DVOJEZICNOST V USLU - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DVOJEZICNOST V USLU PowerPoint presentation | free to download - id: 8086a0-ZDI0MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DVOJEZICNOST V USLU

Description:

DVOJEZI NOST V USLU BENSKEM IN PLA NEM SISTEMU Ministrstvo za javno upravo 12. marec 2015 PRAVNE PODLAGE Ustava Republike Slovenije -11. len: na obmo jih ob in ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:0
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 5
Provided by: tefk3
Learn more at: http://www.mju.gov.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DVOJEZICNOST V USLU


1
DVOJEZICNOST V USLUŽBENSKEM IN PLACNEM SISTEMU
 • Ministrstvo za javno upravo
 • 12. marec 2015

2
PRAVNE PODLAGE
 • Ustava Republike Slovenije -11. clen na
  obmocjih obcin, v katerih živita italijanska ali
  madžarska narodna skupnost, je poleg slovenšcine
  uradni jezik tudi italijanšcina ali madžaršcina
 • Zakon o javni rabi slovenšcine ureja javno rabo
  slovenšcine in rabo jezika italijanske in
  madžarske narodne skupnosti na obmocju Slovenije,
  kjer ti skupnosti živita, vprašanje se ureja v
  podrocnih zakonih,
 • Zakon o državni upravi in Zakon o splošnem
  upravnem postopku ZDU v drugem odstavku 4.
  clena doloca, da je na obmocjih obcin, v katerih
  živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska
  narodna skupnost, uradni jezik v upravi tudi
  italijanšcina oziroma madžaršcina na teh
  obmocjih uprava posluje tudi v jeziku narodne
  skupnosti,
 • podrocni zakoni (s podrocja kulture,
  izobraževanja, zdravstvene dejavnosti, lekarniške
  dejavnosti, kmetijstva, sodišc, tožilstva,
  policije, medijev itd.) izrecno dolocajo
  poslovanje s strankami tudi v jeziku narodnih
  skupnosti.

3
UREDITEV V ZJU IN V ZSPJS
 • Zakon o javnih uslužbencih 17. clen - posebni
  pogoj za zasedbo delovnega mesta - za delovna
  mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi
  zakona kot uradni jezik uporabljati tudi jezik
  narodne skupnosti, se kot posebni pogoj za
  zasedbo delovnega mesta doloci tudi znanje tega
  jezika,
 • Zakon o sistemu plac v javnem sektorju 28. clen
  - dodatek za dvojezicnost pripada javnim
  uslužbencem in sodnikom, državnim tožilcem ter
  državnim pravobranilcem, ki delajo na obmocjih
  obcin, v katerih živita italijanska ali madžarska
  narodna skupnost, kjer je italijanski ali
  madžarski jezik tudi uradni jezik, ce je znanje
  jezika narodne skupnosti pogoj za opravljanje
  dela oziroma funkcije,
 • Višina dodatka znaša
 • od 12 do 15 osnovne place za ucitelje in ostale
  strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu
  ter vzgojitelje in ostale strokovne delavce v
  vrtcih ter novinarje Javnega zavoda RTV Slovenija
  višino doloci predstojnik ,
 • od 3 do 6 osnovne place za ostale javne
  uslužbence doloci predstojnik,
 • do 6 osnovne place za sodnike, državne tožilce
  ter državne pravobranilce doloci sodni svet
  oziroma personalna komisija oziroma generalni
  državni pravobranilec

4
POMEMBNO
 • upoštevanje obmocij obcin, kjer živita
  italijanska in madžarska narodna skupnost,
 • upoštevanje predpisov glede uporabe jezika
  narodne skupnosti
 • javni sektor dolocanje posebnega pogoja v
  sistemizaciji delovnih mest ureditev v
  podrocnih zakonih
 • dolocitev zahtevane ravni znanja jezika narodne
  skupnosti preverjanje izpolnjevanja pogojev
 • zagotavljanje pravic narodne skupnosti v praksi
  ustno in pisno komuniciranje
About PowerShow.com