ANALYSE VAN EEN CRISIS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ANALYSE VAN EEN CRISIS PowerPoint presentation | free to view - id: 6b7697-OGQ1MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ANALYSE VAN EEN CRISIS

Description:

Title: ANALYSE VAN EEN CRISIS Author: Piet Moerman Last modified by: Annemarie Evers Created Date: 2/16/2009 2:14:16 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 51
Provided by: PietMo
Category:
Tags: analyse | crisis | een | van | ltcm

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ANALYSE VAN EEN CRISIS


1
ANALYSE VAN EEN CRISIS
 • Piet Moerman
 • Januari 2009

2
1. HET BEGIN2. HET GROTE FALEN3. DE
ONTAARDING .....4. ANDERE GEDRAGSWETENSCHAPPEN
5. DE ZWARE SCHULD
3
Francois Quesnay met zijn
Physiocratische School (heerschappij der natuur)
was de eerste echte school (ca. 1700-1750).Hij
ging uit van een ordre naturel als ijkpunt.
 • 1. HET BEGIN
 • HET GEBOORTEPROCES VAN DE ECONOMISCHE
  WETENSCHAP

4
1. HET BEGIN
 • De Schepper heeft regels vastgesteld die
  volmaakt en onveranderlijk zijn.
 • De Staat moet er voor zorgen dat haar regels
  niet in strijd geraken met de orde van de
  Schepper.

5
1. HET BEGIN
 • Gevolg ieder individu mag zorgen voor zijn
  eigen welzijn zonder anderen dwars te zitten (de
  faire son sort de meilleur qui lui soit possible
  sans usurpation sur le droit dautrui).

6
1. HET BEGIN
 • Verder gevolg ieder kent zijn eigen belang
  het
 • best en door de werking van de natuurwetten
  (ordre naturel) ontstaat vanzelf welvaart
  (laissez faire, laissez passer le monde va alors
  de lui-meme).

7
 • 1. HET BEGIN
 • Verwarring het met elkaar vergelijken van
  morele wetten en natuurwetten was een majeure
  blunder met grote gevolgen.

8
1. HET BEGIN
 • Oorzaak in de 16e - 18e eeuw, in de aanloop
  naar de Verlichting, dacht men het heelal en zijn
  Schepper te begrijpen. De wereld en de cosmos
  werden transparant gezien en gehoorzaamden, zoals
  een uurwerk gehoorzaamt aan zijn bezitter.

9
1. HET BEGIN
 • Gevolgen Dit alles heeft geleid tot een
  ambivalente geboorte van de economische
  wetenschap waarin postulaten dogmas in disguise
  waren.
 • Ergo de economische wetenschap werd in
  feite een seculiere religie (Samuel Brittan,
  Financial Times)

10
1. HET BEGIN
 • Erfgenaam Adam Smith (Schots ethicus) reisde
  door Frankrijk van 1764-1766 en maakte kennis met
  het gedachtengoed van Quesnay.

11
1. HET BEGIN
 • Eigen interpretatie Smith vertolkte Quesnay
  vanuit zijn system of natural liberty dat leidde
  tot de benevolence of self interest.

12
 • 1. HET BEGIN
 • Afgeleide uitgangspunten voor economisch
  handelen
 • perfecte informatie
 • absolute transparantie
 • fair share, fair trade
 • fellow feeling
 • geen overheidsingrijpen
 • een wereld die werkt als een uurwerk

13
2. HET GROTE FALEN (1929)
 • De laissez faire variant van het liberale
  kapitalisme faalt bij het inrichten van
  samenleving en markt.
 • Gevolg diepe depressie.

14
2. HET GROTE FALEN
 • Reflectie Walter Lipmann (auteur
  Gesellschaft freier Menschen) belegt in 1938 in
  Parijs een bijeenkomst met liberalen als Röpke,
  Rüstow, Von Hayek, Von Mises en Eucken om
  liberalisme opnieuw te definiëren.

15
2. HET GROTE FALEN
 • Vervolg reflectie na W.O. II komt het
  gezelschap weer bij elkaar in Mont Pelerin
  (Zwitserland). Popper en Erhard zijn er ook bij.
 • Grote problemen met het definiëren van de rol
  van de overheid.

16
2. HET GROTE FALEN
 • HET SCHISMA
 • Popper en Von Hayek zijn voorstanders van een
  sterk terugdringen der overheidstaken. Het
  laissez faire wordt losgelaten op Chili, zonder
  democratie.
 • Eucken en Röpke kiezen voor liberalisme met de
  menselijke maat (BRD 1950-1960).

17
2. HET GROTE FALEN
 • HET SCHISMA
 • Het model van Eucken, Röpke en Erhard was de
  meest pure vorm vanhet Rijnlandmodel.
 • Trefwoorden vrijheid, ordening,
  gemeenschapszin Mass und Mitte (Menselijke
  maat en Balans)

18
2. HET GROTE FALEN
 • HET SCHISMA (vervolg)
 • Het pure laissez faire wordt doorgezet onder
  leiding van Popper, Von Hayek en Friedman. De
  beloning volgt met 2 Nobelprijzen. Chili wordt
  het grote experiment
 • markteconomie zonder democratie.

19
2. HET GROTE FALEN
 • HET SCHISMA (vervolg)
 • Na 1989 vindt er een enorme culturele/economisc
  he/maatschappelijke push plaats van het
  Anglo-Amerikaanse laissez faire model (Jeffrey
  Sachs en Francis Fukuyama).

20
2. HET GROTE FALEN
 • HET SCHISMA (slot)
 • Het continent buigt voor de Anglo-Amerikaanse
  Leitkultur.
 • Economische wetenschap wordt gemathematiseerd
  geloof, met sterk normatieve trekken.
 • Twijfel, verwondering, bedachtzaamheid en
  wijsheid zijn uit.

21
3. DE ONTAARDING EN CRIMINALISERING VAN HET
ECONOMISCHE LAISSEZ FAIRE MARKTGELOOF
22
3. DE ONTAARDING ....
 • Zoals uiteengezet, is de aanvang van de
 • economische wetenschap uitermate fragiel.
 • Sommen maken op basis hiervan is riskant
 • en misleidend, en uiteindelijk crimineel.

23
3. DE ONTAARDING ....
 • Na het schisma is men het gesprek om
  maatschappelijk en gedragtheoretisch
  invoelvermogen gaan overschreeuwen met
  indrukwekkende formules.

24
3. DE ONTAARDING ....
 • De omgeving van economische actoren wordt
  gekenmerkt door drie eigenschappen, te weten
  dynamiek, stochastiek en complexiteit.
  Pretenderen dat er eenduidige oplossingen kunnen
  worden gevonden, is - zoals gezegd door de
  Financial Times - crimineel.

25
3. DE ONTAARDING ...
 • De huidige ellende met foute sommen en
  prognoses had al een duidelijke voorgeschiedenis
  (1997). Namelijk het ineenstorten van LTCM (Long
  Term Caiptal Management) onder leiding van de
  Nobelprijswinnaars Merton en Scholes.

26
4. WAT HEBBEN ANDERE GEDRAGSWETEN-SCHAPPEN EN
FILOSOFIETE ZEGGEN ?Blinde vlekvan de Economen
27
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Johann Wolfgang von Goethe
 • Eigentlich weiss man nur wenn man wenig
  weiss. Mit dem Wissen wächst der Zweifel.

28
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Immanuel Kant
 • Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus
  seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
  Unmündigkeit ist das Unvermögen sich seines
  Verstandes ohne Leitung eines anderen zu
  bedienen.

29
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Max Weber
 • De oorspronkelijke soberheid van het
  protestantisme ontaardt in het nastreven van
  doelrationaliteit, waarbij waardenrationaliteit -
  die zin moet geven aan het maatschappelijk proces
  - ten onder gaat. De daaruit voortvloeiende
  onttovering leidt tot een Gehäuse der Hörigkeit.

30
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Max Weber
 • Het maatschappelijk bestel valt uiteen in een
  verzameling individuën die specialist zonder
  spirituele eigenschappen en hedonist zonder hart
  zijn.

31
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Max Weber
 • Hij wijst economische wetenschappers die zichzelf
  voorbij gelopen zijn op een evidente fout
 • Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden
  zu lehren was er soll, sondern nur was er kann
  und unter Umständen was er will.

32
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Ralf Dahrendorf
 • Het Westen is te zeer gaan denken in middelen en
  heeft de doelen verwaarloosd. De radicalisering
  van het liberaliseringsproces stuit op zijn
  grenzen.

33
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Ralf Dahrendorf
 • De zogenaamde open samenleving wordt in haar
  voortbestaan bedreigd. De civil society is uit
  elkaar gespeeld. De bourgeois heeft gewonnen, de
  citoyen heeft het onderspit gedolven.

34
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Helmut Schmidt
 • In delen van onze samenleving vallen de morele
  remmen weg. Het geweten wordt gesust met het
  resultaat.
 • (Auf der Suche nach einer öffentlichen Moral)

35
4. ANDERE INVALSHOEK
 • Wolfgang Siedler (publicist), Joachim Fest
  (schrijver/journalist FAZ) en Frank Meyer
 • (media-ondernemer)
 • Der lange Abschied vom Bürgertum (2006)
 • De elites hebben verantwoordelijkheid
  ingeruild voor geld, status en macht.

36
5. DE ZWARE SCHULD VAN DE ECONOMISCHE
WETENSCHAP
 • - Enerzijds een speeltuin voor geflopte
  mathematen.
 • - Anderzijds een quasi-wetenschappelijk bordeel,
  waar voor de beleidsmakers altijd iets te halen
  valt.

37
INVULLING LEIDERSCHAP - MANAGEMENT
Rijnlands Anglo-Amerikaans
Leider als meester Leiderschap gebaseerd op geld en macht
Focus op creativiteit en improvisatievermogen van medewerkers Weinig focus op medewerkers. Deze zijn vervangbaar.
Behoefte aan verankering Global playing field een nomade die overal thuis is
38
INVULLING LEIDERSCHAP - MANAGEMENT
De gevolgen
Rijnlands Anglo-Amerikaans
Behoefte leider aan faciliterende manager Behoefte leider aan bureaucratie orde
Manager heeft antropocentrische houding Manager is bewaker van orde
Gezel Technocratische bewaker
Opdrachtstructuur Bevelstructuur
39
INVULLING LEIDERSCHAP - MANAGEMENT
Paradox
Rijnlands Anglo-Amerikaans
Lossere bedrijfsvoering meer improvisatie potentieel medewerkers beter bestand tegen veranderingen en mondiale mist Rigide bedrijfsvoering minder improvisatie potentieel medewerkers slecht bestand tegen veranderingen en mondiale mist PANIEK!
40
INVULLING LEIDERSCHAP - MANAGEMENT
Rol politiek
Rijnlands Anglo-Amerikaans
Op macroniveau Politiek gemotiveerd interventionisme (als gevolg van na-oorlogse opvatting betreffende sociaal-democratie als instrument voor herstel) Non-interventionisme leiding van slecht lopende ondernemingen laten doorgaan
41
INVULLING LEIDERSCHAP - MANAGEMENT
Samengevat, hoog scorend bij Rijnlandse, minder
bij Anglo-Amerikaanse organisaties
 • Motivatie personeel
 • Medebeslissingsrecht
 • Werkinhoud
 • Verantwoordelijkheid
 • Groepswerk
 • Flexibilisering
 • Waarden/normen
 • Zelforganisatie
 • Creativiteit

42
Extra slides
 • Crisis met meerdere lagen
 • Toelichting
 • Oplossingen

43
Een crisis met meerdere lagen
 1. De financiële, krediet- en bankcrisis het meest
  in het oog lopend
 1. De economische crisis het spel van vraag en
  aanbod, protectie en vraagstimulering
 1. De maatschappelijk/culturele crisis een
  samenleving die monomaan is geworden. De elites
  hebben hun voorbeeldfuncties laten varen. De
  modale burger dreigt alleen bourgeois te worden
  en zijn handelen als citoyen te zijn vergeten

44
Toelichting (1/3)
 • De huidige meerlagencrisis legt onmiddellijk een
  groot probleem bloot
 • de USA, de Europese Gemeenschap, BRIC en Japan
  raken verwikkeld in een vierpersonen-niet-nul-som-
  spel,
 • waarvan de uitkomsten uitermate ongewis zijn, en
 • waarbij een gevangenen-dilemma niet moet worden
  uitgesloten

45
Toelichting (2/3)
 • Globalisering impliceert namelijk niet dat de
  blokken elkaars gewoontes overnemen. Meer dan
  ooit zal er behoefte zijn om de eigen identiteit
  te benadrukken, zeker in benarde tijden
 • Wat zal prevaleren?
 • Welgekozen eigenbelang (Adam Smith),of
 • Koste-wat-kost eigenbelang (Machiavelli en Kafka)
 • Welke rollen spelen het klimaat/energieprobleem,
  het armoedeprobleem, het voedselprobleem

46
Toelichting (3/3)
Ieder van de genoemde vier spelers wil in
onderstaande configuratie aan de koordjes trekken
en het spel beheersen
Macht/Invloed
Kennis/Kunde/ Kreativiteit
Markt/Geld
47
Oplossingen (1/4)
 • Relatie Europa lt-gt Anglo-Amerikaanse wereld
 • Europa moet los komen van de Anglo-Amerikaanse
  regels (I.F.R.S., Sarbanes Oxley, triple
  A-rating, etc.), omdat de rechtsspraak daar
  totaal anders geregeld is
 • Er moeten legale modes vivendi komen. (Heinrich
  August Winkler Westliche Wertegemeinschaft)
 • Europeanen moeten zich realiseren dat ze debaters
  zijn Anglo-Amerikanen zijn gamers
 • Op het globale voetbalveld gelden wel voor de
  twee partijen dezelfde spelregels. Daarentegen is
  de configuratie van de elftallen vrij, evenals de
  speelstijl. Zulke afspraken moeten ook bottom-up
  worden gemaakt in de Europese Unie en top-down
  van de Europese Unie met de Anglo-Amerikaanse
  wereld.

48
Oplossingen (2/4)
 • Binnen de natiestaten zullen de
  overheden/politiek duidelijk moeten maken dat
  kreativiteit en vakmanschap weer hoog genoteerd
  staan.
 • Dat houdt onder meer in dat
 • de uit de hand gelopen managementeuforie van de
  afgelopen decennia moet worden afgeremd
 • de werknemer niet wordt beloond vanwege zijn
  mooie praatjes, maar vanwege zijn
  zelf-organiserend vermogen en vakmanschap

49
Oplossingen (3/4)
 • Er is een gerede kans dat de mengvorm van
  mondiale en regionale crises leidt tot wat Von
  Clausewitz noemt de mist van de oorlog.
 • Een opperbevelhebber kan dus niet meer vertrouwen
  op de oude uitgesleten strategieën. Immers,
  iedere tijd heeft zijn eigen oorlogen en ook
  zijn eigen strategie. Hij moet bottom-up
  vertrouwen op de betrokkenheid, integriteit en
  berekenbaarheid van zijn troepen.
 • Met andere woorden HUIS OP ORDE
 • men moet uitgaan van interactieve strategieën die
  participatief, coördinerend, integrerend en
  doorlopend zijn met een uitstekend
  signaleringssysteem voor zwakke signalen
 • niet de cijfers spelen de belangrijkste rol maar
  de interpretatie ervan in de loop van de tijd.
  Kortom, niet de getallen spelen een rol, maar de
  richting en de intensiteit van de waarnemingen

50
Oplossingen (4/4)
Het huis op orde heeft mijns inziens uiteindelijk
een configuratie met de volgende invalshoeken
Cultuurhistorisch referentiekader
Techno-economische potentie
Sociaal-politieke transparantie
Huis op Orde
Maatschappelijk draagvlak
About PowerShow.com