Geneza norm ISO serii 9000 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Geneza norm ISO serii 9000 PowerPoint presentation | free to download - id: 58fcc2-NjYyMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Geneza norm ISO serii 9000

Description:

Geneza norm ISO serii 9000 ISO 9000:2005 Systemy Zarz dzania Jako ci . Podstawy i terminologia ISO 9001:2008 Systemy zarz dzania jako ci . – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:683
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 91
Provided by: pkoWszia
Learn more at: http://www.pko.wszia.opole.pl
Category:
Tags: iso | auditor | geneza | norm | serii

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Geneza norm ISO serii 9000


1
Geneza norm ISO serii 9000
 • ISO 90002005 Systemy Zarzadzania Jakoscia.
 • Podstawy i terminologia
 • ISO 90012008 Systemy zarzadzania jakoscia.
 • Wymagania
 • ISO 90042000 Systemy zarzadzania jakoscia
 • Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.

2
Normy w zakresie systemów zarzadzania
 • Normy ISO serii 9000 - obszar zarzadzania
  jakoscia
 • Normy ISO serii 14000 - obszar zarzadzania
  srodowiskowego
 • Normy serii PN-N 18000 - obszar zarzadzania
  bezpieczenstwem i higiena pracy

3
STRUKTURA NORMY ISO 90012008
0. Wprowadzenie 1. Zakres stosowania 2.
Odnosniki do innych norm 3. Definicje 4. System
zarzadzania jakoscia 5. Odpowiedzialnosc
kierownictwa 6. Zarzadzanie zasobami 7.
Wytwarzanie produktu 8. Pomiary, analizy,
doskonalenie
4
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.4.1 Wymagania ogólne
 • Monitorowac, mierzyc ( procesy w firmie) tam,
  gdzie ma to zastosowanie
 • Proces zlecany na zewnatrz, który ma wplyw na
  zgodnosc wyrobu z wymaganiami, powinien byc przez
  organizacje nadzorowany.
 • Rodzaj i zakres nadzoru nad procesami zlecanymi
  na zewnatrz powinien byc okreslony w systemie
  zarzadzania jakoscia.

5
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.4.1 Wymagania ogólne
 • Zapewnienie nadzoru nad procesami zlecanymi na
  zewnatrz nie zwalnia organizacji z
  odpowiedzialnosci za zgodnosc z wszystkimi
  wymaganiami klienta, ustawowymi lub
  regulacyjnymi.
 • Rodzaj i sposób nadzoru nad procesem zlecanym na
  zewnatrz, moze zalezec od

6
NORMA ISO 90012008
 • a) mozliwy wplyw procesów zlecanych na zewnatrz
  na zdolnosc organizacji do wytworzenia wyrobu
  zgodnego z wymaganiami,
 • b) stopien podzialu dzialan zwiazanych z
  nadzorowaniem procesu,
 • c) zdolnosc do prowadzenia nadzoru procesu,
  poprzez zastosowanie pkt. 7.4.
 • Nalezy uscislic zapisy, dotyczace nadzoru nad
  procesami zlecanymi na zewnatrz kontrola,
  weryfikacja, audit u podwykonawcy.

7
Podejscie procesowe
 • Proces ciag czynnosci zaprojektowanych tak, aby
  w ich wyniku powstala usluga, produkt.
 • Proces zestaw wzajemnie powiazanych lub
  wzajemnie oddzialywujacych dzialan, które
  przeksztalcaja wejscia w wyjscia.
 • Proces jest to dzialanie w trakcie którego
  wykorzystywane sa zasoby i które jest zarzadzane
  dla przeksztalcenia danych wejsciowych w dane
  wyjsciowe.
 • Proces tworzy wartosc dodana, jezeli wartosc
  wyników procesu jest wieksza, niz wartosc na
  wejsciu procesu.

8
Podejscie procesowe
 • Dane wejsciowe
 • wymagania klienta (umowy, zlecenia)
 • materialy, surowce, prefabrykaty
 • dokumentacja techniczna
 • informacje
 • przepisy prawne
 • Dane wyjsciowe
 • wyrób, produkt materialny
 • usluga
 • decyzje
 • kombinacja powyzszych
 • satysfakcja klienta
 • Zasoby
 • maszyny, urzadzenia
 • surowce
 • wiedza, baza danych
 • pracownicy
 • srodki finansowe

9
Podejscie procesowe
 • Nie ma jednolitego wzorca dla procesów, dla ich
  monitorowania przy uzyciu uniwersalnych
  skladników.
 • Najczesciej procesy w firmie przedstawiane sa w
  postaci mapy procesów.

10
Z2 ZARZADZANIE JAKOSCIA
Z1 ZARZADZANIE
K L I E N T
K L I E N T
G1 POZYSKANIE I OBSLUGA KLIENTA
G5 ZAOPATRZENIE
G3 PRODUKCJA
G2 PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE
G6 MAGAZYN
G4 KJ
W1 Nadzór nad infrastruktura
W3 Procesy zewnetrzne
W2 Kadry i Ksiegowosc BHP
11
Podejscie procesowe
 • Przy mapowaniu procesów dobrze jest uwzglednic
 • poczatek i koniec procesu,
 • strukture procesu,
 • dane wejsciowe i wyjsciowe procesu,
 • odpowiedzialnego za proces wlasciciela procesu,
 • klientów zewnetrznych i wewnetrznych,
 • wskazniki i cele procesu,
 • powiazania miedzy procesami.

12
Podejscie procesowe
 • Wskazniki powinny byc czytelne i zrozumiale dla
  osób, których praca ma wplyw na wartosc tych
  wskazników.
 • Wskazniki okreslone sztucznie, nie uzgodnione,
  ustalone bez udzialu kierownictwa i wlascicieli
  procesów nie spelniaja swoich funkcji.
 • Zbyt duza liczba wskazników moze powodowac
  nadmierne rozdrobnienie/uszczególowienie, co
  utrudnia nadzorowanie celu glównego procesu

13
Monitorowanie procesów
 • Przyklady
 • zdolnosc, dokladnosc
 • terminowosc
 • wydajnosc
 • czas realizacji
 • wykorzystanie technologii
 • redukcja kosztów

14
4. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
 • 4.2 Dokumentacja Systemu Zarzadzania Jakoscia
  powinna zawierac
 • Polityke i cele dotyczace jakosci
 • Ksiege jakosci
 • Procedury wymagane przez norme (6)
 • Dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia
  skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania
  procesów
 • Zapisy wymagane przez norme

15
4. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
 • S
 • Z
 • C
 • Z
 • E
 • B
 • E
 • L
 • O
 • D
 • P
 • O
 • W
 • I
 • E
 • D
 • Z
 • I

S K L A D N I K I D O K U M E N T A C J I
SZJ
16
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.4.2 Wymagania dotyczace dokumentacji
 • Przeredagowano tresc, nie zmieniajac sensu
 • Uwaga 1 Jeden dokument moze zawierac wymagania
  jednej lub wiekszej liczby procedur. Wymagania
  dla jednej udokumentowanej procedury moga byc
  zawarte w wiecej niz jednym dokumencie
 • np. Procedura nadzór nad dokumentami i zapisami

17
4. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
 • 4.2.2 Ksiega Jakosci
 • KSIEGA JAKOSCI powinna zawierac informacje o
  zakresie systemu i ewentualnych wylaczeniach,
  odwolania do procedur, opis wzajemnych zaleznosci
  miedzy procesami objetymi systemem.
 • Mapa drogowa twojego systemu zarzadzania jakoscia
 • Przedstaw zakres systemu cala firma, moze
  wybrane obszary?
 • Zapisz i uzasadnij wylaczenia z rozdzialu 7
 • Opisz procesy
 • Przywolaj nadzorowana dokumentacje
 • Upewnij sie czy pracownicy maja do niej dostep
  (wersja marketingowa KJ dla klientów)

18
4. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
 • 4.2.3 Nadzór nad dokumentami
 • Dokumenty wewnetrzne i zewnetrzne (normy,
  specyfikacje)
 • Dokumentacja nadzorowana
 • Okreslenie aktualnego statusu dokumentów
 • Dokumenty nieaktualne zidentyfikowane i
  nadzorowane
 • Przeglad, aktualizacja i ponowne zatwierdzanie
 • Czytelne i identyfikowalne
 • Dostepne w miejscu uzytkowania
 • Jak zabezpieczamy i archiwizujemy dokumentacje w
  tym elektroniczna?
 • Ponad polowa czasu auditu to weryfikacja
  dokumentacji

19
4. SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA
 • 4.2.4 Nadzór nad zapisami
 • Nalezy ustanowic i utrzymywac zapisy w celu
  dostarczenia dowodów zgodnosci z wymaganiami i
  dowodów skutecznosci dzialania systemu
  zarzadzania jakoscia.
 • Zapisy powinny byc zawsze czytelne, latwe do
  zidentyfikowania i odszukania.
 • Nalezy ustanowic udokumentowana procedure w celu
  okreslenia nadzoru potrzebnego do
  identyfikowania, przechowywania, wyszukiwania,
  zachowywania przez okreslony czas zapisów oraz
  dysponowania nimi.

20
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.1 Zaangazowanie kierownictwa
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.2 Orientacja na Klienta
5.5 Odpowiedzialnosc, uprawnienia, komunikacja
5.5 Odpowiedzialnosc, uprawnienia, komunikacja
5.2 Orientacja na Klienta
5.5 Odpowiedzialnosc, uprawnienia, komunikacja
5.4 Planowanie
5.4 Planowanie
5.4 Planowanie
5.4 Planowanie
5.3 Polityka jakosci
5.3 Polityka jakosci
5.3 Polityka jakosci
5.3 Polityka jakosci
5.3 Polityka jakosci
5.3 Polityka jakosci
5.6 Przeglad kierownictwa
5.6 Przeglad kierownictwa
21
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.1 Zaangazowanie kierownictwa
 • Powinno dostarczyc dowody zaangazowania w rozwój
  i doskonalenie systemu zarzadzania jakoscia
  poprzez
 • Komunikowanie w organizacji waznosci spelniania
  wymagan klienta oraz wymagan prawnych
 • Okreslenie Polityki Jakosci i celów jakosci
 • Prowadzenie przegladów systemu
 • Zapewnienie dostepnosci niezbednych zasobów

22
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.2 Zorientowanie na Klienta
 • Najwyzsze kierownictwo powinno zapewnic, ze
  potrzeby i oczekiwania klienta sa okreslone,
  przelozone na wymagania i spelnione w celu
  osiagniecia satysfakcji klienta
 • Ustal co jest wazne dla Ciebie i Twojego klienta

23
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.3 Polityka Jakosci
 • Odpowiednia do celów organizacji
 • Zawiera zobowiazanie do spelnienia wymagan SZJ i
  ciaglego doskonalenia
 • Podstawa okreslania i przegladu celów
  jakosciowych
 • Zakomunikowana w organizacji
 • Zrozumiala dla wszystkich pracowników
 • Poddawana przegladom, aby byla aktualna
 • Wizja znaczenia jakosci w twojej firmie
 • Uwzglednia oczekiwania klienta
 • Zobowiazuje do doskonalenia
 • Ustala kontekst do celów jakosci
 • Powiaz ze strategia
 • Nadzorowany dokument
 • Zakomunikuj
 • Aktualizuj

24
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.4 Planowanie
 • Okreslanie celów jakosci na odpowiednich
  poziomach organizacji
 • Cele wymierne
 • Cele jakosci spójne z polityka jakosci
 • Zaplanowac i zidentyfikowac niezbedne zasoby
 • Zaplanowac dzialania weryfikacyjne i
  zatwierdzajace, kryteria akceptacji oraz
  niezbedne zapisy jakosci
 • Zaplanowac proces ciaglego doskonalenia SZJ

25
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.5 Odpowiedzialnosc, uprawnienia i komunikacja
 • 5.5.1 Odpowiedzialnosc i uprawnienia
 • Najwyzsze kierownictwo powinno zapewnic, ze
  odpowiedzialnosc i uprawnienia sa okreslone i
  zakomunikowane w organizacji.
 • Kto za co odpowiada?
 • Gdzie szukamy odpowiedzialnosci?
 • Odpowiedz w schemacie organizacyjnym, zakresach
  obowiazków, procedurach

26
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.5.5.2 Przedstawiciel kierownictwa
 • Zmiana wymagania
 • Pelnomocnik ds. SZJ, powinien byc czlonkiem
  kierownictwa organizacji
 • Pelnomocnik Kierownik, Prezes, Wlasciciel,
  Dyrektor

27
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.5.5.2
 • Jezeli osoba bedaca Pelnomocnikiem ds. SZJ nie
  jest czlonkiem kierownictwa, to
 • nalezy powolac nowego Pelnomocnika ds. SZJ,
 • kierownika
 • - przeanalizowac, powolanie Zespolu ds.
  jakosci w skladzie ustepujacy Pelnomocnik ds.
  SZJ i nowy Pelnomocnik ds. SZJ
 • awansowac dotychczasowego Pelnomocnika ds. SZJ,
  na stanowisko kierownicze

28
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.5.3 Komunikacja wewnetrzna
 • Najwyzsze kierownictwo powinno zapewnic, ze
  zostana ustanowione wlasciwe procesy
  komunikacyjne w organizacji oraz, ze ma miejsce
  komunikacja w odniesieniu do skutecznosci
  systemu zarzadzania jakoscia.
 • Zapewnij pracownikom biezaca informacje
 • Okazja do identyfikacji problemów, szans
 • Wspólna nauka
 • Narzedzia komunikacji

29
5. ODPOWIEDZIALNOSC KIEROWNICTWA
 • 5.6 Przeglad zarzadzania
 • Czy twój system zarzadzania jakoscia dziala?
 • Najwyzsze kierownictwo powinno przeprowadzac
  przeglad systemu zarzadzania jakoscia organizacji
  w zaplanowanych odstepach czasu, w celu
  zapewnienia jego stalej przydatnosci,
  adekwatnosci skutecznosci.
 • Przegladem tym nalezy objac ocenianie mozliwosci
  doskonalenia i
 • potrzebe zmian w systemie zarzadzania jakoscia,
  lacznie z polityka jakosci i celami dotyczacymi
  jakosci.

30
6. ZARZADZANIE ZASOBAMI
6.3 Infrastruktura (Wyposazenie)
6.3 Infrastruktura (Wyposazenie)
6.3 Infrastruktura (Wyposazenie)
6.3 Infrastruktura (Wyposazenie)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.2 Kadry (kwalifikacje)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.2 Kadry (kwalifikacje)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.2 Kadry (kwalifikacje)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.2 Kadry (kwalifikacje)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.2 Kadry (kwalifikacje)
6.1 Zapewnienie zasobów
6.4 Srodowisko pracy
6.4 Srodowisko pracy
6.4 Srodowisko pracy
ZARZADZANIE ZASOBAMI
ZARZADZANIE ZASOBAMI
31
6. ZARZADZANIE ZASOBAMI
 • 6.1 Zapewnienie zasobów
 • Organizacja powinna okreslic i zapewnic zasoby
  potrzebne do
 • a) wdrazania i utrzymywania systemu zarzadzania
  jakoscia i ciaglego doskonalenia jego
  skutecznosci, i
 • b) zwiekszenia zadowolenia klienta przez
  spelnienie jego wymagan.
 • Dostarczaj zasoby
 • dla doskonalenia skutecznosci
 • dla zwiekszenia poziomu zadowolenia klienta
 • Co jest potrzebne ?
 • Upewnij sie czy masz odpowiednie zasoby

32
6. Zarzadzanie zasobami
 • Norma wyróznia trzy rodzaje zasobów
 • ludzkie
 • infrastrukture
 • oraz srodowisko pracy.
 • Nalezy okresowo przegladac potrzeby w tym
  zakresie

33
6. ZARZADZANIE ZASOBAMI
 • 6.2 Zasoby ludzkie
 • Personel wykonujacy prace wplywajaca na jakosc
  wyrobu
 • powinien byc kompetentny poprzez posiadanie
  odpowiedniego
 • wyksztalcenia, szkolenia, umiejetnosci i
  doswiadczenia.
 • Organizacja powinna
 • a) Zamiast kompetencje majace wplyw na jakosc
  jest majace wplyw na zgodnosc z wymaganiami
 • b) tam, gdzie ma to zastosowanie zapewnic
  szkolenie lub inne dzialania, aby uzyskac
  niezbedne kompetencje
 • c) zapewnic, aby personel organizacji byl
  swiadomy istoty i waznosci swoich dzialan i tego,
  jak przyczynia sie do osiagania celów dotyczacych
  jakosci,
 • d) utrzymywac odpowiednie zapisy dotyczace
  wyksztalcenia, szkolenia, umiejetnosci i
  doswiadczenia.

34
6. ZARZADZANIE ZASOBAMI
 • 6.3 Infrastruktura
 • Organizacja powinna
 • Okreslic
 • Dostarczyc i
 • Utrzymywac
 • Infrastrukture wspomagajaca potrzebna do
  osiagniecia zgodnosci wyrobu
 • Zabudowania i przestrzen do pracy
 • Wyposazenie, sprzet i oprogramowanie
 • Uslugi pomocnicze (np. transport, lacznosc).
 • Uwaga
 • W ISO 90012008 do uslug pomocniczych transport,
  lacznosc dopisano systemy informacyjne

35
6. ZARZADZANIE ZASOBAMI
 • 6.4 Srodowisko pracy
 • Organizacja powinna
 • Okreslic i
 • Zarzadzac
 • Czynnikami srodowiska pracy
 • potrzebnymi do osiagniecia zgodnosci
 • wyrobu.
 • Ustalic i sterowac czynnikami srodowiska pracy,
 • majacymi bezposredni wplyw na pracownika przy
 • realizacji wyrobu/ uslugi.

36
7. REALIZACJA WYROBU
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.1 Planowanie realizacji wyrobu
7.5 Produkcja/ swiadczenie uslugi
7.4 Zakupy
7.3 Projektowanie i rozwój
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.3 Projektowanie i rozwój
7.4 Zakupy
7.5 Produkcja/ swiadczenie uslugi
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.3 Projektowanie i rozwój
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.4 Zakupy
7.3 Projektowanie i rozwój
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.5 Produkcja/ swiadczenie uslugi
7.4 Zakupy
7.3 Projektowanie i rozwój
7.2 Procesy zwiazane z klientem
7.6 Nadzór nad wyposazeniem do monitorowania i
pomiarów
7.6 Nadzór nad wyposazeniem do monitorowania i
pomiarów
37
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.1 Planowanie procesów realizacji wyrobów
 • Planowac procesy wykonania wyrobu z
  uwzglednieniem
 • Celów jakosci i wymagan dot. wyrobu
 • Ustanowienie procesów i dokumentów oraz
  dostarczanie zasobów
 • Okreslenie dzialan weryfikacyjnych i kontrolnych
  wyrobu
 • Monitorowanie, inspekcja, testowanie
 • Okreslenie wymaganych zapisów
 • Uwaga
 • W ISO 90012008 dodano pomiary

38
7.1 Planowanie procesów realizacji wyrobów
 • Planem moze byc
 • harmonogram dzialan ( czas, metode kontroli,
  osoby odpowiedzialne, wymagane zapisy)
 • plan produkcji, plan tras itp.
 • zlecenie produkcyjne

39
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.2 Procesy zwiazane z klientem
 • Okreslenie wymagan klienta
 • Przeglad wymagan dotyczacych wyrobu oferta,
  umowa i zamówienie
 • Zmiany i poprawki do umowy system komunikacji z
  klientem

40
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.2.1 Identyfikacja wymagan klienta
 • Okreslic
 • Wymagania wyspecyfikowane przez klienta dotyczace
  wyrobu, dostawy i serwisu
 • Wymagania nie wyspecyfikowane przez klienta, ale
  konieczne dla uzytkowania zamierzonego lub
  wyspecyfikowanego
 • Wymagania zwiazane z wyrobem, w tym wynikajace z
  regulacji i przepisów prawnych
 • Wymagania ustalone przez organizacje
 • Szukaj zapisów (oferta, specyfikacje, umowa,
  zamówienie, korespondencja z klientem itp.)

41
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.7.2 Procesy zwiazane z klientem
 • Wymagania dotyczace wyrobu
 • Uwaga Dzialania po dostawie obejmuja np.
  dzialania gwarancyjne, zobowiazania wynikajace z
  umowy (uslugi zwiazane z obsluga, recykling,
  koncowa likwidacja)

42
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.2.2 Przeglad wymagan wyrobu
 • Przegladac zidentyfikowane wymagania wyrobu przed
  zobowiazaniem sie do dostarczenia wyrobu
  klientowi, tj. przed
 • Podpisaniem umowy,
 • Przyjeciem zamówienia,
 • Przedstawieniem oferty klientowi.
 • W celu zapewnienia, ze
 • Wymagania sa okreslone,
 • Róznice zostaly wyjasnione i omówione,
 • Organizacja posiada zdolnosc do spelnienia
  okreslonych wymagan.
 • Nadzorowac zmiany.
 • Szukaj zapisów (oferta, podpisana umowa, notatki,
  protokoly ze spotkan itd.)

43
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.2.3 Komunikacja z klientem
 • Zorganizowac komunikacje z klientem dotyczaca
 • informacji o wyrobie,
 • zapytan handlowych oraz postepowania z umowami i
  zmianami,
 • sprzezenia zwrotnego od klienta, w tym
  reklamacji.
 • Szukaj zapisów (zapisy ze spotkan, notatki z
  rozmów, protokoly, aneksy do umowy/zamówienia,
  druki reklamacyjne)

44
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.3 Prace projektowe i rozwojowe
 • Planowanie projektowania
 • Etapy projektowania, przegladów, weryfikacji i
  zatwierdzania
 • Szukaj zapisów (plan, harmonogram projektowania,
  karta projektu itp.)
 • Dane wejsciowe do projektowania
 • Szukaj zapisów (specyfikacje, normy branzowe,
  zamówienia, umowy, rysunki, dokumenty od klienta,
  itp.)
 • Dane wyjsciowe z projektowania
 • Szukaj zapisów (zatwierdzone specyfikacje,
  rysunki, dokumentacja, wytyczne, szkice, opis,
  prototyp itp.)
 • Weryfikacja
 • Walidacja (w warunkach rzeczywistych utrzymamy to
  co zakladamy uruchomienie
 • próbne w warunkach kontrolowanych)
 • Walidacja jest przeprowadzana na gotowym wyrobie
  lub jego czesci.
 • Nadzorowanie zmian dotyczacych projektowania
 • Szukaj zapisów oznaczenie nowej wersji
  dokumentacji, nowy harmonogram prac projektowych,
  ponowne zatwierdzenie

45
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.7.3 Projektowanie i rozwój
 • Przeglad, weryfikacja, walidacja maja rózne
  cele. Moga byc przeprowadzane i zapisywane
  oddzielnie lub w dowolnej kombinacji np.
  przeglad i weryfikacja

46
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.7.3 Projektowanie i rozwój
 • Informacje dotyczace produkcji i dostarczenia
  uslugi moga zawierac szczególy zabezpieczenia
  wyrobu np. konserwacja

47
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.4 Zakupy
 • Nadzorowanie dostawców
 • Spelnienie wymagan
 • Zakres nadzoru
 • Ocena
 • Zapisy
 • Informacje dotyczace zakupów
 • Wyrób procedury, procesy, sprzet i personel
 • Odpowiednie informacje
 • Weryfikacja wyrobów

48
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.4.1 Sterowanie zakupami
 • Zapewnienie, ze zakupiony towar jest zgodny z
  wymaganiami,
 • Rodzaj i zakres nadzoru dostawcy zakupionych
  towarów powinien byc zalezny od wplywu
  zakupionego towaru na wynik realizowanych
  procesów i wyrób finalny
 • Ocena i wybór dostawców na podstawie ich
  zdolnosci do dostarczania wyrobu zgodnego z
  wymaganiami organizacji
 • Zapisy z wyników weryfikacji

49
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.4.2 Informacje dotyczace zakupów
 • Dokumenty dotyczace zakupów powinny
 • jednoznacznie okreslac typ, rodzaj zamawianego
 • materialu, towaru, uslugi.

50
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.4.3 Weryfikacja towarów
 • Okreslic i wdrozyc dzialania niezbedne do
  weryfikacji kupowanych towarów
 • W przypadku weryfikacji u dostawcy (takze przez
  klienta) organizacja powinna okreslic w
  dokumentach zakupowych zamierzone dzialania i
  metody weryfikacyjne umozliwiajace zwolnienie
  towaru.

51
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.5.1 Nadzór nad dzialaniami produkcyjnymi i
  uslugowymi
 • Organizacja powinna sterowac produkcja i uslugami
  poprzez
 • dostepnosc specyfikacji wyrobów
 • dostepnosc Instrukcji roboczych
 • utrzymanie odpowiedniego wyposazenia
 • dostepnosc przyrzadów do monitorowania i pomiarów
 • monitorowanie i pomiary procesów
 • wdrozenie metod zwalniania wyrobu, jego
  dostarczania i dzialan po dostawie

52
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.5.2 Walidacja procesów produkcyjnych i
  uslugowych
 • Organizacja powinna przeprowadzic walidacje
  procesów produkcyjnych i uslug, których
 • wyników nie mozna zweryfikowac w nastepstwie
  monitorowania lub pomiaru.
 • wady ujawnia sie dopiero w trakcie uzytkowania
  wyrobu lub po wykonaniu uslugi.
 • Walidacja powinna wykazac zdolnosc procesów do
  osiagania zaplanowanych wyników.
 • Przeglad i zatwierdzanie procesów
 • Wyposazenie i personel
 • Okreslenie metody i procedury
 • Zapisy
 • Ponowna walidacja
 • Szukaj zapisów (protokól z próby badania wyrobu,
  wynik RTG badanie spoiny, zgrzewu, itp).

53
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.5.3 Identyfikacja i identyfikowalnosc
 • Okreslic i nadzorowac jednoznaczna
 • identyfikacje i identyfikowalnosc
 • wyrobów za pomoca okreslonych dzialan.

54
NORMA ISO 90012008
 • Pkt. 7.5 Produkcja i dostarczanie uslugi
 • Firma powinna identyfikowac status wyrobu
  poprzez pomiar, monitorowanie przez caly czas
  realizacji wyrobu.
 • Jezeli wymagana jest identyfikowalnosc to firma
  powinna nadzorowac identyfikacje wyrobu i
  utrzymywac zapisy.

55
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.5.4 Wlasnosc klienta
 • Zidentyfikowana
 • Zweryfikowana
 • Chroniona
 • Zapisy i zgloszenie klientowi w przypadku
  uszkodzenia lub zagubienia jego wlasnosci
 • Wlasnosc klienta to równiez wlasnosc
  intelektualna/informacja
 • Dane osobowe

56
NORMA ISO 90012008
 • Pkt. 7.5.4 Wlasnosc klienta
 • Jezeli wlasnosc klienta zostanie zagubiona,
  uszkodzona, uznana za nieprzydatna do
  zastosowania to organizacja powinna o tym
  poinformowac klienta i utrzymywac zapisy
 • Uwaga
 • Wlasnosc klienta moze obejmowac wlasnosc
  intelektualna i dane osobowe.

57
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.5.5 Zabezpieczanie wyrobu
 • postepowanie z wyrobem
 • Identyfikacja
 • Postepowanie z wyrobem miedzy kolejnymi etapami
  procesu
 • Pakowanie
 • Przechowywanie
 • Zabezpieczanie

58
7. REALIZACJA WYROBU
 • 7.6 Nadzorowanie przyrzadów monitorujacych i
  pomiarowych
 • Nadzorowanie i spójnosc
 • Okreslic wymagane pomiary
 • Zidentyfikowac i wzorcowac przyrzady monitorujace
  i kontrolne
 • Potwierdzic zdolnosc oprogramowania
 • Ustalic podstawy wzorcowania
 • Oznaczac status wzorcowania
 • Utrzymywac zapisy z wzorcowania
 • Chronic przed uszkodzeniem

59
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.7.6 Nadzorowanie wyposazenia do monitorowania
  i pomiarów
 • Uwaga
 • Potwierdzenie zdolnosci oprogramowania
  komputerowego do zamierzonego zastosowania,
  obejmuje jego weryfikacje i zarzadzanie
  konfiguracja w celu jego przydatnosci do uzycia.

60
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
8.1 Planowanie
8.5 Ciagle doskonalenie 8.5.1 Dzialania
korygujace 8.5.2 Dzialania zapobiegawcze
8.2 Pomiary i nadzór
8.2.1 Zadowolenie klienta
8.2.2 Audit wewnetrzny
8.3 Nadzór nad bledami
8.2.3 Procesy
8.2.4 Wyroby
8.4 Analiza danych
61
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.1 Planowanie
 • Okreslic, zaplanowac i wdrozyc dzialania
  pomiarowe i monitorujace
 • a) zadowolenie klienta
 • b) audit wewnetrzny
 • c) procesy
 • d) wyroby
 • Okreslic niezbedne stosowane metody pomiarowe
 • Okreslic niezbedne stosowane metody statystyczne

62
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.2.1 Zadowolenie klienta
 • Monitorowanie informacji od klienta wg jednolitej
  metodologii
 • Okreslone metody pozyskiwania i wykorzystywania
  informacji od klienta

63
NORMA ISO 90012008
 • Pkt. 8.2 Monitorowanie i pomiary
 • Badanie zadowolenia klienta - Nowa uwaga
 • Pozyskiwanie danych wejsciowych do badan, ze
  zródel
 • Badanie zadowolenia klienta
 • Dane klienta dotyczace jakosci dostarczonych
  wyrobów
 • Badania opinii uzytkowników
 • Analiza straconych kontaktów
 • Skargi, roszczenia gwarancyjne
 • Pochwaly
 • Raporty handlowców

64
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.2.2 Audit wewnetrzny
 • Organizacja powinna przeprowadzac audity
  wewnetrzne w zaplanowanych odstepach czasu w celu
  okreslenia, czy SZJ
 • a) jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz
  7.1), z wymaganiami normy oraz wymaganiami SZJ
 • b) jest skutecznie wdrozony i utrzymany.
 • Program auditu nalezy zaplanowac biorac pod uwage
  procesy oraz auditowane obszare, jak tez wyniki
  wczesniejszych auditów. Nalezy okreslic kryteria
  auditu, jego zakres, czestosc i metody. Wybór
  auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewniac
  obiektywnosc i bezstronnosc procesu auditu.
  Auditorzy nie powinni auditowac wlasnej pracy

65
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.8.2 Monitorowanie i pomiary
 • Wybór auditorów i prowadzenie auditu powinny
  zapewnic bezstronnosc i obiektywnosc auditu.
 • Dodano tekst
 • Nalezy ustanowic procedure w celu okreslenia
  odpowiedzialnosci i wymagan dotyczacych
  planowania i przeprowadzenia auditów,
  sporzadzania zapisów, przedstawiania wyników.
 • Zapisy z auditów i ich rezultatów powinny byc
  utrzymywane, np. lista pytan auditowych, lista
  uczestników auditu

66
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.2.3/8.2.4 Monitorowanie i pomiary procesów oraz
  wyrobów
 • Procesy
 • Odpowiednie metody
 • Wlasciwe etapy
 • Przestrzeganie ustalonego trybu postepowania
 • Zatwierdzenie zgodnie z uprawnieniami
 • Lub przez klienta

67
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.8.2.4 Monitorowanie i pomiary procesów
 • Zwolnienie wyrobu i wykonanie uslugi,
  uszczególowienie odbywa sie do klienta
 • Zapisy powinny wskazywac osobe podejmujace
  decyzje o zwolnieniu wyrobu przeznaczonego dla
  klienta.
 • Zwolnienie wyrobu i dostarczenie uslugi nie
  powinno nastapic, az zaplanowane ustalenia
  zostana zakonczone, chyba ze inna decyzja zostala
  podjeta przez uprawniona osobe i zatwierdzona
  przez klienta.

68
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.3 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego
 • Udokumentowana procedura
 • Wyrób zidentyfikowany i nadzorowany
 • Okreslone uprawnienia
 • Eliminowanie niezgodnosci
 • Zatwierdzanie, zwalnianie, zgody na odstepstwa
 • Po dokonaniu poprawek ponowna weryfikacja

69
NORMA ISO 90012008
 • Pkt.8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Nalezy ustanowic procedure w celu okreslenia
  nadzoru i odpowiedzialnosci i uprawnien
  dotyczacych postepowania z wyrobem niezgodnym.
 • Podjecie dzialania odpowiedniego do
  rzeczywistych lub potencjalnych skutków
  niezgodnosci, gdy niezgodny wyrób zostal wykryty
  po dostawie lub po rozpoczeciu jego uzytkowania.

70
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.4 Analiza danych
 • Gromadz i analizuj dane
 • Okresl mozliwosci doskonalenia
 • Stopien zadowolenia klienta
 • Zgodnosc z wymaganiami
 • Cechy procesu i wyrobu i ich trendy
 • Dostawcy

71
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.5.1 Ciagle doskonalenie efektywnosci
  organizacji poprzez wykorzystywanie
 • Polityki jakosci
 • Celów jakosci
 • Wyników auditu
 • Analizy danych
 • Dzialania korygujace i zapobiegawcze
 • Przeglad wykonywany przez kierownictwo

72
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE
 • 8.5.2 Dzialania korygujace/8.5.3 Dzialania
  zapobiegawcze
 • Wykrycie niezgodnosci
 • Ustalenie przyczyny
 • Ocena
 • Wdrazanie
 • Sprawdzenie skutecznosci
 • Zidentyfikowanie potencjalnych niezgodnosci i ich
  przyczyny
 • Wdrazanie dzialan zapobiegawczych
 • Zapisywanie wyników oraz wykonywanie przegladów

73
NORMA ISO 90012008
 • Pkt. 8.5.2 Dzialania korygujace
 • Pkt. 8.5.3 Dzialania zapobiegawcze
 • Nalezy przywolac obiektywne dowody,
  potwierdzajace
 • skutecznosc przeprowadzonych dzialan
 • korygujacych i zapobiegawczych.

74
Dokumentacja systemu jakosci
 • Ksiega Jakosci powinna zawierac
 • informacje o firmie
 • polityke jakosci i cele jakosci
 • przedstawienie struktury organizacyjnej firmy
 • opis systemu zarzadzania jakoscia
 • zasady zarzadzania ksiega jakosci

75
ELEMENTY POLITYKI JAKOSCI
 • Spelnienie wymagan odbiorców
 • Poziom techniczny wyrobów
 • Kwalifikacje dostawców
 • Zaangazowanie kierownictwa
 • Zaangazowanie pracowników
 • Zapobieganie poprzez sterowanie procesami
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Doskonalenie systemu jakosci (normy ISO,
  TQM,....)
 • Reprezentant kierownictwa

76
Metody opracowywania dokumentówDokumenty
systemowe
 • Procedura - odwzorowanie calosci lub czesci
  procesu
 • Instrukcja - szczególowo opisany sposób
  postepowania w ramach jednej z czesci procedury
 • Formularze - dokumenty stanowiace rame do
  tworzenia zapisów jakosci
 • Karta obiegu dokumentów

77
Dokumentacja systemu jakosci
 • Procedura to wydzielona czesc procesu
  okreslajaca
 • przebieg postepowania w danym zakresie
 • uczestników realizujacych zadania
 • zapisy powstajace w wyniku realizacji procedury

78
Dokumentacja systemu jakosci
 • Kazdy proces moze skladac sie z jednej lub z
  kilku procedur

79
Dokumentacja systemu jakosci
 • Kazda procedura powinna zawierac
 • cel procedury
 • definicje i objasnienia
 • okreslenie wejsc do procedury
 • opis postepowania
 • okreslenie wyjsc z procedury
 • zalaczniki wzory formularzy

80
Dokumentacja systemu
 • Opisujac zadania w procedurach nalezy
  uwzgledniac
 • kto dostarcza informacji niezbednych do wykonania
  zadania
 • kto wykonuje zadania
 • na czym polega wykonanie zadania
 • kto kontroluje wykonanie zadania
 • kto zatwierdza wykonanie zadania
 • kto otrzymuje informacje o wykonaniu zadania
 • jakie powstaja zapisy w trakcie i z wykonania
  zadania

81
Dokumentacja systemu jakosci- PRZYKLAD
 • Celem procesu utrzymania ruchu jest
  zapewnienie wymaganej jakosci produkowanych
  wyrobów finalnych przez utrzymanie w ciaglej
  sprawnosci eksploatacyjnej posiadanych maszyn i
  urzadzen technologicznych. Powyzsze osiaga sie
  przez szerokie stosowanie technicznych dzialan
  prewencyjnych tj. planowanie dzialan
  konserwacyjnych i remontowych oraz maksymalna
  efektywnosc dzialan interwencyjnych i naprawczych.

82
Dokumentacja systemu jakosci- PRZYKLAD
 • PROCES Zarzadzanie personelem i szkolenia
 • PROCEDURA Zatrudnianie personelu
 • ZADANIA
 • Zgloszenie zapotrzebowania
 • Opracowanie anonsu prasowego
 • Wstepna analiza ofert
 • Rozmowy kwalifikacyjne
 • Przygotowanie umowy
 • Podpisanie umowy o prace
 • Skompletowanie dokumentacji osobowej i zalozenie
  teczki osobowej

83
Dokumentacja systemu jakosci
 • Instrukcje nalezy zastosowac gdy zachodzi
  potrzeba uszczególowienia opisu realizacji danego
  zadania z procedury

84
Dokumentacja systemu jakosci

Procedura opisuje - co robimy Instrukcja
opisuje jak to robimy
85
Dokumentacja systemu jakosci
 • Zapisy
 • Zasady nadzorowania zapisów musza zostac
  przedstawione w procedurze
 • Nadzorowania zapisów
 • W firmie warto prowadzic
 • Rejestr zapisów
 • Okreslajacy czas przechowywania i archiwizacji
  zapisów

86
Metody opracowywania dokumentów
 • Metoda burzy mózgów(brainstorming)
 • brak jakiejkolwiek krytyki w fazie tworzenia
  pomyslów
 • swobodny przebieg
 • zapisywanie
 • rozwijanie pomyslów innych osób
 • optymalne wykorzystanie czasu
 • oddzielona faza wyboru rozwiazan

87
Metody opracowywania dokumentówDokumenty
systemowe
 • Formularze
 • wzory dokumentów, które po wypelnieniu staja sie
  zapisami jakosci
 • Typy formularzy
 • plany, harmonogramy
 • rejestry zdarzen - listy obecnosci, protokoly,
  raporty, karty kontrolne
 • rejestry dokumentów - listy dokumentów
 • karty obiegu dokumentów

88
Metody opracowywania dokumentówKsiega jakosci
 • Zalecenia dotyczace opracowania Ksiegi jakosci
 • nalezy stworzyc ja po opracowaniu i wdrozeniu
  procedur
 • wygodnie jest opracowywac ja wg struktury normy,
  choc nie ma takiego wymagania
 • nalezy dolaczyc procedury
 • mozna opracowac kilka wersji Ksiegi jakosci

89
Metody opracowywania dokumentówSposób wdrozenia
dokumentów
 • Procedury, instrukcje, formularze
 • opracowanie wersji zerowej
 • konsultacje z osobami zaangazowanymi w procedure
 • poprawki i przygotowanie wersji 1 - do
  wdrozenia
 • przeprowadzenie szkolen dotyczacych procedury,
  tzn. sekwencja dzialan, obieg dokumentów, osoby
  odpowiedzialne
 • zatwierdzenie i ogloszenie rozpoczecia
  obowiazywania procedury
 • ewentualne dzialania korygujace - zgodnie z
  procedura

90
Warsztat nr 1
 • Na przykladzie wybranej firmy zidentyfikuj
  procesy oraz powiazania miedzy nimi w formie mapy
  procesów.
 • Wybierz razem z prowadzacym zajecia jeden z
  procesów ze sporzadzonej wczesniej mapy procesów
  oraz opracuj schemat procedury i okresl niezbedne
  zapisy. Pamietaj o wymaganiach normy.
 • Czas realizacji zadania 30 minut
About PowerShow.com