OTiV ECO - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

OTiV ECO

Description:

OTiV tăng cường máu lên não, chấm dứt cơn đau đầu - đau nửa đầu, giúp ngủ ngon, dễ ngủ vào buổi tối, cải thiện tật hay quên và phòng ngừa đột quỵ hiệu quả. Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 6293 6629 Email: tuvanykhoa@otiv.com.vn – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:66
Updated: 16 May 2022
Slides: 10
Provided by: otiveco
Category: Other
Tags:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: OTiV ECO


1
CAMPAIGN
11.2021
2
ALIPAS M?I SINH L?C M?I CHO KH?I Ð?U M?I (TBC)
THÔNG ÐI?P CHÍNH C?A CAMPAIGN
V? S?N PH?M
 • Alipas M?i v?i b? 3 tinh ch?t m?i h? tr?
 • Eurycoma Longifolia tang s?n sinh Testosterone
  n?i sinh t? dó giúp tang Ham mu?n tình d?c, Kh?
  nang sinh lý sung mãn, S?c kh?e toàn thân cu?ng
  tráng
 • Thông bi?n Pháp k?t h?p L-Arginine thúc d?y s?n
  sinh Nitric Oxide n?i sinh h? tr? c?i thi?n tình
  tr?ng R?i lo?n cuong, Xu?t tinh s?m.
 • Tinh ch?t Hàu d?i Duong giúp b? sung k?m và các
  axit amin c?n thi?t d? h? tr? s?n sinh
  Testosterone n?i sinh giúp nam gi?i Tang cu?ng
  sinh l?c và S?c kh?e toàn thân

Alipas M?i v?i b? ba tinh ch?t h?p l?c Eurycoma
Longifolia d?m d?c g?p dôi k?t h?p Tinh ch?t
thông bi?n Pháp cùng Chi?t xu?t Hàu d?i Duong, h?
tr? s?n sinh Testosterone và Nitric Oxide n?i
sinh giúp phái m?nh ph?c h?i sinh l?c (S?c kh?e
toàn thân S?c kh?e sinh lý). Giúp các anh l?y
l?i t? tin phong d?, s?n sàng b?t phá thành công
trong Nam m?i!
3
CÁC ANGLE N?I DUNG TRI?N KHAI BRIEF CHO SOCIAL VÀ
PR TEAM
H?ng m?c Các Angles
1. KOLs Nhóm 1 Chuyên gia trong linh v?c Y khoa - Nam h?c Ti?t ni?u Tâm lý Chia s? ? góc d? y khoa v? thành ph?n, công d?ng c?a s?n ph?m giúp t?o nên Sinh l?c m?i.
1. KOLs Nhóm 2 Ngu?i n?i ti?ng/Nhà báo ví d? TS Lê Th?m Duong, Ð?o di?n Lê Hoàng. Chia s? nh?ng tr?i nghi?m th?c t?, áp l?c trong th?i gian d?ch b?nh v?a qua tác d?ng d?n tâm lý ?nh hu?ng d?n v?n d? sinh lý c?a phái m?nh nhu th? nào và gi?i thi?u gi?i pháp Alipas
1. KOLs Nhóm 3 Doanh Nhân (Shark, )/Gymer Chia s?/ lan t?a các bí quy?t thành công liên quan d?n t? tin v? b?n linh dàn ông
1. KOLs Các nhóm micro khác ý tu?ng khác, social d? xu?t sau
2. Forum seeding Tang nh?n di?n c?a d?c gi? v? Alipas m?i, giúp d?c gi? khi nh?c d?n Alipas là nh?c d?n sex và tang cu?ng sinh lý nam. Tone mood dí d?m, hài hu?c (nhung không b?n c?t, bình dân) d? d?c gi? ti?p nh?n Alipas và các v?n d? sinh lý nam m?t cách tho?i mái t? nhiên. Nhóm t?o ra ch? d? Ðang l?i các n?i dung thú v? t? Nhãn hàng Alipas (hình ?nh, clip,) kèm caption (content m?i t? social ho?c các post do Page/Group sáng t?o riêng cho Alipas theo ch? d?/thông di?p campaign) Bày t? quan di?m và tr?i nghi?m c?a b?n thân ho?c t? ngu?i khác v? v?n d? sinh lý nam
2. Forum seeding Tang nh?n di?n c?a d?c gi? v? Alipas m?i, giúp d?c gi? khi nh?c d?n Alipas là nh?c d?n sex và tang cu?ng sinh lý nam. Tone mood dí d?m, hài hu?c (nhung không b?n c?t, bình dân) d? d?c gi? ti?p nh?n Alipas và các v?n d? sinh lý nam m?t cách tho?i mái t? nhiên. Nhóm seeding comment 40 khen content c?a Alipas 40 chia s? quan di?m tích c?c v? s?n ph?m (s?n xu?t t? M?, chuyên gia, ti?n d?ng,) 20 tr?i nghi?m b?n thân
3. Fanpage Xoay quanh nh?ng angles content chính sau dây Product freatures Ð?c di?m n?i b?t c?a Alipas m?i (co ch?, thành ph?n, công ngh?, công d?ng - g?n v?i s? b?n v?ng, an toàn lâu dài) Lifestyle Alipas g?n v?i sex, tang cu?ng sinh lý thông qua các angles g?n li?n v?i d?i s?ng thu?ng ngày, s? thích quý ông,
4. PR Ði các d?u báo mass / chuyên ngành / Lifestyle Bài vi?t theo ch? d?/ thông di?p campaign Chèn các c?m t? khóa keys v? b?nh lý "Gi?m ham mu?n", "Xu?t tinh s?m", "R?i lo?n Cuong Ð?y c?m t? khóa campaign Alipas Sinh l?c m?i" Các angles chính 40 Ði?m n?i b?t c?a Alipas m?i Vai trò c?a Testosterone và Nitric Oxide trong vi?c nâng cao sinh lý, s?c kh?e toàn thân nam gi?i -gt Alipas m?i - phiên b?n c?i ti?n c?a Alipas Platinum (E.L d?m d?c g?p 2...) giúp tang cu?ng Testos NO b?n v?ng, an toàn Alipas m?i - gi?i pháp cho v?n d? khó nói c?a quý ông (t?p trung v?n d? YSL ngày càng tr? hóa) 40 Sinh lý nam - g?n v?i các nhóm ch? d? khác, s? thích dàn ông (dua xe, dá bóng, kinh doanh) 20 Hi?m h?a t? vi?c s? d?ng các thu?c cu?ng duong, tang cu?ng sinh lý c?p t?c
4
MASTER
KEY VISUAL
(ÐANG PHÁT TRI?N HÌNH THAM KH?O)
5
(No Transcript)
6
DISPLAY ADS
SOCIAL POST
7
Post Facebook
Banner GDN / ADX / eClick
8
TVC 5s
TAG-ON
 • T?n d?ng phân c?nh cu?i c?a TVC g?c c?p dôi
  Alipas trên lung ng?a, ng?a ch?m lên d?ng b?ng 2
  chân.
 • Thay d?i b?i c?nh trong nhà thành b?i c?nh trên
  d?nh núi.
 • Thêm hi?u ?ng m?t tr?i m?c.
 • Thêm Campaign line SINH L?C M?I CHO NAM M?I.

9
Ðu?ng dây k?ch b?n
NHÓMTU?I
Frame 1 B?i c?nh trên núi, b?u tr?i chu?n b?
h?ng dông. C?p dôi Alipas trên lung ng?a.
Frame 2 M?t tr?i xu?t hi?n, t?a sáng. Ng?a ch?m
lên cao. S?n ph?m hi?n ra.
Frame 2 M?t tr?i lên cao, t?a sáng r?c r?. Thông
di?p hi?n ra SINH L?C M?I CHO NAM M?I.S?n ph?m
hi?n di?n rõ ràng cùng tagline Sinh l?c sung mãn
Phong d? b?n lâu
Tham kh?o phân c?nh cu?i trong TVC g?c (B?m PLAY)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com