thuoc glivec 100mg imatinib - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

thuoc glivec 100mg imatinib

Description:

Thuốc glivec 100mg imatinib điều trị ung thư bạch cầu hiệu quả, chỉ định sử dụng thuốc glivec 100mg, liều dùng cũng như công dụng thuốc imatinib như thế nào, điều trị ra sao? Vui lòng liên hệ Thuốc Đặc Trị 247 ☎0901771516 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuốc Đặc Trị để được tư vấn sử dụng, giúp mọi người hiểu nhiều hơn về thuốc này. ▶Nguồn Bài Viết: Thuocdactri247.com/glivec100mg – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: thuoc glivec 100mg imatinib


1
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu
b?ch c?u B?i admin - 19/12/2017
Thu?c glivec 100mg imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u mã tính - Thu?c d?c tr? 247
Thu?c Glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu máu
hi?u qu? giá bao nhiêu? Vui lòng liên h? Thu?c
Ð?c Tr? 247 ? 0901 771 516 chúng tôi tu v?n di?u
tr? các can b?nh ung thu, v?i nhi?u nam kinh
nghi?m trong linh v?c thu?c d?c tr?, s? giúp m?i
ngu?i hi?u nhi?u hon v? nh?ng lo?i thu?c này.
B?n c?n bi?t giá thu?c Glivec 100mg Imatinib bao
nhiêu? B?n chua bi?t thu?c Imatinib 100mg bán ?
dâu? Thuocdactri247 là d?a ch? chuyên mua bán
thu?c Glivec 100mg Imatinib t?i Tp.HCM, Hà N?i,
Ðà N?ng, C?n Tho Toàn Qu?c. Ung thu máu là
d?ng ung thu c?c k? nguy hi?m, gây t? l? t? vong
r?t cao ? nhi?u ngu?i b?nh. Trong dó ung thu b?ch
c?u mãn tính là
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/
1/13
2
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
m?t trong nh?ng d?ng ung thu ph? bi?n nh?t. B?nh
x?y ra ch? y?u ? ngu?i l?n tu?i, nhung hi?n nay
d? tu?i m?c b?nh ngày càng gia tang. Ung thu
b?ch c?u n?u không du?c phát hi?n k?p th?i có th?
gây nguy hi?m d?n tính m?ng. Thu?c glivec là m?t
s?n ph?m mang l?i hi?u qu? di?u tr? cao cho b?nh
nhân ung thu b?ch c?u mãn tính.
 • N?i Dung Bài Vi?t
 • Thu?c Glivec 100mg Imatinib là gì ?
 • Thu?c Glivec 100mg Imatinib du?c ch? d?nh d? di?u
  tr?
 • Ung thu b?ch c?u mãn tính và nh?ng d?u hi?u nh?n
  bi?t
 • Kh? nang di?u tr? ung thu b?ch c?u mãn tính cu?
  thu?c glivec 100mg
 • M?t s? tác d?ng ph? khi s? d?ng thu?c Glivec
  100mg Imatinib
 • Tru?c khi b?n dùng thu?c glivec 100mg c?n luu ý
 • Hãy cho bác si c?a b?n n?u b?n dã t?ng có b?t k?
  v?n d? ho?c th? t?c y t? nào sau dây
 • Tuong tác thu?c glivec 100mg v?i các s?n ph?m
  thu?c khác
 • Các ho?t ch?t có th? làm tang n?ng d? imatinib
  trong huy?t tuong
 • Các ho?t ch?t có th? làm gi?m n?ng d? imatinib
  trong huy?t tuong
 • Li?u dùng thu?c glivec
 • Th?n tr?ng khi s? d?ng
 • Mua thu?c Glivec 100mg ? dâu ?
 • K?t lu?n
 • Thông tin co b?n thu?c Glivec 100mg Imatinib
 • Thu?c Glivec 100mg Imatinib mua bán ? dâu và giá
  bao nhiêu?
 • Like this
 • Có liên quan

?
Thu?c Glivec 100mg Imatinib là gì ? Imatinib, còn
du?c g?i là Glivec, là m?t li?u pháp nh?m m?c
tiêu. Thu?c du?c s? d?ng d? di?u tr? m?t s? lo?i
b?nh b?ch c?u , r?i lo?n máu và ung thu. T?t
nh?t là nên d?c thông tin này v?i thông tin c?a
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 2/13
3
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
chúng tôi v? lo?i ung thu mà b?n có. Imatinib là
m?t ch?t ?c ch? tyrosine kinase. Tyrosine
kinases là các protein quan tr?ng trong co th?
di?u ch?nh cách t? bào phát tri?n và phân chia.
Imatinib ho?t d?ng b?ng cách ngan ch?n (?c ch?)
các tín hi?u trong các t? bào ung thu làm cho
chúng phát tri?n và phân chia. Ch?n các tín hi?u
làm cho các t? bào ch?t.
Thu?c glivec 100mg imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u mã tính Thu?c d?c tr? 247 (1)
Thu?c Glivec 100mg Imatinib du?c ch? d?nh d?
di?u tr?
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 3/13
4
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
B?nh nhân tru?ng thành và nhi khoa có nhi?m s?c
th? Philadelphia m?i du?c ch?n doán nhi?m s?c
th? (bcr-abl) (Ph ) (CML) mà ghép t?y xuong
không du?c coi là phuong pháp di?u tr? d?u
tiên. B?nh nhân tru?ng thành và tr? em b? Ph
CML ? giai do?n mãn tính sau khi th?t b?i trong
li?u pháp interferon-alpha, ho?c trong giai do?n
tang t?c ho?c kh?ng ho?ng v? n?. B?nh nhân tru?ng
thành và tr? em m?c b?nh b?ch c?u lymphoblastic
c?p tính nhi?m s?c th? m?i du?c ch?n doán nhi?m
s?c th? Philadelphia (Ph ALL) tích h?p v?i hóa
tr? li?u. Hi?u qu? c?a Glivec d?i v?i k?t qu?
c?a vi?c ghép t?y xuong chua du?c xác d?nh Ung
thu b?ch c?u mãn tính và nh?ng d?u hi?u nh?n
bi?t Ung thu b?ch c?u mãn tính là d?ng ph? bi?n
nh?t c?a ung thu máu. Trong máu có s? lu?ng l?n
b?ch c?u ác tính gây h?i cho nh?ng t? bào máu
xung quanh. S? phân chia t? bào không ki?m soát
t?o nên s? xáo tr?n c?a co th? và các ho?t d?ng
sinh lý Ung thu b?ch c?u mãn tính ti?n tri?n hon
các d?ng ung thu b?ch c?u khác. Thu?ng x?y ra ?
ngu?i l?n tu?i và hi?m khi ?nh hu?ng d?n tr? em.
Và t? l? b? ung thu b?ch c?u mãn tính ? nam gi?i
cao hon n? gi?i. Nguyên nhân gây ung thu có th?
do t? bào s?n xu?t b?ch c?u b? bi?n d?i, b?i các
y?u t? hóa ch?t, phóng x?, môi tru?ng s?ng b? ô
nhi?m.
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 4/13
5
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Ung thu b?ch c?u mãn tính r?t ít d?u hi?u nh?n
bi?t. M?t s? d?u hi?u di?n hình c?a tình tr?ng
b?nh này m?t m?i kéo dài, s?t cân, an kém ngon
mi?ng, sung nu?u, xu?t huy?t trong, khó th?, dau
trong xuong Kh? nang di?u tr? ung thu b?ch c?u
mãn tính cu? thu?c glivec 100mg Thu?c glivec v?i
thành ph?n imatinib 100mg có tác d?ng hi?u qu?
trong vi?c di?u tr? ung thu b?ch c?u mãn tính, u
ác tính du?ng tiêu hóa, u sarcom s?i bì
l?i. V?i thành ph?n imatinib ngan ch?n s? phát
tri?n c?a t? bào ung thu máu phát tri?n. Ði?u
tr? m?t s? d?ng b?nh b?ch c?u, r?i lo?n xuong
t?y, ?c ch? các t? bào ung thu d? dày, ung thu
da Imatinib còn có tác d?ng ch?ng nhi?m trùng,
làm gi?m các t? bào máu, ch?ng máu dóng c?c hi?u
qu? M?t s? tác d?ng ph? khi s? d?ng thu?c Glivec
100mg Imatinib Thu?c du?c xác d?nh v?i thành
ph?n du?c tính tác d?ng lên co th? khá m?nh, do
v?y trong quá trình s? d?ng thu?c thì nh?ng tác
d?ng ph? là di?u không th? tránh kh?i
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 5/13
6
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c có tác d?ng làm gi?m s? lu?ng b?ch c?u
trung tính, gi?m ti?u c?u, gây các ch?ng liên
quan d?n tình tr?ng thi?u máu bu?n nôn, chóng
m?t Gây các tác d?ng lên h? th?n kinh dau d?u,
chóng m?t, chán an m?t ng?, gi?m các giác Tác
d?ng lên da gây khô da, n?i ban d?, xu?t huy?t
trên da Thu?c gây ph?n ?ng ph? lên h? tiêu hóa
chu?ng b?ng, d?y hoi, trào ngu?c d? dày, táo
bón, khó tiêu B?nh gây các tác d?ng tr?c ti?p
lên m?t gi?m th? l?c, viêm k?t m?c, khô m?t,
dau nh?c m?t Gây các tri?u ch?ng cho dau nh?c co
kh?p, dau xuong, nh?c xuong, co th?t co Tru?c
khi b?n dùng thu?c glivec 100mg c?n luu ý Hãy
cho bác si c?a b?n n?u b?n dang mang thai ho?c d?
d?nh có thai và n?u b?n dang cho con bú Thu?c
này có th? gây h?i cho thai nhi c?a b?n. N?u b?n
c?n dùng thu?c trong khi mang thai, c?n cân nh?c
nh?ng r?i ro và l?i ích liên quan. Thu?c Glivec
100mg có th? ?nh hu?ng d?n em bé c?a b?n, cho
con bú không du?c khuy?n khích. Hãy cho bác si
c?a b?n n?u b?n dã t?ng có b?t k? v?n d? ho?c
th? t?c y t? nào sau dây
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 6/13
7
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
V?n d? v? th?n ho?c gan V?n d? v?i trái tim c?a
b?n B?n dã c?t b? tuy?n giáp Nhi?m viêm gan
B. Bác si c?a b?n có th? mu?n có bi?n pháp phòng
ng?a d?c bi?t trong tru?ng h?p dó. Tuong tác
thu?c glivec 100mg v?i các s?n ph?m thu?c
khác Các ho?t ch?t có th? làm tang n?ng d?
imatinib trong huy?t tuong Các ch?t gây ?c ch?
ho?t d?ng c?a cytochrom P450 isoenzyme CYP3A4
(v.v. telithromycin) có th? làm gi?m chuy?n hóa
và tang n?ng d? imatinib. Có s? gia tang dáng k?
v? phoi nhi?m v?i imatinib (trung bình C max và
AUC c?a imatinib tang 26 và 40) ? nh?ng ngu?i
kh?e m?nh khi dùng chung m?t li?u ketoconazole
(ch?t ?c ch? CYP3A4). C?n th?n tr?ng khi dùng
Glivec v?i các ch?t ?c ch? thu?c h? CYP3A4. Các
ho?t ch?t có th? làm gi?m n?ng d? imatinib trong
huy?t tuong
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 7/13
8
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Các ch?t gây c?m ?ng ho?t d?ng CYP3A4 (ví d?
dexamethasone, phenytoin, carbamazepine,
rifampicin, phenobarbital, fosphenytoin,
primidone ho?c Hypericum perforatum , còn du?c
g?i là St. Johns Wort). Ti?n x? lý v?i nhi?u
li?u rifampicin 600 mg sau dó dùng m?t li?u
Glivec 400 mg duy nh?t d?n d?n gi?m C max và AUC
(0 -)ít nh?t 54 và 74, trong các giá tr? tuong
?ng mà không c?n di?u tr? b?ng rifampicin. K?t
qu? tuong t? cung du?c ghi nh?n ? nh?ng b?nh
nhân b? u th?n kinh ác tính du?c di?u tr? b?ng
Glivec trong khi dùng thu?c ch?ng d?ng kinh gây
ra men (EIAED) nhu carbamazepine, oxcarbazepine
và phenytoin. AUC huy?t tuong cho imatinib gi?m
73 so v?i b?nh nhân không dùng EIAED. Nên tránh
s? d?ng d?ng th?i rifampicin ho?c các ch?t gây
c?m ?ng CYP3A4 m?nh khác và imatinib.
Thu?c glivec 100mg imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u mã tính Thu?c d?c tr? 247 (2)
Li?u dùng thu?c glivec
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 8/13
9
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
V?i ngu?i l?n S? d?ng thu?c theo tình tr?ng
b?nh, theo giai do?n phát tri?n c?a b?nh nhân.
Ung thu b?ch c?u mãn tính giai do?n m?n 400
800mg/ ngày, giai do?n chuy?n c?p và bùng phát
600 800 mg/ ngày, chia 2 l?n/ ngày. V?i m?t
s? b?nh ung thu khác li?u lu?ng khuy?n cáo s?
d?ng cung du?c thay d?i SM400 mg/ngày SM k?t
h?p tang eosin 100 mg/ngày, có th? tang 400
mg/ngày n?u dung n?p t?t V?i U ác tính du?ng tiêu
hóa giai do?n cu?i không th? ph?u thu?t, ho?c di
can 400-600 mg/ngày, li?u lu?ng cho di?u tr? h?
tr? sau ph?u thu?t c?t b? GIST 400
mg/ngày. Tru?ng h?p U sarcom s?i bì l?i (DFSP)
800 mg/ngày V?i tr? nh? Li?u lu?ng di?u tr?
t?ng li?u không quá 600 mg/ ngày. Khuy?n cáo
di?u tr? an toàn 340 mg/m2/ ngày. Thu?c du?c s?
d?ng trong b?a an, u?ng cùng v?i nhi?u
nu?c. Th?n tr?ng khi s? d?ng Vi?c s? d?ng thu?c
glivec có nh?ng tác d?ng sinh hóa khá m?nh, nên
không ph?i b?nh nhân nào cung s? áp d?ng và di?u
tr? du?c v?i thu?c. Luu ý
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 9/13
10
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Th?n tr?ng cho b?nh nhân suy gan, suy th?n Không
s? d?ng cho tr? em du?i 2 tu?i, ph? n? có thai,
dang cho con bú. Th?n tr?ng cho các b?nh nhân
ph?i lái xe và v?n hành máy móc. Không s? d?ng
cho b?nh nhân có m?n c?m v?i b?t c? thành ph?n
nào c?a thu?c. Cách b?o qu?n luu tr? thu?c Luu
tr? nó ? noi khô mát. Gi? thu?c c?a b?n trong h?p
d?ng ban d?u cho d?n khi b?n b?t d?u dùng
nó. Không luu tr? Glivec ho?c b?t k? lo?i thu?c
nào khác trong phòng t?m ho?c g?n b?n r?a. Ð?ng
d? nó trong xe hoi ho?c trên b? c?a s?. Mua
thu?c Glivec 100mg ? dâu ? Thu?c di?u tr? ung thu
máu hi?n nay luôn là câu h?i du?c các chuyên gia
ung thu tìm ki?m. Glivec v?i thành ph?n imatinib
có kh? nang ?c ch? và d?y lùi các t? bào ung thu
hi?u qu?. Thu?c du?c di?u ch? d?ng viên nén v?i
thành ph?n 100 mg imatinib. Quy cách dóng gói
h?p 6 v?, v? 10 viên Khách hàng luu ý mua hàng
t?i các d?a ch? cung c?p thu?c uy tín, ?y quy?n
phân ph?i d? d?m b?o ch?t lu?ng thu?c t?t nh?t
cho quá trình di?u tr?. K?t lu?n
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 10/13
11
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c glivec du?c ch?ng minh lâm sàng v? hi?u qu?
di?u tr? b?nh ung thu b?ch c?u mãn tính hi?u qu?
nhung cung di kèm nhi?u tri?u ch?ng tác d?ng
ph?. B?nh nhân luu ý th?c hi?n s? d?ng thu?c theo
dúng li?u trình di?u tr? bác si d? ra, giám sát
các tác d?ng ph? và báo ngay cho bác si. Liên
h? Thu?c Ð?c Tr? 247 d? du?c tu v?n mua và s?
d?ng thu?c glivec chính hãng, ch?t lu?ng v?i giá
g?c. Thông tin co b?n thu?c Glivec 100mg
Imatinib Tên thuong hi?u Glivec 100mg Thành
ph?n ho?t ch?t Imatinib Hãng s?n xu?t
Novartis Hàm lu?ng 100mg D?ng Viên nén Ðóng
gói H?p 60 viên nén Giá Thu?c Glivec BÌNH LU?N
bên du?i d? bi?t giá
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 11/13
12
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c glivec 100mg imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u mã tính Thu?c d?c tr? 247 (3)
Thu?c Glivec 100mg Imatinib mua bán ? dâu và giá
bao nhiêu? Vui lòng BÌNH LU?N bên du?i ho?c Liên
h? Thuocdactri247.com ? 0901771516 (Zalo/
Facebook/ Viber/ Whatsapp) mua bán thu?c bi?t
du?c t?i Tp HCM, Hà n?i, Tp Ðà N?ng, Tp C?n Tho,
Toàn Qu?c. Xem thêm thông tin thu?c glivec
100mg https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100
mg-imatinib-dieu-tri- ung-thu-bach-cau/ Xem
thêm thu?c glivec 400mg di?u tr? ung thu máu
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-400mg-imat
inib-dieu-tri- ung-thu-mau/
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 12/13
13
8/8/2019
Thu?c glivec 100mg Imatinib di?u tr? ung thu b?ch
c?u - Thu?c Ð?c Tr? 247
Chú ý Thông tin bài vi?t v? thu?c Glivec 100mg
Imatinib v?i m?c dích chia s? ki?n th?c mang
tính ch?t tham kh?o, ngu?i b?nh không du?c t? ý
s? d?ng thu?c, m?i thông tin s? d?ng thu?c ph?i
theo ch? d?nh bác s? chuyên môn. Ngu?n Bài Vi?t
Thu?c Ð?c Tr? 247
5.0 41
Like this
Có liên quan
Thu?c glivec 400mg imatinib di?u tr? ung thu
máu 19/12/2017 In "Thu?c di?u tr? ung thu máu"
Thu?c leukeran 2mg chlorambucil di?u tr? ung
thu máu 25/04/2018 In "Thu?c di?u tr? ung thu
máu"
Thu?c opdivo 100mg/10ml nivolumab giá bao
nhiêu? 14/04/2018 In "Thu?c di?u tr? ung thu
tuy?n t?y"
https//thuocdactri247.com/thuoc-glivec-100mg-imat
inib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau/ 13/13
About PowerShow.com