Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 64a3f3-OWZjYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

Funkcie renia a pr denia anal za ocenen ch vzdialenost Preh ad n zorov na lenenie anal z Analytick n stroje a postupy Dotazy na datab zu ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 27 November 2019
Slides: 42
Provided by: J745
Learn more at: http://www.tuzvo.sk
Category:
Tags: bez | idrisi | nadpisu

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
(No Transcript)
2
Vstup údajov do GIS Reštrukturalizácia
(manipulácia) údajov v GIS Analýzy v prostredí
GIS Spracovanie obrazov z DPZ Tvorba výstupov
3
Vstup údajov do GIS Reštrukturalizácia
(manipulácia) údajov v GIS Analýzy v prostredí
GIS Spracovanie obrazov z DPZ Tvorba výstupov
4
Analýza údajov Skúmanie princípov podstaty
javov Spracovanie údajov Nejednotnost v clenení
cinností Nejednotnost v obsahu Vplyv producentov
SW špecifické prístupy Prevaha lokalizacnej
zložky Prevaha atribútovaj zložky Pre GIS typické
kombinované analýzy SW špecificky zamerané na
GIS analýzy Kombinácie s CAD systémami,
systémami na spracovanie obrazov (najmä DPZ), pre
analýzu modelov terénu Typické GIS (geografické)
analýzy Závislost od reprezentácie, univerzalita
5
GIS software - štruktúra a spôsoby používania
Rozdelenie analytických funkcií GIS - analýzy
štatistické, - analýzy modelu terénu, - meracie a
interpolacné funkcie, - geografické analýzy -
dotazovanie databázy, - logické prekrytie, -
mapová algebra, - vzdialenostné analýzy, -
analýzy sietí, - analýza obrazov (najmä z DPZ), -
analýza zmien, - podpora rozhodovania.
Príkazový riadok
Systém ponúk
Makrá a programy
6
GIS software komplexnost a vertikálne clenenie
ARC/INFO
Náklady
ArcView
MapObjects
ArcExplorer
Pocet užívatelov
GEO server
Map server
7
GIS software komplexnost a vertikálne clenenie
Produkt Typ úloh
Pocet užívatelov rádove
Tvorba a správa geografickej databázy
Nástroje na Modelovanie Analýzu Mapovanie D
istribúciu
MGE FRAMME GeoMedia FieldView
10 - ky
100 - ky
Analýza a syntéza údajov
Vyhladávanie a vizualizácia
1000 - ky
8
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
9
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
10
Aronoff, 1989
11
Database Query Analyst Mathematical
Operators Grid Analyst Distance
Operators Network Analyst Context
Operators Terrain Modeler Surface
Analysis Change Time Series Decision
Support Image Processing Imager
12
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
13
Analytický nástroj Modul, príkaz systému Po
zadaní príslušných parametrov zabezpecí
vykonanie konkrétnej cinnosti, funkcie Analyti
cký postup Logický sled, radenie použitia
nástrojov za úcelom dosiahnutia
výsledku Nejednotné triedenie jeden z prístupov
zohladnuje odvodenie novej informácie alebo
údajov v postupe
14
Komplexnost postupov a odvodzovanie nových
informácií - povaha celkového ciela aplikácie
Modelovanie a simulácia procesov
Odvodzovacie mapovanie
Dotazy na databázu
15
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
16
 • Otázka na databázu
 • (Skúmanie obsahu datábázy)
 • Obecná formulácia dotazovacej operácie
 • Špecifikácia údajov ktorých sa týka
 • Formulácia podmienky (podmienok)
 • Inštrukcia, co sa má s údajmi splnajúcimi
 • podmienku vykonat
 • Vyber z údajov typu T tie, ktoré vyhovujú
  podmienke
 • P a vykonaj na nich operáciu O
 • Priestorová otázka versus Atribútová otázka
 • Logická dualita v jednote geografickej informácie!

17
Priestorová otázka (variabilita vo formulácii,
reprezentácii, spôsobe zodpovedania)
18
Atribútová otázka (variabilita vo formulácii,
reprezentácii, spôsobe zodpovedania) Kde je
objekt O? Kde je objekt s atribútovou vlastnostou
A? Kde sú objekty s kombináciou atribútov? Kde
sú bunky s hodnotou H? Kde sú bunkou s hodnotami
atribútov od do? Booleovské, pravdivostné
rastre
19
Overlay princíp operácie
Priestorová a atribútová kombinácia
vstupných informacných vrstiev vo výstupnej
vrstve
20
Polygón v polygóne
Línia v polygóne
Bod v polygóne
21
Overlay na rastrovej reprezentácii Vykonáva sa
cez Booleovské rastre a mapovú algebru
Odpoved na prvú atribútovú otázku
Odpoved na druhú atribútovú otázku
Priestrová kombinácia odpovedí na
obidve atribútové otázky
Jednoduchší variant vopred definujeme atribúty
hladaného priestoru (použitie modulu Overlay v
Idrisi)
22
Overlay na rastrovej reprezentácii Vykonáva sa
cez krížovú klasifikáciu rastrov
Odpoved na prvú atribútovú otázku
Odpoved na druhú atribútovú otázku
Existujúce kombinácie odpovedí na
obidve atribútové otázky
Zložitejší variant hladáme priestorové a
atribútové kombinácie rastrov (použitie modulu
Crosstab v Idrisi)
23
Retazenie overlay preosievacie mapovanie
24
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
25
 • Jazyk mapovej algebry
 • (Dana Tomlin, 1990)
 • Operátory a funkcie (aritmetické, Booleovské,
  relacné)
 • Objekty (jednotlivé bunky, zóny, celé rastre)
 • Spôsob implementácie (príkazový riadok, GIU,
  makro)
 • Rozdelenie operácii podla poctu spracovávaných
  vrstiev
 • jedna, dve
 • Rozdelenie operácii podla poctu spracovávaných
  buniek
 • lokálne, fokálne, zonálne, globálne
 • Príbuznost s digitálnym spracovaním obrazov

26
Lokálne operácie matematické,
trigonometrické, štatistické, reklasifikacné na 1
alebo 2 vrstvách
27
Fokálne operácie štatistické a lokálneho
prúdenia na 1 vrstve
28
Zonálne operácie geometrické a štatistické na 1
alebo 2 vrstvách
29
Globálne operácie analýza ocenených
vzdialeností na 2 vrstvách
30
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
31
Chápanie pojmu vzdialenost súvisí so spôsobom
definovania polohy a použitou reprezentáciou Najc
astejšie Euklidiánska metrika vzdialenost ako
funkcia polohy d (s,t) gt 0, ak d (s,t) 0
potom s t d (s,t) d (t,s) d (s,t) lt d
(s,k) d (k,t)
Špecifická metrika rastrového priestoru - hrán
rastra taxi cab metrika - hrán a
uhlopriecok - Euklidiánska


32
Vzdialenostné zóny - buffering
33
Trojuholník
Thiessenov polygón
Nepravidelná trojuholníková siet Trianguled
Irregular Network - TIN
34
Funkcie šírenia a prúdenia analýza ocenených
vzdialeností
35
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
36
Aplikácie na základe teórie grafov a
operacného výskumu Siet je systém uzlov s
definovanými prepojeniami Orientácia prepojení,
bez orientácie Uzly môžu fungovat ako miesta
zdrojov a/alebo požiadaviek Typické
úlohy Modelovanie zataženia Výber optimálnej
trasy Alokácia Lokalizácia obslužných centier
37
Modelovanie zataženia siete na príklade vodného
toku
V smere prúdenia
Proti smeru prúdenia
38
Hladanie optimálnej trasy
39
Lokalizácia obslužných centier
40
Prehlad názorov na clenenie analýz Analytické
nástroje a postupy Dotazy na databázu Mapová
algebra Analýza vzdialeností Analýza
sietí Analýza modelov terénu
41
(No Transcript)
About PowerShow.com