Audio-video aplikacije - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Audio-video aplikacije PowerPoint presentation | free to download - id: 542c88-OTViOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Audio-video aplikacije

Description:

Audio-video aplikacije Psihoakustika, MP3 komprimovanje, audio formati, striming Cilj lekcije Upoznavanje sa osnovama psihoakustike Primena psihoakustike na ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:193
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 62
Provided by: NAME155
Learn more at: http://www.crnarupa.singidunum.ac.rs
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Audio-video aplikacije


1
Audio-video aplikacije
 • Psihoakustika, MP3 komprimovanje, audio formati,
  striming

2
Cilj lekcije
 • Upoznavanje sa osnovama psihoakustike
 • Primena psihoakustike na kompresiju audio signala
 • Princip MP3 kompresije
 • Upoznavanje sa popularnim digitalnim audio
  formatima
 • Principi striminga

3
Psihoakustika
 • Karakteristicno je za ljudsko uho da subjektivno
  ne cuje sve frekvencije jednako. Ljudsko uho
  daleko je osetljivije u nižim i srednjim
  frekvencijama nego u visokim. Razliku izmedu 1 i
  3 kHz osetice svako, ali onu izmedu 15 i 18 kHz
  malo ko. Ova karakteristika ljudskog uha naziva
  se frekventna selektivnost i na najnižim
  frekvencijama je oko 100 Hz, ali na onim višim
  iznosi i više od 4 kHz. Dakle na niskim i visokim
  frekvencijama dinamika je manja tako da se može
  koristiti manji broj bita za odredivanje
  amplitude pojedinog uzorka (kvantizaciju).

4
Akusticko maskiranje
 • To je jedan od osnovnih koncepata na koji se
  oslanjaju svi psihoakusticki algoritmi. Objasnimo
  ovaj pojam na primerima. Zamislite da imate ton
  frekvencije 1000 Hz i u njegovoj blizini
  (frekvencijskoj) ton frekvencije 1100 Hz, ali 18
  dB slabiji (tiši). Ovaj drugi ton necete cuti
  bice potpuno sakriven, maskiran onim prvim tonom.
  Ukoliko, medutim imate ton na 2000 Hz, takode 18
  dB slabiji od onog na 1000 Hz njega cete cuti
  jer je frekvencijski dovoljno udaljen od prvog
  tona da ga ne zahvata efekt maskiranja.
 • Maskirajuci efekt u praksi znaci da možete podici
  nivo šuma u blizini jacih zvukova jer ce taj šum
  ionako biti maskiran. Dopušteno podizanje nivoa
  šuma znaci korišcenje manje bitova za zapis
  zvuka, a manje bitova znaci i manju kolicinu
  podataka. Slika prikazuje kako jak signal maskira
  slabije signale koji slede nakon njega.

5
Akusticko maskiranje
6
Akusticko maskiranje
 • Osim sakrivanja zvukova na osnovu blizine
  frekvencije i razlike u jacinama, postoji
  maskiranje na osnovu jacine zvuka i vremenske
  bliskosti s drugim zvukom, tzv. pre i
  postmaskiranje.
 • Uhu i mozgu je potrebno odredeno vreme za
  procesiranje zvuka. Obicno se uzima da
  premaskiranje zahvata 2 do 5 milisekundi, a
  postmaskiranje znatno više i do 100 ms. U praksi
  ovo znaci da ce glasan zvuk pokriti sve
  obližnje zvukove i do 100 milisekundi nakon
  završetka i/ili do 5 milisekundi pre pocetka.

7
Akusticko maskiranje
 • Audio MPEG maskiranje koristi podelu cujnog
  zvucnog opsega (20-20000 Hz) na 32 potpojasa.
  Ako na primer, u gornjem delu osmog od 32 pojasa,
  imamo prisutan ton frekvencije 1000 Hz i jakost
  60 dB, koder na osnovu te informacije racuna
  maskirajuci efekt ovog zvuka i dolazi do toga da
  je maskirajuci prag za citav osmi potpojas 35 dB
  ispod ovog zvuka. Ovo daje odnos signal/šum od 60
  35 25 dB, za šta je dovoljna rezolucija
  zapisa od 4 bita. Osim toga maskirajuci efekt se
  proteže i van granica osmog potpojasa i na
  potpojaseve od 5. do 13. dakako, sve manje što se
  nalaze dalje od 8. potpojasa.
 • MP3 ne deli potpojaseve na jednake frekvencijske
  dužine. Slušni frekventni opseg se može na osnovu
  frekventne selektivnosti podeliti na takozvane
  kriticne pojaseve - njih 27. Na primer,
  kriticni pojas broj 1, u dnu skale, obuhvata
  frekvenciju od 50 do 95 Hz (širina 45 Hz), dok
  onaj poslednji, kriticni pojas broj 26 (prvi je
  nula) obuhvata frekvenciju od 15375 Hz do 20250
  Hz te ima širinu od cak oko 5 kHz.

8
Algoritmi za kompresiju
 • Algoritme za kompresiju delimo na one koji
  komprimuju bez gubitka (lossless) podataka i one
  s gubitkom (lossy). Lossless algoritmi podatke
  komprimuju cuvajuci pritom njihov potpuni
  integritet - jednom komprimovani pa potom
  dekomprimovani podaci vracaju se u svoj prvobitni
  oblik, bez i jednog izgubljenog bita informacija.
  Odnosi kompresije koje ovi algoritmi postižu su
  najcešce oko 12 do 13. Takvi su algoritmi
  efikasni kod tekstualnih i slikovnih datoteka,
  ali nisu za zvukovne. Lossy algoritmi rade na
  principu izostavljanja podataka iz datoteka uz
  neprimetan ili slab gubitak podataka. Ovi
  algoritmi se oslanjaju na nesavršenost ljudskih
  cula vida odnosno sluha. Dok je za tekst ovakva
  kompresija beskorisna, kod audio datoteka se
  postiže odnos do 110 i više, a jedini
  ogranicavajuci faktor je kvalitet koji nam je
  potreban.

9
MP3 kompresija
 • Kodiranje u MP3 audio format spada u grupu
  kompresije sa gubitkom koja se oslanja na ljudski
  doživljaj izvornog zvuka (psihoakustici).
 • Kvalitet MP3 kompresije zavisi od stope i metoda
  kompresije. Bit rate je pojam koji oznacava
  koliko ce kilobita po sekundi biti iskorišceno za
  smeštanje zvuka u njega. Što je bit rate niži
  to je veca kompresija i obrnuto. Postoji više
  metoda dodele stope kompresije od kojih se isticu
  CBR, VBR i ABR.

10
MP3 kompresija
11
MP3 kompresija
 • Sam algoritam kodiranja razlicit je kod
  razlicitih formata i neretko pati od opterecenja
  legalnosti. Tako je najproblematicniji onaj deo
  oko psihoakusticnog modela slušnog aparata
  coveka, koji je cesto predmet rasprava o
  autorskim pravima.
 • Osim u frekventnom, lossy algoritmi mogu biti
  organizovani i u vremenskom domenu. Primer za to
  je LPC (linear predictive coding) algoritam koji
  se najviše koristi za kodiranje glasa.
 • Što se tice kvaliteta, kvalitet kodeka zavisi od
  više aspekata i nije lak za definisanje. Sasvim
  objektivno, može se posmatrati
 • faktor kompresije
 • složenost odnosno brzina algoritma
 • nezavisnost od platforme na kojoj se izvodi
 • latencija odnosno kašnjenje koje unosi (posebno
  važno za dvosmerni streaming) i svakako
 • kvalitet samog zapisa nakon kompresije.

12
Reprodukcija komprimovanog zapisa
 • Reprodukcija zapisa je generalno jednostavnija od
  kodiranja i obicno ne pati od mana proprietary
  (ne open-source) softvera jer je, cak i u slucaju
  ne postojanja open-source softvera, kvaliteno
  pokrivena standardima za razliku od algoritma
  kodiranja. Naravno, u žiži algoritma za
  dekompresiju je najcešce neka inverzna
  frekvencijska transformacija tj. iz
  frekvencijskog u vremensko podrucje, npr.
  inverzna MDCT koja je za ovu svrhu opisana
  ISO/IEC standardima. Kvalitet dekoderskog
  algoritma je naravno u efikasnosti.

13
Reprodukcija komprimovanog zapisa
 • Više manje svi formati digitalnog zapisa muzike
  podržavaju stereo sisteme. Pravi stereo sistem,
  medutim, dovodi do udvostrucenja velicine zapisa,
  a o sistemima sa više kanala da i ne govorimo.
  Kod sistema sa više kanala zbog toga se pribegava
  razlicitim metodama tako da se simulira
  višekanalizam, a da se zapravo ne zapisuje svaki
  kanal pojedinacno pa se takve tehnologije cesto
  nazivaju prigodnim imenima kao Surround, 3D i sl.
  Sve te metode zapravo opet koriste psihoakusticki
  model sluha i u ovome slucaju jedan od fenomena,
  a taj je da ljudi u principu ne cuju razliku u
  fazi dva istovremena zvucna signala, vec samo i
  eventualno o amplitudi. Tako se npr. jedan zapis
  prilikom dekodiranja pretvori u dva tako da se
  jedna kopija malo zakasni ili se izvrše neke
  druge operacije na njemu i dobija se utisak
  prostornosti.

14
Reprodukcija komprimovanog zapisa
 • Kada bi se zapisivao svaki kanal pojedinacno,
  osim što bi uvišestrucili velicinu zapisa,
  postojao bi odredeni problem da li bi se
  dekodiranje svakog od kanala u zapisu moglo
  uciniti u realnom vremenu, bez opasnosti po
  kvalitet reprodukcije prakticno to znaci da bi
  se i bit-rate uvišestrucio. To je pogotovo slucaj
  kod AIFF i slicnih formata gde se zapis koncipira
  na nizovima ili frejmovima što bi usložilo
  postupak dekodiranja i zato neki od dekodera ne
  podržavaju tu opciju.

15
Reprodukcija komprimovanog zapisa
 • Joint stereo nudi rešenje na nacin da se spoje
  odredena frekvencijska podrucja svakog od dva
  (ili više) kanala naravno u skladu sa vec
  spomenutim psihoakusticnim modelom. Nude se dva
  tipa kodiranja, a to su intensity stereo coding i
  M/S stereo coding. O oba se više može naci na
  internetu, a zanimljivo je znati da ih koristi
  nekoliko popularnih formata zapisa.

16
Stope kompresije
 • CBR je skracenica za metod s konstantnom stopom
  kompresije (Constant bit rate). To znaci da ce se
  citava zvucna datoteka komprimovati odredenim
  konstantnim bit rateom. Kod kompresije je moguce
  izabrati bit rate od 32 kbps do 320 kbps (zavisno
  od programa). Bit rate od 128 kbps se smatra
  kvalitetom bliskom kvaliteti zapisa na audio CD-u
  i dovoljan je za slušanje muzike na racunarskim
  zvucnicima. Bit rate ispod te granice se koristi
  kod kompresije govornog zapisa, a iznad za muziku
  koja ce se slušati na kvalitetnijim uredajima.
 • VBR je skracenica za metod s promenljivom stopom
  kompresije (Variable bit rate). On se oslanja na
  cinjenicu da unutar jedne pesme nisu svi delovi
  isti. Delovi koji su tiši, ili nemaju osobito
  naglašenu separaciju kanala unutar stereo slike,
  mogu se kodirati u nižem bit rateu (odnosno višoj
  stopi kompresije), a delovi s bogatom zvucnom
  slikom i/ili naglašenom separacijom kanala u
  stereo spektru u višem bit rateu. Rezultat je
  zapis koji stalno menja bit rate. Ovim se metodom
  postiže bolji kvalitet zvuka, ali je sam postupak
  nešto sporiji i zahtevniji od CBR-a.
 • ABR je skracenica za metod sa srednjom stopom
  kompresije (Average bit rate). Ovo je noviji
  metod koji dopušta da se bit rate menja zavisno
  od zvucne slike u nekom delu pesme, s time da ce
  velika vecina zapisa biti kodirana na srednjoj
  zadatoj vrednosti, tiši i siromašniji delovi
  pesme na nižem bit rateu, a za kodiranje
  zahtevnijih delova posegnuce se za rezervom, pa
  ih kodirati na višim stopama bit ratea.

17
Kodiranje još jednom
 • Za kodiranje muzike iz WAV u MP3 format potreban
  nam je codec i odgovarajuci encoder. Codec
  (skraceno od compression/decompression) je
  algoritam pomocu kojeg operativni sistem i
  aplikacije, prepoznaju neki zvucni, filmski i
  srodan format.
 • Encoder je pak program koji koristi codec za
  kodiranje digitalnog zapisa u neki komprimovani
  format. Najpoznatiji su Lame MP3 audio codec i
  njegov Lame encoder.
 • Najpre se originalni audio zapis analizira u
  vremenskom domenu i deli na vremenske odsecke
  frejmove.
 • Svaki vremenski odsecak se zatim analizira u
  frekvencijskom domenu, tako da celi spektar deli
  na odredeni broj delova.
 • Ako je u nekom spektralnom odsecku intenzitet
  manji od praga cujnosti ili je maskiran od strane
  glasnije spektralne komponente, onda se taj
  odsecak izbacuje iz konacnog toka podataka.
 • Nakon toga se uporeduje dinamika signala u
  odseccima, te se glasniji kodiraju s manje bita,
  a višak bita se prebacuje na tiše odsecke.

18
Kodiranje
Spektralna analiza
19
Kodiranje
 • Dodatna kompresija se postiže korišcenjem joint
  stereo tehnike jer je poznato da se stereo efekt
  gubi na niskim i jako visokim frekvencijama. To
  znaci da prosecan covek ne može da odredi smer
  dolaska zvuka. Koristeci taj efekt, odredeni
  odsecci s niskim frekvencijama mogu se kodirati
  kao mono signal i na taj nacin dvostruko smanjiti
  protok podataka.
 • Na kraju dolazi Huffmanov algoritam, koji se
  koristi kod kompresije svih ostalih vrsta
  signala. Princip je jednostavan. Ako se odredeni
  niz bitova ponavlja, oni se zamenjuju s kracim
  nizom. Ovaj je algoritam najefikasniji kod
  stacionarnih deonica muzike, kad nema velike
  promene signala, odnosno kad ima dosta nizova
  bitova koji se ne menjaju.

20
MP3 kompresija - rezime
 • Ucitavanje originalnog .wav fajla
 • Deljenje muzike na manje vremenske intervale
 • Spektralna analiza
 • Uklanjanje zvukova izvan cujnog opsega
 • Uklanjanjanje maskiranih komponenti
 • Pravljenje novog fajla (.mp3)

21
MP3 kompresija - rezime
 • Bitrate
 • 18, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112
 • 128 (audiotape least for good fidelity)
 • 160 (HiFi),
 • 192 (CD),
 • 224,
 • 256 (studio),
 • 320 (master)

22
Ripovanje
 • Skidanje zvuka sa audio CD-a umetnutog u
  racunarski CD uredaj u digitalnom obliku i
  njegovo prebacivanje na hard disk racunara naziva
  se digitalna audioekstrakcija ili popularno
  ripovanje odnosno grebovanje (engl. ripping,
  grabbing).
 • Nakon ripovanja na disku se dobija audio zapis u
  WAV formatu kojega je potrebno kodirati u MP3.
  Nekada su ove dve radnje bile strogo odvojene i
  radile se u odvojenim i razlicitim programima.
  Današnji softver za MP3 najcešce objedinjuje te
  operacije na nacin nevidljiv za korisnika.
  Ukoliko se CD želi samo duplicirati preporucljivo
  je obaviti to bez medukoraka kompresije. Ipak je
  kompresija, kakva god bila, odredeni gubitak.

23
Ripovanje
 • Windows Media Player 10 omogucuje istovremeno
  ripovanje i kompresiju
 • Najpre je potrebno u meniju Tools/Options
  izabrati karticu Rip Music (za starije verzije
  programa Copy Music) i odabrati željene postavke.

24
Ripovanje
 • Nakon što ste odredili postavke možete krenuti na
  ripovanje.
 • Stavite audio CD u CD-ROM uredaj.
 • Odaberite dugme Rip i oznacite pesme koje želite
  da kopirate.

25
Ripovanje
 • Ako pesme nemaju nazive možete probati da
  pronadete informacije o CD-u na Internetu pomocu
  dugmeta Find Album Info ili rucno da upisujete.
 • Kliknite na dugme Rip Music
 • Kod prvog ripovanja potrebno je odgovoriti na par
  pitanja. Na prvom ekranu odaberite Do not add
  copy protection to your music (cime potvrdujete
  da ne želite dodati zaštitu od kopiranja), te
  oznacite I understand... (cime potvrdujete da
  shvatate da je muzika koju kopirate s CD-a
  zašticena i da sve što radite cinite na
  vlastitu odgovornost). Na drugom ekranu odaberite
  Keep my curent format settings s obzirom da ste
  vec konfigurisali program.
 • Nakon toga odaberite Next.

26
AAC Advanced Audio Coding
 • Evolucijski sledbenik mp3 formata, AAC, definisan
  je u MPEG-2 Part 7 i MPEG-4 Part 3, ali najcešce
  se referencira kao MPEG-4 AAC.
 • Poboljšanja u odnosu na mp3 ukljucuju
 • više frekvencija uzorkovanja
 • do 48 kanala
 • veca efikasnost (jednostavnije filtarske banke)
 • mnogo bolja obrada frekvencija iznad 16 kHz
 • generalno veci kvalitet

27
AAC Advanced Audio Coding
 • Predvida se rast korištenja AAC kodiranja, a
  danas je najveci konzument AAC standarda Apple
  iPod koji ga koristi kao za svoj codec.
 • Velik napredak u odnosu na mp3 je u kodiranju na
  nižim bit-rate-ovima. Danas se taj napredak
  koristi cesto u kodiranju govora, pa cak u nekim
  varijantama AAC-a (AAC LD) i za real-time
  dvosmernu komunikaciju.
 • AAC format je danas dostupan na mnogim
  platformama jer su proizvodaci codeca uvideli
  prednosti AAC-a od kojih je vrlo zanimljivo
  istaknuti cinjenicu da za razliku od mp3-a, za
  AAC ne treba placati pravo na distribuciju nego
  samo na razvoj softvera. Upravo to, kao i
  cinjenica da AAC funkcioniše dosta kvaliteno na
  nižim bit-rateovima cini AAC velikim potencijalom
  što se tice Internet broadcastinga.

28
Vorbis
 • Vorbis je open source lossy audio format nastao
  nakon objave planova o naplacivanju prava na
  korišcenje mp3 standarda. Testovi ciji su
  rezultati objavljeni na Wikipedii tvrde prednost
  Vorbisa na celom nizu bit-rateoova nad ostalim
  formatima, medutim treba uzeti u obzir što i
  oni sami tvrde da je na Wikipediji Vorbis
  najpopularniji format zbog svoje otvorenosti.
  Popularnost Vorbisa definitivno raste što svedoci
  i korišcenje Vorbisa na raznim platformama pa i
  igrama kao podrazumevanog (default) formata.

29
Dolby Digital
 • Dolby Digital je marketinško ime sa niz rešenja
  na podrucju audio kodiranja kompanije Dolby. AC-3
  je uobicajeniji naziv iste kolekcije audio
  formata. Ono što proizvodaci ovog brenda obicno
  pokušavaju da naglase je kompatibilnost formata
  sa višekanalskim sistemima. AC-3 je relativno
  slican AAC-u i tvorci AC-3-a ucestvuju u
  standardizaciji AAC-a, medutim AAC je bolji na
  prakticno svim bit-rateovima ali i kompleksniji.
  AC-3 i ostali Dolby standardi poznati su tržištu
  ponajviše iz domena zabavne kucne elektronike i
  kinematografije.

30
RealAudio
 • Iako RealAudio nije zapravo format nego skup
  codeca razlicitih formata zanimljivo ga je
  spomenuti jer njegovi tvorci tvrde da je upravo
  taj proizvod najbolji za korišcenje putem
  Interneta dakle striming. RealAudio se cesto
  koristi kao i html stranica, uz cinjenicu da
  reprodukcija pocinje sa prvim prenesenim frejmom.
  Nije ni potrebno spominjati da je navedeni
  proizvod proprietary. RealAudio kvalitetnije
  reprodukuje strimove koji vec postoje kod
  pošiljaoca nego live broadcast za koji su
  ostvareni neki bolji formati.

31
WMA
 • Iako cesto predmet sudskog spora, ovaj
  Microsoftov proizvod je hteli ne hteli deo naše
  svakodnevice od onog trenutka kad instaliramo
  svoju legalnu kopiju najpopularnijeg operativnog
  sistema. Karakteristike proizvoda su relativno
  slicne navedenima, rec je dakle o lossy formatu
  sažimanja zvuka sa jednom zanimljivom
  nadogradnjom u odnosu na navedene Windows Media
  Audio podržava (citirano sa Wikipedije)
  combination of elliptic curve cryptography key
  exchange, DES block cipher, a custom block
  cipher, RC4 stream cipher and the SHA-1 hashing
  function što je jednostavnijim recnikom receno
  skup algoritama koji bi trebao da pruži podršku
  Digital Rights Managementu.
 • Što se samih karakteristika formata tice WMA je
  po rezultatima testova objavljenih na Wikipediji
  nešto ispod ostalih formata iako relativno blizu.
  Sveobuhvatan i sveprisutan kakvi to Microsoftovi
  proizvodi vec teže da budu, WMA danas nalazimo na
  velikom broju platformi te inkorporiran u
  proizvode za koje vredi ona buducnost je
  stigla kao što su HD-DVD i Blue-Ray mediji.

32
Meta strukture audio formata
 • Ne bi bilo potpuno govoriti o digitalnim audio
  formatima, a da se ne spomene i ono što dolazi uz
  njih osim samog audio zapisa. Velik broj formata
  tako danas podržava razlicite kontejnere
  (containere) u koje se zapisuju podaci poput
  imena dela, autora, albuma itd. što omogucuje
  dalju manipulacije sa audio zapisima poput
  korišcenja baza podataka, pretraživanja na
  Internetu i sl. Obicno se ti podaci smeštaju na
  kraj ili na pocetak datoteke ili strima.
 • Tako npr. uz mp3 se veže ID3 (v.1 i v.2) skup
  metapodataka, Vorbis i WMA imaju takode svoje
  komentare, a mnogi uredaji za reprodukciju istih
  danas prepoznaju ove podatke i prikazuju ih na
  svojim displejima.

33
Striming
 • Šta je to striming?
 • Striming (engl. streaming) je tehnika prenosa
  podataka s Interneta koja omogucava da se oni
  obraduju (reprodukuju) kao kontinuiran neprekidan
  niz (tok).
 • Striming media mediji koji koriste tehniku
  kontinuiranog toka podataka zvucni i video
  zapisi koji se reprodukuju odmah nakon što su
  preuzeti na korisnickom sistemu.

34
Striming malo terminologije
 • Server je glavni racunar u mreži, racunar na
  cijem je disku uskladištena sva mrežna, namenska
  i ostala programska oprema, racunar koji
  opslužuje programskom opremom ostale racunare u
  mreži.
 • U stvari, server je rešenje (hardver i/ili
  softver) dizajnirano da prima zahteve od drugih i
  da se odazove isporukom podataka traženog tipa
 • Proces prihvatanja i obrade zahteva i isporuka
  podataka naziva se transakcija.
 • Striming server je server namenjen skladištenju i
  slanju medijskih sadržaja za striming na
  Internetu. Koristi poseban protokol - Real Time
  Streaming Protocol, RTSP.

35
Striming malo terminologije
 • Klijent (softver i/ili hardver) postavlja zahtev
  serveru za konkretnim podacima. Kada primi
  tražene podatke može dalje da ih obraduje i
  prikazuje.
 • Web klijent (pretraživac npr. Internet
  Explorer) traži od web servera web stranice.
 • Medija plejeri su softverski klijenti koji mogu
  da obraduju i reprodukuju video i/ili audio
  podatke.

36
Kako striming radi?
 • Model

37
Kako striming radi?
 • Da bi se koristila striming tehnologija, potrebna
  su dakle dva servera obican mrežni server (web
  server) i dodatni striming server. Objasnicemo na
  primeru RealMedia standarda korisnik zatraži
  web-stranicu (stranica.html) sa sadržajem za
  striming sa mrežnog servera na kojem je
  uskladištena. Kada klikne na link na striming
  datoteku, zapravo poziva metadatoteku (.ram) koja
  sadrži adresu te datoteke (.rm) na striming
  serveru, koja je tada poziva i zapocinje
  striming.

38
Kako striming radi?
 • Striming server, dakle, ima memorisanu medijsku
  datoteku za striming i tada šalje delove te
  datoteke u kontinuiranom toku do korisnika.
  Brzinu toka podešava zavisno od širine propusnog
  opsega korisnika. 
 • Podaci se prenose putem aplikacija na serveru, a
  primaju se i prikazuju u aplikacijama na
  korisnickom racunaru. To su npr. RealPlayer,
  QuickTime, Windows Media Player i sl. Te
  aplikacije mogu pokrenuti video ili audio
  datoteke cim prime dovoljno podataka i smeste ih
  u privremenu memoriju. U privremenu memoriju
  ucitava se samo mali deo datoteke koji se izvodi
  (reprodukuje), a istovremeno preuzima se ostatak
  datoteke. Da bi striming uspeo, tj. da bi to
  uistinu bio kontinuirani tok podataka, korisnicki
  racunar mora da bude sposoban da prihvati podatke
  i šalje ih aplikaciji koja ih reprodukuje u
  kontinuiranom toku.

39
Kako striming radi?
 • Ukoliko korisnik prima podatke brže no što je
  potrebno aplikaciji, višak podataka smešta se u
  privremenu memoriju ukoliko se podaci ne
  prihvataju dovoljno brzo, prikaz tih podataka
  nece biti kontinuiran, npr. video ce se
  zamrzavati.

40
Kako striming radi?
 • Striming se može odvijati u stvarnom vremenu
  (real-time streaming) ili se pokrece na
  korisnikov zahtev (on-demand streaming,
  streaming-for-download, striming na
  preuzimanje). Tehnologije kontinuiranog toka
  podataka postaju sve znacajnijima rastom i
  razvojem Interneta jer vecina korisnika nema
  dovoljno brz pristup Internetu da bi mogla brzo
  preuzimati (download) velike multimedijske
  datoteke. 

41
Striming arhitekture
 • Arhitektura je nezavisan sistem sastavljen od
  razlicitih komponenti koje sve rade zajedno kako
  bi obavile odredene funkcije.
 • Striming media arhitekture su sastavljene od
  metoda kodiranja (encoding) i prenosa
  (transmission), serverskog softvera i plejera
  (klijentski softver). Trenutno su popularne
  arhitekture
 • RealMedia,
 • Windows Media i
 • QuickTime.

42
Kompatibilnost
43
Protokoli - podsetnik
 • Mreža je skup racunara (PC, radne stanice),
  uredaja, komunikacijskih medija i mrežnog
  softvera koji implementiraju neki komunikacijski
  protokol. Mreže mogu biti povezane komutacijskim
  uredajima obnavljacima (repeater), mostovima
  (bridge), usmerivacima (router) i spojnim
  pristupima (gateway).
 • Protokol je skup pravila koja propisuju nacin na
  koji se podaci prenose preko komunikacijskog
  medija. Npr. protokol može odrediti redosled
  razmene podataka izmedu dveju strana. U stvari,
  razmena podataka izmedu dve strane može se jedino
  obaviti ako oba racunara koriste isti protokol.

44
Protokoli - podsetnik
 • Svojstvo Interneta da poseduje veliki broj
  razlicitih protokola, od kojih svaki obavlja neku
  drugu funkciju, omogucava mu modularnost,
  fleksibilnost, jednostavnost i proširivost.
  Mrežni serveri koji pružaju neku odredenu uslugu
  treba samo da implementiraju taj konkretni
  protokol ne brinuci se da njihova usluga (servis)
  nece raditi. Nadalje, odredene komponente
  protokola mogu se koristiti u drugim
  aplikacijama, pa se ne moraju ponovno izmišljati
  neke specificne funkcije.
 • Svaki sloj u protokolnom složaju izgraduje se na
  sloju koji je direktno ispod njega. Svaki sloj
  protokolnog složaja dodaje paketu koji se prenosi
  zaglavlje karakteristicno za taj sloj. Npr. na
  mrežnom sloju se upisuju izvorišna i odredišna
  adresa i dr.

45
Mehanizam protokola
46
RTSP
 • RTSP je aplikacijski klijent-server protokol za
  upravljanje dostavom podataka sa
  stvarno-vremenskim svojstvima preko IP mreže. On
  omogucava daljinsko upravljanje multimedijskim
  sadržajem kao kod video rekordera (pauza,
  premotavanje naprijed i nazad i sl.). Izvor
  podataka može biti ili prenos uživo ili vec
  ranije uskladišteni podaci. RTSP je aplikacijski
  protokol dizajniran da saraduje s protokolima s
  nižeg nivoa (RTP, RSVP). On pruža sredstva za
  odabir kanala za isporuku (kao što su UDP,
  multicast UDP, TCP) i mehanizama za isporuku
  baziranih na RTP-u. Služi i za pojedinacno i za
  višeodredišno odašiljanje.

47
Unicasting
 • Svaki korisnik dobija svoj strim
 • Korisnik ima max kontrolu
 • Sadržaj on-demand
 • Fleksibilnost se placa kapacitetom i propusnim
  opsegom

48
Multicasting
 • Server prenosi samo jedan strim
 • Ruter radi replikaciju i redistribuira sadržaj
  grupi korisnika
 • Nema fleksibilnosti svi korisnici dobijaju
  sadržaj konkurentno

49
Šta sve utice na kvalitet striminga?
 • Sve! Audio/video sadržaj, audio/video kvalitet,
  tip korišcene kompresije, tipovi servera i
  konekcija, koliko ljudi simultano koristi
  sadržaj, Internet, korisnikova konekcija i
  racunar.

50
Priprema striminga
 • Potrebno je
 • Kreirati medijsku datoteku (video, audio,
  animaciju) koju želimo strimovati i konvertovati
  je u neki od formata za striming
 • Postaviti tu datoteku na svoj server striming
  ili web server, zavisi od vrste striminga
 • Dodati HTML tagove na svoju stranicu
 • Kada korisnik klikne na vaš link na tu datoteku,
  otvara se njihova medijska aplikacija (media
  player) i pocinje striming.

51
Striming na zahtev za preuzimanje
 • Striming na zahtev koristi obican HTTP protokol,
  te ga je jednostavno implementirati na bilo kojoj
  web stranici. Koristi metodu progresivnog
  preuzimanja (progressive downloading) datoteka
  se preuzima cela na racunar, ali se pokrece cim
  je dovoljan deo preuzet. To je zapravo simulacija
  pravog striminga, no nema sve prednosti ne
  može prenositi striming uživo jer funkcioniše
  samo s celovitim datotekama smeštenim na serveru.
  Takode, ne može prepoznati brzinu veze korisnika,
  te se moraju izraditi posebne verzije datoteka za
  razlicite brzine.
 • Mali i srednji web sajtovi verovatno ce koristiti
  ovu metodu za web sajtove s saobracajem vecim
  od desetak ljudi u isto vreme bice potrebno
  koristiti pravi striming i striming server.

52
Pravi striming
 • Pravi" striming funkcioniše drugacije korisnik
  može da pocne npr. da gleda video cim se on pocne
  preuzimati, jer se datoteka šalje kao konstantan
  tok podataka. Osim što ne treba cekati, ovom se
  metodom simultano mogu prenositi razni dogadaji
  (webcast, netcast, striming uživo). Pravi
  striming koristi poseban RTSP protokol i zahteva
  specijalizovani striming server.
 • Za pravi striming treba vam striming server
  morate ga ili kupiti ili iznajmiti. Prednosti
  takvog striminga i servera su
 • u mogucnosti je baratati velikim kolicinama i
  saobracajem podataka
 • može utvrditi brzinu veze korisnika te shodno
  tome prilagoditi brzinu slanja toka podataka
 • mogucnost striminga uživo

53
Protokoli kod striminga
54
RTSP protokol
 • Protokol podržava sledece funkcije
 • Dohvat podataka sa servera klijent može
  zatražiti opis prezentacije preko HTTP protokola
  ili nekom drugom metodom.Ako je prezentacija
  multicast tada njen opis sadrži adresu i port
  koji se koristi za prenos podataka. Ako bi
  prezentacija trebala biti unicast tada klijent
  odreduje adresu na koju ce se slati podaci zbog
  sigurnosnih razloga.
 • Pozivanje servera da se pridruži konferenciji
  server može biti pozvan da se pridruži postojecoj
  konferenciji ili da bi on slao podatke ili da bi
  ih snimao .
 • Dodavanje novih medija postojecoj prezentaciji
  korisno je ako server može obavestiti klijenta da
  su dodatni materijali postali raspoloživi.

55
Priprema datoteka za striming
 • Prvi izazov uspešnom strimingu je širina
  propusnog opsega. Audio i video datoteke u svojoj
  nekomprimovanoj formi su ogromne i zakrcile bi
  uski Internet opseg (pojas). Da bi mogli uspešno
  strimovaati te datoteke na Internetu, potrebno ih
  je redukovati, komprimovati na Internet-razumnu
  velicinu te kodirati u formate za striming.

56
Alati za konverziju
 • Alati za konverziju (conversion utility) su alati
  koji služe tome da u njih uvezemo video datoteku
  i izvezemo je u drugi format - dakle, postojecu
  audio/video datoteku (.wma, .avi) konvertujemo u
  neki format za striming.
 • To su npr. RealProducer ( u besplatnoj i
  profesionalnoj varijanti) i Sorenson Squeeze
  (komercijalni alat).
 • Jednostavno otvorite datoteku u tim alatima i
  sacuvate je u formatu kojem želite, uz mogucnost
  podešavanja raznih parametara da biste
  optimizovali svoju datoteku.

57
Alati za obradu medijskih datoteka
 • Koristimo i obradujemo neku medijsku datoteku
  nekim od ovih alata i na kraju izvezemo video
  datoteku u formatu pogodnom za striming.
 • Neki od alata za obradu video datoteka su npr.
  Adobe Premiere Pro i Final Cut Pro, a za obradu
  audio datoteka npr. RealAudio.

58
Podešavanje opcija medijskih datoteka
 • Prilikom podešavanja opcija video datoteka,
  preporucuje se 240x180 dpi ili cak i manje, jer
  to osigurava najbrži striming uz oštru sliku
  videa. Nadalje, najviše što cete moci postici s
  RealMedia striming softverom je 15 okvira po
  sekundi znaci, treba da imate originalni snimak
  što bliže 25 (30) okvira po sekundi i zatim da
  ostavite RealMedia alatu da komprimuje datoteku
  na 15. Audio datoteke treba da postavite na
  najmanje moguce opcije tako da izmena okvira
  (frame rate) može ostati visoka i
  jasna.  Obzirom da ce vecina korisnika imati
  uzak Internet propusni opseg, nije preporucljivo
  postavljati opcije datoteka na više od 30,000
  Kbps (osim ako ne ciljate na publiku za koju ste
  sigurni da ima ADSL ili sl.) Prilikom striminga
  video-datoteka, morate paziti i na audio
  komponentu obicno ce biti dovoljno 6.5 Kbps
  ukoliko želite osigurati dobar kvalitet zvuka,
  tada otkinite od širine pojasa videa i povecajte
  audio pojas.

59
(No Transcript)
60
(No Transcript)
61
(No Transcript)
About PowerShow.com