CHUONG 5 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – CHUONG 5 PowerPoint presentation | free to download - id: 78ccb6-OTFiOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

CHUONG 5

Description:

Title: Slide 1 Author: Hoang Minh Last modified by: Compaq 6520a Created Date: 9/11/2008 7:24:50 AM Document presentation format: On-screen Show Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 68
Provided by: Hoan84
Learn more at: http://dlib.ptit.edu.vn
Category:
Tags: chuong | soat

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: CHUONG 5


1
(No Transcript)
2
CHUONG 5 CÁC H? TH?NG THÔNG TIN QU?N LÝ CH?C NANG
I. HTTT qu?n lý van phòng II. HTTT x? lý giao
d?ch III. HTTT s?n xu?t kinh doanh IV. HTTT tài
chính k? toán V. HTTT qu?n tr? ngu?n nhân l?c VI.
HTTT Marketing VII. HTTT cho Lãnh d?o và tr? giúp
ra quy?t d?nh
2
3
V?i m?i HTTT qu?n lý ch?c nang - Khái ni?m và
các ch?c nang chính - Phân lo?i các HTTT luu ý
r?ng không có s? phân chia ranh gi?i rõ r?t gi?a
các m?c qu?n lý HTTT tác nghi?p thu?ng cung
c?p các d? li?u chi ti?t liên quan d?n các quá
trình giao d?ch HTTT chi?n thu?t và chi?n lu?c
cung c?p các thông tin t?ng h?p t? các ngu?n d?
li?u bên trong và bên ngoài t? ch?c, th?c hi?n x?
lý không nh?ng các d? li?u khách quan mà c? nh?ng
d? li?u ch? quan. - Các ph?n m?m PM chung và PM
chuyên d?ng
3
4
I. HTTT QU?N LÝ VAN PHÒNG
 • HTTT qu?n lý van phòng (Management Office System)
  là m?t h? th?ng qu?n lý co s? h? t?ng thông tin
  c?a t? ch?c, là m?t trong nh?ng ?ng d?ng ph? c?p
  nh?t c?a HTTT qu?n lý.
 • M?c dích chính là làm cho các công vi?c c?a t?
  ch?c du?c th?c hi?n m?t cách
 • có hi?u l?c
 • có hi?u qu?
 • du?c ki?m soát.

4
5
5
6
6
7
Các ch?c nang chính c?a HTTT qu?n lý Van phòng
- Qu?n lý công van (d?n, di, trình ký) - Qu?n lý
tài li?u, thu di?n t?, hình ?nh, ti?ng nói -
Qu?n lý tin t?c n?i b? - Qu?n lý công vi?c - Qu?n
lý h? so luu tr? - Qu?n lý quy trình làm vi?c -
Xây d?ng l?ch làm vi?c (tu?n, tháng, quí, nam) -
Xây d?ng l?ch công tác (tu?n, tháng, quí, nam) -
Qu?n lý danh b? don v?, cá nhân - Qu?n lý van
phòng ph?m -
7
8
Các công ngh? van phòng - Các h? th?ng in ?n,
sao ch?p, vi d? h?a các lo?i máy in các
lo?i máy fotocopy - Các h? th?ng máy fax và máy
quét - H? th?ng thu di?n t? và di?n tho?i di?n
t? - H? th?ng h?i ngh?, h?i th?o di?n t? Ði?n
tho?i h?i ngh? C?u truy?n hình H?i ngh?
internet
8
9
Các ph?n m?m qu?n lý van phòng - Ph?n m?m
chung PM so?n th?o van b?n v?i nhi?u tính
nang m?nh nhu t?o ghi chú, l?p dàn bài, v? d?
ho?, tr?n thu tín Nh?ng PM cho phép chuy?n
d?i tài li?u du?c so?n th?o b?i h? so?n th?o
khác.
9
10
- Ph?n m?m chuyên d?ng du?c thi?t k? d? th?c
hi?n các ch?c nang qu?n lý van phòng. Ví d?
Ph?n m?m PORTAL OFFICE (tru?c là S-OFFICE) c?a
Công ty Gi?i pháp Ph?n m?m Vi?t (VSS) HTTT
di?u hành AIS c?a Công ty CP Vi?n thông Tin h?c
Buu Ði?n (CT-IN) Ph?n m?m eDocman c?a Công
ty TNHH Gi?i pháp ph?n m?m CMC (phân h? eDocman
qu?n lý van b?n và h? so công vi?c)
10
11
Ch?c nang c?a ph?n m?m PORTAL OFFICE
 • Qu?n lý tin nh?n n?i b?
 • Qu?n lý s?n ph?m
 • Qu?n lý hình ?nh
 • Qu?n lý danh b? cá nhân
 • Thi?p di?n t?(Greeting Card)
 • Di?n dàn th?o lu?n n?i b?
 • Phân h? WebMail
 • Qu?n lý tài s?n
 • Qu?n lý tài li?u cá nhân
 • Qu?n lý van phòng ph?m
 • Qu?n lý quy trình
 • Qu?n lý công van
 • X? lý h? so công vi?c
 • Qu?n lý công vi?c
 • X? lý yêu c?u (HelpDesk)
 • L?ch co quan
 • L?ch công tác
 • Qu?n lý quan h? khách hàng (CRM )
 • Qu?n lý tin t?c n?i b?
 • Qu?n lý nhân s?
 • Qu?n lý van b?n - h? so
 • X? lý h? so tín d?ng

11
12
12
13
II. H? TH?NG THÔNG TIN X? LÝ GIAO D?CH - HTTT x?
lý giao d?ch TPS (Transaction Processing System)
là HTTT giúp thi hành và luu l?i các giao d?ch
thông thu?ng hàng ngày c?n thi?t cho ho?t d?ng
SXKD. - Ch?c nang thu th?p, x? lý, b?o qu?n và
truy?n d?t thông tin và d? li?u trong các linh
v?c ho?t d?ng c?a t? ch?c. - Thu?ng thu?c m?c
qu?n lý tác nghi?p c?a các HTTT qu?n lý ch?c nang
khác nhu HTTT qu?n lý SXKD, HTTT qu?n tr? nhân
s?, HTTT tài chính k? toán, HTTT marketing
13
14
14
15
Quy trình x? lý giao d?ch Bu?c 1 Thu th?p
s? li?u - Thu th?p t? d?ng b?ng các Terminal
(thiêt bi? dâu cuôi liên la?c voi bô? xu? ly
trung tâm) du?c b? trí t?i các di?m xu?t hi?n
thông tin và l?p t?c ghi nh?n các thông tin này
d? truy?n v? trung tâm x? lý. - Trao d?i tài
li?u (don d?t hàng, hóa don bán hàng, hóa don
giao hàng) gi?a máy tính c?a các d?i tác thuong
m?i (gi?a h? th?ng v?i khách hàng, v?i các nhà
cung ?ng) qua m?ng thông tin di?n t?.
15
16
Bu?c 2 X? lý giao d?ch và c?p nh?t CSDL - X? lý
các thông tin dã thu th?p du?c và c?p nh?t
CSDL. - Thu?ng áp d?ng hai phuong pháp ? X? lý
theo lô s? li?u giao d?ch du?c tích luy trong
m?t kho?ng th?i gian nh?t d?nh và du?c x? lý theo
trình t? ? X? lý theo th?i gian th?c s? li?u
giao d?ch du?c x? lý ngay l?p t?c và in ra các
tài li?u c?n thi?t cho khách hàng. ? còn du?c
g?i là h? th?ng giao d?ch tr?c ti?p. Bu?c 3 Phân
ph?i tài li?u và l?p báo cáo
16
17
Các HTTT x? lý giao d?ch - Các h? th?ng XLGD bên
trong t? ch?c nhu H? th?ng qu?n lý ti?n
luong, H? th?ng qu?n lý ti?n m?t, H?
th?ng qu?n lý gi? gi?ng c?a gi?ng viên - Các h?
th?ng XLGD v?i khách hàng bên ngoài t? ch?c
H? th?ng theo dõi don d?t hàng, H? th?ng d?t
phòng khách s?n, H? th?ng mua bán ch?ng
khoán, H? th?ng thu ngân ? siêu th?
17
18
PH?N M?M TI?N LUONG MASTER-PRM
QU?N LÝ TI?N LUONG
C?P NH?T DANH SÁCH LAO Ð?NG CH?M CÔNG VÀ T?NG H?P CÔNG TÍNH LUONG BÁO CÁO THÁNG BÁO CÁO QUÝ NAM QU?N TR? H? TH?NG
18
19
DANH M?C NGHI?P V? - CH?C NANG c?a MASTER -
PRM 1. C?P NH?T DANH SÁCH LAO Ð?NG C?p nh?t
h? so nhân viên C?p nh?t các m?c luong và ch?
d? liên quan luong 2. CH?M CÔNG VÀ T?NG H?P
CÔNG C?p nh?t ch?m công cho kh?i nhân viên toàn
Công ty (có th? dùng k?t n?i v?i ph?n m?m
AT-TIMER và máy ch?m công) C?p nh?t ch?m s?n
lu?ng cho công nhân s?n xu?t (kh?i s?n xu?t)
C?p nh?t các kho?n tr? c?p. C?p nh?t các kho?n
truy thu, truy linh. C?p nh?t các kho?n khác.
C?p nh?t thu?ng L? / T?t. C?p nh?t BHXH Ngh?
b?o hi?m, ngh? phép, ngh? sinh, ngh? tai n?n,
ngh? vi?c
19
20
3. TÍNH LUONG Tính luong th?i gian Tính
luong s?n ph?m 4. BÁO CÁO THÁNG Phi?u luong
nhân viên B?ng thanh toán luong B?ng thanh
toán tr? c?p B?ng thanh toán ti?n ngoài gi?
Danh sách nhân viên dóng thu? thu nh?p Danh
sách thu?ng L?, T?t Th?ng kê ngh? phép Danh
sách ngh? không luong B?o hi?m xã h?i Danh
sách LÐ n?p BHXH Danh sách LÐ n?p BHYT Danh
sách LÐ ngh? phép nam Danh sách LÐ ngh? sinh
20
21
5. BÁO CÁO QUÝ NAM Danh sách LÐ n?p BHXH
Danh sách LÐ n?p BHYT B?ng d?i chi?u n?p
BHXH B?ng d?i chi?u n?p BHYT Chi tr? c?p ?m
dau, thai s?n Th?ng kê ngày ngh? T?ng h?p
luong nam T?ng h?p quy?t toán thu? T?ng h?p
thu?ng nam thu nh?p nam T?ng h?p phép hàng
nam T?ng h?p ph? c?p nam T?ng h?p ngh? không
phép nam T?ng h?p ngày công nam 6. QU?N TR? H?
TH?NG Khai báo, c?p nh?t các danh m?c h?
th?ng Phân quy?n s? d?ng các phân h? ch?c nang
cho ngu?i s? d?ng Luu tr? và ph?c h?i d? li?u
21
22
III. HTTT QU?N LÝ S?N XU?T KINH DOANH - Cung c?p
thông tin c?n thi?t d? lên k? ho?ch, t? ch?c,
di?u hành, theo dõi, ki?m tra và th?c hi?n các
ch?c nang qu?n lý khác d?i v?i các h? th?ng SXKD.
- Ki?m soát các giai do?n c?a quá trình chu?n b?
các di?u ki?n s?n xu?t và bi?n d?i nguyên v?t
li?u thành s?n ph?m. - Giúp quy?t d?nh cách th?c
t? ch?c s?n xu?t và phuong pháp s?n xu?t t?i uu
nh?t, noi dùng làm kho d? tr? h?p lý nh?t và gi?i
pháp v?n chuy?n hàng t?t nh?t ? s?n ph?m v?i
ch?t lu?ng t?t nh?t v?i chi phí h?p lý nh?t.
22
23
Các ch?c nang co b?n - Ki?m tra ch?t lu?ng các
y?u t? d?u vào, d?u ra c?a q.trình SX. - Qu?n lý
hàng d? tr? và giao nh?n hàng - Ho?ch d?nh và
theo dõi nang l?c SX, các di?u ki?n SX - Phân
chia ngu?n l?c, ki?m tra k? ho?ch s?n xu?t -
Thi?t k? các s?n ph?m hàng hóa và d?ch v? - L?p
k? ho?ch và l?a ch?n d?a di?m kinh doanh - Thi?t
k? và thành l?p các nhà máy s?n xu?t - Tìm ki?m
các công ngh? s? d?ng trong s?n xu?t - Xác d?nh
các quy trình thi?t k? s?n ph?m và ti?n trình SX
23
24
24
25
Phân lo?i HTTT qu?n lý SXKD - M?c tác nghi?p
tr? giúp các công vi?c trên dây chuy?n s?n xu?t
(bao g?m mua hàng, nh?n hàng, phân ph?i s?n ph?m,
ki?m tra ch?t lu?ng). - M?c chi?n thu?t tr? giúp
các nhà qu?n lý di?u khi?n và ki?m soát quá trình
s?n xu?t phân b?, theo dõi các ngu?n tài nguyên
và chi phí cho SX. - M?c chi?n lu?c tr? giúp xác
d?nh k? ho?ch SX dài h?n, noi d?t m?t b?ng SX,
khi nào thì nên l?a ch?n phuong ti?n SX m?i, d?u
tu vào công ngh? SX m?i
25
26
M?c tác nghi?p - HTTT mua hàng qu?n lý mua
nh?n hàng, công n? ph?i tr?, qu?n lý m?c tiêu
dùng nguyên v?t li?u, ch?n nhà cung c?p, dàm phán
và giám sát vi?c th?c thi h?p d?ng - HTTT giao
hàng cung c?p thông tin ch? y?u cho h? th?ng
hàng t?n kho và công n? ph?i thu. - HTTT qu?n lý
ch?t lu?ng ch?t lu?ng s?n ph?m, ch?t lu?ng các
ti?n trình s?n xu?t - HTTT k? toán chi phí giá
thành giúp ki?m soát du?c chi phí s?n xu?t và
vi?c phân b? các ngu?n l?c s?n xu?t
26
27
M?c chi?n thu?t - HTTT qu?n lý hàng d? tr? (hàng
t?n kho) nh?m gi?m t?i da chi phí luu kho trong
khi v?n duy trì du?c t?n kho d? d? dáp ?ng yêu
c?u s? d?ng nguyên v?t li?u và dáp ?ng yêu c?u có
thành ph?m d? bán. Hai cách co b?n Xác d?nh m?c
t?n kho an toàn RL ho?c m?c d?t hàng kinh t? EOQ.
M?t s? HTTT q/l hàng d? tr? c? th? HTTT
ho?ch d?nh nhu c?u nguyên v?t li?u MRP
(Material Requirement Planning) HTTT d? tr?
dúng th?i di?m JIT (Just In Time)
27
28
- HTTT l?p k? ho?ch SX (di?u d? SX) s?p x?p các
công vi?c theo trình t? h?p lý, xác d?nh rõ ai/
b? ph?n nào làm, th?i di?m b?t d?u và k?t thúc,
u?c lu?ng m?c d? ngu?n l?c d? th?c hi?n t?t c?
các công vi?c - HTTT phát tri?n và thi?t k? s?n
ph?m thu?ng s? d?ng thông tin d?c t? s?n ph?m
thu du?c t? quá trình kh?o sát khách hàng ho?c
HTTT nghiên c?u th? tru?ng. Hai phuong pháp
Thi?t k? s?n ph?m m?i m?t cách ch? d?ng và sáng
t?o. thi?t k? s?n ph?m theo hu?ng l?p ráp t?
các mô-dun dã du?c chu?n hóa.
28
29
M?c chi?n lu?c - HTTT l?p k? ho?ch và l?a ch?n
d?a di?m kinh doanh d?a vào nhi?u ngu?n thông
tin da d?ng bên trong và bên ngoài t? ch?c. -
HTTT dánh giá và l?p k? ho?ch công ngh? xác d?nh
và dánh giá l?i th? chi?n lu?c c?a các công ngh?
m?i, t? dó dua ra quy?t d?nh l?a ch?n. - HTTT xác
d?nh quy trình thi?t k? s?n ph?m có th? t? s?n
xu?t ho?c có th? mua các ph? ki?n t? m?t nhà cung
c?p khác, ch? l?p ráp và ki?m tra ch?t lu?ng s?n
ph?m - HTTT thi?t k?, tri?n khai doanh nghi?p
m?i d?a vào nhi?u ngu?n thông tin da d?ng t? bên
trong và bên ngoài t? ch?c.
29
30
Ph?n m?m qu?n lý SXKD - Ph?n m?m chung ph?n m?m
CSDL, ph?n m?m b?ng tính, ph?n m?m th?ng kê và
ph?n m?m qu?n lý d? án - Ph?n m?m chuyên
d?ng Ph?n m?m ki?m tra ch?t lu?ng Ph?n m?m
tr? giúp thi?t k? s?n ph?m Ph?n m?m lên k?
ho?ch yêu c?u v?t tu. Ph?n m?m l?p k? ho?ch
các ngu?n l?c kinh doanh. Ph?n m?m s?n xu?t
tích h?p CiM (Computer intergrated
Manufacturing)
30
31
IV. HTTT TÀI CHÍNH K? TOÁN - Ph?n ánh m?i di?n
bi?n c?a quá trình ho?t d?ng th?c t? liên quan
d?n linh v?c tài chính k? toán c?a m?t t? ch?c
giúp ngu?i qu?n lý nh?n th?c du?c th?c tr?ng và
di?n bi?n c?a ngu?n v?n trong t? ch?c. - Ðây là
HTTT du?c tin h?c hóa s?m nh?t so v?i các HTTT
qu?n lý khác. - Bao g?m hai phân h? Phân h?
tài chính Phân h? k? toán.
31
32
32
33
Quy trình x? lý nghi?p v? k? toán t? d?ng hóa
33
34
Các HTTT Tài chính K? toán Ðu?c phân theo 3 m?c
qu?n lý - Các HTTT k? toán thu?ng ? m?c tác
nghi?p - Các HTTT tài chính thu?ng ? m?c chi?n
thu?t và chi?n lu?c ? M?c tác nghi?p - Là các
HTTT k? toán có ch?c nang ghi chép, theo dõi, do
lu?ng và giám sát m?i bi?n d?ng v? tài s?n và
ngu?n v?n c?a t? ch?c. - cung c?p ngu?n d? li?u
quan tr?ng cho các nhà qu?n lý trong quá trình ra
các quy?t d?nh chi?n thu?t và chi?n lu?c.
34
35
- Các HTTT k? toán di?n hình K? toán ti?n
luong và các kho?n trích theo luong K? toán
tài s?n c? d?nh K? toán hàng t?n kho K?
toán chi phí SX và giá thành s?n ph?m K? toán
quá trình tiêu th? s?n ph?m K? toán bán hàng
hay công n? ph?i thu K? toán mua hàng hay công
n? ph?i tr? K? toán quá trình kinh doanh K?
toán d?u tu XDCB K? toán các lo?i ngu?n
v?n K? toán t?ng h?p (s? cái và báo cáo tài
chính)
35
36
? M?c chi?n thu?t - Là các HTTT tài chính - Cung
c?p các báo cáo d?nh k?, d?t xu?t h? tr? quá
trình ra quy?t d?nh chi?n thu?t trong linh v?c
tài chính k? toán. - Thu?ng s? d?ng thông tin
thu du?c t? các HTTT k? toán. - Các HTTT di?n
hình HTTT ngân sách, HTTT qu?n lý v?n
b?ng ti?n, H? th?ng d? toán v?n và H?
th?ng qu?n tr? d?u tu.
36
37
? M?c chi?n lu?c - Các HTTT tài chính m?c chi?n
lu?c liên quan d?n vi?c d?t ra m?c tiêu và phuong
hu?ng ho?t d?ng cho t? ch?c. - Liên quan d?n
nhi?u lo?i dòng thông tin Thông tin n?i b? t?
ch?c. Thông tin kinh t? và xã h?i bên ngoài t?
ch?c, mô t? môi tru?ng hi?n t?i và tuong lai.
Các d? báo v? tuong lai c?a t? ch?c. - Các HTTT
di?n hình HTTT phân tích tình hình tài chính
doanh nghi?p Các HTTT d? báo dài h?n
37
38
Các ph?n m?m tài chính k? toán Ph?n m?m da
nang Ph?n m?m b?ng tính Ph?n m?m th?ng kê
và d? báo Ph?n m?m ngôn ng? truy v?n và sinh
báo cáo Các h? th?ng ki?m toán và an toàn t?
d?ng hóa Ph?n m?m chuyên d?ng Các PM tài chính
chuyên d?ng ph?n m?m IFPS (Interactive Financial
Planning System), Managing your money MYM
Các PM k? toán chuyên d?ng Fast Accounting,
Effect, KTSYS, Misa, Exact Enterprise SQL
38
39
Ph?n m?m K? toán Hành chính s? nghi?p MISA
Mimosa.NET 2009
Các ch?c nang
39
40
C?p nh?t m?u bi?u kho b?c theo Quy?t d?nh s?
120/2008/QÐ-BTC. Theo dõi ch?t ch? quy trình
nh?n, rút, d?i chi?u d? toán t?i Kho b?c.
Theo dõi chi ti?t ti?n m?t d?n t?ng qu? mà không
ph?i m? ti?t kho?n. Yheo dõi s? t?n qu? t?i b?t
k? th?i di?m nào.
D? dàng th?c hi?n d?i chi?u s? li?u v?i Ngân
hàng. Cho phép theo dõi ch?t ch? ti?n dang
chuy?n.
Cho phép l?a ch?n nhi?u phuong pháp tính giá xu?t
kho Gi?i quy?t t?t các v?n d? di?u chuy?n kho n?i
b?.
40
41
Theo dõi chi ti?t t?ng TSCÐ theo t?ng P.ban T?
d?ng luu nh?t ký v? s? di?u chuy?n TSCÐ T? d?ng
tính hao mòn chi ti?t d?n t?ng TSCÐ
Ch?m công, t? d?ng tính luong, BHXH, BHYT và kh?u
tr? thu? TNCN. H? tr? theo dõi tr? luong và thanh
quy?t toán ti?n luong chi ti?t theo t?ng cán b?.
Cho phép in l?nh chuy?n ti?n tr? luong qua tài
kho?n th? ATM.
Theo dõi ch?t ch? quy trình mua hàng t? khâu l?p
hóa don cho d?n khâu thanh toán.
Theo dõi công n? ph?i tr? theo t?ng hóa don, t?ng
nhà cung c?p.
Theo dõi công n? ph?i thu chi ti?t theo t?ng hóa
don, t?ng khách hàng.
41
42
Tuân th? hu?ng d?n v? Lu?t qu?n lý thu?. Cho phép
xu?t kh?u các b?ng kê hóa don, ch?ng t? hàng hóa
d?ch v? mua vào, bán ra d? nh?p kh?u vào chuong
trình H? tr? kê khai c?a T?ng c?c Thu?.
T? d?ng h?ch toán các bút toán k?t chuy?n s? du
cu?i nam và quy?t toán s? du d?u nam. Ð?i v?i các
don v? s? nghi?p có thu, cu?i k? chuong trình s?
t? d?ng k?t chuy?n chênh l?ch thu chi và lên các
báo cáo tài chính, qu?n tr?. Cho phép khóa s? k?
toán cu?i k?.
42
43
V. H? TH?NG THÔNG TIN MARKETING Có tác d?ng h?
tr? ch?c nang Marketing thu th?p d? li?u c?a các
ho?t d?ng marketing, x? lý các d? li?u này và t?o
ra thông tin marketing tr? giúp các nhà qu?n lý
trong quá trình ra quy?t d?nh - Xác d?nh khách
hàng ti?m nang, nhu c?u và s? thích c?a khách
hàng - Lên k? ho?ch và phát tri?n các s?n ph?m,
d?ch v? m?i - Ð?nh giá cho các s?n ph?m hàng hóa,
d?ch v? - Xúc ti?n bán hàng - Phân ph?i s?n ph?m
d?n khách hàng
43
44
44
45
Các HTTT Marketing ? M?c tác nghi?p g?m các h?
th?ng h? tr? bán hàng, cho phép các nhân viên bán
hàng tang nang su?t làm vi?c, tang cu?ng d?ch v?
khách hàng, gi?m chi phí bán hàng và mang l?i
nh?ng l?i ích khác cho t? ch?c HTTT khách
hàng ti?m nang (Prospect), HTTT liên h? v?i
khách hàng, HTTT bán hàng t? xa, HTTT
theo dõi bán hàng, HTTT thu tr?c ti?p, H?
th?ng h?i dáp/ khi?u n?i H? th?ng qu?ng cáo
s?n ph?m
45
46
? M?c chi?n thu?t - H? tr? qu?n lý và ki?m tra
l?c lu?ng bán hàng, xây d?ng các chi?n d?ch bán
hàng, qu?ng cáo và khuy?n m?i, giá c?, phân ph?i
hàng hoá và d?ch v? - M?t s? h? th?ng di?n
hình HTTT qu?n lý bán hàng HTTT xây d?ng k?
ho?ch qu?ng cáo, khuy?n mãi HTTT xác d?nh giá
thành s?n ph?m HTTT thi?t l?p h? th?ng kênh
phân ph?i
46
47
? M?c chi?n lu?c - H? tr? quá trình qu?n lý ?
m?c cao nh?t, bao g?m Phân do?n th? tru?ng
L?a ch?n th? tru?ng m?c tiêu. Lên k? ho?ch
phát tri?n các s?n ph?m và d?ch v? m?i d? có th?
tho? mãn du?c nhu c?u c?a khách hàng. D? báo
bán hàng d?i v?i các th? tru?ng và các s?n ph?m
c?a t? ch?c. - M?t s? h? th?ng di?n hình HTTT
d? báo bán hàng HTTT l?p k? ho?ch phát tri?n
s?n ph?m
47
48
? M?c chi?n thu?t và chi?n lu?c Có hai h? th?ng
cung c?p các thông tin quan tr?ng, h? tr? cho quá
trình ra quy?t d?nh ? m?c chi?n thu?t và chi?n
lu?c HTTT nghiên c?u th? tru?ng HTTT theo
dõi các d?i th? c?nh tranh.
48
49
? Các ph?n m?m Marketing - Các ph?n m?m chung PM
so?n th?o van b?n, ch? b?n di?n t?, PM qu?n tr?
t?p, qu?n tr? CSDL, PM b?ng tính, PM d? ho?, PM
th?ng kê, ph?n m?m CSDL tr?c tuy?n, PM thu di?n
tho?i và thu di?n t? - Các ph?n m?m chuyên d?ng
PM tr? giúp nhân viên bán hàng, PM tr?
giúp ngu?i qu?n lý bán hàng, PM tr? giúp bán
hàng t? xa, PM h? tr? khách hàng...
49
50
Marketing Plan Pro 9.0
Ph?n m?m tr? giúp xây d?ng các k? ho?ch Marketing
Sau khi cài d?t xong, m? ph?n m?m ra, b?n s? th?y
m?t table "START A PLAN", v?i 3 l?a ch?n1.
Create New 2. Open The Sample Plan 3. Open An
Existing Plan
50
51
Ph?n m?m qu?n lý QHKH chu?n Vpar CRM
Ph?n m?m qu?n lý quan h? khách hàng Vpar CRM
51
52
4 nghi?p v? Vpar CRM t?o ra m?t vòng tròn khép
kín d? qu?n lý quan h? khách hàng
Qu?n lý các quy trình và nghi?p v? bán hàng
Qu?n lý m?i ho?t d?ng tuong tác v?i khách hàng
Qu?n lý vi?c l?p k? ho?ch marketing
Phân tích da chi?u v? các ho?t d?ng marketing
52
53
VI. HTTT QU?N TR? NHÂN L?C - Liên quan d?n các
v?n d? thu?c v? quy?n l?i, trách nhi?m c?a nhân
viên - Là m?t h? th?ng tài li?u ph?n ánh d?y d?
và toàn di?n ti?m nang v? trí l?c, th? l?c c?a
t?ng con ngu?i trong m?t t?p th?, nó bao g?m các
m?t v? s? lu?ng, ch?t lu?ng, trong m?i th?i di?m
quá kh?, hi?n t?i và d? ki?n trong tuong lai. -
Cung c?p các công c? d? mô ph?ng, d? báo, phân
tích th?ng kê, truy v?n và th?c hi?n các ch?c
nang qu?n tr? nhân l?c khác.
53
54
- H? tr? các quy?t d?nh qu?n tr? nhân l?c
Tuy?n ch?n ngu?i lao d?ng. Ðánh giá các ?ng c?
viên và ngu?i lao d?ng. L?a ch?n, dào t?o, d?
b?t ho?c thuyên chuy?n ngu?i lao d?ng. Ðào t?o
và phát tri?n ngu?i lao d?ng. Qu?n lý luong,
thu?ng và các k? ho?ch b?o hi?m, tr? c?p c?a
ngu?i lao d?ng. Phân tích và thi?t k? công
vi?c. Cung c?p báo cáo cho các co quan qu?n lý
NN Lên k? ho?ch ng?n và dài h?n v? nhu c?u
nhân l?c
54
55
- K? ho?ch chi?n lu?c - Chính sách kinh doanh -
D? li?u v? NNL c?a t? ch?c - Các d? li?u t? bên
ngoài có liên quan d?n công tác qu?n tr? NNL
- Báo cáo luong, thu?ng, các kho?n phúc l?i, b?o
hi?m - K? ho?ch, nhu c?u nhân l?c - H? so, lý
l?ch nhân s? - Báo cáo k? nang làm vi?c - Báo cáo
TÐ-KT
HTTT QU?N TR? NHÂN L?C
55
56
Phân lo?i HTTT qu?n tr? nhân l?c ? M?c tác
nghi?p th?c hi?n v? thu th?p thông tin, d? li?u
nhân s? h? tr? các quy?t d?nh nhân s? có tính th?
t?c, l?p l?i ch?a các thông tin v? các quy d?nh
c?a Chính ph?. Các HTTT di?n hình - HTTT qu?n lý
luong và các kho?n trích theo luong - HTTT dánh
giá tình hình th?c hi?n công vi?c - HTTT qu?n lý
ngu?i lao d?ng - HTTT qu?n lý v? trí làm vi?c -
HTTT tuy?n ch?n nhân viên và s?p x?p công vi?c -
HTTT báo cáo lên c?p trên
56
57
? M?c chi?n thu?t h? tr? các nhà qu?n lý ban
hành các quy?t d?nh liên quan d?n phân b? ngu?n
nhân l?c trong t? ch?c. Các HTTT di?n hình -
HTTT phân tích và thi?t k? công vi?c - HTTT l?p
k? ho?ch tuy?n ch?n nhân l?c - HTTT qu?n lý
luong, thu?ng và b?o hi?m, tr? c?p - HTTT dào t?o
và phát tri?n ngu?n nhân l?c
57
58
? M?c chi?n lu?c là HTTT k? ho?ch hóa ngu?n nhân
l?c. - Giúp t? ch?c d?m b?o du?c d?y d? v? s?
lu?ng và ch?t lu?ng ngu?i lao d?ng phù h?p v?i
yêu c?u công vi?c, vào dúng lúc c?n d? t? ch?c
d?t du?c các m?c tiêu d? ra. - Th?c hi?n d? báo
NNL ? m?c vi mô ho?c vi mô D? báo c?u v? NNL
xác d?nh ki?u và s? lu?ng nhân l?c cho k? ho?ch
chi?n lu?c D? báo cung NNL xác d?nh các
ngu?n nhân l?c có s?n trong t? ch?c và bên ngoài
t? ch?c.
58
59
? Các ph?n m?m qu?n tr? nhân s? - Các PM chung
Ph?n m?m qu?n tr? CSDL Ph?n m?m b?ng tính
Ph?n m?m th?ng kê - Các PM chuyên d?ng
Ph?n m?m thông tin nhân l?c thông minh Ph?n
m?m thông tin nhân l?c ch?c nang h?u h?n Ph?n
m?m dào t?o
59
60


60
61
VII. HTTT CHO LÃNH Ð?O VÀ TR? GIÚP RA QUY?T
Ð?NH - G?m 2 b? ph?n HTTT cho lãnh d?o
HTTT tr? giúp ra quy?t d?nh - M?i b? ph?n có th?
coi nhu m?t HTTT qu?n lý riêng bi?t - Ch?c
nang Cung c?p thông tin cho lãnh d?o Tr?
giúp trong su?t quá trình ra quy?t d?nh
61
62
HTTT CHO LÃNH Ð?O - H? th?ng ho?t d?ng trên co c?
m?t h? qu?n tr? CSDL và m?t ph?n m?m vi?n thông -
Cho phép truy c?p nhanh chóng và d? dàng vào các
CSDL n?i b? và CSDL bên ngoài t? ch?c - Cung c?p
k?p th?i, chính xác thông tin c?n thi?t cho lãnh
d?o và các CBQL
62
63
63
64
HTTT TR? GIÚP RA QUY?T Ð?NH cung c?p thông tin
cho các nhà qu?n lý trong su?t quá trình xây d?ng
và thông qua các quy?t d?nh qu?n lý 5 thành ph?n
co b?n - Ph?n c?ng - CSDL - Mô hình. - Nhân
l?c - Ph?n m?m
64
65
65
66
Các thành ph?n co b?n - Ph?n c?ng h? th?ng các
máy tính du?c n?i m?ng. - CSDL g?m d? li?u t?
CSDL c?a các t? ch?c kinh t?, ngân hàng d? li?u
bên ngoài, CSDL n?i b?. - Mô hình t?ng th? các
mô hình toán s? d?ng trong quá trình ra quy?t
d?nh. - Nhân l?c các nhà qu?n lý s? d?ng h?
th?ng và các k? thu?t viên qu?n lý h? th?ng. -
Ph?n m?m bao g?m các module d? qu?n lý CSDL,
q.lý các mô hình thông qua quy?t d?nh và các ch?
d? h?i tho?i
66
67
Ví d? HTTT tr? giúp ra quy?t d?nh c?a hãng hàng
không M? American Airlines là HTTT qu?n lý phân
tích AIMS (Analytical Information Management
System), tr? giúp thông qua các quy?t d?nh v? -
Xác d?nh các tuy?n du?ng hàng không qu?c t? -
Thi?t k? các lo?i máy bay m?i - Ti?n hành phân
tích tài chính trong ho?t d?ng hàng không - D?
báo v? th? tru?ng hàng không th? gi?i - D? báo
m?c d? c?nh tranh
67
About PowerShow.com