- PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PowerPoint presentation | free to view - id: 3ecf38-MTQwMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Description:

Etika Idalam Sains dan Teknologi Islam B IV.I Pengenalan etika Islam IV.2 Kepentingan etika Islam dalam sains dan teknologi II.3 Isu-isu etika dalam dains dan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:156
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 65
Provided by: waqi
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title:


1
  Etika Idalam Sains dan Teknologi
Islam B IV.I Pengenalan etika Islam IV.2 Kepentin
gan etika Islam dalam sains dan
teknologi II.3 Isu-isu etika dalam dains dan
teknologi moden. Moderator HJ FADZLULLAH HJ
SHUIB CITU UITM KAMPUS KUALA PILAH NEGERI
SEMBILAN
2
KONSEP ETIKA
3
 • Individu atau komuniti yang beretika cemerlang
  akan mendapat faedah dari sistem etika yang
  dianuti dan diamalkannya itu.Reputasi dirinya
  akan menjamin kejayaannya dalam menempuh arus
  kehidupan yang deras ini.Tegasnya orang yang
  berakhlak adalah seseorang yang berpakaian
  sempurna yang menutupi auratnya.Adapun orang yang
  tidak beretika diibaratkan seorang bertelanjang
  yang terdedah kepada kehinaan dan
  keaiban.Sehubungan ini perbahasan etika memiliki
  relavansi dengan sains dan teknologi Islam yang
  menampilkan keunikannya jika dibandingkan dengan
  krisis etika dan moral dalam sains dan teknologi
  Moden yang semakin tenat.

4
 • Objektif etika Islam dalam sains dan teknologi
 • i Proses pembinaan syakhsiyyah ( jatidiri )
  sesebuah bangsa / ummah dapat dilaksanakan dengan
  sempurna.
 • ii Kod etika yang luhur berupaya menangani
  persoalan keruntuhan moral yang sedang melanda
  masyarakat kontemporari.

5
 • iii Kehidupan seharian boleh dilaksanakan dengan
  lancar apabila adanya suatu kod etika yang
  standard dan seimbang.
 • iv Sistem etika yang mantap mampu menyelami dan
  menanggapi fenomena etika semasa yang memiliki
  kepelbagaian dan dinamik.

6
 • v Dalam perbahasan etika kita perlu mendalami dan
  menghalusi teori-teori etika yang relevan dengan
  keperluan masyarakat.
 • vi Sehubungan ini perlunya kajian perbandingan
  serta mensintesiskan berbagai teori etika yang
  bersifat sejagat untuk digubal dan diketengahkan
  dalam masyarakat global.

7
Interaksi Etika dengan Falsafah dan Teologi
 • Aristotle membahagikan falsafah kepada
 • Logik
 • Etika
 • Estetika
 • Psikologi
 • Politik
 • Fizik
 • Metafizik

8
Klasifikasi Falsafah al-Ghazzali
 • Matematik
 • Logik
 • Fizik
 • Metafizik
 • Etika
 • Politik

9
Falsafah Etika
 • Etika Ia juga disebut aksiologi atau teori
  nilai.Falsafah etika merupakan cabang utama
  aksiologi.Etika ialah pola umum tentang cara
  hidup serta set peraturan tentang perlakuan.

10
5.2 Kepentingan Etika Islam dalam Sains dan
Teknologi
 • Islam merupakan sistem hidup ciptaan Ilahi yang
  tidak bercampur-aduk sama sekali dengan pemikiran
  manusia.Justeru itu,kriteria utama sistem Islam
  ialah fitrah ( suci ),sempurna,teguh,menyeluruh,se
  diakala dan abadi iaitu sifat-sifat yang merujuk
  kepada penciptaNya.

11
 • Islam tetap memberi ruang dan tempat kepada
  kegiatan akal manusia dengan batas-batas yang
  tertentu menurut keupayaan akal itu sendiri.Dalam
  hal ini panduan dan penjelasan wahyu amat
  diperlukan oleh manusia dalam persoalan metafizik
  ( alam ghaib ) yang diluar jangkauan akal dan
  pancaindera manusia.Walhal metafizik itu menjadi
  asas kepada kewujudan alam fizik

12
Kepentingan falsafah dan etika Islam kepada sains
dan teknologi
 • i Sains dan teknologi yang berteraskan falsafah
  Islam akan berpaksikan pentafsiran metafizik
  iaitu yang berlandaskan tauhid.Sains yang
  berteraskan falsafah Islam mempunyai sifat-sifat
  kerohanian yang tersendiri yang dikembangkan oleh
  para sarjana Islam.Falsafah Islam akan menjadikan
  alam tabii ini mempunyai postulate yang bersifat
  metafizik.

13
 • ii Falsafah Islam telah meletakkan sains dalam
  kerangka epistemologi ( teori ilmu ) yang
  betul,saksama dan sah.Umpamanya dilihat dari
  aspek hierarki ilmu bahawa ilmu syariah adalah
  ilmu fardu ain dan sains dalam berbagai bidang
  adalah ilmu fardu kifayah.
 • iii Falsafah dan etika Islam mensejajarkan sains
  dengan syariah.Setiap kegiatan sains perlu
  dipertimbangkan dengan hukum-hukum dan
  etika-etika syariah.
 • iv Falsafah dan etika Islam telah menggalurkan
  sains yang dapat direalisasikan demi keperluan
  ummah.

14
 • v Etika merupakan satu bidang falsafah yg
  membicarakan tentang tingkahlaku manusia dari
  aspek2 lahiriah dan batiniahnya.Dalam hubungan
  dengan sains,etika adalah satu bidang ilmu yang
  mengkaji soal kebaikan dan keburukan dalam
  aplikasi sains serta berhubung dengan tatacara
  untuk mempraktiskan kebaikan dan menolak
  keburukan dalam amalan dan penggunaan sains dan
  teknologi.
 • Justeru itu benar sekali ungkapan yg ditegaskan
  oleh Einstein bahawa
 • Science without philosophy is blind,and
  philosophy without science is empty.

15
5.3 ISU-ISU ETIKA SAINS DAN TEKNOLOGI MODEN SERTA
CABARAN KONTEMPORARI
 • Sains Barat Moden didakwa sebagai ilmu terunggul
  merentasi segala budaya dan bebas nilai.
 • Faham etnosentrik memuja sains Barat dan tidak
  mengiktiraf sumbangan dunia di luar komuniti
  Barat.
 • Tamadun klasikal seperti tamadun
  Cina,India,Islam,Yunani,Mesir telah memberi
  sumbangan yang besar kepada kelahiran peradaban
  moden.

16
Isu-isu Etika dalam Sains dan Teknologi Moden
 • Pensekularan Sains Moden Pemisahan persoalan
  agama dunia.
 • Krisis Sains Moden Implikasi ke atas alam
  sekeliling hasil kemajuan sains dan kesan kepada
  aspek falsafah.
 • Isu moral dan etika dalam budaya sains Moden yang
  diklasifikasikan kepada tujuh segmen
 • i Moral sains dari perspektif Budaya Barat
  terhadap alam dan sains.
 • ii Moral agama dan tradisi dalam Sains Moden.

17
 • iii Moral sosial dari perspektif kemusnahan oleh
  Sains Moden.
 • iv Kedudukan nilai dari perspektif Sains Barat
 • v Moral pengajaran dalam pendidikan Sains Moden
 • vi Moral sains dalam konteks pengkajian
  kontemporari mengenai sains di Malaysia.
 • vii Moral dan etika dalam bioteknologi dan
  kejuruteraan genetik.

18
 • Sains Moden Barat memiliki citra sebagai ilmu yg
  unggul sejagat merentasi semua bentuk budaya
  tidak terikat dengan sebarang nilai.Pandangan
  tersebut dikritik hebat oleh para saintis
  failasuf Barat Timur tetapi pandangan
  etnosentrik tentang keunggulan sains Moden Barat
  masih berakar umbi di seluruh dunia sehingga
  kini.Berikutnya sains yang di luar dunia barat
  dipandang rendah dan dianggap tidak
  saintifik.Sains klasikal spt sains
  Islam,Cina,Mesir India tidak diiktiraf oleh
  komuniti sains antarabangsa yg ditunggangi oleh
  kuasa2 Barat.

19
 • Pada hakikatnya sains yg tumbuh berkembang di
  luar daripada tradisi Barat mempunyai konsep2
  asas dan epistemologi yg tersendiri spt sains
  Islam,Cina India.Justeru itu perbahasan tentang
  sains yg berkembang di luar drp sains Barat
  adalah sah.
 • Demikian halnya apabila kita memperkatakan sains
  Barat Moden.Ia mempunyai kosmologi sosial yg
  sama.Ia tidak berkembang secara kebetulan atau
  sebagai hasil akumulatif ilmu2 moden.Tegasnya,sain
  s moden adalah ilmu yg berkembang dalam situasi
  suasana yg bersifat bebas nilai, dilatari oleh
  falsafah fahaman yg serasi dengan doktrin
  Barat.Misalnya ilmu biologi moden amat
  dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yg amat
  bercanggah dengan perspektif sains Islam dan
  pelbagai sains klasikal yg lain.

20
 • Tidak tepat andainya kita menyatakan bahawa
  sebelum sains Islam,Barat tidak mempunyai
  sains.Apa yang benar ialah sains Barat amat
  merosot di Eropah pada lingkungan jangkamasa
  400-1100 M.Alasan sebenar mengapa sains Barat
  tidak berkembang dalam tempoh tersebut ialah

21
 • ketidaksetabilan politik di Eropah
 • ketiadaan unsur patronage ( naungan politik
  terhadap para saintis failasuf )
 • sikap gereja Kristian yang tidak menggalakkan
  mempelajari ilmu daripada orang bukan Kristian

22
 • Institusi gereja mempunyai tanggapan bahawa ilmu
  yang berasal daripada peradaban yang bukan
  Kristian adalah ilmu yang sesat lantaran tidak
  berpandukan kitab Injil.Mereka juga menolak semua
  ilmu yang berasal daripada Tamadun Yunani yang
  dihasilkan oleh Plato,Aristotle,Socrates,Thales
  dan lain-lain kerana sains Yunani didakwa
  bercanggah dengan ajaran Kristian.
 • Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahawa sains Barat
  berkembang berdasarkan ilmu sains yang
  dikembangkan dan disintesiskan oleh
  saintis-failasuf dalam peradaban Islam yang
  diwakili oleh Khawarizmi,Jabir bin Hayyan,Ibn
  Sina,Ibn Haytham,al-Kindi,Banu Musa,Umar
  Khayyam,Ibn Firnas,al-Idrisi dan ramai lagi.Sains
  dalam peradaban Islam telah berkembang dengan
  gemilang dari tahun 900 M hingga 1400 M dalam
  pelbagai bidang.Dalam lapangan logik dan
  perubatan perkembangan mengunjur hingga 1750 M.

23
 • Budaya sains Barat menjelang tahun 1100 1400 M
  semakin kurang permusuhan dengan ilmu asing
  terutama yang dimajukan oleh saintis
  Muslim.Tempuh ini disebut sebagai era
  pertembungan Barat dan Islam.Pope Sylvester II (
  999 1003 M ) memainkan peranan mendekatkan
  jurang di antara orang-orang Kristian dengan
  budaya ilmu Islam.Beliau telah mengarahkan
  penterjemahan karya-karya sains berbahasa Arab ke
  bahasa Latin.Pope tersebut mendapati sains Islam
  lebih dekat dengan ajaran Kristian jika
  dibandingkan dengan sains Yunani.Pengetahuan
  sains Islam juga boleh digunakan untuk meneroka
  mengenai astrolabe dan abacus.

24
 • Rentetan dari perkembangan itu menjelang
  pertengahan abad kesepuluh Masihi penterjemahan
  karya sains Islam ke bahasa Eropah telah berjalan
  pesat di Sepanyol terutama di Biara Santa
  Maria.Kebanyakan karya tersebut di sekitar ilmu
  astronomi dan geometri.Kegiatan penterjemahan
  tersebut berjalan dengan lebih pesat selepas
  kejatuhan kerajaan Islam di Sepanyol.Para
  penterjemah tersebut terdiri dsaripada Plato dari
  Trivoli,Gerard dari Cremona,Adelard dari
  Bath,Robert dari Chester dan Dominicus
  Gondisalvo.Manakala saintis failasuf Muslim yang
  menjadi idola mereka ialah Ibn Sina yang mana 276
  karyanya diterjemahkan ke pelbagai bahasa
  Eropah.Tidak keterlaluan andainya dirumuskan
  bahawa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku
  karya Ibn Sina dan Ibn Rushd yang
  bertanggungjawab menanamkan benih-benih Renaisans
  yang pada awalnya tercetus di Itali dan akhirnya
  merebak ke seluruh Eropah.

25
 • Sungguhpun sumbangan sains moden menatijahkan
  kemudahan dan kesempurnaan hidup kepada
  manusia,namun tidak boleh disangkal sama sekali
  bahawa ia telah mengakibatkan krisis nilai dan
  konflik pemikiran yang penuh tragis.Faktor utama
  yang mencetuskan fenomena itu ialah penyingkiran
  dan peminggiran agama dan aspek-aspek metafizik
  dalam budaya sains moden.
 • Pertumbuhan dan perkembangan sains moden telah
  mengakibatkan dua dampak dalam kehidupan manusia
  kontemporari.

26
 • Pertama Dampak terhadap alam natijah daripada
  kemajuan dan perkembangan sains
 • Kedua Dampak kepada aspek falsafah.
 • Alam misalnya telah menderita akibat pencabulan
  dan manipulasi dahsyat yang dilakukan oleh
  manusia yang bersenjatakan sains moden.Kerakusan
  manusia mengakibatkan berlaku kerosakan alam
  sekitar dan system ekologinya.Ini semua
  diakibatkan manusia terlalu mengkagumi kebolehan
  sains.Antara kedurjanaan yang melimpah boleh
  diteliti daripada isu pengklonan,ponografik,perlum
  baan senjata,isu nuclear dan seumpamanya.

27
 • Implikasi lain yang menonjol dalam perkembangan
  sains moden ialah perubahan dalam aspek
  falsafah,baik ditinjau daripada aspek
  metafizik,epistemologi dan etika.Dalam bidang
  metafizik,peranan Tuhan disangkal sehingga
  mewujudkan fahaman eteisme.Begitu juga perubahan
  dalam epistemology akibat fahaman rasionalisme
  yang didakwa oleh sains moden sebagai
  satu-satunya cara yang sah untuk mendapat ilmu
  pengetahuan membawa kepada penolakan wahyu dan
  juga ilham sebagai sumber ilmu.Akibat daripada
  perubahan ini sains moden berjaya meminggirkan
  agama daripada arena ilmu lantaran agama dianggap
  sebagai tidak rasional.Dalam bidang etika pula,
  nilai yang tertinggi bagi pendokong sains moden
  ialah nilai gunaan seperti yang ditayangkan oleh
  fahaman utilitarianisme.Semua pengadilan nilai
  dianggap sebagai cirri kuno dan lantaran itu
  sains dianggap neutral atau bebas nilai.Dengan
  perkataan lain sains didakwa tidak mempunyai
  pertimbangan nilai yang menyebelahi mana-mana
  pihak.

28
KRISIS SAINS MODEN
 • Antara bidang yang perlu dianalisis secara kritis
  tentang hal ini ialah
 • 1. Moral sains daripada perspektif budaya Barat
  terhadap alam dan sains
 • 2. Moral agama dan tradisi dalam sains moden
 • 3. Moral sains daripada perspektif kemusnahan
  alam oleh sains moden
 • 4. Kedudukan nilai dalam perspektif sains Barat
 • 5. Moral pengajaran dalam pendidikan sains moden
 • 6. Moral sains dalam konteks pengkajian
  kontemporari mengenai sains di Malaysia
 • 7. Moral dan etika dalam bioteknologi dan
  kejuruteraan genetik.

29
 • Falsafah sains Barat berlandaskan
  rasionalisme.Sungguhpun komuniti sains moden
  Barat mengakui adanya Tuhan tetapi mereka
  menafikan peranan Tuhan dalam menentukan segala
  kejadian yang berkaitan dengan manusia dan alam
  semesta.Salah seorang tokoh saintis Barat yang
  bernama George Leclerc ( 1707 1788 ) menyatakan
  bahawa Tuhan memberi daya ( a force of impulsion
  ) kepada planet-planet sewaktu menciptakannya
  dengan alam ghaib kerana sebab-sebab yang
  menasabah yang boleh diterangkan melalui
  hukum-hukum mekanik.Sebaliknya beliau mendakwa
  bahawa Tuhan tidak terbabit di dalam kejadian
  tersebut.

30
 • Manakala Albercht Von Haller ( md 1740 ),
  saintis daripada Swiss telah menegaskan bahawa
  jirim memiliki keupayaan sendiri untuk
  bergerak.Hujah beliau bersandarkan kenyataan
  bahawa magnet bertindak menarik besi.Demikian
  juga Abraham Trembley,seorang biologis telah
  membuat penemuan yang mendapati hidra,sejenis
  haiwan mampu membiak walaupun dikerat kepada
  beberapa kepingan.Penemuan ini telah menyebabkan
  orang ramai percaya bahawa jisim boleh
  menerbitkan dirinya sendiri,iaitu bebas tanpa
  pertolongan Tuhan.Pendapat Trembley disokong oleh
  paderi John Turbeville ( md 1745 ) yang menemui
  hidupan-hidupan halus daripada sayuran yang telah
  mati.

31
 • Tokoh2 saintis yang disebut tadi telah
  menimbulkan keraguan terhadap peranan Tuhan ke
  atas alam dan manusia,disana terdapat tokoh-tokoh
  saintis dan failasuf moden yang lebih hebat
  pengaruhnya dalam menyingkirkan pengaruh
  keagamaan dalam kehidupan manusia.Antaranya ialah
  Francis Bacon,Rene Descartes,Galileo,Kepler dan
  Newton yang telah membangunkan sains moden tulen
  di dalam lapangan matematik dan mekanik.Mereka
  menganggap dunia seperti sebuah mesin yang
  canggih dengan segala kegiatan yang memerlukan
  matematik dan mekanik di dalam berinteraksi.Antara
  peranan mereka dapat dirumuskan seperti berikut

32
 • i Nicholas Copernicus ( 1473 1543 ) telah
  memulakan revolusi sains moden dengan
  menggagalkan teori Ptolemy dan Bible tentang
  pusat bumi yang telah diterima lebih beratus
  tahun yang lalu.
 • ii James Kepler ( 1571 1630 ) menurut jejak
  langkah Copernicus dengan menghasilkan
  undang-undang formula empiric tentang pergerakan
  bintang-bintang ( planet ).

33
 • iii Galileo Galilie ( 1571 - 1642 ) merupakan
  tokoh saintis Barat yang benar-benar berjaya
  mengubah paradigma sains.Kejayaan beliau mencipta
  teleskop iaitu alat cerapan bintang telah
  memperkecilkan fakta kosmologi kuno dan
  mengiktiraf hipotesis Copernicus yang muncul
  sebagai teori sains unggul.
 • iv Rene Descartes pula merupakan failasuf saintis
  yang lebih tersohor dalam lapangan
  matematik.Pandangan dan penerokaan falsafahnya
  amat dipengaruhi oleh fizik moden dan
  astronomi.Beliau tidak menerima sebarang
  pengetahuan tradisi,tetapi berjaya menegakkan
  sistem pemikiran baru,beliau menyatakan

34
 • " All science is certain evident knowledge.We
  reject all knowledge which is merely robable and
  judge that only those things should be believed
  which are perfectly known and about which there
  can be no doubt "
 • ( Garber,1978, Science in certainly in
  Descartes, in Hooker,Michael ed.
  Descartes,Baltimore John Hopkins Unly. Press ).

35
 • Bagi pendokong Cartesian,matematik merupakan
  penentu bagi dunia yang nyata.Descartes percaya
  bahawa struktur matematik adalah kunci kepada
  alam semesta dan sains pula merupakan sinonim
  dengan matematik.Beliau membentuk kaedah baru
  dalam penulisan sains semulajadi yang
  lengkap.Descartes menganggap bahawa bahan2 yang
  terdapat di dunia ini adalah mesin.Ini bermaksud
  tiada keazaman,tiada kehidupan ataupun tiada
  semangat dalam hal ini.Semua perbuatan manusia
  terikat dengan hukum mekanik dan setiap bahan
  dapat dijelaskan pergerakannya berdasarkan hukum
  ini.Beliau menggariskan pemikiran saintifik
  secara kerangka umum bagi pandangan semulajadi
  seperti mesin yang sempurna,diperintah oleh
  undang2mekanik untuk organisasi hidup.

36
2 Moral Agama dan Tradisi dalam Sains Moden
 • Semua agama berusaha mencari doktrin tersendiri
  tentang sains.Apa jua penemuan dan teori sains
  yang bercanggah dengan ajaran agama akan
  ditentang.Contohnya teori evolusi Darwinisme
  disanggah sekeras2nya oleh para ilmuan
  Islam.Walaupun teori itu dianggap hebat oleh
  sesetengah saintis dan rasional,namun ia ternyata
  tidak dapat menyelesaikan hakikat sebenar
  kejadian dan perkembangan hidup manusia.Teori
  tersebut tidak dapat memberi jawapan tentang asl
  usul manusia yang pertama kali.Sehubungan ini
  apakah manusia harus menerima kembali teori
  generasi spontan yang telah terlanjur ketika
  itu,ataukah terpaksa menerima ajaran agama wahyu
  yang menyatakan bahawa kehidupan manusia dan
  seluruk makhluk adalah ciptaan Tuhan.Konsep
  makhluk yang diciptakan dianggap tidak ada
  keterangan yang jelas mengenai bagaimana cara
  menciptakannya.Justeru itu ia disifatkan
  mengganggu pengertian tentang alam sains (
  fizikal dan teknologi).

37
 • Ilmu pengetahuan atau sains,secara ringkasnya
  dinisbahkan sebagai himpunan pengetahuan manusia
  yang dikumpulkan melalui suatyu proses pengajian
  dan yang dapat diterima oleh rasional.Sains yang
  dihasilkan oleh ajaran agama seperti sains Islam
  telah menyumbangkan budaya dan tamadun
  intelektual yang mantap.Pemangkin kepada sains
  Islam ialah agama dan tradisi.Sebaliknya sains
  moden Barat menghadapi dilemma dalam hal
  ini.Timbul pertanyaan yang bertali arus apakah
  sains Barat benar-benar ilmu atau hanya sekadar
  maklumat yang belum pasti benarnya.

38
3 MORAL SOSIAL DARI PERSPEKTIF KEMUSNAHAN OLEH
SAINS MODEN
 • Akibat agama dan tradisi tidak menunjangi sains
  moden maka fenomena berikut telah menjadi lumrah
  di dunia kontemporari,antaranya
 • i Pencemaran Alam Sekitar
 • Pencemaran alam sekitar menjadi fenomena lazim
  natijah daripada perkembangan dan kemajuan hidup
  yang ditaja oleh sains dan teknologi.Pencemaran
  alam sekitar meliputi kumbahan kimia yang
  mencemarkan air,udara dan persekitaran.Pencemaran
  nuklear,penggunaan bahan kimia sebagai baja dan
  racun,pencemaran bioteknologi dalam penyelidikan
  menyusun semula DNA dan kejuruteraan genetik (
  baka ).Ia bukan sekadar mendatangkan masalah
  kepada manusia sejagat tetapi juga menjatuhkan
  imej sains itu sendiri.

39
 • Pembakaran arang batu merupakan pencemaran yang
  paling merbahaya ke atas alam sekitar.Di samping
  itu pencemaran alam sekitar yang berpunca
  daripada asap,debu,gas,sesetengah bahan organic
  telah dikategorikan sebagai punca yang
  menghasilkan toksik atau karsigonik.Punca
  apencemaran alam sekitar yang lain ialah sulfur
  dioksida yang boleh membawa penyakit kanser
  paru-paru.Demikian juga nitrogen oksida yang
  disebabkan oleh penggunaan bahan berjentera juga
  mengakibatkan pencemaran alam sekitar.Ia akan
  menyebabkan berlakunya hujan asid iaitu sebagai
  satu tindakbalas 02 dengan air meruap yang akan
  membentuk SO2NO2.

40
 • ii Pencemaran nuklear
 • Pengajian tentang nuklear telah menjadi agenda
  utama kritikal evolusi hasil daripada kemajuan
  sains dan teknologi.Kebanyakan negara maju
  berlumba-lumba untuk memajukan senjata nuklear
  dan ada juga yang mendapat bekalan tenaga
  nuklear.Senjata dan reaktor nuklear tidak dapat
  dipisahkan.Jika berlaku perang nuklear seluruh
  muka bumi dan sega isi kandungannya akan
  menghadapi kemusnahan.

41
4 Kedudukan Nilai Daripada Perspektif Sains Moden
 • Sains adalah pengetahuan mengenai dunia
  fizikal,manusia dan masyarakat.Ia terbahagi
  kepada tiga bahagian iaitu sains tulen,sains
  sosial dan sains gunaan.Sehubungan ini sains
  gunaan merupakan teknologi yang membolehkan
  manusia mencipta alat atau perkakas dan
  rekaan-rekaan lain bagi membantu manusia memenuhi
  hukum alam tabii.Ia juga boleh dilihat
  sebagaimana kenyataan J.Brronowski " Sains
  merupakan rekaan konsep dan fakta yang
  berlandaskan kebenaran."

42
 • Nilai akan wujud apabila dibandingkan sesuatu
  benda atau tindakan atau kualiti sesuatu bahan
  dengan pandangan atau pendapat golongan
  lain.Sistem nilai dipengaruhi oleh
  keprcayaan,tamadun dan amalan manusia dan ia
  berbeza mengikut kaum,agama dan masa.Menurut
  J.Bronowski lagi,nilai etika tidak mempunyai
  sempadan yang jelas,ia wujud di kalangan ahli
  sains,para artis.ahli teologis dan
  kelompok-kelompok manusia yang lain.

43
 • Period sebelum Masihi,kebanyakan para failasuf
  bersetuju bahawa tanpa kewujudan unsure-unsur
  etika dalam sains,sudah tentunya falsafah
  Aristotle dan Plato tidak dapat memenuhi
  keperluan masyarakat Greek purba.Kenyataan ini
  menjadi benar apabila diperhatikan kehidupan
  masyarakat Grek purba berlandaskan kepada
  pengamatan deria dan logik.Apabila ditinjau
  pandangan Plato dan Aristotle,didapati karya
  falsafah mereka amat sarat dengan unsur-unsur
  etika.

44
 • Period sebelum Masihi,kebanyakan para failasuf
  bersetuju bahawa tanpa kewujudan unsure-unsur
  etika dalam sains,sudah tentunya falsafah
  Aristotle dan Plato tidak dapat memenuhi
  keperluan masyarakat Greek purba.Kenyataan ini
  menjadi benar apabila diperhatikan kehidupan
  masyarakat Grek purba berlandaskan kepada
  pengamatan deria dan logik.Apabila ditinjau
  pandangan Plato dan Aristotle,didapati karya
  falsafah mereka amat sarat dengan unsur-unsur
  etika.

45
 • Sains merupakan satu konsep yang mempunyai skop
  yang luas meliputi manusia,kosmos dan masyarakat.
  Sebaliknya nilai dan etika pula merupakan suatu
  pengukuran terhadap sesuatu dengan membuat
  perbandingan terhadap benda,pandangan manusia
  atau masyarakat.Apabila sesuatu rekaan sains
  tercipta misalnya pancaran radioaktif
  diperkenalkan kepada orang ramai ,penilaian
  terhadap rekaan sains ini akan timbul samada dari
  segi moral,kegunaan atau aplikasinya.Mungkin ada
  pihak menyatakan bahawa pancaran radioaktif itu
  membahayakan manusia.Tetapi pihak lain pula
  mempertahankan penggunaannya demi membantu
  perkembangan sosioekonomi negara.Di sinilah
  timbulnya konflik mengenai nilai tentang sesuatu
  penemuan atau teori sains.

46
 • Meskipun demikian,tidak boleh disangkal lagi
  bahawa rekaan sains atau ciptaan teknologi adalah
  penting bagi sesebuah negara yang sedang memacu
  perkembangan yang pesat dalam sektor
  perindustrian.Pada masa yang sama semua pihak
  perlu memikirkan tentang aspek nilai yang berkait
  dengan rekaan sains atau teknologi itu.Kerajaan
  dan para saintis usahlah memikirkan keuntungan
  material dan kegunaan sesuatu rekaan sains tanpa
  mempertimbangkan keselamatan nyawa,harta benda
  masyarakat,negara dan manusia sejagat.Unsur etika
  patut diletakkan di tempat yang tinggi seiringan
  dengan inovasi sains dan teknologi.Ini disebabkan
  pembangunan sosial yang menyeluruh tidak akan
  tercapai seandainya penekanan hanya diberikan
  kepada rekaan sains dan bukan kedua-dua aspek
  tersebut secara serentak.

47
 • Revolusi sains abad ke 17 Masihi mencetuskan
  suatu pembaharuan atau reformasi sains yang
  ditanggapi oleh Thomas S.Kuhn ( 1970 ),di dalam
  bukunya The Structure of Scientific
  Revolution,sebagai satu kumpulan pernyataan yang
  telah mencapai puncak kegemilangannya.Sains
  klasikal telah mengalami anjakan secara revolusi
  ke sains moden.Sehubungan ini para saintis
  seperti Kepler,Galileo,Francis Bacon,Descartes
  dan Newton telah melakukan pelbagai spekulasi dan
  ujikaji yang menghasilkan implikasi besar dalam
  dunia sains,falsafah dan pemikiran..Menjelang
  berakhirnya abad ke 20 muncul pula perkembangan
  sains yang lebih radikal seperti bercambahnya
  penciptaan computer,robot kerdikan buatan (
  artificial intelligence ) dan penyelidikan serta
  penerokaan angkasa lepas.

48
 • Meskipun sains telah berkembang secara drastik
  sejak era revolusi sains tetapi fungsi
  unsur-unsur etika dan nilai tidak berkembang
  pesat seiringan dengannya,malah telah merudum
  jatuh.Apa yang berubah ialah penilaian manusia
  terhadap etika itu sendiri.Pada dasawarsa
  mutakhir ini manusia lebih cenderung kepada
  fahaman dan aliran kebendaan.Dalam konteks ini
  mereka mementingkan keuntungan dan status
  bukannya rekaan sains itu sendiri.Malah timbul
  soalan-soalan yang bercelaru dalam pemikiran para
  peninjau sains moden.

49
 • Antaranya apakah unsur-unsur kemanusiaan masih
  ada tempat di hati sanubari komuniti sains
  kontemporari ? Sejauhmanakah aspek-aspek
  kemanusiaan dan moral dihayati oleh para saintis
  dan failasuf moden baik di Timur mahupun di Barat
  ? Dengan kata-kata lain boleh ditegaskan bahawa
  sains Barat moden berterusan mendokong nilai
  materialisme dan konsumerismenya.Selanjutnya
  saintisme Barat masih menguasai etika ilmiah dan
  khidmat.Barat telah menjadikan sains sebagai
  ideologi tunggangannya.

50
Moral Pengajaran Dalam Pendidikan Sains Moden
 • Pada hakikatnya sains dan teknologi adalah
  disiplin ilmu yang menjadikan alam dan manusia
  sebagai objeknya.Justeru itu ia wajar
  dikembangkan dan dibudayakan dalam persekitaran
  dan lingkungan umat Islam dengan menjadikan
  sistem pendidikan Islam sebagai pemangkin yang
  membangunkannya.Sebaliknya sistem pendidikan
  global di negara-negara umat Islam masih
  berorientasikansistem pendidikan kebaratan yang
  mempunyai kebarangkalian yang tinggi
  menjerumuskan umat Islam kea rah krisis akidah
  dan nilai.Lebih-lebih lagi aliran rasionalisme
  masih menguasai pemikiran sains kontemporari yang
  memencilkan pegangan keagamaan.Malah proses
  pencernaan sains yang membuahkan teknologi juga
  masih berlandaskan dimensi dualisme dan
  sekularisme.

51
 • Daripada perspektif saintisme Barat,sistem
  pengajaran mutakhir tidak menjejaskan pengajaran
  sains.Sebaliknya sistem yang sama amat mencabar
  kewibawaan serta keunggulan sistem kepercayaan
  dan kebudayaan Islaqm.Situasi ini timbul
  disebabkan pengajaran sains moden menafikan
  pandangan semesta yang berpaksikan
  agama.Pendokong sains moden berhasrat menjadikan
  disiplin sains bersifat objektif dengan
  memutuskannya daripada sebarang nilai dan
  kepercayaan atau pegangan agama.

52
 • Segelintir saintis dan pemikir sains moden turut
  mengkritik metodologi sains moden.Misalnya
  Wellington ( 1989 ) di dalam tulisannya " Skill
  and Process in Science Education,A Critical
  Analysis, menyatakan bahawa pengajaran sains
  moden berkecenderungan menjadi 'over specific"
  dan " restrictive'. Manakala C.R.Benge ( 1972 ),
  di dalam bukunya,Communication and Identity,
  menggariskan
 • " The manace of scientism that is largely
  psychological,not that of the scientific process.'

53
6 Moral Sains Dalam Konteks Pengkajian
Kontemporari Mengenai Sains di Malaysia
 • Sebenarnya permasalahan mekanikalisme dalam
  sains bukan lagi satu fenomena ketokohan Si Isaac
  Newton, akan tetapi teori deterministik Newton
  yang merujuk kepada fizik semata-mata telah
  dicabar oleh para saintis Barat sendiri misalnya
  Heisenberge dengan teori relativitinya (
  Heisenberge's Uncertainty Principle ) yang
  dibentangkan pada tahun 1927.Heisenberge sebagai
  pendokong dan pengasas fizik kuantum telah
  membuktikan dakwaan bahawa ketiaan Tuhan oleh
  sains moden adalah sudah ketinggalan zaman.Malah
  kuasa Tuhan sentiasa wujud dalam semua aspek
  kehidupan manusia dan alam,akan tetapi bahasa
  sains sudah tentu berbeza dengan stail bahasa
  agama.

54
 • Tokoh2 saintis Barat sendiri seperti Einstein
  dan De Broglie mendekati kebenaran Tuhan dalam
  pentafsiran dan tentangan mereka terhadap
  fenomena sementara yang belum diketahui
  manusia,walhal ia berkemungkinan bersifat
  deterministik.Sebenarnya teori hidden variables
  yang dikemukakan oleh Einstein dan para saintis
  Barat bukanlah sesuatu yang asing dalam konsep
  ketuhanan Islam.Angkubah-angkubah atau variables
  yang dianggap tersembunyi ( hidden ) itu adalah
  persoalan-persoalan ghaybiyyat dan sam'iyyat (
  metafizika ) seperti Zat Allah SWT,para
  malaikat,alam ruh,alam akhirat dan lain-lain
  seumpamanya.

55
7 Moral dan Etika Dalam Bioteknologi dan
Kejuruteraan Genetik
 • Isu teknologi gabungan DNA ( asid nokliek
  Deoksiribosa ) dan kejuruteraan genetik turut
  diperdebatkan oleh para ilmuan Islam yang
  menghasilkan beberapa rumusan tentang
  keabsahannya menurut syariah Islam.Islam
  menggariskan prinsip-prinsip tertentu dalam
  melaksanakan proses kejuruteraan baka atau lebih
  khusus lagi disebut pengklonan.Misalnya Islam
  menolak pengklonan manusia dengan alasan
 • a Manusia adalah ciptaan Allah.Justeru itu pihak
  lain tidak berhak campurtangan dalam urusan
  penciptaanNya

56
 • b pembikinan klon manusia akan mendatangkan
  kemusnahan kepada alam ciptaan Allah
 • c pengklonan manusia pula akan merosakkan system
  kekeluargaan
 • d pengklonan menyanggahi sunnah Allah yang
  menciptakan manusia dengan hikmah-hikmah yang
  tertentu dan unik
 • e pengklonan manusia melalui proses yang diluar
  batas hukum syarak atau di luar institusi
  perkahwinan Islam yang mantap

57
 • Apa yang terjadi di kalangan saintis Barat yang
  melakukan kegiatan genetic engineering untuk
  kepentingan kebendaan dan keangkuhan ilmu untuk
  mencabar kuasa Tuhan Yang Maha Pencipta.Akibat
  daripada kerakusan saintisme Barat akan
  menimbulkan krisis nilai dalam kehidupan
  manusia.Masalah sosial akan terus meningkat
  berikutan hubungan suci manusia melalui ikatan
  perkahwinan dan kekeluargaan telah dihakis dan
  dimusnahkan.Apabila situasi itu terjadi para
  saintis tidak lagi dapat dikawal oleh
  undang-undang kerana dunia sains semakin
  eksklusif dan memiliki imuniti tersendiri.

58
 • Prof Azizan Baharuddin di dalam bukunya Science
  and Belief Discources on New Perceptions telah
  membahaskan persoalan biologi kontemporari yang
  berdepan dengan beberapa pertimbangan nilai dan
  etika tentang sehingga sejauhmanakah
  teknologi-teknologi yang berkaitan mengancam
  keadaan berahsia ( privacy ) ,kebebasan,kesihatan,
  keamanan,malah kewujudan manusia,keseimbangan
  pelbagai ekosistem serta futuristic planet
  bumi.Beliau menampilkan polemik antara golongan
  yang memegang prinsip hormic dengan golongan yang
  mendokong konsep pure chance tentang menjelaskan
  mekanisme kehidupan yang mempunyai implikasi
  besar terhadap etika.Antaranya

59
 • a Kesan-kesan bahaya molekul-molekul DNA
  menghasilkan perbincangan tentang keselamatan
  manusia
 • b campurtangan manusia dalam proses kehidupan
  asas tentang bentuk dan aturan struktur genetik
 • c tentang pengawalan ekspresi gen ( control of
  gene expressions )
 • d tentang proses pembezaan sel

60
 • Semua proses tersebut memerlukan satu disiplin
  dan etika yang tinggi.Para penyelidik saintifik
  mesti memahami bagaimana sesuatu itu berlaku dan
  bagaimana ia berfungsi.Mereka tidak boleh
  mengabaikan juga persoalan kenapa sesuatu itu
  berlaku.Ini membabitkan persoalan yang melepasi
  dimensi fizikal semata-mata.

61
PENGEMBALIAN SAINS KE PANGKUAN ISLAM
 • Usaha terpenting umat Islam pada masa kini ialah
  bagaimana amengembalikan semula sains kepada
  paksinya yang satu iaitu agama.Antara rumusan
  untuk melaksanakan usaha-usaha murni kea rah
  pengIslaman sains ini ialah
 • a Keharmonian agama dan sains,tiada pertentangan
  di antara kedua-duanya
 • b Terdapat proses pertumbuhan yang selari di
  antara agama dan sains di dalam sejarah dan
  dalil-dalil menunjukkan agama mencetuskan
  kegiatan sains

62
 • c Fakta yang relevan mengisyaratkan bahawa sains
  telah memantapkan lagi ajaran agama dan demikian
  juga sebaliknya
 • d Penampilan sains adalah dari cetusan agama
  malah prinsip-prinsip dan fakta-fakta sains
  terdapat di dalam teks keagamaan

63
 • e Terdapat stimuli dan stigma dari falsafah
  ketuhanan yang menjadi mekanisme kepada
  eksperimen sains.Justeru itu agama membentuk
  pemangkin kepada sains dengan rujukan kepada
  suruhan dan ajaran Tuhan
 • f Hubungan sains dan agama dari segi fungsinya
  adalah untuk mencapai kebahagiaan manusia

64
 • SEKIAN. TERIMA KASIH
 • ???????
About PowerShow.com