Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset Transfer - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset Transfer PowerPoint presentation | free to download - id: 6d80e5-MDc1NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset Transfer

Description:

Title: Community Asset Transfer Programme Author: tcottrel Last modified by: Dsymons Created Date: 10/22/2009 9:30:37 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 22 October 2019
Slides: 58
Provided by: org128
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community Asset Transfer


1

Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol Community
Asset Transfer Programme
_at_BigLotteryWales _at_LoteriFawrCymru
CATfund
2
Rona Aldrich Pwyllgor Cymru Wales Committee
CATfund
3
Agenda
 • CAT2
 • Janet Thickpenny, Ymgynghorydd Polisi a Dysgu /
  Policy Learning Adviser
 • Programme background and overview
 • Tina Cottrell, Rheolwr Ariannu / Funding Manager
 • Gwybodaeth Ymgeisio / Application Information
 • Matt Smith, Ymgynghorydd Technegol / Technical
  Advisor
 • Gofynion Cyfalaf / Capital Requirements
 • Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr /
  Managing Director - Menter Môn
 • 3. Cwestiynau / Questions
 • 4. Cymhorthfa un i un / One to one surgery

CATfund
4
Janet Thickpenny Ymgynghorydd Polisi a Dysgu,
Cymru Policy and Learning Adviser, Wales
CATfund
5
Cefndir Background
 • Demand for CAT Funding
 • Stakeholder Consultation
 • Review of strategies and policies
 • Y galw am ariannu gan CAT
 • Ymgynghori â budd-ddeiliaid
 • Adolygu strategaethau a pholisïau

CATfund
6
Amcan Aim
 • Support asset transfer to
 • Create more sustainable communities
 • Improve services and facilities
 • Involve the communities that benefit
 • Generate multiple income streams
 • Consider the environmental, social and economic
  impacts of their work
 • Cefnogi trosglwyddo asedau i
 • Greu cymunedau mwy cynaliadwy
 • Gwella gwasanaethau a chyfleusterau
 • Cynnwys y cymunedau a fydd yn elwa
 • Creu ffrydiau incwm lluosog
 • Ystyried effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac
  economaidd eu gwaith

CATfund
7
Egwyddorion Principles
CATfund
8
Canlyniadau Outcomes
 1. Strengthen the independence and financial
  viability of third sector organisations
 2. Improve partnership working between sectors
 3. Regeneration and economic sustainability of
  communities
 4. Build capacity of communities to develop assets
  and address challenges
 1. Cryfhau annibyniaeth a hyfywedd ariannol mudiadau
  trydydd sector
 2. Gwella gwaith partneriaeth rhwng sectorau
 3. Adfywio cymunedau a chynaladwyedd economaidd
 4. Adeiladu gallu cymunedau i ddatblygu asedau ac
  ymdrin â heriau

CATfund
9
Cymhwysedd / Eligibility
 • Who can apply?
 • Third Sector lead
 • What assets are eligible?
 • Public , private and other sector assets
 • Buildings
 • Land
 • Nil cost transfer
 • 99-year lease
 • Multiple income streams
 • Mixed use
 • Accessible to wider community
 • Pwy all ymgeisio?
 • Trydydd Sector yn arwain
 • Pa asedau syn gymwys?
 • Asedau sector cyhoeddus, preifat a sectorau
  eraill
 • Adeiladau
 • Tir
 • Trosglwyddo am ddim cost
 • Prydles 99 mlynedd
 • Ffrydiau incwm lluosog
 • Defnydd cymysg
 • Hygyrch ir gymuned ehangach

CATfund
10
Gwybodaeth Information
 • Monitoring
 • External Evaluation
 • Business Support
 • State Aid
 • Monitro
 • Gwerthuso Allanol
 • Cefnogaeth Fusnes
 • Cymorth Gwladwriaethol

CATfund
11
Tina Cottrell Rheolwr Ariannu Funding Manager
CATfund
12
Y broses ymgeisio Application process
 • Two Stage Process
 • Stage one
 • - application form
 • - early stage capital project
 • delivery plan
 • Outcome Development grant award and invite
  to stage two
 • Stage two
 • - project plan
 • - detailed capital project
 • delivery plan
 • Outcome Full awards made
 • Competitive Process
 • Proses Dau Gam
 • Cam un
 • - ffurflen gais
 • - cynllun cyflwyno prosiect cyfalaf cam
 • cynnar
 • Canlyniad Dyfarniad grant datblygu a
  gwahoddiad i gam dau
 • Cam dau
 • - cynllun prosiect
 • - cynllun cyflwyno prosiect cyfalaf
 • manwl
 • Canlyniad Dyfarniad grant llawn
 • Proses Gystadleuol

CATfund
13
Faint gallwch ymgeisio amdano? How much can you
apply for?
Isafswm / Minimum Uchafswm / Maximum
Datblygu Cyfalaf / Capital Development 0 50,000
Cyfalaf / Capital 250,000 800,000
Refeniw / Revenue 50,000 300,000
Cyfanswm Grant Cyfunedig Combined Total Grant 300,000 1,150,000
 • Hyd y grant rhwng dwy a phum mlynedd
 • Grant length between two and five years

CATfund
14
Arian cyfalaf Capital funding
 • Arian Datblygu
 • Gwaith adeiladu
 • Estyniadau
 • Adeiladau newydd
 • Prynu cyfarpar
 • Development Funding
 • Building works
 • Extensions
 • New build
 • Purchase of equipment

CATfund
15
Arian refeniw Revenue funding
 • Salaries
 • Recruitment and Training
 • Marketing and publicity
 • Monitoring and evaluation
 • Overheads
 • Tapered funding
 • Cyflogau
 • Recriwtio a Hyfforddiant
 • Marchnata a chyhoeddusrwydd
 • Monitro a gwerthuso
 • Costau cyffredinol
 • Ariannu wedii dapro

CATfund
16
Beth syn creu cais da? What makes a good
application?
 • Need
 • Outcomes
 • Approach
 • Capability
 • Angen
 • Canlyniadau
 • Ymagwedd
 • Gallu

CATfund
17
Rhai ystyriaethau Some considerations...
 • Asset Transfer Requirements
 • Partnership Working
 • Project budget
 • Other sources of funding
 • Timescales
 • Sustainability
 • Gofynion Trosglwyddo Asedau
 • Gwaith Partneriaeth
 • Cyllideb y prosiect
 • Ffynonellau ariannu eraill
 • Graddfeydd amser
 • Cynaladwyedd

CATfund
18
Matt Smith Ymgynghorydd Cyfalaf Capital Adviser
CATfund
19
Egwyddorion Cyffredinol General Principles
 • Assurance of best practice
 • RIBA 2013
 • Two-stage approach
 • Stage 1 Aspiration
 • Stage 2 Final product
 • Sicrhau arfer gorau
 • RIBA 2013
 • Ymagwedd dau gam
 • Cam 1 Dymuniad
 • Cam 2 Cynnyrch terfynol

CATfund
20
Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital
Plan
 • Sections 12 - General project Information
 • Section 3 - Land / Building ownership
 • Section 4 - Statutory Consents
 • Section 5 - Options Appraisal
 • Section 6 - Design Information
 • Section 7 - Outline project management strategy
 • Section 8 - Capital budget
 • Adrannau 1 a 2 Gwybodaeth brosiect gyffredinol
 • Adran 3 Perchnogaeth ar Dir / Adeiladau
 • Adran 4 Caniatadau Statudol
 • Adran 5 Arfarniad Opsiynau
 • Adran 6 Gwybodaeth Ddylunio
 • Adran 7 Strategaeth rheoli prosiect amlinellol
 • Adran 8 Cyllideb gyfalaf

CATfund
21
Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital
Plan
 • Sections 12 - General project Information
 • Executive Summary
 • Type, age, location, condition, size,
 • current use
 • Section 3 Land Ownership
 • Our funding is to facilitate the transfer
 • Transfer can be freehold or leasehold
 • Evidence of ownership
 • Independent market valuation
 • Adrannau 1 a 2 - Gwybodaeth brosiect gyffredinol
 • Crynodeb Gweithredol
 • Maeth, oedran, lleoliad, cyflwr, maint, defnydd
  cyfredol
 • Adran 3 Perchnogaeth ar Dir
 • Bydd ein hariannun hwylusor trosglwyddiad
 • Gall y trosglwyddiad fod ar ffurf rhydd-ddaliad
  neu brydles
 • Tystiolaeth o berchnogaeth
 • Prisiad marchnad annibynnol

22
Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital
Plan
 • Adran 4 Caniatadau Statudol Allweddol
 • Caniatâd Cynllunio
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig
 • Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu
 • Caniatadau Eraill
 • Adran 5 Arfarniad Opsiynau
 • Symbylir gan angen - nid adeiladau
 • Ystyried nifer o opsiynau
 • Hyfywedd ariannol
 • Risgiau cysylltiedig
 • Cyfateb ir angen
 • Section 4 Key Statutory Consents
 • Planning Consent
 • Listed Building Consent
 • Building Regulations Approval
 • Other Consents
 • Section 5 Options Appraisal
 • Need driven not building driven
 • Consider a number of options
 • Financial viability
 • Associated risks
 • Fit with the need


CATfund
23
Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital
Plan
 • Section 6 Design Information
 • The design brief
 • - Design principles
 • Photographs survey information
 • Building Sustainability
 • Adran 6 Gwybodaeth Ddylunio
 • Y brîff dylunio
 • - Egwyddorion dylunio
 • Ffotograffau a gwybodaeth o arolygon
 • Cynaladwyedd Adeiladau

CATfund
24
Cynllun Cyfalaf Cam Cynnar Early Stage Capital
Plan
 • Section 7 Outline Project Management Strategy
 • Capital programme of works
 • Lead professional and future professional
 • team
 • Early consideration of cost, risk, change
 • management
 • Early consideration of the procurement route
 • Section 8 Capital Budget Cost Spreadsheet
 • Proposed asset transfer cost
 • Construction cost
 • Fixtures, fittings and equipment
 • Professional fees
 • Other costs
 • Contingency
 • Non-recoverable VAT
 • Adran 7 Strategaeth Rheoli Prosiect Amlinellol
 • Rhaglen gwaith cyfalaf
 • Gweithiwr proffesiynol arweiniol ar tîm
 • proffesiynol yn y dyfodol
 • Ystyried costau, risg, rheoli newid yn gynnar
 • Ystyried y llwybr caffael yn gynnar
 • Adran 8 Cyllideb Gyfalaf Taenlen Gostau
 • Cost arfaethedig trosglwyddor ased
 • Cost adeiladu
 • Gosodiadau, ffitiadau a chyfarpar
 • Ffioedd proffesiynol
 • Costau eraill
 • Swm wrth gefn
 • TAW anadferadwy


25
Costau Datblygu Development Costs
 • Costs incurred between
 • Stage 1 and 2
 • Professional Fees
 • Capital Surveys
 • VAT Advice
 • Statutory fees
 • Costau a dalwyd rhwng
 • Camau 1 a 2
 • Ffioedd Proffesiynol
 • Arolygon Cyfalaf
 • Cyngor ar TAW
 • Ffioedd statudol

CATfund
26
Amserlen ar gyfer Rownd 1 Round 1 Timescales
Terfyn amser ar gyfer ceisiadau cam un hanner
dydd ar 20 Mai 2015 Deadline for stage one
applications at noon on 20th May 2015
Hysbysir ymgeiswyr am y penderfyniad erbyn mis
Hydref 2015. Caiff ymgeiswyr llwyddiannus cam un
eu gwahodd i ddatblygu ceisiadau cam dau
Applicants advised of decision by October 2015.
Successful stage one applicants will be invited
to develop stage two applications

Datblygir ceisiadau cam dau rhwng Tachwedd 2015
ac Ebrill 2016 During Nov 2015 to April 2016,
stage two applications developed
13 Ebrill 2016 ywr terfyn amser ar gyfer
ceisiadau cam dau Deadline for stage two
applications is 13 April 2016
Pwyllgor y Rhaglen CAT2 yn cwrdd mis Hydref 2016
ac yn dyfarnu grantiau llawn i brosiectau Rownd
1 CAT 2 Programme Committee meets October 2016
and awards full funding to Round 1 projects
Prosiectaun dechrau o fewn 6 mis ar ôl derbyn y
grant Projects start within 6 months of grant
acceptance
ROWND 2 YN LANSIO MAWRTH 2016---Terfyn amser cam
un Medi 2016----Terfyn amser cam dau Gorffennaf
2017 ROUND 2 LAUNCHES MARCH 2016---Stage one
deadline Sept 2016----Stage two deadline July 2017
27
Awgrymiadau defnyddiol Top tips
 • Asset Transfer Process
 • Planned supported transfer
 • Getting the Board right
 • Transferring and managing staff
 • Public sector culture
 • Y Broses Trosglwyddo Asedau
 • Trosglwyddiad wedii gynllunio ai gefnogi
 • Sicrhau Bwrdd priodol
 • Trosglwyddo a rheoli staff
 • Diwylliant sector cyhoeddus

CATfund
28
Awgrymiadau defnyddiol Top tips
 • Capital issues
 • Realistic running costs
 • Moving from centralised budget
 • Getting good advice
 • Links and active learning
 • between projects
 • Materion cyfalaf
 • Costau rhedeg realistig
 • Symud o gyllideb ganolog
 • Derbyn cyngor da
 • Cysylltiadau a dysgu
 • gweithredol rhwng prosiectau

CATfund
29
A CAT Case Study Gerallt Llewelyn Jones,
Managing Director - Menter Môn
Astudiaeth Achos CAT Gerallt Llewelyn Jones,
Rheolwr Gyfarwyddwr -Menter Môn
CATfund
30
1770 Y mor yn gwahanu Sir Fôn fach o Sir Fôn
fawr. Llongau i fynyr Cefni hyd at gyrrion y
dref
1770 The sea separates greater Anglesey from
lesser Anglesey. The tidal Cefni is navigable
to the edge of the town
31
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
1812 cwblhau y Cob yn Malltraeth ar draws aber
y Cefni i adennill 4000 erw o dir
1812 completion of the Cob across the Cefni
Estuary at Malltraeth, reclaiming 4,000 acres of
land
1821 sythu a chamlasur afon Cefni a chreu dwy
gamlas newydd i ddraenior 4,000 erw o dir a
adennillwyd
1821 canalisation of the Cefni River.
Construction of two new canals to drain the
reclaimed land
32
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
Drysau llanw Telford 1812 Telfords tidal doors
1812
Drysau llanw newydd 2012 New tidal doors 2012
Drysau llanw Telford 2012 Telfords tidal doors
2012
33
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
Arweiniodd y cob at newidiadau mawr The cob led
to huge changes
Adeiladur A5 ar draws yr ynys dan ofal Thomas
Telford A5 road built by Thomas Telford completed
1826
Codir rheilffordd ar draws yr ynys
1847 Construction of the railway across Anglesey
1847
Twf pwysigrwydd a phoblogaeth Llangefni Growth in
the population and importance of
Llangefni 1770 189 1889 1800 2011 4980 Rha
n or rheswm oedd y shifft o farchnad Caernarfon
i bobol de yr ynys ac o Lannerchymedd yn y
gogledd, diolch ir Cob Part of the reason was
the shift from Caernarfon as a market centre for
the people in southern Anglesey, and from
Llannerchymedd in the north, thanks to the Cob
1841 OS
34
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
1884
1845
Hen farchnad Llangefni ar y safle hon Yn debyg i
Llanidloes ond mwy garw Old market hall on this
site was a rough version of the Llanidloes model
Y neuadd newydd llawr isa ir farchnad a llawr
cyntaf i stafell ymgynull The new hall ground
floor for the market and a first floor assembly
room
35
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
1881 Addewid RWB promise 1882 Codwyd
cyfranddaliadau lleol 1300 Shares raised locally
1300 1883 RWB yn ildio a buddsoddi 4,500 RWB
invests 4,500 1884 Lansior adeilad gyda
gwasanaeth ac Eisteddfod Building launched with a
service and Eisteddfod 1914 Gwerthur adeilad i
Gyngor Dinesig Llangefni am 3,900 Sold to
Llangefni Urban Council for 3,900 1974 Trosglwydd
wyd i Gyngor Bwrdeistred Ynys Mon Transferred to
the Borough Council
36
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
Noson Etholiad 1906 dathliad yn y stafell
ymgynull llawr cyntaf Election night 1906
first floor assembly room festivities
37
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
1895 Y ddawns gyntaf yn neuadd y dref ei oes
fel Octagon Mon yn cychwyn The first dance and a
new career as Angleseys Octagon 1897 1900
Ysgol Eilradd gyntaf Mon Angleseys first
Secondary School 1898 Arddangos y ffilm symudol
gyntaf sinematograff First cinematograph to
visit Anglesey 1902 Teulu Trescawen yn noddir
cloc er cof am eu mab The clock built by the
Trescawen family in memoriam
38
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
1906 Etholiad Cyffredinol General Election Ellis
Jones Griffith yn diolch ir etholwyr. Ei wraig
yn ferch i Robert Owen, Drenewydd Ellis Jones
Griffith thanks his voters. His wife was daughter
to Robert Owen of Newtown
1983 Etholiad Cyffredinol olaf NYD 1983 Last NYD
General Election Ieuan Wyn Jones Yr AS olaf i
ymddangos ar y balconi The last balconied MP
Yn 1895 y AS Rhyddfrydol cyntaf. Cadwodd y sedd
tan 1918. Ffrind i Lloyd George, ac yn byw yn Ty
Coch, Brynsiencyn. In 1895 the first Liberal MP
for Anglesey, a seat he held until 1918. A friend
and colleague of Lloyd George, he lived at Ty
Coch Brynsiencyn
Albert Owen AS 2012 ar y balconi Albert Owen MP
2012 on the balcony
39
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
Cysyniad a model busnes Incwm a gwariant Model
aml incwm Cyfunor trydydd sector Sicrhau gofod
cymunedol Rhyddhau gofod rhentu Cyflenwi cyfle
menter ir ifanc Business concept and
model Income and expenditure Multi income
model Co locate the third sector Secure community
space Produce rentable space Provide for youth
entrepreneurship
40
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
Gadewch i ni ganmol sgiliau penseiri, rheolwyr
adeiladu ac adeiladwyr Let us praise the
architects, building engineers and craftsmen
41
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
42
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
43
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
44
  The main challenges Old buildings requiring
work / adaptation are liabilities not assets They
are also opportunities Costs incur immediately
The vision for the revitalised building has to
be right the vision informs everything that
follows The vision needs to be sustainable and
viable get the vision right, not from
aspirational hopes, but from economic realities,
There must be confidence in the business
plan This means thinking beyond construction
(which we will return to) to operation Annual
running costs of the building exhaustive and
driven down get advice Annual income from
running the building. Does it add up? Are incomes
going to be secure? Will there be an income gap?
Is income variedgt Need for fixed and variable
income. Prepare for these. VAT get advice early
a critical issue. Will it be charged? Design Des
ign must service functionality must support the
business plan Construction Prior surveys critical
ground conditions structural
surveys Architects or project managers? The PM is
crucial. You are rarely expert. Financing
importance of financial management
45
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL
STAFF CYNLLUNIO
46
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL CYLLIDWYR
FUNDERS
Rhaglen Trosglwyddo Asedau y Loteri Fawr Big
Lottery Capital Asset Transfer Programme
Rhaglen y Tri Tref Three Towns Programme
Grant Gwelliannau Eiddo ac Amgylchfyd Property
Environment Improvement Grant
Rhaglen Mon Menai Mon Menai programme
47
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y CHWE MIS
GYNTAF THE FIRST SIX MONTHS Cawsom eira It
snowed
48
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
Swyddfeydd yn llawn Defnydd dydd da or
neuadd drwy heneiddio yn dda ar farchnad
fewnol Stafelloedd cyfarfod yn gosod yn weddol
hyd yma
49
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
WORKING WITH YOUNG PEOPLE GWEITHIO GYDA PHOBOL
IFAINC FFIWS, Y FABLAB AR BWRSARIAETH FFIWS, THE
FABLAB AND THE BURSARY FFIWS is a music studio,
an entrepreneurship academy, a Fablab and a
bursary. A Massachussets Institiute of Technology
concept, extensively used in rural India with
semi literate inhabitants a fast track to
technology and creativity
50
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
Product Development Academies Aim create a 3
out of hours academies to inspire young people to
develop products from their lifestyle, school or
hobby interest.
Fashion Academy covers products within Fashion
sector not only clothing Thelma inspired
Sports Academy which looks at products used by
sports sector
Technology Academy, assisting with app
development, electronics (sound and lighting)
51
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
 • Fabrication Laboratory
 • The machines available in our FabLab are
 • Vinyl Cutter Roland VersaStudio BN-20
 • Dimensions 3d Rapid prototyper
 • TechSoft LaserCAM A2 Laser Cutter
 • Roland Modela Pro II MDX-540E Router
 • Roland Modela MDX-20E PCB Engraver
 • Laser Image Transfer Pack
 • Latest TechSoft 2D Design software and SolidWorks
  3D Education Edition

School Presentation of 3D printer by Laboratory
Technician/ Presentation on Product Development
and creative thinking
Local show presentation of quick product
development
52
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
MENTER IAITH, LANGUAGE AND CULTURE
Sesiynnau Cerdd
Sesiynnau darlledu ar y radio
Theatr Ieuenctid Mon
53
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
TREFEDIGAETHAU CANOL OESOEDD MON ANGLESEY
TOWNSHIPS OF THE MIDDLE AGES
Myfyrian Dyfnia Ysbylltir Hirdrefaig Gwenithnant C
astellior Plas Iago Carwad Bwchanan Bwlan Ac
eraill
54
Diolchiadau- Swyddogion a rheolwyr y Loteri
Fawr Cadeirydd Bwrdd Menter Mon Board and
Chairman Cyn gadeiryddion Menter Mon Tim
Cymunedol Menter Mon Community Team Swyddogion
Mon Menai Swyddogion y Tri Tref Cyngor Mon am
drosglwyddor ased yr arweinydd Cyngor Mon
swyddogion Technegol a Chyllid Cyngor Mon
swyddogion Eiddo a Phriffyrdd Cyngor Mon
swyddogion Datblygu Economaidd Cynghorwyr
Llangefni Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys
Mon Busnesau Llangefni Mudiadau Llangefni Staff
Menter Mon cyf Staff Annog cyf Medrwn Mon au
staff Cadwyn Mon a Gwynedd au staff Carers
Outreach au staff Bryn o Shine Cyngor Tref
Llangefni Cwmni Tref Llangefni Heneiddio yn Dda
Agewell Defnyddwyr cymunedol ar farchnad Richard
Broun Alun Mathias Huw Lewis AS
NEUADD Y DREF LLANGEFNI TOWN HALL Y chwe mis
cyntaf The first six months
55
Cwestiynau? Any questions ?
CATfund
56
Sesiwn un i un One to one session
CATfund
57
Mwy o wybodaeth... For more information...
www.cronfaloterifawr.org.uk www.biglotteryfund.org
.uk 0300 123 0735 cat_at_cronfaloterifawr.org.uk ca
t_at_biglotteryfund.org.uk
http//blogmawrcymru.org.uk/ http//bigblogwales.o
rg.uk/
_at_loterifawrcymru _at_biglotterywales
CATfund
www.facebook.com/biglotteryfundwales
About PowerShow.com