ZIPPYS VENER - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ZIPPYS VENER PowerPoint presentation | free to view - id: 78b37e-MDE2ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ZIPPYS VENER

Description:

Title: Lysbilde 1 Author: Max Mekker Last modified by: Magne Created Date: 2/16/2006 12:25:25 PM Document presentation format: Skjermfremvisning (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:16
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: MaxM155
Category:
Tags: vener | zippys | sintef

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ZIPPYS VENER


1
ZIPPYS VENER

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
2
Programmet har som målsetjing å lære borna
 • å identifisere og snakke om kjensler
 • å meistre utfordringar i dagleglivet
 • å støtte andre som har det vanskeleg

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
3
6 MODULER 24 timer
 • Kjensler
 • Kommunikasjon
 • Venskap
 • Å takle konfliktar
 • Å takle endringar og tap
 • Meistring

Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
4
Zippys Friends til Noreg 2004
 • Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i
  Noreg
 • Psykisk helse i skolen 2007
 • Finansiert av Helsedirektoratet
 • 530 skular i 2010/2011

Et program fra Organisasjonen
Voksne for Barn
5
KVIFOR PSYKISK HELSE I SKULEN?
 • Alle har ei psykisk helse gode og dårlege
  dagar
 • Fysisk helse kontra psykisk helse?
 • 6-7 av elevane i ein klasse kjem til å slite
  i den tida dei går på skulen
 • Zippy - ei mental vaksine, lærer barna
  strategiar for å meistre små og store
  utfordringar i kvardagen

Et program fra Organisasjonen
Voksne for Barn
6
Innhald i modulane
 • VENER OG UVENER
 • Korleis ta vare på ein ven?
 • Å meistre einsemd og avvising
 • Korleis takle konfliktar med vener
 • Korleis få nye vener
 • KJENSLER
 • Å vere lei seg - å vere glad
 • Å vere sint eller irritert
 • Å vere sjalu eller misunneleg
 • Å vere nervøs

7
Innhald i timane
 • Aktiviteten i timane
 • varierer mellom
 • historiane om Zippy
 • -teikning
 • -rollespel
 • -øvingar
 • -leik
 • -samtale

8
modul 2 KommunikasjonMål Å betre borna si
evne til å snakke om kjensler
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
9
Å takle konfliktar modul 4 mobbing/erting
10
Å takle konfliktar Hjelp og støtte
Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn
11
Pedagogiske prinsipp
 • Overføring av læring
 • Gjentaking av læringserfaringar
 • Samspel og dialog
 • Dele opplevingar og erfaringar

Et program fra Organisasjonen
Voksne for Barn
12
Oppfylgingsspørsmål i Zippy
Bekrefte og anerkjenne kjensla som bornet
har Eg forstår at du er(lei deg,sint el.l),
dette forstår eg er vanskeleg. Kva kan du gjere
då? Når bornet kjem med forslag til løysing Kva
skjer då? Får du det betre? Får han/ho det
betre? Har du andre forslag- er det noko anna du
kan gjere? Be dei andre borna kome med
forslag/andre løysingar! Er dette noko som
passar for deg? Er dette noko du vil prøve? Får
du det betre då? Får han/ho det betre då?
13
Evaluering av Zippys vener
 • I Danmark og Litauen 1998-99
 • Brian L. Mishara ,University of Quebec at
  MontrealMette Ystgaard, Universitetet i Oslo
 • I Noreg 2007-08
 • R-bup aust og sør
 • I Irland 2010
 • Aleisha M Clarke and Margareth M Barry,National
  University og Ireland Galway

Et program fra Organisasjonen
Voksne for Barn
14
Samanlikninga viste at
 • Elevane som tok del i programmet ,viste tydeleg
  betring i sosial dugleik som
 • samarbeid
 • positiv sjølvhevding
 • sjølvkontroll
 • evne til innleving i korleis andre har
  detDanmark og Litauen 1998-99

Et program fra Organisasjonen
Voksne for Barn
15
Evaluation of Zippys Friends in Irland march 2010
 • Programmet førte til
 • Betre meistring
 • Betre emosjonell kompetanse
 • Betre klassemiljø
 • Styrka lærar-elev forholdet
 • Verkty til lærar i vanskelege situasjonar

16
Norsk evaluering av Zippys vener 2007-08
 • R-bup aust-sør
 • v/Mette Ystgaard og Solveig Holen
 • Oppstart skuleåret 2007/2008
 • 1500 elevar i Trondheim, Bodø og Østfold

17
Betre klassemiljø
 • Dei førebels funna viser at både lærarar og
  elevar rapporterer om eit betre klassemiljø og
  betre sosial interaksjon.

18
Erfaringar
 • Vi bruker zippy på alle våre skular i
  Bodø. Programmet gjer det mogleg å starte eit
  systematisk arbeid med å byggje opp sosial
  kompetanse frå 1.årssteg.
 • Våre erfaringar er at klassar som har
  delteke, har et lågare konfliktnivå enn klassar
  som ikkje har gjennomført programmet, av di
  elevane har vore med å byggje opp ein kultur for
  korleis ein taklar utfordringar/problem.
 • Signhild Meløy Johannessen, skolefagleg rådgjevar
  Bodø kommune

19
Erfaringar
 • Etter at vi starta med Zippys vener, har eg
  fått ei mykje betre oversikt over borna på
  skulen. Eg kjenner dei, og dei kjenner meg. No
  kjem dei springande mot meg når eg kjem på
  skulen, i staden for å tenke vaksine når dei ser
  helsesyster. Når eg har støttesamtaler med eldre
  born som har hatt Zippy tidlegare, drar eg gjerne
  fram element frå Zippytimane for å finne fram til
  ei felles forståing av kva bornet synes er
  vanskeleg.
 • Kari Mygland Michaelsen, helsesyster i Vennesla.

20
Kva synes elevane om Zippy?
 • Zippy har lang hale og er fin og grøn.
 • Vi skal ikkje vere stygge mot kvarandre.
 • Vi har lært at vi ikkje skal mobbe, ikkje slåss
  og at vi skal sei stopp
 • Ikkje vere stygg mot vener viss du vil ha dei
  meir.
 • Vi skal hjelpe andre og sei fine ting til
  kvarandre.
 • Vi skal spørje kva er det? viss nokon er lei
  seg.
 • Dødsfall er trist. Trist at Zippy døydde.
 • Takk for at vi fekk ha Zippy.
 • Zippy er kjekt!

21
Sjalu
About PowerShow.com