Diapositiva 1 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Diapositiva 1 PowerPoint presentation | free to download - id: 625cba-MTljZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Diapositiva 1

Description:

Title: Diapositiva 1 Author: Gianni Last modified by: dx.minh Created Date: 6/2/2009 5:27:08 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:45
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 28 May 2020
Slides: 85
Provided by: Gia684
Category:
Tags: diapositiva | soat

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Diapositiva 1


1
(No Transcript)
2
N?i dung trình bày
Xu hu?ng toàn c?u v? ngu?n nhân l?c - Nh?ng
th?c ti?n c?nh tranh m?i - Phuong cách xây d?ng
m?t chi?n lu?c hi?u qu? d? thúc d?y s? thay d?i
và g?t hái thành công - Tu duy l?i v? t? ch?c
du?i góc d? ngu?n nhân l?c - Phát tri?n ngu?n
nhân l?c ? bình di?n t? ch?c và bình di?n qu?c
gia, bao g?m nhân tài, van hóa và lãnh d?o -
Chi?n lu?c nhân s? qu?c gia - các vi?n c?nh
trong ng?n h?n và dài h?n Tu duy m?i nh?t v? nhân
tài - 4 c?p d? v? nhân tài và ý nghia c?a t?ng
c?p d? - Phuong cách áp d?ng công th?c cho nhân
tài - Ba y?u t? khi?n tài nang phát tri?n t?t
hon Tu duy m?i nh?t v? van hóa và nang l?c t?
ch?c - Làm th? nào d? xác d?nh t? ch?c nhu là
m?t t?p h?p các nang l?c? - Làm th? nào d? lãnh
d?o có th? phân tích nang l?c t? ch?c và c?i
thi?n van hóa công ty? - Nh?ng nang l?c c?t lõi
nào c?n thi?t cho thành công c?a t? ch?c? Tu duy
m?i nh?t v? lãnh d?o - Nhà lãnh d?o (leaders)
khác v?i kh? nang lãnh d?o (leadership) nhu th?
nào? - Nguyên t?c và cách th?c giúp các nhà lãnh
d?o tri?n khai nh?ng giá tr? c?t lõi - Làm th?
nào d? t?o s? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
và phát tri?n m?i tuong quan gi?a kh? nang dáp
?ng v?i k? v?ng c?a khách hàng.
3
Nh?ng th?c ti?n kinh doanh m?i Các xu hu?ng
trong ngành hay trong qu?c gia
Phân lo?i STEPED Các câu h?i c?n d?t ra Các câu h?i c?n d?t ra
Social (Xã h?i) Có nh?ng m?u hình s?c kh?e nào (v? th? ch?t, c?m xúc)? Có nh?ng ki?u m?u gia dình nào (k?t hôn, d?c thân, ly hôn, s? con trong gia dình)? Các xu hu?ng (truy?n th?ng, ho?t d?ng) tôn giáo là gì? S? hòa tr?n và d?ch chuy?n dân s? gi?a thành th?/nông thôn dang nhu th? nào? Xu hu?ng và k? v?ng c?a ngu?i tiêu dùng hi?n nay ra sao? L?i s?ng c?a h? là gì (trong các ngày làm vi?c, các ngày cu?i tu?n, các s? thích)? Phuong ti?n giao thông c?a h? là gì? Có nh?ng v?n d? xã h?i nào (ma túy, t?i ph?m)? Ai là ngu?i hùng hay nh?ng ngu?i n?i ti?ng trong qu?c gia này (trong quá kh? và hi?n t?i)?
Technical (K? thu?t) Các co ch? ho?t d?ng truy?n thông c?a h? là gì (phuong ti?n truy?n thông, truy?n hình) và chúng d?c l?p nhu th? nào? M?c d? phát tri?n v? m?t công ngh? trong lãnh th? nhu th? nào (vi?c s? d?ng m?ng Internet và máy tính)? Vi?c s? d?ng phuong ti?n truy?n thông xã h?i và công ngh? khác ra sao (ví d? Ði?n toán dám mây)? Các co ch? ho?t d?ng truy?n thông c?a h? là gì (phuong ti?n truy?n thông, truy?n hình) và chúng d?c l?p nhu th? nào? M?c d? phát tri?n v? m?t công ngh? trong lãnh th? nhu th? nào (vi?c s? d?ng m?ng Internet và máy tính)? Vi?c s? d?ng phuong ti?n truy?n thông xã h?i và công ngh? khác ra sao (ví d? Ði?n toán dám mây)?
Economic (Kinh t?) GDP c?a h? là bao nhiêu? So v?i các qu?c gia khác thì nhu th? nào? Chu kì kinh t? c?a h? dang ? giai do?n nào (suy thoái hay tang tru?ng)? T? l? th?t nghi?p là bao nhiêu? Nh?ng ngành công nghi?p nào là mui nh?n? Nh?ng công ty nào dang d?n d?u? Kho?ng cách giàu-nghèo nhu th? nào (qui mô c?a t?ng l?p trung luu)?
Political (Chính tr?) L?ch s? chính tr? c?a h? là gì? M?c d? bình ?n chính tr? ? dó nhu th? nào? Có bao nhiêu lu?t l? d?i v?i doanh nghi?p tu nhân t?n t?i? (vai trò c?a chính ph? trong ngành là gì?) Chính ph? c?a h? c?i m? (hay ki?m soát) nhu th? nào? Truy?n th?ng chính tr? c?a h? là gì (th? ch? dân ch?, ch? nghia xã h?i, ngh? vi?n, quân ch? hay gia dình?) Nh?ng v?n d? th?i s? v? chính tr? nào dang t?n t?i? M?i quan h? gi?a quân d?i và chính ph? nhu th? nào? M?c d? tham nhung ? dó nhu th? nào d?i v?i vi?c ra quy?t d?nh?
Environmental (Môi tru?ng) Các v?n d? nào v? môi tru?ng mà m?i ngu?i dang lo l?ng? H? dang làm gì d? xây d?ng trách nhi?m xã h?i? Các v?n d? nào v? môi tru?ng mà m?i ngu?i dang lo l?ng? H? dang làm gì d? xây d?ng trách nhi?m xã h?i?
Demographic (Nhân kh?u h?c) Ð? tu?i trung bình là bao nhiêu? T? l? sinh là bao nhiêu? Trình d? giáo d?c nhu th? nào? (khu v?c công so v?i khu v?c tu nhân) M?c thu nh?p bao nhiêu? (kho?ng cách thu nh?p)
4
Nh?ng th?c ti?n kinh doanh m?i Nh?ng th? tru?ng
m?i n?i
 • 11 qu?c gia m?i n?i k? ti?p (theo sau các nu?c
  BRIC)
 • Th? Nhi K?
 • Vi?t Nam
 • Philippines
 • Indonesia
 • Nigeria
 • Iran
 • Hàn Qu?c
 • Pakistan
 • Bangladesh
 • Mexico
 • Ai C?p

5
Nh?ng th?c ti?n kinh doanh m?i ?ng d?ng cho
Vi?t Nam
Phân lo?i STEPED Các xu hu?ng Ý nghia
Social (Xã h?i)
Technical (K? thu?t)
Economic (Kinh t?)
Political (Chính tr?)
Environmental (Môi tru?ng)
Demographic (Nhân kh?u h?c)
6
Tính c?nh tranhkhông ph?i là chi?n lu?c
 • L?i th? c?nh tranh
 • L?i th? c?nh tranh là
 • S? duy nh?t là cái chúng ta làm mà d?i th? c?a
  chúng ta không th? d? dàng sao chép
 • Giá tr? là cái chúng ta làm ra du?c khách hàng
  xem tr?ng (và chi tr? cho nó)

7
Tính c?nh tranh không ph?i là chi?n lu?c các
ngu?n t?o ra tính c?nh tranh
Chi?n lu?c (s?n ph?m/ d?ch v?)
Tài chính (chi phí/v?n d?u tu)
Con ngu?i và nhân tài trong t? ch?c
Công ngh? (h? th?ng/ qui trình)
8
Các y?u t? kinh t? Ý nghia d?i v?i Vi?t Nam
M?c d? tang tru?ng kinh t? Thách th?c then ch?t Xu?t kh?u
5 Tri th?c Xác d?nh và t?o dòn b?y cho các tri th?c c?t lõi Các ý tu?ng, ch?ng h?n nhu v? kh? nang lãnh d?o ho?c tri th?c
4 D?ch v? Tr? thành trung tâm d?ch v? (ví d? d?ch v? tài chính, cham sóc s?c kh?e, du l?ch) Trung tâm d?ch v? c?a m?t ngành
3 S?n xu?t Xây d?ng kh? nang l?p ráp hay s?n xu?t Nang l?c l?p ráp hay s?n xu?t
2 Ngu?n tài nguyên thiên nhiên Khai thác tài nguyên thiên nhiên t? lòng d?t Ngu?n tài nguyên thiên nhiên
1 Nông nghi?p Tr?ng luong th?c d? nuôi s?ng con ngu?i Các s?n ph?m nông nghi?p
9
Các cách ti?p c?n c?a Phuong Tâyso v?i Phuong
Ðông
  Phuong Tây Phuong Ðông
Th?i gian Ng?n h?n hu?ng d?n phuong th?c Dài h?n hu?ng d?n tuong lai
Chi?n lu?c Lãnh d?o nh?m phân ph?i ngu?n l?c trong hi?n t?i Lãnh d?o nh?m d?nh v? công ty trong tuong lai
Tri?t lý qu?n tr? Qu?n tr? b?ng m?c tiêu Qu?n tr? b?ng tu duy c?ng d?ng
Ra quy?t d?nh Ra quy?t d?nh nhanh, bán hàng hay th?c thi ch?m hon Ra quy?t d?nh ch?m, th?c thi nhanh hon
Tính ch?u trách nhi?m Mang tính cá nhân hóa và t?p trung vào cái tôi Mang tính c?ng d?ng và t?p trung vào chúng ta
Làm vi?c Tu duy du?ng th?ng và t?p trung vào nhi?m v? tru?c m?t Tu duy du?ng tròn và t?p trung vào hoàn c?nh c?a công vi?c
Ð?nh hu?ng ngh? nghi?p Theo hu?ng t?ng th? Theo hu?ng chuyên môn
Luong thu?ng Kho?ng cách luong cao gi?a chuyên viên c?p cao và nhân viên c?p th?p hon Vi?c tr? luong thu?ng d?a vào nang l?c Kho?ng cách luong th?p gi?a chuyên viên c?p cao và nhân viên c?p th?p hon Vi?c tr? luong thu?ng d?a vào v? trí và ch?c v?
Tri?t lý lãnh d?o Cùng tham gia, di tru?c m?i ngu?i Lãnh d?o là ph?i làm guong cho t?p th?. Ð?ng bao gi? yêu c?u ngu?i khác làm nh?ng gì mà chính b?n không mu?n làm" - Xenophon Không cùng tham gia, di sau m?i ngu?i Ð? hu?ng d?n ngu?i khác, ngu?i lãnh d?o ph?i d?ng sau h?. Ð? khi anh ta d?n d?t h?, h? không c?m th?y b? t?n thuong.
Các tru?ng phái tri?t h?c Thiên Chúa giáo Ph?t giáo, Ð?o Kh?ng, ?n Ð? giáo, Yoga h?p nh?t, Ð?o H?i, Ð?o Lão, Thi?n
10
Các truy?n th?ng phuong Tâyso v?i phuong Ðông
Truy?n th?ngphuong Tây Truy?n th?ngphuong Ðông
Ni?m tinlãnh d?o Tìm ki?m nh?m d?t du?c tr?ng thái lý tu?ng cu?i cùng (eîdos and télos) Tìm ki?m nh?m cân b?ng các y?u t? d?i l?p nhau (cân b?ng âm duong)
M?c tiêu lãnh d?o Thi?t l?p và theo du?i nh?ng m?c tiêu tham v?ng qu?n lý k?t qu? T?o ra nh?ng di?u ki?n d? d?n d?n thành công qu?n lý qui trình
Logiclãnh d?o Logic ?ng d?ng xác l?p m?c tiêu và l?a ch?n nh?ng phuong ti?n h?p lý d? d?t du?c k?t qu? mong mu?n Logic khai thác dùng m?t ngu?i vào m?t v? trí nào dó nh?m khai thác nh?ng co h?i khi chúng xu?t hi?n
Thiên hu?ng lãnh d?o Thiên v? hành d?ng n?m b?t ngay các ý tu?ng Thiên v? s? kiên nh?n ch? s? ki?n x?y d?n
11
Tính c?nh tranh Chi?n lu?c t? ch?c
12
N?i dung trình bày
Xu hu?ng toàn c?u v? ngu?n nhân l?c - Nh?ng
th?c ti?n c?nh tranh m?i - Phuong cách xây d?ng
m?t chi?n lu?c hi?u qu? d? thúc d?y s? thay d?i
và g?t hái thành công - Tu duy l?i v? t? ch?c
du?i góc d? ngu?n nhân l?c - Phát tri?n ngu?n
nhân l?c ? bình di?n t? ch?c và bình di?n qu?c
gia, bao g?m nhân tài, van hóa và lãnh d?o -
Chi?n lu?c nhân s? qu?c gia - các vi?n c?nh
trong ng?n h?n và dài h?n Tu duy m?i nh?t v? nhân
tài - 4 c?p d? v? nhân tài và ý nghia c?a t?ng
c?p d? - Phuong cách áp d?ng công th?c cho nhân
tài - Ba y?u t? khi?n tài nang phát tri?n t?t
hon Tu duy m?i nh?t v? van hóa và nang l?c t?
ch?c - Làm th? nào d? xác d?nh t? ch?c nhu là
m?t t?p h?p các nang l?c? - Làm th? nào d? lãnh
d?o có th? phân tích nang l?c t? ch?c và c?i
thi?n van hóa công ty? - Nh?ng nang l?c c?t lõi
nào c?n thi?t cho thành công c?a t? ch?c? Tu duy
m?i nh?t v? lãnh d?o - Nhà lãnh d?o (leaders)
khác v?i kh? nang lãnh d?o (leadership) nhu th?
nào? - Nguyên t?c và cách th?c giúp các nhà lãnh
d?o tri?n khai nh?ng giá tr? c?t lõi - Làm th?
nào d? t?o s? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
và phát tri?n m?i tuong quan gi?a kh? nang dáp
?ng v?i k? v?ng c?a khách hàng.
13
T?ng quan tuong lai c?a t? ch?c
Nhà lãnh d?o Kh? nang lãnh d?o
Tài nang L?c lu?ng lao d?ng Con ngu?i
Cao
Nang l?c cá nhân
Van hóa Môi tru?ng làm vi?c Qui trình
Cao
Nang l?c t? ch?c
14
Tài nang có nghia là gì?
Các nhà di?u hành c?p giám d?c (C-suite) S? k?
th?a, S? di?u ch?nh, tinh th?n d?ng d?i
Công th?c lãnh d?o Vi?n lãnh d?o
Nhóm có ti?m nang cao 10-15 s? ngu?i 10-15
th?i gian K? ho?ch phát tri?n cá nhân
Toàn b? nhân viên CCC
15
V?n d? k? nhi?m CEO
 • Các câu h?i mà Ban qu?n tr? công ty, các nhà lãnh
  d?o, và giám d?c Nhân s? nên d?t ra v? v?n d? k?
  nhi?m CEO
 • B?n có d?u tu d?y d? th?i gian cho k? ho?ch k?
  nhi?m CEO không?
 • B?n có dua ra d?nh nghia nào v? nh?ng yêu c?u
  tuong lai dành cho m?t v? CEO m?i hay không?
 • B?n có dánh giá thu?ng xuyên v? v? CEO hi?n t?i
  và nh?ng ?ng viên cho v? trí CEO tuong lai hay
  không?
 • B?n có d?u tu vào vi?c phát tri?n v? CEO hi?n t?i
  c?a mình và nh?ng ?ng viên cho tuong lai hay
  không?
 • B?n có khuy?n khích qui trình qu?n lý tài nang
  thu?ng xuyên hay không?
 • B?n có qu?n lý vi?c chuy?n giao CEO không?

16
Vi?n lãnh d?o
 • Các câu h?i chu?n b? cho vi?n lãnh d?o
 • Chúng ta có tru?ng h?p di?n hình nào v? kh? nang
  lãnh d?o trong kinh doanh không?
 • Chúng ta có quan di?m rõ ràng v? nh?ng gì làm nên
  m?t nhà lãnh d?o hi?u qu? không?
 • Chúng ta có dánh giá thu?ng xuyên cá nhân các nhà
  lãnh d?o và toàn b? kh? nang lãnh d?o không?
 • Chúng ta có m?t qui trình chính th?c và bài b?n
  dành cho vi?c phát tri?n kh? nang lãnh d?o không?
 • Kinh nghi?m ?ng x? chung
 • Các kinh nghi?m phát tri?n du?c c? th? hóa
 • Các kinh nghi?m d?c dáo t? bên ngoài
 • Chúng ta có m?i dúng ngu?i (cá nhân hay nhóm)
  tham gia hay không?
 • Chúng ta có t?p trung vào y?u t? b?n v?ng trong
  kh? nang lãnh d?o không?
 • Chúng ta có do lu?ng ch?t lu?ng c?a vi?c d?u tu
  vào kh? nang lãnh d?o và các k?t qu? không?

17
Nh?ng nhân s? có ti?m nang l?n
 • Nh?ng câu h?i giúp phát tri?n nh?ng nhân s? có
  ti?m nang l?n
 • Chúng ta có m?t phuong th?c toàn di?n nào d?
  quy?t d?nh ai là ngu?i có ti?m nang l?n hay
  không?
 • Tham v?ng
 • Kh? nang
 • S? nh?y bén
 • Thành tích
 • Chúng ta có du?c t? l? chính xác s? ngu?i có ti?m
  nang l?n hay không?
 • Chúng ta có các ho?t d?ng phát tri?n du?c thi?t
  k? riêng dành cho nh?ng ngu?i có ti?m nang l?n
  không?
 • Ðào t?o
 • Kinh nghi?m công vi?c
 • Hu?n luy?n/ Hu?ng d?n
 • Tr?i nghi?m s?ng

18
T?ng quan Công th?c tài nang
Tài nang
NANG L?C
CAM K?T
C?NG HI?N
19
T?ng quan Công th?c tài nang
Tài nang Hi?u su?t
NANG L?C
CAM K?T
C?NG HI?N
 • Ð?t ra h? giá tr? nhân viên
 • Tôi nh?n du?c gì?
 • Tôi cho di nh?ng gì?

T?i sao m?t công vi?c ý nghia l?i quan
tr?ng M?t t? ch?c viên mãn là gì Công vi?c
nghia du?c tao ra nhu th? nào (7 dòn b?y)
 • Ðúng ngu?i, dúng noi, dúng th?i di?m, dúng k?
  nang
 • Ð?t tiêu chu?n
 • Ðánh giá
 • Ð?u tu
 • H?p nh?t

20
Qu?n lý nhân tài Nang l?c
 • Nh?ng thách th?c Nh?ng ph?n h?i
 • Mang tính khái quát Mang tính chi?n lu?c
 • Quá kh? Tuong lai
 • Nhân s? B? ph?n
 • T? ch?c Ðon v? kinh doanh
 • T?p trung vào c?u trúc T?p trung vào vi?c ?ng
  d?ng
 • Nghiêm ng?t v? th?i gian Linh ho?t v? th?i gian
 • Ph?c t?p Ðon gi?n hóa

21
Qu?n lý nhân tài Ð?nh nghia nang l?c
Lo?i nang l?c Hi?n t?i Chúng ta gi?i v? cái gì Thách th?c Chi?n lu?c Khách hàng Tuong lai Chúng ta s? c?n gì
K? thu?t 1 Chúng ta gi?i gì v? m?t k? thu?t? 3 Thách th?c c?a chúng ta phía tru?c là gì? Chi?n lu?c ?ng phó v?i nh?ng thách th?c ?y là gì? Khách hàng m?c tiêu c?a chúng ta là ai và h? mu?n gì? 4 V?i nh?ng thách th?c và chi?n lu?c dó, chúng ta ph?i c?i thi?n gì v? m?t k? thu?t?
Xã h?i 2 Chúng ta gi?i gì v? m?t xã h?i? 3 Thách th?c c?a chúng ta phía tru?c là gì? Chi?n lu?c ?ng phó v?i nh?ng thách th?c ?y là gì? Khách hàng m?c tiêu c?a chúng ta là ai và h? mu?n gì? 5 V?i nh?ng thách th?c và chi?n lu?c dó, chúng ta ph?i c?i thi?n gì v? m?t xã h?i?
22
Qu?n lý nhân tài Ðánh giá nang l?c
Ðo lu?ng tài nang hi?u qu? (2 2) Hành vi K?t
qu? Bài ki?m tra tâm lý Ph?ng v?n nh?ng s? ki?n
th? hi?n hành vi Hu?n luy?n Ðánh giá 360s,
720s Ph?ng v?n tình tr?ng công vi?c (Stay
Interviews)
23
Ðánh giá nhân s? ch? ch?t Hi?u qu? công vi?c x
Ti?m nang
K?t qu? di?n hình
0-5
Ðu?c thang ti?n Có th? thang ti?n và c?n phát
tri?n thêm Thành th?o công vi?c Ít ti?m
nang C?n thay d?i t?c th?i
Thang ti?nTi?m nang cao Hi?u qu? cao
15-20
Thu?ng xuyên
45-55
Có th? thang ti?n và c?n phát tri?n - Ti?m
nang và Hi?u qu?
Ðã d?t du?c s? thành th?o - Có ti?m nang Và hi?u
qu?
15-20
Ti?m nang tuong lai (nh?ng bi?u hi?n nang l?c
c?n thi?t ? c?p d? cao hon k? ti?p)
Th?nh tho?ng
0-5
Ít ti?m nang - Không hi?u qu?
C?n thay d?i t?c th?i
Hi?m khi
Không d?t du?c k? v?ng
Ð?t du?c k? v?ng
Vu?t xa k? v?ng
Ð?c bi?t xu?t s?c
Hi?u qu? công vi?c trong quá kh? (bao g?m các
thành t?u, m?c tiêu, và nh?ng th? hi?n v? nang
l?c ? vai trò hi?n t?i)
24
Qu?n lý nhân tài Ð?u tu nang l?c
Chi?n lu?c Ð?nh nghia
Buy (Mua) T?o ra nh?ng nhân tài m?i thông qua vi?c tuy?n d?ng nh?ng cá nhân t? bên ngoài hay t? các b? ph?n khác trong t? ch?c.
Build (Xây d?ng) Phát tri?n tài nang thông qua dào t?o, giáo d?c, hu? nluy?n thông qua công vi?c, luân chuy?n công vi?c, giao nhi?m v? d?c bi?t, và h?c t?p th?c t?.
Boost (Thúc d?y) Ðua nh?ng nhân s? phù h?p trong t? ch?c lên nh?ng v? trí cao hon.
Borrow (Mu?n) Làm d?i tác v?i các nhà tu v?n, d?i tác, khách hàng, nhà cung ?ng bên ngoài t? ch?c trong các ho?t d?ng nh?m chuy?n giao ki nang và ki?n th?c.
Bounce (Sa th?i) Sa th?i nh?ng cá nhân làm vi?c kém hi?u qu? ho?c không hi?u qu?.
Bind (Ràng bu?c) Gi? chân nh?ng nhân viên có ti?m nang phát tri?n cao và có tài nang.
25
T?ng quan Công th?c tài nang
Tài nang Hi?u su?t
NANG L?C
CAM K?T
C?NG HI?N
 • Ð?t ra h? giá tr? nhân viên
 • Tôi nh?n du?c gì?
 • Tôi cho di nh?ng gì?

T?i sao m?t công vi?c ý nghia l?i quan
tr?ng M?t t? ch?c viên mãn là gì Công vi?c
nghia du?c tao ra nhu th? nào (7 dòn b?y)
 • Ðúng ngu?i, dúng noi, dúng th?i di?m, dúng k?
  nang
 • Ð?t tiêu chu?n
 • Ðánh giá
 • Ð?u tu
 • H?p nh?t

26
Chi?n lu?c xây d?ng s? cam k?t c?a nhân viên
Ð?nh v? giá tr? c?a nhân viên
Cho di Nh?n
l?i (C?ng hi?n) (Ti?p
nh?n) Nang l?c VOI2C2E Cam
k?t M?c tiêu (Kh? nang
S? c?ng hi?n) Co h?i
S? khen thu?ng
S? ?nh hu?ng
C?ng d?ng
Giao ti?p
Kh? nang t? doanh
27
Ð?nh v? giá tr? c?a nhân viên
Cao
GIÁ TR? NHÂN VIÊN MANG L?I CHO T? CH?C
V?n
Th?p
NH?NG ÐI?U NHÂN VIÊN NH?N L?I T? T? CH?C
M?C TIÊU CO H?I S? KHÍCH L? ?NH HU?NG C?NG
Ð?NG GIAO TI?P KH? NANG T? DOANH
28
Các giai do?n g?n k?tc?a nhân viên v?i t? ch?c
Kh? nang làm vi?c
S?n sàng làm vi?c
Tìm th?y ý nghia trong công vi?c
29
Ti?n trình g?n k?tc?a nhân viên v?i t? ch?c
 • Nh?ng y?u t? h?nh phúc c?a Martin Seligman
 • Hài lòng c?m nh?n ni?m vui
 • Cam k?t quên mình trong ho?t d?ng nào dó
 • Th?y ý nghia g?n k?t v?i nh?ng giá tr? sâu s?c
 • Ti?n trình g?n k?t c?a nhân viên
 • Hài lòng thích công vi?c, thích làm vi?c
 • Cam k?t Làm vi?c v?i nang lu?ng tràn tr?
 • Th?y ý nghia tìm th?y m?c dích và c?m xúc trong
  công vi?c

30
Ði?u gì khi?n b?n c?m th?y có ý nghia?
31
T?i sao c?m giác ý nghia l?i quan tr?ng?Chúng ta
có th? tìm th?y ý nghia ? dâu?
Gia dình
B?n bè/ M?i quan h?
Công vi?c/ Môi tru?ng công vi?c
Nhóm xã h?i/ CLB - Tôn giáo
S? thích/ Thú tiêu khi?n
32
Con du?ng tìm ki?m ý nghia
33
Hãy nhìn nh?ng b?c tranh này th?t k?
34
B?n th?y nh?ng gì?
35
Ðây là ?n Ð? - noi mà c? th? gi?i tìm d?nd? gi?i
quy?t nh?ng v?n d? v? k? thu?t máy tính
 • Chúng ta t?p trung vào nh?ng gì dang thi?u hay
  dang có s?n?
 • Chúng ta chú ý hon d?n vi?c gi?m nh?ng y?u kém
  hay xây d?ng nh?ng th? m?nh?
 • Chúng ta d?m chìm vào nh?ng thi?u h?t hay vào
  nh?ng tri?n v?ng?

36
Ý nghia c?a m?t t? ch?c viên mãn
 • He who has a WHY to live can bear with almost any
  HOW. (M?t ngu?i tìm th?y LÝ DO d? s?ng thì s? có
  th? vu?t qua du?c m?i HOÀN C?NH)
 • Nietzsche, trích d?n b?i Viktor Frankl, Mans
  Search for Meaning

M?t ngu?i tìm du?c lý do d? làm vi?c cung s? có
th? vu?t qua du?c m?i hoàn c?nh
37
Ý nghia c?a m?t t? ch?c viên mãn
 • T? ch?c viên mãn
 • Ý nghia d?i v?i các cá nhân - cách các nhà lãnh
  d?o và nhân viên ? t?t c? các c?p c?a t? ch?c
  th?c hi?n công vi?c c?a mình d?ng th?i cung là
  cách th? hi?n nh?ng giá tr? sâu s?c nh?t c?a h?
 • Giá tr? d?i v?i các c? dông - khách hàng và c?ng
  d?ng xem s? tuong tác v?i t? ch?c nhu là cách làm
  gia tang giá tr? cho cu?c s?ng c?a h?
 • Hy v?ng d?i v?i c?ng d?ng - t? ch?c dóng góp vào
  các giá tr? chung c?a nhân lo?i

38
T?ng quan v? các y?u t?t?o thành m?t t? ch?c
viên mãn
Tâm lý tích c?c
Trách nhi?m xã h?i
Van hóa ?ng x?
Ð?i ngu hi?u qu? cao
T? ch?c
Viên mãn
S?c b?t và Kh? nang h?c h?i
S? cam k?t c?a nhân viên
Môi tru?ng làm vi?c tích c?c
39
Nh?ng câu h?i then ch?tdành cho tu duy viên mãn
 • 1. Nhân hi?u Tôi du?c bi?t d?n vì di?u gì?
 • 2. M?c dích và phuong hu?ng Tôi dang di v? dâu?
 • 3. M?i quan h? và d?i ngu Tôi dang di cùng v?i
  ai?
 • 4. Môi tru?ng làm vi?c tích c?c Làm cách nào d?
  xây d?ng m?t
 • môi tru?ng làm vi?c tích c?c?
 • 5. S? cam k?t/ Thách th?c Nh?ng thách th?c nào
  h?p d?n tôi?
 • 6. S?c b?t và s? h?c h?i Tôi h?c du?c gì t?
  nh?ng th?t b?i?
 • 7. Van hóa ?ng x? và s? vui v? Ði?u gì khi?n
  tôi th?y vui v??

40
N?i dung trình bày
Xu hu?ng toàn c?u v? ngu?n nhân l?c - Nh?ng
th?c ti?n c?nh tranh m?i - Phuong cách xây d?ng
m?t chi?n lu?c hi?u qu? d? thúc d?y s? thay d?i
và g?t hái thành công - Tu duy l?i v? t? ch?c
du?i góc d? ngu?n nhân l?c - Phát tri?n ngu?n
nhân l?c ? bình di?n t? ch?c và bình di?n qu?c
gia, bao g?m nhân tài, van hóa và lãnh d?o -
Chi?n lu?c nhân s? qu?c gia - các vi?n c?nh
trong ng?n h?n và dài h?n Tu duy m?i nh?t v? nhân
tài - 4 c?p d? v? nhân tài và ý nghia c?a t?ng
c?p d? - Phuong cách áp d?ng công th?c cho nhân
tài - Ba y?u t? khi?n tài nang phát tri?n t?t
hon Tu duy m?i nh?t v? van hóa và nang l?c t?
ch?c - Làm th? nào d? xác d?nh t? ch?c nhu là
m?t t?p h?p các nang l?c? - Làm th? nào d? lãnh
d?o có th? phân tích nang l?c t? ch?c và c?i
thi?n van hóa công ty? - Nh?ng nang l?c c?t lõi
nào c?n thi?t cho thành công c?a t? ch?c? Tu duy
m?i nh?t v? lãnh d?o - Nhà lãnh d?o (leaders)
khác v?i kh? nang lãnh d?o (leadership) nhu th?
nào? - Nguyên t?c và cách th?c giúp các nhà lãnh
d?o tri?n khai nh?ng giá tr? c?t lõi - Làm th?
nào d? t?o s? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
và phát tri?n m?i tuong quan gi?a kh? nang dáp
?ng v?i k? v?ng c?a khách hàng.
41
Tuong lai c?a t? ch?c
Cao
Tài nang L?c lu?ng lao d?ng Con ngu?i
Nhà lãnh d?o Kh? nang lãnh d?o
Nang l?c cá nhân
Van hóa Môi tru?ng làm vi?c Qui trình
Cao
Nang l?c t? ch?c
42
Nh?ng nang l?c nào c?a t? ch?c có th? hi?n h?u?
43
Phuong cách xây d?ngcách th?c làm vi?c m?i
T? Trên xu?ng Du?i (Top/down)Mô hình tri th?c
Thuong h?êu lãnh d?o
T? Du?i lên Trên (Bottom/up)Mô hình hành vi
Song song (Side to side) Mô hình qui trình
44
Mô hình tri th?c
 • Ð? tri?n khai mô hình tri th?c
 • Có m?t thông di?p rõ ràng và don gi?n (chi?n lu?c
  là m?t câu chuy?n)
 • Xây d?ng m?t k? ho?ch truy?n thông
 • - Ði?u chúng ta chia s?
 • - Ngu?i chúng ta chia s?
 • - Th?i di?m chúng ta chia s?
 • - Cách chúng ta chia s?
 • Hãy luôn nh?t quán v?i thông di?p
 • - Lý do chúng ta th?c hi?n nó
 • - Nó là gì
 • - Nó ?nh hu?ng d?n chúng ta nhu th? nào

45
Mô hình hành vi
 • Ð? tri?n khai mô hình hành vi
 • Hãy làm cho nó tr? nên s?ng d?ng d?i v?i nhân
  viên d?y nhân viên nh?ng nguyên t?c dúng d?n,
  r?i d? cho h? t? qu?n chính mình
 • Yêu c?u nhân viên làm ch? nh?ng ý tu?ng
 • C? th? hóa các hành vi c?a nhân viên (cái gì c?n
  phát huy/cái gì c?n gi?i thi?u)
 • Yêu c?u các nhà lãnh d?o ph?i lo?i tr?nh?ng
  vi?c du th?a

46
Mô hình hành vi
47
Mô hình qui trình
 • Ð? tri?n khai mô hình qui trình
 • Ði?u ch?nh các h? th?ng d? phù h?p v?i câu chuy?n
  chi?n lu?c
 • - Nhân viên Chúng ta tuy?n d?ng và thang ti?n
  ai
 • - Ðào t?o Chúng ta dào t?o nhân viên nhu th? nào
 • - Qu?n lý hi?u qu? công vi?c Cách chúng ta khen
  thu?ng
 • - Ra quy?t d?nh
 • - Công ngh? thông tin
 • Ð?m b?o các qui trình phù h?p v?i chi?n lu?c và
  khách hàng

48
Mô hình lãnh d?o
 • Bí quy?t cho mô hình lãnh d?o
 • T?p trung vào kh? nang lãnh d?o ch? không ph?i
  ngu?i lãnh d?o
 • Ð?m b?o r?ng phong cách lãnh d?o phù h?p v?i câu
  chuy?n chi?n lu?c
 • Khi?n các nhà lãnh d?o hành x? nhu h? cam k?t
  tru?c công chúng và c? trong n?i b?
 • Các nhà lãnh d?o ph?i ch?u trách nhi?m d?i v?i
  vi?c th?c thi chi?n lu?c m?i

49
N?i dung trình bày
Xu hu?ng toàn c?u v? ngu?n nhân l?c - Nh?ng
th?c ti?n c?nh tranh m?i - Phuong cách xây d?ng
m?t chi?n lu?c hi?u qu? d? thúc d?y s? thay d?i
và g?t hái thành công - Tu duy l?i v? t? ch?c
du?i góc d? ngu?n nhân l?c - Phát tri?n ngu?n
nhân l?c ? bình di?n t? ch?c và bình di?n qu?c
gia, bao g?m nhân tài, van hóa và lãnh d?o -
Chi?n lu?c nhân s? qu?c gia - các vi?n c?nh
trong ng?n h?n và dài h?n Tu duy m?i nh?t v? nhân
tài - 4 c?p d? v? nhân tài và ý nghia c?a t?ng
c?p d? - Phuong cách áp d?ng công th?c cho nhân
tài - Ba y?u t? khi?n tài nang phát tri?n t?t
hon Tu duy m?i nh?t v? van hóa và nang l?c t?
ch?c - Làm th? nào d? xác d?nh t? ch?c nhu là
m?t t?p h?p các nang l?c? - Làm th? nào d? lãnh
d?o có th? phân tích nang l?c t? ch?c và c?i
thi?n van hóa công ty? - Nh?ng nang l?c c?t lõi
nào c?n thi?t cho thành công c?a t? ch?c? Tu duy
m?i nh?t v? lãnh d?o - Nhà lãnh d?o (leaders)
khác v?i kh? nang lãnh d?o (leadership) nhu th?
nào? - Nguyên t?c và cách th?c giúp các nhà lãnh
d?o tri?n khai nh?ng giá tr? c?t lõi - Làm th?
nào d? t?o s? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
và phát tri?n m?i tuong quan gi?a kh? nang dáp
?ng v?i k? v?ng c?a khách hàng.
50
Tuong lai c?a t? ch?c
Tài nang L?c lu?ng lao d?ng Con ngu?i
Cao
Nhà lãnh d?o Kh? nang lãnh d?o
Nang l?c cá nhân
Van hóa Môi tru?ng làm vi?c Qui trình
Cao
Nang l?c t? ch?c
51
Tu duy m?i nh?t v? lãnh d?o
 • 4 câu h?i
 • T?i sao kh? nang lãnh d?o quan tr?ng?
 • Nh?ng xu hu?ng m?i v? kh? nang lãnh d?o là gì?
 • Thuong hi?u lãnh d?o là gì?
 • Làm th? nào d? xây d?ng thuong hi?u lãnh d?o cá
  nhân?

52
T?i sao kh? nang lãnh d?ol?i quan tr?ng?
 • Ði?u gì s? x?y ra n?u chúng ta có kh? nang lãnh
  d?o t?t hon?

53
Kh? nang lãnh d?o t?o ra giá tr?Kh? nang lãnh
d?o mang l?i giá tr? nào?
Nhà d?u tu Giá tr? vô hình/ lòng tin
Khách hàng Chia s? c?a khách hàng
C?ng d?ng Danh ti?ng
Ch?t lu?ng c?a Kh? nang lãnh d?o
Nhân viên Hi?n t?i/tuong lai Nang su?t Nang l?c
Cam k?t C?ng hi?n
Ð?i ngu qu?n lý các b? ph?n Th?c thi chi?n lu?c
54
Nghiên c?u g?n dây v? nhà d?u tu
Tiêu chí quy?t d?nh d?u tu T? l? trên 100 di?m d?a vào t?m quan tr?ng d?i v?i quy?t d?nh d?u tu B?n t? tin bao nhiêu vào kh? nang dánh giá c?a mình (1 d?n 5) (d? l?ch chu?n)
S? uu dãi trong ngành
Hi?u qu? c?a công ty
Ch?t lu?ng c?a kh? nang lãnh d?o
100
4.3 (.6)
33
4.5 (.6)
38
3.7 (.9)
29
55
Tu duy m?i nh?t v? lãnh d?o
 • 4 câu h?i
 • T?i sao kh? nang lãnh d?o quan tr?ng?
 • Nh?ng xu hu?ng m?i v? kh? nang lãnh d?o?
 • Thuong hi?u lãnh d?o là gì?
 • Làm th? nào d? xây d?ng thuong hi?u lãnh d?o cá
  nhân?

56
Hai xu hu?ng v? kh? nang lãnh d?o
Xu hu?ng 1 T? v? trí lãnh d?o d?n kh? nang
lãnh d?o Xu hu?ng 2 T? trong ra ngoài
57
V? trí lãnh d?o và kh? nang lãnh d?o
58
T? trong ra ngoài
59
Hai s? chuy?n ti?p trong kh? nang lãnh d?oCá
nhân/t? ch?c và bên trong/bên ngoài


Thuong hi?u lãnh d?o
Nhà lãnh d?o n?i ti?ng
Bên ngoài
Nhà lãnh d?o có nang l?c
H? th?ng kh? nang lãnh d?o
Bên trong
V? trí lãnh d?o
Kh? nang lãnh d?o
60
Tu duy m?i nh?t v? lãnh d?o
 • 4 câu h?i
 • T?i sao kh? nang lãnh d?o quan tr?ng?
 • Nh?ng xu hu?ng m?i v? kh? nang lãnh d?o?
 • Thuong hi?u lãnh d?o là gì?
 • Làm th? nào d? xây d?ng thuong hi?u lãnh d?o cá
  nhân?

61
Tuyên ngôn v?thuong hi?u lãnh d?o
Tuyên ngôn thuong hi?u lãnh d?o
?
S? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
Nguyên t?c lãnh d?o (thông thu?ng)
X
62
Nguyên t?c lãnh d?oDNA c?a nhà lãnh d?o hi?u qu?
Ngu?i phát tri?n ngu?n nhân l?c Ai là ngu?i ?
l?i và duy trì t? ch?c?
Chi?n lu?c dài h?n
Ngu?i làm chi?n lu?c Chúng ta dang di d?n dâu?
Nang l?c cá nhân Tôi có s?n sàng lãnh d?o chua?
Cá nhân
T? ch?c
Ngu?i qu?n lý các nhân tài Ai di cùng chúng ta?
Ngu?i th?c thi Chúng ta d?m b?o di d?n dó b?ng
cách nào?
V?n hành ng?n h?n
63
Ð?m càng nhi?u càng t?ttrong vòng 45 giây, b?t
d?u t? 1
64
Ð?m l?i l?n n?aT?o ra khung chu?n cho kh? nang
lãnh d?o
65
Nguyên t?c lãnh d?o Tóm t?t
 • NGU?I PHÁT TRI?N NGU?N NHÂN L?C
 • L?p b?n d? l?c lu?ng lao d?ng
 • T?o thuong hi?u công ty và nhân viên
 • Giúp nhân viên qu?n lý ngh? nghi?p c?a h?
 • Tìm ki?m và phát tri?n th? h? tài nang k? ti?p
 • Khuy?n khích t?o l?p các m?i quan h?
 • NGU?I LÀM CHI?N LU?C
 • Luôn tìm tòi và thi?p l?p m?c tiêu cho chính
  tuong lai c?a b?n
 • M?i nh?ng ngu?i ngoài cu?c s?c s?o nh?t vào trong
  cu?c
 • Khi?n c? t? ch?c cùng vào cu?c vì không ai có th?
  hi?u rõ m?i th?
 • T?o ra l?c kéo chi?n lu?c trong t? ch?c

Chi?n lu?c dài h?n
 • NANG L?C CÁ NHÂN
 • Th?c hành tu duy rõ ràng
 • Hi?u chính mình
 • Ch?u d?ng áp l?c
 • Th? hi?n tinh th?n h?c h?i
 • Hu?ng t?i tính cách cá nhân và s? chính tr?c
 • Cham sóc b?n thân
 • Có dam mê và nang lu?ng cá nhân

Cá nhân
T? ch?c
 • NGU?I QU?N LÝ NHÂN TÀI
 • Giao ti?p, giao ti?p và giao ti?p
 • T?o d?ng d?nh hu?ng phù h?p k?t n?i cá nhân v?i
  t? ch?c
 • Thúc d?y m?i ngu?i d?m b?o nhân viên có nh?ng
  nang l?c mà h? c?n
 • Cung c?p cho nhân viên nh?ng ngu?n l?c nh?m dáp
  ?ng yêu c?u
 • T?o môi tru?ng làm vi?c tích c?c thông qua vi?c
  th?c hành nh?ng nguyên t?c tinh th?n trong công
  vi?c
 • T?o ni?m vui trong công vi?c
 • NGU?I TH?C THI
 • T?o ra s? thay d?i
 • Tuân theo nguyên t?c quy?t d?nh
 • Ð?m b?o tính ch?u trách nhi?m
 • Xây d?ng d?i nhóm
 • Ð?m b?o nang l?c chuyên môn

V?n hành ng?n h?n
66
Ngu?i làm chi?n lu?c
Uu tiên c?a tôi
TÔI CÓ T?M NHÌN V? TUONG LAI
 • Các c? dông
 • Gi? l?i h?a
 • Các xu hu?ng

1
 • Ai là khách hàng c?a chúng ta? (Phân khúc khách
  hàng)
 • Vì sao h? mua hàng c?a chúng ta (H? giá tr? khách
  hàng)?
 • Chúng ta xây d?ng m?t t? ch?c t?p trung vào khách
  hàng nhu th? nào (T?p trung vào khách hàng)?

TÔI SUY NGHI VÀ HÀNH Ð?NG T?P TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG
2
 • Nh?ng nang l?c nào s? giúp chúng ta th?c hi?n l?i
  h?a v?i các c? dông (Nang l?c t? ch?c)?
 • Thành công du?c dánh giá th? nào (Ðánh giá c?a
  nhà d?u tu)?

TÔI T?O RA L?C KÉO CHI?N LU?C
3
 • Nh?ng y?u t? nào t?o nên m?t chi?n lu?c hi?u qu?
 • Làm cách nào tôi có th? xây d?ng chi?n lu?c c?a
  chúng ta nhu m?t câu chuy?n?

TÔI TRUY?N THÔNG B?NG CÂU CHUY?N CHI?N LU?C
4
67
Nguyên t?c lãnh d?o Ngu?i làm chi?n lu?c
68
Ngu?i th?c thi
Uu tiên c?a tôi
TÔI Ð?M B?O NANG L?C CHUYÊN MÔN
1
 • K? nang giao ti?p
 • Nang l?c chuyên môn

TÔI XÂY D?NG Ð?I NGU
2
 • M?c dích
 • Cách th?c qu?n tr?
 • Các m?i quan h?
 • S? h?c h?i
 • S? rõ ràng trong quy?t d?nh
 • Trách nhi?m quy?t d?nh
 • Th?i gian quy?t d?nh
 • Qui trình quy?t d?nh
 • K?t thúc quy?t d?nh

TÔI T?O RA QUY TRÌNH QUY?T Ð?NH
3
 • Ð?t tiêu chu?n
 • Ði?u ch?nh các giá tr?
 • Xác d?nh các pp dánh giá
 • B?o d?m các k?t qu?
 • Cung c?p ph?n h?i

4
TÔI Ð?M B?O TÍNH TRÁCH NHI?M
 • D?n d?t
 • T?o ra nhu c?u du?c th?u hi?u
 • Thi?p l?p m?c tiêu
 • Cam k?t
 • Ra quy?t d?nh
 • Th? ch? hóa
 • Giám sát và h?c h?i

TÔI T?O RA S? THAY Ð?I
5
69
Ngu?i qu?n lý nhân tài
Uu tiên c?a tôi
 • Tu duy lãnh d?o v? hu?n luy?n m?nh l?nh và ki?m
  soát
 • Hu?n luy?n d?a trên k?t qu?
 • Hu?n luy?n thay d?i hành vi

TÔI HU?N LUY?N
1
 • Bí quy?t truy?n thông
 • K? ho?ch truy?n thông (cái gì, b?ng cách nào, ai,
  khi nào)

2
TÔI TRUY?N THÔNG
 • K? ho?ch phát tri?n cá nhân
 • K? ho?ch phát tri?n t? ch?c

TÔI PHÁT TRI?N CÁC NANG L?C
3
 • Mua
 • Xây d?ng
 • Mu?n
 • Thúc d?y
 • Sa th?i
 • Ràng bu?c

TÔI XÂY D?NG S? CAM K?T
 • H? giá tr? nhân viên
 • Cho di B?n dóng góp gì
 • Nh?n l?i B?n nh?n l?i gì (VOI2C2E)

4
 • Tr? thành ngu?i t?o ra ý nghia

TÔI Ð?M B?O S? C?NG Hi?N
 • Nhân hi?u
 • M?c dích và d?nh hu?ng
 • M?i quan h? và d?i nhóm
 • Môi tru?ng làm vi?c tích c?c
 • Tính cam k?t/ thách th?c công vi?c
 • S? h?c h?i và s?c b?t
 • Phép ?ng x? và s? vui v?

5
70
Qu?n lý nhân tài
71
Ngu?i xây d?ng ngu?n nhân l?c
Uu tiên c?a tôi
TÔI TRAO QUY?N CHO NHÂN VIÊN
1
 • Chia s? thông tin
 • Ð?m b?o nang l?c
 • ?y quy?n
 • Khen thu?ng chung

2
TÔI QU?N LÝ NGH? NGHI?P
 • Th?o lu?n 4 giai do?n
 • Ngu?i h?c h?i
 • Ngu?i thành th?o
 • Ngu?i qu?n lý/ngu?i hu?ng d?n
 • Giám d?c

TÔI T?O RA THUONG Hi?U NHÂN VIÊN
 • Ð?nh nghia thuong hi?u nhân viên
 • Chúng ta cho h? nh?ng gì
 • Chúng ta mong d?i gì ? h?

3
 • Chi?n lu?c tay ngh?
 • Nh?n di?n nang l?c chi?n lu?c
 • Nh?n di?n các v? trí chi?n lu?c
 • Ðánh giá nhân s? (hi?u qu? so v?i ti?m nang)
 • Th?c hi?n k? ho?ch hành d?ng cho các nhân s? ch?
  ch?t

TÔI L?P B?N Ð? L?C LU?NG LAO Ð?NG
4
5
TÔI ÐÁNH GIÁ TÀI NANG THEO H? TH?NG
 • T?o ra qui trình dánh giá tài nang d?nh kì hàng
  nam
 • Trao d?i k? lu?ng v? các tài nang tuong lai

72
Nang l?c cá nhân
Uu tiên c?a tôi
 • Quan di?m lãnh d?o
 • Thuong hi?u lãnh d?o cá nhân
 • S? t?n tâm trong lãnh d?o

1
TÔI CÓ THUONG Hi?U LÃNH Ð?O CÁ NHÂN
 • Các y?u t? b?n có th? ki?m soát du?c dinh du?ng,
  th? thao, gi?c ng?
 • Các y?u t? b?n có th? qu?n lý và tiên doán du?c
  di truy?n, tu?i tác, b?nh t?t

TÔI B? SUNG NGU?N L?C CHO TH? CH?T
2
TÔI PHÁT TRI?N S? NH?Y BÉN TRI TH?C
 • Các mô hình nh?n th?c
 • Kh? nang h?c h?i/ S?c b?t
 • Ð?nh hu?ng ngh? nghi?p

3
4
TÔI T?O RA D? TR? C?M XÚC
 • Ni?m h?nh phúc
 • Qu?n lý stress
 • S? t?n tâm

TÔI XÂY D?NG M?I QUAN H? XÃ H?I
 • M?ng lu?i xã h?i / các chi?u m?ng lu?i
 • Qu?n lý xung d?t
 • L?i xin l?i hi?u qu?

5
6
TÔI CÓ N?N T?NG Ð?O Ð?C
 • Ð?o d?c trong vi?c ra quy?t d?nh
 • Các bài ki?m tra giá tr?

73
Nang l?c cá nhân
74
Nguyên t?c lãnh d?oDNA c?a nhà lãnh d?o hi?u qu?
Chi?n lu?c dài h?n
Ngu?i làm chi?n lu?c Chúng ta dang di d?n dâu?
Ngu?i phát tri?n ngu?n nhân l?c Ai là ngu?i ?
l?i và duy trì t? ch?c?
Nang l?c cá nhân Tôi có s?n sàng lãnh d?o chua?
Cá nhân
T? ch?c
Ngu?i th?c thi Chúng ta d?m b?o di d?n dó b?ng
cách nào?
Ngu?i qu?n lý các nhân tài Ai di cùng chúng ta?
V?n hành ng?n h?n
75
Nguyên t?c lãnh d?o Công c? lãnh d?o
Ngu?i phát tri?n ngu?n nhân l?c
Ngu?i làm chi?n lu?c
Chi?n lu?c dài h?n
 • L?p k? ho?ch l?c luong lao d?ng
 • Phát tri?n ngh? nghi?p
 • Trao quy?n
 • Bài t?p M?t bò
 • Ðánh giá t?ng quát môi tru?ng
 • Ki?n t?o chi?n lu?c và l? trình chi?n lu?c
 • Câu chuy?n chi?n lu?c

K? nang cá nhân
 • Nang lu?ng và kh? nang ch?u d?ng v? th? ch?t
 • S?c b?t và nhân hi?u c?m xúc
 • Các k?t n?i v? m?t xã h?i
 • Trí tu? tìm tòi
 • N?n t?ng d?o d?c và giá tr? v?ng ch?c

Cá nhân
T? ch?c
Ngu?i th?c thi
Nhà qu?n lý nhân tài
 • Phân tích vi?c khen thu?ng
 • K? lu?t trong thay d?i
 • Nghi th?c ra quy?t d?nh
 • Ki?m soát nhóm làm vi?c hi?u qu?
 • Mô hình trách nhi?m/ch?u trách nhi?m
 • Ma tr?n h?c h?i
 • Các yêu c?u nang l?c
 • Các n? l?c truy?n thông
 • S? cam k?t và h? giá tr? nhân viên
 • S? dóng góp và vi?c t?o ra ý nghia

V?n hành ng?n h?n
76
Nguyên t?c lãnh d?oDNA c?a nhà lãnh d?o hi?u qu?
    Ðánh giá c?a nhóm Ðánh giá c?a tôi Tôi có th? c?i thi?n di?u gì?
Qui t?c lãnh d?o Ngu?i làm chi?n lu?c      
Qui t?c lãnh d?o Ngu?i th?c thi      
Qui t?c lãnh d?o Ngu?i qu?n lý nhân tài      
Qui t?c lãnh d?o Ngu?i phát tri?n ngu?n nhân l?c      
Qui t?c lãnh d?o Nang l?c cá nhân      
77
Nguyên t?c lãnh d?o K?t lu?n
 • Các Nang l?c trong Nguyên t?c Lãnh d?o chi?m
  kho?ng 60 - 70 các y?u t? trong hi?u qu? lãnh
  d?o.
 • V?y còn 30 - 40 kia ? dâu?
 • Chính ph?n30 - 40 t?o nên s? khác bi?t gi?a
  nh?ng nhà lãnh d?o bình thu?ng và nh?ng nhà lãnh
  d?o có thuong hi?u.
 • Ði?u gì khi?n nhà lãnh d?o c?a chúng ta khác
  v?i nhà lãnh d?o c?a b?n.

78
Thuong hi?u lãnh d?oTuyên ngôn c?a thuong hi?u
lãnh d?o
Các nhà lãnh d?o hi?u qu? làm gì ? dây?
?
Nguyên t?c lãnh d?o (Thông thu?ng)
S? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
X
79
Y?u t? t?o khác bi?t trong cách th?c lãnh d?o
 • Y?u t? t?o khác bi?t trong nang l?c lãnh d?o
  chính là nh?ng hành d?ng c?a nhà lãnh d?o khi?n
  cho các kì v?ng c?a khách hàng và nhà d?u tu du?c
  chuy?n thành hành d?ng c?a nhân viên.
 • Ð?m b?o nhân viên dáp ?ng du?c tr?i nghi?m mà
  khách hàng mong mu?n.

80
Di?n gi?i thuong hi?u công ty b?ng nh?ng y?u t?
t?o khác bi?t trong cách th?c lãnh d?o
Thuong hi?u Công ty
THUONG HI?U CÔNG TY 3 di?u d?u tiên mà chúng ta
mu?n khách hàng m?c tiêu nh? d?n chúng ta là gì?
Y?u t? t?o khác bi?t trong cách th?c lãnh d?o
NH?NG KHÁC BI?T TRONG CÁCH TH?C LÃNH Ð?O Nh?ng
cách th?c lãnh d?o nào ph?n ánh du?c t?ng y?u t?
c?u thành thuong hi?u công ty
81
Di?n gi?i thuong hi?u công ty b?ng nh?ng khác
bi?t trong cách th?c lãnh d?o
Thuong hi?u công ty Leadership Brand
Công ty du?c bi?t d?n vì... Lãnh d?o t?i các công ty này du?c bi?t d?n vì...
Wal-mart Luôn có giá r? Qu?n lý chi phí hi?u qu?, khi?n m?i th? du?c hoàn t?t dúng gi? gi?c
FedEx Làm b?t c? di?u gì m?t cách toàn di?n, tích c?c Qu?n lý các công vi?c h?u c?n, th?i h?n cu?c h?p, gi?i quy?t v?n d? nhanh chóng
Lexus Theo du?i s? hoàn h?o Qu?n lý các qui trình ch?t lu?ng (thi?t k? và s?n xu?t theo phuong pháp Lean, Six Sigma) nh?m liên t?c c?i ti?n
Procter Gamble Nh?ng thuong hi?u b?n bi?t và tin tu?ng Phát tri?n s? th?u hi?u khách hàng, ti?p th? chính xác m?c tiêu, c?i ti?n s?n ph?m
McKinsey Nhà c? v?n tin c?y c?a CEO D?n d?t nhóm tháo g? m?i v?n d? kinh doanh, t?ng h?p d? li?u, và phát tri?n các gi?i pháp
Boeing M?i ngu?i cùng làm vi?c nhu m?t doanh nghi?p toàn d? tr? thành t? ch?c d?n d?u trong không gian Gi?i quy?t các v?n d? toàn c?u, làm vi?c theo d?i nhóm, s? h?u các bí quy?t k? thu?t trong không gian
Apple S? d?i m?i và thi?t k? T?o ra nh?ng s?n ph?m và d?ch v? m?i, phá b? các qui chu?n c?a ngành
PepsiCo Cu?n hút th? h? tr? Xây d?ng th? h? tài nang k? ti?p
Công ty c?a b?n ?? ??
82
Bi?n thuong hi?u công ty thành nh?ng khác bi?t
trong cách th?c lãnh d?o
THUONG HI?U CÔNG TY 3 di?u d?u tiên mà chúng ta
mu?n khách hàng m?c tiêu nh? d?n chúng ta là gì?
Thuong hi?u công ty
Nh?ng khác bi?t trong cách th?c lãnh d?o
NH?NG KHÁC BI?T TRONG CÁCH TH?C LÃNH Ð?O Nh?ng
cách th?c lãnh d?o nào ph?n ánh du?c t?ng y?u t?
c?u thành thuong hi?u công ty?

83
N?i dung trình bày
Xu hu?ng toàn c?u v? ngu?n nhân l?c - Nh?ng
th?c ti?n c?nh tranh m?i - Phuong cách xây d?ng
m?t chi?n lu?c hi?u qu? d? thúc d?y s? thay d?i
và g?t hái thành công - Tu duy l?i v? t? ch?c
du?i góc d? ngu?n nhân l?c - Phát tri?n ngu?n
nhân l?c ? bình di?n t? ch?c và bình di?n qu?c
gia, bao g?m nhân tài, van hóa và lãnh d?o -
Chi?n lu?c nhân s? qu?c gia - các vi?n c?nh
trong ng?n h?n và dài h?n Tu duy m?i nh?t v? nhân
tài - 4 c?p d? v? nhân tài và ý nghia c?a t?ng
c?p d? - Phuong cách áp d?ng công th?c cho nhân
tài - Ba y?u t? khi?n tài nang phát tri?n t?t
hon Tu duy m?i nh?t v? van hóa và nang l?c t?
ch?c - Làm th? nào d? xác d?nh t? ch?c nhu là
m?t t?p h?p các nang l?c? - Làm th? nào d? lãnh
d?o có th? phân tích nang l?c t? ch?c và c?i
thi?n van hóa công ty? - Nh?ng nang l?c c?t lõi
nào c?n thi?t cho thành công c?a t? ch?c? Tu duy
m?i nh?t v? lãnh d?o - Nhà lãnh d?o (leaders)
khác v?i kh? nang lãnh d?o (leadership) nhu th?
nào? - Nguyên t?c và cách th?c giúp các nhà lãnh
d?o tri?n khai nh?ng giá tr? c?t lõi - Làm th?
nào d? t?o s? khác bi?t trong phong cách lãnh d?o
và phát tri?n m?i tuong quan gi?a kh? nang dáp
?ng v?i k? v?ng c?a khách hàng.
84
C?m on các b?n!
About PowerShow.com