Diapozitiv 1 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Diapozitiv 1 PowerPoint presentation | free to download - id: 78fe63-MzAzMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Diapozitiv 1

Description:

Title: Diapozitiv 1 Author: Gorazd ulek Last modified by: Sebastijan Magdi Created Date: 11/7/2007 7:26:21 AM Document presentation format: Diaprojekcija na zaslonu – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: Gora150
Learn more at: http://www.mizs.gov.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapozitiv 1


1
Direktorat za šport
Novinarska konferenca
Letni program športa v Republiki Sloveniji za
leto 2008 Javni razpis za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog letnega programa športa na državni ravni v
Republiki Sloveniji v letu 2008
Ljubljana, 31. januar 2008
2
Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport za
programe in investicije v športu po letih
23
420
71
2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009
3
Letni program športa v Republiki Sloveniji za
leto 2008
 • V proracunskem letu 2008 se iz državnega
  proracuna Republike Slovenije za programe športa
  zagotovi 29.382.469 EUR, in sicer
 • 19.279.868 EUR za investicije v športno
  infrastrukturo
 • 10.102.601 EUR za dejavnosti izvajalcev letnega
  programa športa.
 • V državnem proracunu RS za leto 2008 so zajeta
  tudi sredstva evropskih strukturnih skladov (ESRR
  in ESS)
 • Iz državnega proracuna je tako v letu 2008 za
  programe in investicije v športu zagotovljeno 23
  vec sredstev kot leta 2007.

4
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa 2008
Letni program športa v RS za leto 2008 je bil
sprejet na 154. redni seji Vlade RS, dne
17.1.2008, soglasje sta podala OKS-ZŠZ in
Strokovni svet Vlade RS za šport.
5
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa 2008
6
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa 2008
7
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa 2008
8
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa 2008
9
Športna infrastruktura Sofinanciranje Na
razpisu je bilo za obdobje 2008 2010 odobrenih
5.058.030 , od tega za objekte 3.187.950 in
opremo 1.870.080 , dinamika sofinanciranja pa je
usklajena s potekom investicije in možnostjo
korišcenja proracunskih sredstev v letih 2008,
2009 in 2010
Leto Objekti Oprema Skupaj
2008 1.239.080 1.110.920 2.350.000
2009 1.389.170 435.480 1.805.970
2010 578.380 323.680 902.060
SKUPAJ 3.187.950 1.870.080 5.058.030
Sredstva ESRR (športno-rekreacijsko-turisticna
infrastruktura) v letu 2008 11.786.868
10
Pridobljene površine S sofinanciranjem se bo v
obdobju 2008 2010 pridobilo
Pokriti objekti Pokriti objekti Nepokriti objekti Nepokriti objekti
Nove površine Obnovljene površine Nove površine Obnovljene površine
5.402 m2 4.531 m2 43.799 m2 67.462 m2
9.933 m2 9.933 m2 111.261 m2 111.261 m2
11
Sredstva za izvajanje Letnega programa športa
2008 Pregled po vsebinah
12
Javni razpis za izbor izvajalcev in
sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog letnega programa športa na državni ravni v
Republiki Sloveniji v letu 2008
 • Javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS dne 25.
  1. 2008
 • Višina razpisanih sredstev je 6.680.069 EUR.
 • Rok za prijave 7. 2. 2008.
 • Prijave potekajo elektronsko preko interneta.
  Vstopna tocka do spletne aplikacije je
  www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/sport/
 • Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot
  izvajalci letnega programa športa navedeni v 8.
  clenu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje
  navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje
  izvajanja letnega program športa na državni ravni
  (Ur. l. RS, št. 6/07)

13
Razpisane vsebine ter strokovne in razvojne
naloge v športu
 • Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
 • športni oddelki v osnovnih šolah,
 • športni oddelki v gimnazijah,
 • športni oddelki v srednjih strokovnih in
  poklicnih šolah,
 • Medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih
  panogah,
 • 80-urni programi v izbranih športnih panogah,
 • program univerzijade,
 • priprave in nastopi mlajših in mladinskih
  reprezentanc na evropskih in svetovnih
  prvenstvih, Evropskem olimpijskem festivalu
  mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe Jadran in
  Mladinskih igrah treh dežel,
 • štipendije nadarjenih športnikov.

14
 • Vrhunski šport
 • priprave in nastopi reprezentanc, vrhunskih
  športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih,
 • nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih
  športnikov,
 • tekmovanja športnikov.
 • Športna rekreacija
 • nacrtovanje in izpeljava propagandne aktivnosti v
  športni rekreaciji (celovita nacionalna
  propaganda),
 • programi na podrocju športne rekreacije na
  državni ravni, ki imajo za cilj povecanje števila
  gibalno/športno dejavnega prebivalstva,
 • informiranje o športu v medijih, informatika v
  športu in novi eksperimentalni programi na
  podrocju športne rekreacije.

15
 • Šport invalidov
 • vkljucevanje in sodelovanje športnikov invalidov
  v mednarodnih organizacijah ter priprave in
  udeležba na mednarodnih tekmovanjih.
 • Razvojne in strokovne naloge v športu
 • spremljanje pripravljenosti športnikov in
  svetovanje treninga,
 • preprecevanje uporabe nedovoljenih poživil in
  postopkov,
 • delovanje
 • nacionalnih panožnih športnih zvez,
 • športnih zvez in drugih organizacij,
  registriranih za opravljanje dejavnosti v športu,
  na državni ravni na podrocju športne rekreacije,
 • športnih zvez na državni ravni na podrocju
  interesne športne vzgoje otrok, mladine in
  študentov,
 • zamejskih športnih zvez ter
 • zvez in zavodov na državni ravni, ki opravljajo
  strokovne in razvojne naloge v športu,
 • mednarodna dejavnost v športu.

16
Slovensko predsedovanje Svetu EU na podrocju
športa
17
Šport je del dedišcine vsakega clovek,
pomanjkanje športa se ne da nadomestiti, Pierre
de Coubertin Šport je vse pogostejši
socialno-gospodarski pojav, ki pomembno prispeva
k strateškim ciljem EU za doseganje solidarnosti
in blaginje. Olimpijski ideal razvijanja športa
za spodbujanje miru in razumevanje med narodi in
kulturami ter izobraževanje mladih se je rodil v
Evropi. Šport navdušuje evropske državljane, saj
se vecina ljudi redno udejstvuje športnih
aktivnosti. Združuje pomembne vrednote, kot so
moštveni duh, solidarnost, strpnost in poštena
igra, ki prispevajo k osebnemu razvoju in
izpolnitvi. Državljane EU spodbuja k aktivni
udeležbi v družbi in tako prispeva k spodbujanju
aktivnega državljanstva. EU priznava vlogo športa
ravno v obdobju, ko bi rada Evropsko unijo
približala državljanom in obravnavala vprašanja,
ki jih neposredno zadevajo. Vendar pa se šport v
evropski družbi sooca tudi z novimi nevarnostmi
in izzivi, kot so gospodarski pritisk,
izkorišcanje mladih športnikov, doping, rasizem,
nasilje, korupcija in pranje denarja.
18
 • Šport v EU v številkah
 • 60 prebivalstva EU je vkljucenih v športne
  aktivnosti,
 • 700.000 klubov in društev na podrocju športa
  združuje in povezuje Evropejce
 • Šport zagotavlja v EU 3,5 BDP
 • Dejavnosti povezane s športom zagotavljajo 5,4
  delovnih mest v EU

19
Šport v EU
Decembra 2005 so voditelji v okviru Evropskega
sveta priznali pomembno vlogo športa v evropski
družbi in njegov poseben znacaj in podpisali
izjavo o posebnostih športa in njegovi družbeni
vlogi v Evropi, ki jo je treba upoštevati pri
izvajanju skupnih politik (Izjava iz Nice).
Poudarja, da so športne organizacije in države
clanice v prvi vrsti odgovorne za vodenje
športnih zadev, osrednjo vlogo pri tem pa imajo
športne federacije. Pojasnjuje, da morajo športne
organizacije svojo nalogo opravljati s tem, da
organizirajo in spodbujajo svoje športne zvrsti
ob upoštevanju nacionalne zakonodaje in
zakonodaje Skupnosti. Obenem voditelji v izjavi
priznavajo, da ceprav Skupnost na zadevnem
podrocju nima posrednih pristojnosti, mora pri
oblikovanju svojih ukrepov iz razlicnih dolocb
Pogodbe upoštevati socialno, izobraževalno in
kulturno funkcijo, ki se v športu prepletajo in
jim nameniti posebno pozornost, tako da se lahko
spoštuje in neguje eticni kodeks in solidarnost,
ki sta bistvena za ohranitev njegove socialne
vloge. Evropske institucije so priznale posebno
vlogo, ki jo ima šport v evropski družbi, ta pa v
zvezi z zdravjem, izobraževanjem, socialno
vkljucenostjo in kulturo temelji na prostovoljnih
strukturah.
20
Šport v EU
Evropski parlament spremlja številne izzive, s
katerimi se sooca evropski šport, z velikim
zanimanjem, v zadnjih letih pa je redno
obravnaval s športom povezana vprašanja. Šport
je bil prvic uspešno vkljucen v 18-mesecni
program predsedovanja Nemcije, Portugalske in
Slovenije, ki so ga omenjene države sprejele 30.
oktobra 2006. Dejavnost teh treh držav je tudi
rezultat nastanka Bele knjige o športu, ki jo je
11. julija 2007 podpisal predsednik Evropske
komisije g. Jose Manuel Durao Baroso in Evropski
komisiji predstavlja vir za delovanje na podrocju
športa v EU.
21
Šport v EU
Lizbonska reformna pogodba clen 149., poglavje
XI (spoštuje specificnost športa ta clen govori
o pricetku priprave programa). Unija prispeva k
spodbujanju evropskih športnih zadev ob
upoštevanju njihove posebne narave, na
prostovoljni dejavnosti temeljecih struktur in
njihovo družbeno in vzgojno vlogo. Cilj razvija
nje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem
pravicnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih
in sodelovanju med organi, odgovornimi za šport,
ter z varovanjem telesne in moralne integritete
športnikov in športnic, zlasti mladih športnikov
in športnic. Bela knjiga o športu Politicni
dokument, ki ga je pripravila in sprejela
Evropska komisija (EK) in predstavlja prvo
celostno pobudo o športu, s katero želi Bruselj
zagotoviti strateško usmeritev vloge športa v EU.
Dokument poudarja pomembno vlogo športa V DRUŽBI
in GOSPODARSTVU. Bela knjiga je podlaga za
vkljucitev športa v novo Reformno pogodbo
22
 • V casu predsedovanja EU smo oz. bomo organizirali
  v okviru predsedovanja Svetu EU naslednje
  dogodke
 • 25. januar 2008
 • Srecanje med ministrom za šolstvo in šport dr.
  Milanom Zverom in predsednikom WADA Johnom
  Feheyem v Ljubljani.
 • 3. do 5. februar 2008
 • Neformalno srecanje generalnih direktorjev za
  šport držav Evropske unije, na Brdu pri Kranju.
 • 16. in 17. februar 2008
 • Neformalno srecanje ministrov za šport v Planici
  in Brdu pri Kranju.
 • Predlog
 • Sestanek nove delovne skupine za doping v
  športu,
 • Sestanek nove delovne skupine za informatiko v
  športu.

23
Prioritete programa predsedovanja Svetu EU na
podrocju športa
 • program prioritet Bele knjige o športu in
  Akcijskega programa Pierre de Coubertin,
 • evropske statisticne metode za merjenje
  ekonomskega ucinka športa,
 • profitne in neprofitne športne organizacije v EU,
 • šport in zdravje,
 • socialna kohezija in vkljucevanje v družbo z in
  skozi šport v luci leta medkulturnega dialoga,
 • informacijski sistem na podrocju športa,
 • poklicno in strokovno usposabljanje v šport -
  vkljucitev v enotni kvalifikacijski okvir (EQF)
  in
 • boj proti dopingu v športu.

24
Neformalno srecanje generalnih direktorjev za
šport držav Evropske unije
 • Ponedeljek, 4. februar
 • 14.00 16.00 Plenarna seja (1. del),
  Kongresni center Brdo, dvorana Grandis
 • Oblikovanje prioritet na osnovi Bele knjige o
  športu, Akcijskega nacrta Pierre de Coubertin in
  Lizbonske pogodbe,
 • Evropske statisticne metode merjenja ekonomskega
  ucinka športa.
 • 16.30 18.00 Plenarna seja (2. del), Kongresni
  center Brdo, dvorana Grandis
 • Profitne in neprofitne športne organizacije,
 • Šport in zdravje,
 • Informacijski sistem v športu.

25
Neformalno srecanje generalnih direktorjev za
šport držav Evropske unije
 • Torek, 5. februar
 • 9.30 11.00 Plenarna seja (1. del),
  Kongresni center Brdo, dvorana Grandis
 • Poklicno in strokovno usposabljanje v športu
  vkljucitev v enotni kvalifikacijski okvir (EQF)
 • Socialna kohezija in vkljucevanje v družbo s
  športom in preko športa
 • 11.30 12.30 Plenarna seja (2. del), Kongresni
  center Brdo, dvorana Grandis
 • Boj proti dopingu v športu
 • Predstavitev programa predsedovanja Francije

26
Neformalno srecanje generalnih direktorjev za
šport držav Evropske unije
 • Sodelujoci
 • Generalni direktorji za šport držav Evropske
  unije
 • Generalni direktorji za šport držav Zahodnega
  Balkana
 • Evropska komisija
 • Svet Evrope
 • Olimpijski komite Slovenije Združenje
  športnih zvez
 • Predavatelji iz Slovenije in tujine

27
Informacije za novinarje Ponedeljek
Foto 4. februar ob 13.50 uri
Izjava za javnost 4. februar ob 18.00
uri Torek
Tiskovna konferenca 5. februar ob 12.30
uri
Uradni govorec/kontakt Maja Krušic Mtel
00386 (0)51 367 733 E-pošta
maja.krusic_at_gov.si Dobrodošli ste tudi na
spletnem mestu www.sport.si in eu2008.si, kjer so
vam na voljo informacije, vsebine, dogodki,
ozadja in dosežki slovenskega športa.
28
Novinarska konferenca Slovensko predsedovanje
Svetu EU na podrocju športa
About PowerShow.com