ORGANIZATIONAL STRUCTURE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ORGANIZATIONAL STRUCTURE PowerPoint presentation | free to download - id: 6bd53f-ZWFlNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Description:

Title: ORGANIZATIONAL STRUCTURE Author: John Last modified by: mdodic Created Date: 4/27/2007 9:58:24 AM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:46
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 20 November 2019
Slides: 59
Provided by: John61
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ORGANIZATIONAL STRUCTURE


1
Organizacija Upravljanje (menadžment) i
rukovodstvo
Predavac Evangelos Bountalis,
Medunarodni strucnjak
2
Organizacija Organizacijska struktura
3
Definicija organizacije
 • Organizacija
 • Glupa ljudi s formalno odredenim ulogama koja
  zajedno radi kako bi ostvarila zadane ciljeve
  grupe.
 • Karakteristike
 • Zajednicka svrha/ciljevi
 • Organizacijska struktura

4
KONCEPT ORGANIZACIJE
ORGANIZACIJA Skupina ljudi koja
SURAÐUJE na STRUKTURIRANI NACIN kako
bi ostvarila zajednicke CILJEVE
 • TEMELJNE
 • ZNACAJKE
 • LJUDI
 • IDEJE
 • CILJEVI
 • PROGRAMI
 • VANJSKO
 • OKRUŽENJE
 • FINANCIJSKO
 • PRIRODNO
 • LJUDSKO
 • TEHNOLOŠKO
 • UNUTARNJE
 • OKRUŽENJE
 • FINANCIJSKO
 • PRIRODNO
 • LJUDSKO
 • TEHNOLOŠKO

5
GENERICKI MODEL SUSTAVA
 • OUTPUTI
 • Proizvodi
 • Usluge
 • Profiti
 • Gubici
 • Zadovoljstvo zaposlenika
 • Zadovoljstvo klijenata
 • TRANSFORMA-
 • CIJSKE PROCEDURE
 • Programiranje
 • Organizacija
 • Nadgledanje
 • Kontrola
 • Tehnologija
 • INPUTI
 • Ljudski resursi
 • Materijalni resursi
 • Ekonomski resursi
 • ICT resursi

KONTROLNI MEHANIZMI
INFORMACIJE
FEEDBACK
6
ORGANIZACIJA KAO OTVOREN SUSTAV

Vanjsko okruženje
Ekonomski cimbenici
Tehnološki cimbenici
Unutarnje okruženje
OUTPUT
INPUTi
Funkcionalno okruženje
Politicki cimbenici
Društveni cimbenici
FEEDBACK
7
Elementi organizacijske strukture
Doseg kontrole
Odsjeci (ogranci)
Elementi organizacijske strukture
Centralizacija
Formalizacija
8
ELEMENTI ORGANIZACIJSKE STRUKTURE Odredujuci
cimbenici
 • Diferencijacija
 • Razina podjele na ogranke (odsjeke)
 • Horizontalna složenost Kako organizirati ogranke
  i poveznice medu njima
 • Stupanj centralizacije
 • Zapovjedni lanac,
 • Opseg kontrole,
 • Vertikalna složenost Hijerarhijske razine i
  poveznice medu njima
 • Stupanj formalizacije
 • Standardizacija oslanjanje na službena pravila i
  procedure

9
Opseg kontrole
 • Broj ljudi koji neposredno odgovaraju onima na
  višoj razini
 • Pretpostavlja koordinaciju kroz neposredno
  nadgledanje
 • Širi opseg kontrole moguc je kada
 • S drugim koordinirajucim metodama
 • Zadatci podredenih su slicni
 • Zadatci su rutina
 • Plošnije strukture zahtijevaju širi opseg (ako je
  isti broj ljudi u tvrtki)

10
Ucinci podjele na ogranke
 • Uspostavlja radne timove i strukturu nadgledanja
 • Stvara zajednicka sredstva, mjeri izvedbe, itd
 • Potice neformalnu komunikaciju medu ljudima i
  podjedinicama

11
Funkcionalna organizacijska struktura
Organizira zaposlenike prema vještinama
ili drugim sredstvima (marketing, proizvodnja)
Predsjednik
Marketing
Financije
Proizvodnja
12
Diobena struktura
Organizira zaposlenike prema zemljopisnim
podrucjima, proizvodima, ili klijentima
Predsjednik
Proizvodi
Sustavi poduzeca
Brza rješenja
13
Mreža organizacijske strukture
Marketing (UK)
Razvoj proizvoda (Francuska)
Maticna tvrtka (SAD)
Služba za korisnike (Kanada)
Proizvodnja (Kina)
Racuno- vodstvo (SAD)
14
Zašto je organizacijska tablica (razrada) bitna?
 • Utvrduje nadredene i podredene odnose, izvještava
  o odnosima
 • Cesto utvrduje fizicku i mentalnu blizinu medu
  ljudima
 • Ucestalost komunikacije izmedu ljudi
 • Brzinu komunikacije i brzinu donošenja odluka
 • Organizacijske obraske ponašanja clanova
 • Utjece na to koliko ljudi znaju o tome što drugi
  ljudi u organizaciji rade

15
CILJEVI RELEVANTNI ZA STRUKTURU
 • Ucinkovitost
 • Minimizirati troškove, vrijeme, trud
 • Prilagodljivost / Fleksibilnost
 • Istražiti okruženje
 • Promijeniti što je potrebno da se ispune potrebe
  okruženja
 • Koordinacija
 • Koordinirati razlicite organizacijske zadatke,
  izlazni rezultat (output) ogranaka
 • Olakšati protok informacija

16
PRIMJER STARBUCKSOVE STRUKTURE
Starbucks CEO
VP Marketing
VP Manadžment Info. sistemi
VP Kava
VP Ljudski potencijali
VP Poslovi maloprodaje
VP Novi poslovni razvoj
VP Financije
VP Nekretnine
17
FUNKCIONALNA STRUKTURA
 • Prednosti
 • Razborito poslovanje unutar funkcije
 • Unutarnja ucinkovitost, pomni razvoj vještina,
  specijalizacija, visoka kvaliteta
 • Najbolje za male organizacije sa samo jednim ili
  nekoliko proizvoda
 • Nedostaci
 • Spor odgovor na promjene u okruženju
 • Odluke se mogu nagomilati na vrhu hijerarhija
  preopterecena
 • Slaba koordinacija unutar jedinice
 • Manje inovacije
 • Ogranicen pogled na ciljeve organizacije
  (naglasak na funkcionalnim ciljevima)

18
Primjer Info Tech strukture
19
DIOBENA STRUKTURA (Podjele se temelje na
proizvodu, usluzi, zem.podrucju, kupcu )
 • Prednosti
 • Pogodno je za brze promjene u nestabilnom
  okruženju
 • Decentralizira donošenje odluka (brza prilagodba)
 • Dozvoljava podružnicama da se prilagode razlikama
  u proizvodima, (regijama, klijentima)
 • Dovodi do zadovoljstva klijenata proizvodom i
  jasnom mogucnosti kontakta
 • Ukljucuje visoku koordinaciju medu funkcijama
 • Najbolja u velikim organizacijama sa više
  proizvoda
 • Nedostaci
 • Uklanja ekonomju vage u funkcionalnim odsjecima
 • Vodi do loše koordinacije medu proizvodnim
  linijama
 • Uklanja istinske kompetencije i tehnicku
  specijalizaciju
 • Otežava povezivanje i standardizaciju proizvodnih
  linija

20
Predsjednik
Direktor Proizvodnje
Potpredsjednik Dizajna
Potpredsjednik Proizvodnje
Potpredsjednik Marketinga
Kontrolor
Menadžer Nabave
Proizvodni menadžer A
Proizvodni menadžer B
Proizvodni menadžer C
Proizvodni menadžer D
21
MATRIX STRUKTURA
Prednosti 1. Fleksibilna podjela ljudskih
potencijala po proizvodima 2. Pogodna za složene
odluke i ucestale promjene u nestabilnom
okruženju 3. Pruža priliku za funkcionalan razvoj
vještina 4. Najbolja u visoko nesigurnim
okruženjima i organizacijama s višestrukim
proizvodima i projektima
Nedostaci 1. Uzrokuje frustraciju i
smetenost sudionika 2. Podrazumjeva dobre
interpersonalne vještine i opširno obucavanje
sudionika 3. Oduzima puno vremena cesti sastanci
i zasjedanja koja rezultiraju sukobima 4. Ne
funkcionira dok je sudionici ne shvate i ne
usvoje kolegijalan odnos umjesto vertikalnog
22
Matrix struktura bazirana na projektu
Zaposlenici su privremeno dodijeljeni projektnom
timu i imaju stalnu funkcionalnu jedinicu
Predsjednik
Projekt A menadžer
Projekt B menadžer
Projekt C menadžer
23
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA
IZVRŠNI ODBOR
PREDSTAVNICI SINDIKATA
PREDSTAVNICI POSLODAVACA
PREDSTAVNICI VLADE
RAVNATELJ
SREDIŠNJI URED
PODRUCNI RAVNATELJI(22)
PODRUCNI UREDI (22) SA LOKALNIMA (91)
24
Osnove upravljanja (menadžmenta)
25
Tradicionalna definicija upravljanja (menadžmenta)
 • Postizanje ciljeva organizacije na ucinkovit
  nacin kroz
 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Rukovodenje
 • Kontroliranje
 • Neki dodaju i
 • Odabir osoblja (staffing)

26
Što je menadžment?
 • Umjetnost obavljanja posla preko drugih ljudi
 • M. P. Follett, quoted in Daft 1993

27
Što je menadžment?
 • Posao menadžera može biti definiran kao
  odlucivanje što treba uciniti i navodenje drugih
  ljudi da to ucine.
 • Rosemary Stewart quoted in Mullins 1999

28
Što je menadžment?
 • Menadžment ukljucuje ljude koji gledaju i
  iznad sebe samih i imaju formalnu vlast nad
  aktivnostima drugih ljudi .
 • Mullins 1999

29
Kljucni koncepti menadžmenta
 • ? Cetiri funkcije menadžmenta
 • Planiranje
 • Organiziranje
 • Rukovodenje
 • Kontroliranje
 • Ponekad se dodaje peta Odabir osoblja
  (Staffing)
 • ? Postizanje ciljeva organizacije na ucinkovit
  nacin

30
Aktivnost menadžmenta
Organiziranje Utvrdivanje što treba uciniti,
kojim redom i tko
Planiranje Definiranje ciljeva i uspostavljanje
plana rada
Ucinkovit Menadžment
Kontroliranje Nadgledanje aktivnosti kako bi se
osigurale da se postižu rezultati
Rukovodenje Vodenje i motiviranje svih ukljucenih
strana
31
Definicija cetiri funkcije
 • Planiranje
 • Postavljanje ciljeva organizacije i odabir plana
  djelovanja kako bi ih ostvarili Griffin 2003
 • Odlucivanje unaprijed što uciniti, kako to
  uciniti, kada, i tko to treba uciniti
 • Organiziranje
 • Utvrdivanje kako su aktivnosti i sredstva
  grupirani Griffin 2003
 • Utvrdivanje sastava radnih grupa i nacina na koji
  ce se rad i aktivnosti koordinirati

32
Definicija cetiri funkcije
 • Rukovodenje
 • Skup procesa koji se koriste kako bi clanovi
  organizacije radili zajedno na unaprjedivanju
  interesa organizacije Griffin 2003
 • Motiviranje i komuniciranje sa ljudkim resursima
  organizacije kako bi se osiguralo postizanje
  ciljeva

33
Definicija cetiri funkcije
 • Kontroliranje
 • Nadgledanje napretka organizacije prema ciljevima
  Griffin 2003
 • Proces usporedivanja rezultata sa ocekivanjima te
  odgovarajucih promjena
 • Staffing
 • Regrutacija, odabir, podjela, obucavanje, razvoj,
  vrednovanje i kompenzacija osoblja

34
Modeli menadžmenta
Sustavi modela menadžmenta
Transformacija (proces kroz funkcije menadžmenta)
35
Što je menadžer?
 • Netko cija je primarna odgovornost iznijeti
  proces upravljanja
 • Netko tko planira i donosi odluke, organizira,
  vodi, i kontrolira ljudske, financijske, fizicke,
  i informacijske resurse
 • Griffin 2003

36
Tipovi menadžera
37
Temeljne upravljacke vještine
 • Tehnicke
 • Vještine potrbne za ostvarivanje ili
  razumijevanje specificne vrste posla koji se
  obavlja u organizaciji.
 • Interpersonalne
 • Sposobnost komuniciranja, razumijevanja, i
  motiviranja kako pojedinaca tako i grupa.
 • Konceptualne
 • Sposobnost apstraktnog mišljenja i videnja
  organizacije kao kompletne jedinice te
  integriranja i upravljanja razlicitim
  aktivnostima kako bi se postigli ciljevi.
 • Griffin 2003

38
Temeljne upravljacke vještine
 • Dijagnosticke
 • Sposobnost vizualizacije najprikladnijeg odgovora
  u nekoj situaciji.
 • Komunikacija
 • Sposobnost ucinkovitog prenošenja ideja i
  informacija drugima, kao i primanja ideja i
  informacija od drugih.
 • Odlucivanje
 • Sposobnost tocnog prepoznavanja i definiranja
  problema i prilika te odabira prikladnog tijeka
  akcije kako bi se problemi riješili, a prilike
  kapitalizirale.
 • Griffin 2003

39
Temeljne upravljacke vještine
 • Upravljanje vremenom
 • Sposobnost odredivanja radnih prioriteta,
  ucinkovitog rada, i prikladnog delegiranja.
 • Griffin 2003

40
Današnji menadžeri
 • Prihvacaju nejasnoce
 • Stvaraju organizacije koje su
 • Brze
 • Fleksibilne
 • Prilagodljive
 • Orjentirane ka odnosima
 • Usredotocuju se na
 • Rukovodstvo
 • Povezanost sa zaposlenicima i kupcima
 • Izgradivanje tima
 • Razvoj organizacije koja uci

41
Osnove rukovodstva
42
Rukovodstvo je proces, a ne pozicija
Rukovoditelj
Rukovodstvo
Sljedbenici
Situacija
43
Definiranje rukovodstva
 • Što je rukovodstvo?
 • Umjetnost navodenja drugih da žele uciniti ono
  što ste Vi uvjereni da treba uciniti.
  Packard, V. (1962)

44
Definiranje rukovodstva...
 • Umjetnost mobiliziranja drugih da se žele boriti
  za zajednicke težnje.
 • Kouzes and Posner (1995)

45
Što je rukovodstvo? (Grupno i organizacijsko)
 • Organizacijsko rukovodstvo je sposobnost
  ostvarivanja vizije, prihvacanje vrijednosti te
  vizije, i uspostavljanje pozitivnog okružja u
  kojem svatko može ispuniti ciljeve organizacije
  i svoje osobne potrebe.

46
Što je rukovodstvo? (Osobno)
 • Osobno rukovodstvo je sposobnost vizualizacije
  cilja, prihvacanje vrijednosti tog cilja, i
  zadržavanje pozitivne perspektive u
  samo-discipliniranom okruženju do postizanja
  cilja.

47
rukovoditelji protiv rukovodstva
 • Pojam rukovoditelj cesto se pogrešno koristi
  imajuci pritom na umu nekoga tko je na vlasti.
 • Mnogima koji su smatrani rukovoditeljima
  nedostaju istinske kvalitete rukovodstva.
 • Vecina pojedinaca koji iskazuju snažne odlike
  rukovodstva nisu formalno na vlasti.

48
Rukovoditelji vs. Menadžeri
 • Menadžeri su ljudi koji ucinkovito teže napraviti
  stvari na pravi nacin. Fokus je na svladavanju
  rutina i sustava.
 • Rukovoditelji su ljudi koji ucinkovito teže
  napraviti pravu stvar. Fokus je na viziji i
  prosudbi.
 • Idealna osoba je ona koja može oboje dobro
  upravlja i ima rukovodstvene vještine.

49
Preklapanje rukovodstva i menadžmenta
Rukovodstvo
Manadžment
50
NE RUKOVODI SE LJUDIMA ZADATAK JE VODITI
LJUDE A CILJ JE UCINITI PRODUKTIVNOM
SPECIFICNU SNAGU ZNANJA SVAKOG POJEDINCA. Peter
Drucker
51
Pet zabluda o rukovoditeljima
 • 1. Rukovodstvo je rijetka sposobnost.
 • 2. Rukovoditelji se radaju, ne nastaju.
 • 3. Rukovoditelji su karizmaticni ljudi.
 • 4. Rukovodstvo postoji samo na vrhu organizacije.
 • Rukovoditelj kontrolira, upravlja, urgira,
  manipulira.
 • Warren Bennis Burt Nanus Leaders

52
OSNOVNE VJEŠTINE RUKOVODSTVA
 • Komunikativnost
 • Prodornost
 • Rukovodenje stresom
 • Tehnicka strucnost
 • Rukovodenje odnosima
 • Postavljanje ciljeva
 • Nagrade i kazne
 • Rukovodenje vremenom

53
Zadatak rukovoditelja - Novi model
Afirmiranje vrijednosti
Razvijanje vizije
Rukovodstvo
Izgradivanje zajednice
54
Što je sljedbeništvo?
 • Sljedbeništvo je želja pojedinca da služi drugima
  i podupire tim u njegovom zadatku da ispuni
  misiju. Sljedbenici nastoje kvalitetno obaviti
  svoje zadatke, zadržati kooperativne radne
  odnose, pružiti konstruktivnu kritiku, dijeliti
  rukovodstvene funkcije i podržavati razvoj
  rukovodstva.

55
GRUPNI RAD
56
GROUP WORK 1
 • You are the DIRECTOR of a REGIONAL OFFICE. Your
  TASK is to organize the training of the
  unemployed people between 25 and 46 years old.
 • 1. How the task is organized today?
 • 2. How the task could be organized under
  different organizational structures? (i.e.
  Project Matrix Org. Structure - Propose).
 • 30 group work.
 • 10 presentation
 • 15 discussion and summary.

57
GROUP WORK 2
 • You are the GENERAL DIRECTOR of Croatian
  Employment Service. Your TASK is to propose an
  organizational change to CES .
 • 1. How are you going to organize your work? 2.
  How the new organization chart is going to look
  like and how the organizations tasks could be
  organized under different organizational
  structures?
 • 30 group work.
 • 10 presentation
 • 15 discussion and summary.

58
GROUP WORK 3
 • You are the DIRECTOR of the Department of
  Procedure Simplification in the Ministry of
  Public Administration. Your TASK is to simplify
  300 Administrative Procedures
 • 1. How are you going to organize your management
  activities? (Plan-Organize-Lead-Control-Staff).
 • 30 group work.
 • 10 presentation
 • 15 discussion and summary.
About PowerShow.com