K? nang Thuy?t ph?c - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – K? nang Thuy?t ph?c PowerPoint presentation | free to download - id: 79625d-MTI5YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

K? nang Thuy?t ph?c

Description:

Title: K n ng Thuy t ph c Subject: Presentation Author: HoangNH Last modified by: Minh Created Date: 8/4/2004 5:54:02 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: Hoa51
Learn more at: http://www.taiphat.com
Category:
Tags: nang | thuy

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: K? nang Thuy?t ph?c


1
K? nangThuy?t ph?c
2
Cách duy nh?t bu?c ngu?i khác làm b?t c? vi?c gì
là khi?n cho h? thích làm di?u dó
 • Dale Carnegie

3
K? nang thuy?t ph?c
 • Khái ni?m chung
 • Các bí quy?t thuy?t ph?c

4
Khái ni?m thuy?t ph?c
 • Kh? nang dùng các công c? gây ?nh hu?ng
 • Làm cho ngu?i khác làm m?t vi?c gì dó

5
Thuy?t ph?cvsquy?n l?c?
6
Chi?n lu?c thuy?t ph?c
 • Uy tín
 • Trình d?
 • Chú tâm
 • Danh ti?ng
 • Nhân cách
 • L?p lu?n logic
 • Th? hi?n tình c?m

7
TâmTríTh?M?
8
Tâm 3 Tài
9
Các nhân t? trong thuy?t ph?c
 • Thái d?
 • Giá tr? cá nhân
 • Vai trò b?n ngã
 • Uy tín

10
K? nang thuy?t ph?c
 • Khái ni?m chung
 • Các bí quy?t thuy?t ph?c

11
Thông di?p m?t hay hai m?t
 • M?i th? d?u có tính hai m?t
 • Ð?i tác bi?t c? hai m?t c?a v?n d?
 • Ð?i tác không bi?t c? hai m?t c?a v?n d?

12
Quy n?p và di?n d?ch
 • Di?n d?ch
 • Ðua ra l?p lu?n
 • Gi?i thích nguyên nhân t?i sao
 • Quy n?p
 • Gi?i thích các nguyên nhân lý l?
 • Ðua ra l?p lu?n, k?t lu?n

13
Ð?c tính và l?i ích
 • Ð?c tính
 • Là tính ch?t c?a s?n ph?m
 • Không ph?i là m?t ph?n c?a s?n ph?m
 • L?i ích
 • Là nh?ng gì s?n ph?m có th? dem l?i
 • Tho? mãn nhu c?u

14
L?a ch?n thay th? rõ ràng
 • Ch? ra nguyên nhân t?i sao
 • Ðua ra gi?i pháp thay th?
 • Rõ ràng
 • Có l?i

15
Cho d?i tác bi?t mình mu?n gì
 • Nói rõ m?c dích c?a cu?c giao ti?p
 • R?t don gi?n
 • Hay b? b? quên
 • Ð?ng gi? d?nh h? bi?t ta mu?n h? làm gì

16
Lu?ng tru?c ch?ng d?i
 • Lu?ng tru?c các ch?ng d?i c?a d?i tác
 • Ch? d?ng tìm cách x? lý chúng
 • Th?c hi?n các phuong án khi xu?t hi?n

17
B?t d?u b?ng m?t s? d?ng ý
 • Cho h? th?y nh?ng gì b?n d?ng ý v?i h?
 • Xây d?ng m?t môi tru?ng tích c?c
 • Gi?m kh? nang không d?ng ý

18
S? d?ng các cách thuy?t ph?c
 • Các cách khác nhau cho các ph?n
 • Chu?n b? các lo?i d?n ch?ng khác nhau

19
Các bu?c nh? và c? th?
 • Suy nghi th?c t? v?i nh?ng gì mình nói
 • Thành công nhi?u hon v?i t?ng bu?c nh?

20
Thành công l?n v?i các bu?c nh? hon là thành công
nh? v?i m?t bu?c l?n
21
Minh h?a
 • Chia lý l? ph?c t?p thành các ph?n nh?
 • Gi?i thích các ph?n dó b?ng các minh h?a
 • Yêu c?u d?i v?i minh ho?
 • Ðon gi?n
 • D? hi?u
 • G?n gui

22
Trích d?n
 • Gói l?p lu?n ph?c t?p vào m?t trích d?n
 • Ðon gi?n
 • D? hi?u

23
Luôn có bu?c ti?p theo
 • Gi?ng choi c?
 • Thành công khi nghi tru?c các nu?c di

24
Suy cho cùng, cu?c d?i là m?t chu?i các thuy?t
ph?c. Vì v?y thành công trong cu?c s?ng ph? thu?c
r?t nhi?u vào cách ta an nói, ?ng x?, cách ta
hùng bi?n.
25
Hãy thuy?t ph?c thu?n lòng ngu?i d? cùng nhau
chi?n th?ng
(hu?nh ng?c minh)
About PowerShow.com