Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 655a89-MzJjMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: havlicek Last modified by: havlicek Created Date: 1/10/2007 3:23:44 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 29 May 2020
Slides: 21
Provided by: havl1
Learn more at: http://botany.natur.cuni.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Klasifikace kvetenství
Klasické (starší) klasifikace - popisné, málo
venované vývoji a promenám - nepostihují celou
mnohotvárnost kvetenství - ostre oddelují
kvetenství od vegetativních cástí
stonku
2
Jednoduchá Hroznovitá (racemózní) akropetální
nebo centripetální rozkvétání - lata,
chocholicnatá lata (kytka), hrozen, chocholík,
klas (jiná stažená kvetenství - lichoklasy),
klásek, jehneda, palice, okolík, hlávka
(strboul), úbor Vrcholicnatá (cymózní)
bazipetální nebo centrifugální rozkvétání -
mnohoramenný vrcholík (pleiocházium),
chocholicnatý vrcholík - dvouramenný vrcholík
(jednoduché), vidlan (dicházium), složené
dicházium - klubko (glomerulus), svazecek
(fasciculus),
lichopreslen (verticillastrum) -
jednoramenný vrcholík (sympodium) srpek,
vejírek, vijan, šroubel Složená - homotaktická -
heterotaktická
3
W. Troll, F. Weberling - vychází
z charakteru vetvení stonku a usporádání kvetu na
vetvích (prítomnost
terminálního kvetu) - sleduje celou
kvetoucí cást rostliny
- otevrené inflorescence (polytelní
synflorescence) - uzavrené inflorescence
(monotelní synflorescence)
jednoduchá, složená kvetenství (inflorescence)
neklasifikuje kvetenství na hroznovitá a
vrcholicnatá, rozlišuje jen hroznovité
(monopodiální) a vrcholicnatné (sympodiální) vetve
ní v kvetenství
vrcholicnate vetvené kvetenství jen cymoid,
haplocymoid a dílcí kvetenství v thyrsus s. lat.
4
frondózní, (frondo-brakteózní), brakteózní, nahá
disperzní, dekusovaná
5
Metatopie
rekaulescene
konkaulescence
anafýza
proliferace
6
Jednoduchá kvetenství (monopodiálne vetvená
otevrená) - hrozen (botrys, racemus) - klas
(spica), palice (spadix) - okolík (umbella,
sciadium) - hlávka (capitulum), úbor (anthodium)
redukcí laty nebo thyrsoidu ? odvozená uzavrená
kvetenství
(botryoid,
stachyoid, sciadioid)
7
Složená kvetenství (monopodiální charakter
vetvení celého kvetenství) polytelní homotetické
nebo heterotetické
složený hrozen, klas, okolík
homotetické (dibotryum, tribotryum)
heterotetické
8
dibotryum
tribotryum
dibotryum
složený okolík
lata
homotetické dibotryum
dithyrsoid
heterotetické dibotryum
9
Lata (panicula) monopodiální vetvení, monotelní
dispersní, dekusovaná
monády, diády, triádi, pleionády (speciální laty)
? chochlolicnatá lata (corymbus), kružel (anthela)
10
? botryoid (botryoidní lata, uzavrený hrozen) ?
stachyoid (uzavrený klas) ? sciadioid (uzavrený
okolík) ? uniflorie
Papaver caucasicum
P. rhoeas
P. heldreichii
P. spicatum
P. strictum
11
Thyrsus s. lat. hlavní stonek monopodiálne
vetvený, dílcí (parciální) kvetenství sympodiálne
vetvená, vždy uzavrená dispersní, dekusovaný
parakládia, postranní kvetenství, speciální
thyrsy (thyrsoidy) homokladický, heterokladický
thyrsus
- thyrsus s. str. polytelní (bez terminálního
kvetu na hlavním stonku) ? lichopreslen
(verticillastrum) pelorické kvety (atavismus)
podporuje hypotézu o puvodnosti monotelních
kveten - thyrsoid monotelní (s terminálními
kvety na hlavním stonku i
postranních vetvích)
bazitonický homokladický
dekusovaný izitonický homokladický thyrsus
I. thyrsoid dekusovaný
II. thyrsus dispersní
12
Thyrsoid, monotelní
heterokladický (Dianthus deltoides)
dekusovaný izotonický homokladický (Viscaria)
dekusovaný bazitonický homokladický
heterokladický dekusovaný (Silene nutans),
dichazia, thyrsoidy
13
dílcí kvetenství - dicházium (vidlan) -
monocházium vijan (cincinnus), šroubel
(bostryx), vejírek (rhipidium), srpek
(drepanium)
srpek
vejírek
dicházium
vijan
šroubel
vijan - srpek
šroubel - vejírek
vijan
vejírek
šroubel
vejírek
srpek
vijan
šroubel
vejírek
srpek
srpek
vejírek
vijan
14
Nonnea- haplocymoid (terminální monocházium)
Pulmonaria
Symphytum officinale, konkaulescence
? cymoid (diplocymoid, terminální
dicházium) ? haplocymoid (terminální
mnocházium) ? uniflorie
Moehringia muscosa - diplocymoid ? uniflorie
15
Hypericum perforatum
Silene dichotoma diplocymoid
haplocymoid (šroubel)
diplocymoid
Dianthus carthusianorum fasciculus (svazecek)
16
Synflorescence - celá kvetoucí oblast rostliny
hlavní kvetenství parakládia postranní kvetenství
- koflorescence dílcí (parciální) kvetenství -
zóna vetvení (Bereichungszone) -
Hemmungszone - inovacní (obnovovací) zóna
(Innovationszone) kvetenství na bazálních
(ružicových) vetvích - polytelní pod hlavním
kvetenstvím Gruntinternodium- hlavní
internodium - monotelní pod terminálním kvetem
koncové internodium
17
(No Transcript)
18
Polytelní - racemózní (Fabaceae)
- thyrsidní (Lamiaceae) (Scrophulariaceae -
racemózní i thyrsidní) Monotelní - panikuloidní,
botryoidní (Papaveraceae, Oleaceae, Primulacea) -
thyrsoidní (Caryophyllacae, Crassulaceae,
Saxifragaceae, Droseraceae,
Hypericaceae, Malacae, Spiraeaceae,
Rutacae, Vitaceae, Asclepiadaceae,
Rubiaceae, Campanulaceae,
Boraginaceae) (Ranunculaceae, Gentianaceae,
Apocynaceae - panikuloidní i thyrsoidní)
19
Puvodnejší terminálníh kvet nebo kvetenství ??? -
Parkin (1914) jeden terminální kvet na dlouhé
olistené vetvi (Magnoliaceae,
Calycanthaceae, Ranunculaceae, Paeoniaceae) ?
kvetenství ? kondenzace (nahlucování kvetu,
zmenšování listenu....)
?
proliferace (u drevin)
20
Puvodnejších a odvozenejších typy kvetenství
puvodnejší - monotelní, panikuloidní
redukcí kvetenství až druhotná uniflorie
napr. Papaver, Caryophyllacae, Tulipa, Crocus
About PowerShow.com