Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6775a7-OGRhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Standa Last modified by: UKBLD Created Date: 2/28/2002 4:34:55 PM Document presentation format: P edv d n na obrazovce – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 39
Provided by: stan168
Learn more at: http://www.mzti.kvalitne.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Úvod do klinické farmakologie MUDr. Ondrej Slanar
Oddelení klinické farmakologie 1. LF UK a VFN
2
Základním cílem moderní farmakologie je
individualizace terapie optimální úcinek s
minimem komplikací
 1. racionální výber léciva
 2. monitorování terapie
 3. informovaný a spolupracující nemocný

3
Farmakologie - farmakodynamika - úcinky léciv
a jejich mechanizmy - receptory zámek-klíc
- farmakokinetika - osudem léciv v organizmu v
case po podání (vstrebáním, distribucí,
metabolismem, exkrecí), tj.
4
Základní principy farmakodynamiky a
farmakokinetiky.
5
 • Farmakokinetika
 • osudu léciv v organizmu v case po podání-
  farmakokinetické deje
 • absorpce distribuce metabolizmus exkrece
  léciv
 • vztah techto deju k farmakologickému
  (terapeutickému, toxickému) úcinku léciv.

6
(No Transcript)
7
FARMAKOKINETIKA 1.
Obecné zákonitosti pohybu léciva v lidském
tele 2. Farmakokinetické deje 3.
Farmakokinetika - matematický popis
farmakokinetických deju a jeho využití pri
dávkování léciv
8
Obecné zákonitosti pohybu léciva v lidském tele
fyzikálne-chemické vlastnosti léciva lipofilní
vs. hydrofilní, velikost, náboj prostup
léciva biologickými membránami lipofilní
pasivní difuze hydrofilní prostup pres
póry aktivní transport vazba léciva receptor
x transportní x depo perfuze tkání a) mozek,
srdce, játra a ledviny b) tuková tkán
9
(No Transcript)
10
ABSORPCE - CESTY PODÁNÍ Absorpce - prunik
rozpušteného léciva z místa podání do krve
nutná pro celkový úcinek - systémový. Úcinek
místní na kuži, sliznice anebo do telních dutin
absorpce je nevýhodou možné NÚ napr.
lokální anestetika typu kokainu, lokální
kortikoidy.
11
Celkové podání
enterální (do trávicího ústrojí) per os
(ústy) per rectum (do konecníku) parenterální
(s obejitím streva) intravenózní - i.v.
intraarteriální - i.a. intramuskulární -
i.m. subkutánní - s.c. sublinguální na
kuži na nosní sliznici inhalacní
12
Enterální podání
Úcinek nastupuje do 30 minut. modifikující
faktory pH žaludku, enterosolventní obal
soucasne požitá strava motilita GIT stav
GITžaludecní kyselina, žlucové kyseliny,
pankreatické a strevní štávy stav jater -
mestnání ve v. portae efekt prvního
pruchodu desintegrace, desagregace, disoluce
13
Per rectum (cípky, klysma)
úcinek nastupuje do 15 minut jak pro místní
úcinek, tak pro systémový léková forma nesmí
dráždit sliznici rekta, klysma má být zahráto na
teplotu tela.
Intravenózní (i.v.) - injekce, infúze
-úcinek nastupuje do 1-2 minut - znamená, že se
témer ihned všechno podané lécivo dostává do
žilního a vzápetí rychle i do tepenného krevního
obehu - odpadá fáze absorpce pravý roztok
(mikroemulze) - izotonický apyrogenní sterilní
14
Intraarteriální, i.a.
- je prakticky podobné podání i.v., s tím
rozdílem, že hladinu lze rychle navodit v cílové
strukture urcitého orgánu. napr. vazodilatancia u
tepenné embolie, RTG kontrastní látky k zobrazení
urcitého arteriálního recište. V cytostatické
terapii se aplikuje 5-fluorouracil do a.hepatica
k ovlivnení jaterních metastáz
Intramuskulární, i.m.
do 10-15 minut - suspenze ci emulze, ! Izotonický
izoacidní
Subkutánní, s.c.
(injekce, implatacní tablety) - injekcní podání
má v podstate podobné charakteristické rysy s
podáním i.m.
15
Sublinguální (pod jazyk) (roztoky, kapky,
tablety) lipofilní látky obchází játra
nástup do 2-5 minut (nitroglycerin). Intrabukální
do prostoru mezi tvár a dásen má podobné
vlastnosti jako sublinguální podání. Na kuži
(roztoky, masti, pasty, mazání) - úcinek místní
vs. celkový. Transdermálne se podávají také
náplaste s prodlouženým uvolnováním léciva.
Permeabilita kuže se liší podle lokalizace
ploska nohy lt predloktí lt kuže hlavy lt skrotum lt
za uchem. Permeabilitu kuže lze zvýšit okluzí
(neprodyšným obvazem kolem místa aplikace).
16
Intranazální - místní úcinky - napr. pri
rhinitidách. Pro systémové úcinky - nosní spreje
- peptidické hormony, kalcitonin, antidiuretický
hormon, které jsou pri podání per os rychle
inaktivovány v GIT (inzulín ?). Inhalacní
celkové úcinky napr. anestetika vs. lokální
antiastmatika (cást se muže vstrebat
kortikoidy). Intraokulární podání se využívá
pro úcinky místní (antibiotika), vstrebání pres
konjunktivální sliznici muže vést k nežádoucím
systémovým úcinkum (napr. atropin).
Intratekální - do subarachnoidálního prostoru
cestou lumbální punkce se používá se speciálních
indikacích.
17
 • LÉKOVÉ FORMY
 • 1. generace - klasické
 • léková forma samotná uvolní veškeré v ní
  obsažené lécivo rychle
 • profil plazmatických koncentrací v case je
  ovlivnován hlavne rychlostí farmakokinetických
  procesu (absorpce, distribuce a eliminace)
 • 2. generace - s rízeným (prodlouženým -
  retadrovaným) uvolnováním
 • profil dosažených plazmatických koncentrací je
  krome farmakokinetických procesu ovlivnován také
  vlastnostmi lékové formy.
 • perorální retardované lékové formy (napr.
  Nitro-Mack) nebo náplaste na kuži (TTS)

18
Lékové formy 3. generace s cílenou
distribucí - do požadované tkáne (genová
terapie) - vyhnout se tkáním, které by mohla
toxicky ovlivnit (napr. lipozomální preparáty).
19
Distribuce
prunik léciva s krve do tkánídynamický dej, kde
nás zajímá rychlost - která závisí na
vazbe,
pruniku pred biomembránu
prutoku orgánem stav - distribucní
rovnováha, kdy se vyrovnají podíly volných
frakcí léciva v plazme a ve tkáních Distribucní
objem-Vd hypotetický pomer mezi množstvím
léciva v organizmu a dosaženou plazmatickou
koncentrací
20
Objemy telesné vody u 70 kg cloveka
21
ELIMINACE LÉCIV Z ORGANISMU
Biotransformace - metabolizmus Procesy
probíhající prevážne v játrech, ale i v ledvinách
a jiných tkáních tela. Enzymatické procesy
biodegradace bioaktivace (prodrug)
enalapril-enalaprilát

kodein-morfin 1. Fáze oxidace, hydrolýza -je
zachována urcitá liposolubilita 2. Fáze
konjugace - látky se stávají rozpustné ve vode.
22
Exkrece Játra, ledviny, plíce, strevo, pot,
sliny, mléko, slzy Ledviny Exkrece moci -
glomerulární filtrace, tubulární sekrece,
tubulární reabsorpce. Játra Exkrece
žluci-biliární clearance. Mléko viz dále
23
Farmakokinetické parametry - matematický popis
farmakokinetických deju a jeho využití pri
dávkování léciv
24
Vodítkem pro hodnocení farmakokinetiky v klinické
praxi je zmerení casového prubehu plazmatických
koncentrací léciva obtíže pri merení
konkrétních procesu in vivo
25
Opakované podání léciv
26
(No Transcript)
27
Opakované podání léciv
28
Vztah mezi dávkou a úcinkem
 • Dávka
 • ?
 • Koncentrace v séru
 • ?
 • Koncentrace v míste úcinku
 • ?
 • Úcinek

29
Alfentanil vztah koncentrace úcinek
30
Terapeutické monitorování hladin léciv
(TDM)-definice
 • Konziliární cinnost s cílem optimalizovat další
  dávkování léciva
 • Podklady
 • Zmerená koncentrace léciva
 • Zvážení klinického stavu pacienta
 • Posouzení FK léciva a soucasne podávaných léciv

31
Terapeutické monitorování hladin léciv (TDM)
 • Optimalizace dávkování
 • Vyloucení non-compliance
 • Diagnostické testy (metabolické fenotypy)

32
Kdy se TDM provádí
 • Optimalizace terapie
 • Vyloucení nebo prevence toxicity
 • Sledování farmakokinetických interakcí
 • Vyloucení non-compliance
 • Stanovení metabolického fenotypu

33
Racionální TDM
 • Špatne hodnotitelný úcinek léciva
 • Definovaný vztah koncentrace-úcinek
 • Úzké terapeutické okno
 • Závažná toxicita
 • Variabilní farmakokinetika léciva v populaci

34
Predpoklady TDM
 • Definované kriterium optimalizace terapie
 • Vhodná analytická metoda
 • Prístrojové a personální kapacity
 • Farmakokinetický software
 • Rychle dostupný výsledek

35
Co a jak odebrat?
 • Podle typu léciva a analytické metode
 • Odber vzorku krve
 • 1. Pred podáním další dávky (cmin)
 • 2. Po skoncení distribuce léciva (napr. 2hod. po
  zacátku infuze)
 • 3. Zapsání nezbytných údaju

36
Nezbytné údaje pro predikci dávkování
 • Nemocný
 • Výška, váha
 • Dg., klinický stav, exkrecní fce
 • Event. další (ATB-puvodce infekce, MIC..)
 • Lék
 • Název, dávka, dávkový interval, aplikacní cesta,
  soucasne podávané léky
 • Cas odberu biologického vzorku
 • Duvod TDM

37
Nejcastejší problémy pri TDM
 • Technicky špatný odber krve
 • (odber behem probíhající distribuce léciva,
  hemolýza, nepropláchnutá kanyla)
 • Interakce s jinými lécivy
 • Administrativní chyby

38
Príciny selhání terapie
 • Nízké dávkování
 • Lékové interakce
 • Snížená absorpce
 • Rychlá eliminace
 • Non-compliance
About PowerShow.com