28/2002.

10
 • 5. Elemente minime ale prospectului de emisiune
  de conform Regulamentului CNVM nr. 5/2003
 • Informatii privind persoanele responsabile de
  întocmirea prospectului de emisiune si de
  auditarea situatiilor financiare ale emitentului
 • Caracteristicile împrumutului obligatar
 • Informatii privind hotarârea organelor statutare,
  autorizatii sau aprobari în baza carora
  obligatiunile urmeaza a fi emise
 • Tipul operatiunii si valoarea emisiunii
 • Natura si modalitatile de garantare, asigurari si
  angajamente privind rambursarea împrumuturilor si
  plata dobânzilor aferente (inclusiv informatii
  privind locul unde publicul poate consulta
  contractele privind garantarea si celelalte
  elemente asiguratorii privind împrumutul
  obligatar)
 • Precizari privind subordonarea împrumutului
  obligatar fata de alte datorii ale emitentului,
  prezente sau viitoare
 • Modalitatea de derulare a ofertei (inclusiv
  intentiile emitentului cu privire la utilizarea
  fondurilor atrase)
 • Informatii privind emitentul, inclusiv cele
  privind capitalul, activitatile, activele si
  pasivele, situatia financiara, administrare,
  management, supraveghere
 • Informatii privind activitatea curenta si
  perspectivele emitentului
 • Principalii factori de risc ai obligatiunilor
  corporative ce fac obiectul ofertei publice

11
 • 6. Principalele probleme
 • Posibila insolventa sau falimentul emitentilor.
  Ele vor putea fi încadrate în categoria prevazuta
  de art. 108 pct. 9 din legea 64/1995, alte
  creante chirografare, fiind înaintea creantelor
  subordonate si creantelor asociatilor sau
  actionarilor, însa toate celelalte categorii de
  creante vor avea prioritate la distribuirea
  sumelor rezultate în urma lichidarii.
 • Probleme privind garantarea obligatiunilor - de
  principiu obligatiunile corporative sunt
  garantate cu fluxul de numerar, un sistem de
  garantii mobiliare sau imobiliare fiind mai
  greoi.
 • Lipsa agentiilor de rating specializate, care sa
  evalueze fezabilitatea proiectelor legate de
  obligatiuni (În România, pâna în prezent, nu sunt
  reglementate conditiile de înfiintarea a unor
  astfel de agentii.)
 • Sunt cele mai riscante obligatiuni din cele
  prezentate
 • Permit modificarea structurii actionariatului
  societatii (în cazul obligatiunilor
  convertibile), ceea duce la micsorarea
  dividendelor
 • Aplicarea principiului nominalismului monetar (în
  cazul obligatiunilor emise în lei)
 • În prezent obligatiunile corporative cotate la
  BVB reprezinta prezente singulare

12
 • 7. Unele probleme decurgând din neclaritati sau
  lacune legislative
 • Este posibila sau nu emiterea obligatiunilor la
  purtator în forma dematerializata? În lipsa unei
  reglementari exprese, în literatura de
  specialitate s-a raspuns afirmativ la aceasta
  întrebare. Consideram ca se impune o precizare în
  acest sens pentru a se evita controversele, având
  în vedere importanta acestui aspect.
 • În cazul obligatiunilor convertibile în actiuni,
  regula potrivit careia valoarea nominala a
  obligatiunilor trebuie sa fie egala cu valoare
  nominala a actiunilor reprezinta o exceptie de la
  regula care prevede minimul de 25.000 lei, având
  în vedere faptul ca valoarea nominala unei
  actiuni poate fi mai mica? În caz contrar la data
  la care se decide majorarea capitalului social
  prin conversia obligatiunilor în actiuni este
  necesar sa se modifice, în prealabil, valoarea
  nominala a actiunilor?
 • Rambursarea anticipata se poate efectua doar în
  conditiile legii 31/1990, prin tragere la sorti,
  sau, conform OUG 28/2002 si Regulamentul CNVM
  5/2003, prin orice mod determinat prin clauza de
  rascumparare detaliata în prospectul de emisiune
  ?

13
 • IV. Obligatiunile ipotecare
 • Cadru legal
 • Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar
  pentru investitii imobiliare, cu modificarile
  ulterioare
 • Normele metodologice nr. 3/2000 ale BNR si CNVM
  de aplicare a legii nr. 190/1999 privind creditul
  ipotecar pentru investitii imobiliare
 • Regulamentul CNVM nr. 2/2000 de aplicare a legii
  nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru
  investitii imobiliare
 • 2. Definitie si caracteristici
 • Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare
  emise de institutiile financiare autorizate sa
  acorde credite ipotecare, pe baza portofoliului
  de creante ipotecare existent la data emiterii.
 • Sunt valori mobiliare emise de institutii de
  creditare autorizate sa acorde credite ipotecare
 • Sunt emise pe baza portofoliului de creante
  existente la data emiterii
 • Sunt garantate de obicei cu active ipotecare (în
  unele tari pot fi garantate si cu împrumuturi
  publice)
 • Activele ipotecare aduse drept garantie ramân în
  bilantul emitentului

14
 • 3. Criterii minime existente în dispozitiile
  legislatiei comunitare
 • Conform Directivei 85/611/EEC privind
  investitiile colective în valori mobiliare
  tranzactionabile netranspusa înca în legislatia
  româna - obligatiunile ipotecare trebuie sa
  corespunda urmatorului set minim de criterii
 • Sa fie emise de catre institutii de creditare în
  baza unor prevederi legale care sa confere
  protectie investitorilor care le detin
 • Sa fie supuse unei supravegheri speciale din
  partea autoritatilor publice
 • Sa asigure o acoperire suficienta a obligatiilor
  financiare pe întreaga lor durata
 • Sa confere un privilegiu detinatorilor de
  obligatiuni ipotecare în cazul falimentului
  emitentului fata de alte clase creditori
 • 4. Avantaje
 • Ofera o posibilitate de refinantare a
  împrumutatorilor primari
 • Ofera posibilitatea finantarii constructiilor de
  locuinte
 • Reprezinta un împrumut pe termen lung, cu un grad
  de risc relativ scazut
 • 5. Limitari privind emiterea de obligatiuni
  ipotecare
 • Nu pot depasi 60 din valoarea totala a
  portofoliului de creante ipotecare
 • Nu pot depasi, cumulate cu titlurile ipotecare,
  75 din valoarea totala a creantelor ipotecare
  detinute la momentul emisiunii

15
 • 6. Probleme
 • Cadru legislativ neclar si incomplet
 • Lipsa unei legi speciale privind garantiile
  imobiliare, necesara pentru detalierea
  modalitatilor de înregistrare, garantare si
  transfer a drepturilor ce decurg din
  obligatiunile ipotecare
 • Probleme privind protectia potentialilor
  detinatori de asemenea titluri
 • Probleme privind ierarhia ipotecilor în cadrul
  procedurilor de executare silita
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com