Thuoc alecensa 150mg alectinib - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Thuoc alecensa 150mg alectinib

Description:

Basic information about Alecensa 150mg Alectinib + Brand name: Alecensa + Active ingredient: Alectinib + Manufacturer: Roche + Content: 150mg + Type: Capsule + Packing: Box of 224 tablets inside contains 4 small boxes of 56 tablets = Source: Thuocdactri247.com – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:69

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Thuoc alecensa 150mg alectinib


1
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247 Thu?c alecensa 150mg
alectinib di?u tr? ung thu ph?i B?i thuocdactri
- 24/04/2018
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c d?c tr? 247
Thu?c Alecensa 150mg Alectinib di?u tr? ung thu
ph?i hi?u qu? giá bao nhiêu, mua ? dâu? Vui lòng
liên h? Thu?c Ð?c Tr? 247 ?0901 771 516 chúng tôi
tu v?n di?u tr? các can b?nh ung thu, v?i nhi?u
nam kinh nghi?m trong linh v?c thu?c d?c tr?, s?
giúp m?i ngu?i hi?u nhi?u hon v? nh?ng lo?i
thu?c này. Thu?c Alecensa du?c ch?p thu?n d?
di?u tr? cho nh?ng ngu?i b? ung thu ph?i không
ph?i t? bào nh? dã di can sang các b? ph?n khác
c?a co th? và lo?i NSCLC gây ra b?i m?t gen
lymphoma kinase b?t thu?ng (ALK mNSCLC).
2
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Ð? d? di?u ki?n dùng Alecensa, xét nghi?m ch?n
doán ph?i xác nh?n r?ng NSCLC c?a b?n là do
protein ALK b?t thu?ng gây ra. N?u b?n và bác si
c?a b?n quy?t d?nh r?ng Alecensa phù h?p v?i b?n,
các m?c tiêu di?u tr? có th? du?c d?t ra d? xem
các kh?i u ALK mNSCLC c?a b?n dáp ?ng v?i di?u
tr? b?ng Alecensa nhu th? nào.
 • N?i Dung Bài Vi?t
 • Thông tin co b?n thu?c Alecensa 150mg Alectinib
 • Ch? d?nh di?u tr? thu?c Alecensa 150mg Alectinib
 • Nh?ng luu ý tru?c khi dùng thu?c Alecensa
 • Tôi nên dùng thu?c Alecensa 150mg Alectinib nhu
  th? nào?
 • Thu?c Alecensa du?c dùng v?i li?u lu?ng nhu th?
  nào?
 • Li?u ngu?i l?n thông thu?ng cho b?nh ung thu ph?i
  không ph?i t? bào nh?
 • Ði?u gì x?y ra n?u tôi b? l? m?t li?u?
 • Ði?u gì x?y ra n?u tôi quá li?u?
 • Tôi nên tránh nh?ng gì khi dùng thu?c Alecensa?
 • Tác d?ng ph? thu?c Alecensa
 • V?n d? v? nh?p tim ch?m
 • Ðau co b?p và y?u co
 • V?n d? v? th?n
 • V?n d? v? gan
 • V?n d? v? ph?i
 • Nh?ng lo?i thu?c khác s? ?nh hu?ng d?n thu?c
  Alecensa?
 • Liên h? gì v?i bác si ho?c nhà cung c?p d?ch v?
  cham sóc s?c kh?e c?a b?n
 • M?t s? bi?n pháp phòng ng?a

?
Thông tin co b?n thu?c Alecensa 150mg Alectinib
3
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Tên thuong hi?u Alecensa Thành ph?n ho?t ch?t
Alectinib Hãng s?n xu?t Roche Hàm lu?ng 150mg
D?ng Viên nh?ng Ðóng gói H?p 224 viên bên trong
ch?a 4 h?p nh? 56 viên Giá thu?c alecensa Bình
Lu?n bên du?i d? bi?t giá ho?c liên h? v?i chúng
tôi qua Fanpage Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i Thu?c d?c tr? 247 (1)
Ch? d?nh di?u tr? thu?c Alecensa 150mg
Alectinib Thu?c Alecensa ch? d?nh trong di?u tr?
cho b?nh nhân tru?ng thành m?c b?nh ung thu ph?i
không t? bào nh? (NK) không di can (ALK) Thu?c
Alecensa ch? d?nh d? di?u tr? cho b?nh nhân
tru?ng thành có NSCLC tiên ti?n duong tính v?i
ALK dã du?c di?u tr? tru?c dó b?ng thu?c
crizotinib.
4
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Nh?ng luu ý tru?c khi dùng thu?c Alecensa Tru?c
khi b?n dùng thu?c alsecensa, hãy nói v?i bác si
v? t?t c? các tình tr?ng y t? c?a b?n, bao g?m
c? n?u b?n Có v?n d? v? gan Có nh?p tim
ch?m Có v?n d? v? ph?i ho?c hô h?p Ðang mang thai
ho?c d? d?nh có thai. Hãy cho bác si c?a b?n
ngay l?p t?c n?u b?n có thai trong khi di?u tr?
b?ng alsecensa ho?c nghi r?ng b?n có th? mang
thai. Nên s? d?ng bi?n pháp tránh thai hi?u qu?
trong quá trình di?u tr? b?ng thu?c alsecensa và
trong 1 tu?n sau li?u cu?i cùng Ðàn ông có b?n
tình là ph? n? có kh? nang mang thai nên s? d?ng
bi?n pháp tránh thai hi?u qu? trong quá trình
di?u tr? b?ng thu?c và trong 3 tháng sau li?u
cu?i cùng Ðang cho con bú ho?c d? d?nh cho con
bú. Không cho con bú trong khi di?u tr? b?ng
thu?c alsecensa và trong 1 tu?n sau li?u cu?i
cùng. Nói chuy?n v?i bác si v? cách t?t nh?t d?
cho bé an trong th?i gian này Tôi nên dùng thu?c
Alecensa 150mg Alectinib nhu th? nào?
5
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Tru?c khi b?n b?t d?u di?u tr? b?ng thu?c
Alecensa, bác si s? th?c hi?n m?t xét nghi?m d?c
bi?t d? d?m b?o thu?c Alectinib là phuong pháp
di?u tr? t?t nh?t cho lo?i ung thu ph?i c?a
b?n. Tru?c khi s? d?ng thu?c alecensa ho?c thu?c
b?t kì, c?n d?c ki hu?ng d?n s? d?ng tru?c khi
dùng. Bác si c?a b?n dôi khi có th? thay d?i li?u
c?a b?n. S? d?ng thu?c chính xác theo ch?
d?n. Thu?c Alecensa ho?t d?ng t?t nh?t n?u b?n
dùng thu?c v?i th?c an. Khi dùng thu?c nên nu?t
c? viên nang và không nghi?n nát, nhai, hòa tan
ho?c m? thu?c. N?u b?n nôn ngay sau khi u?ng
thu?c Alecensa, không dùng li?u khác. Ch? cho
d?n khi th?i gian li?u theo l?ch trình ti?p theo
c?a b?n d? u?ng thu?c l?i. B?n c?n xét nghi?m y
t? thu?ng xuyên d? ch?c r?ng thu?c không gây ra
tác d?ng có h?i. Phuong pháp di?u tr? ung thu
c?a b?n có th? b? trì hoãn d?a trên k?t
qu?. Thu?c Alecensa du?c dùng v?i li?u lu?ng nhu
th? nào? Li?u ngu?i l?n thông thu?ng cho b?nh
ung thu ph?i không ph?i t? bào nh? Hàm lu?ng
600mg u?ng hai l?n m?t ngày Th?i gian di?u tr?
Cho d?n khi b?nh ti?n tri?n ho?c d?c tính không
du?c ch?p nh?n và thu?c nên du?c dùng cùng v?i
th?c an. S? d?ng Ði?u tr? b?nh nhân ung thu ph?i
không di can (ALK), ung thu ph?i không t? bào
nh? di can ( NSCLC ) dã ti?n tri?n ho?c không
dung n?p v?i crizotinib. Ði?u gì x?y ra n?u tôi
b? l? m?t li?u?
6
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
B? qua li?u dã quên và s? d?ng li?u ti?p theo c?a
b?n vào th?i gian thu?ng xuyên. Không du?c s?
d?ng hai li?u cùng m?t lúc, di?u này có th? d?n
d?n các tru?ng h?p quá li?u. Ði?u gì x?y ra n?u
tôi quá li?u? Nên tìm ki?m s? cham sóc y t? kh?n
c?p
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i Thu?c d?c tr? 247 (2)
Tôi nên tránh nh?ng gì khi dùng thu?c Alecensa?
7
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c Alectinib có th? làm b?n d? b? cháy n?ng
hon. Tránh ánh n?ng m?t tr?i trong khi di?u tr?
và trong ít nh?t 7 ngày sau li?u thu?c Alecensa
cu?i cùng c?a b?n. M?c qu?n áo b?o h? và s? d?ng
kem ch?ng n?ng (SPF 50 tr? lên) khi b?n ? ngoài
tr?i. Tác d?ng ph? thu?c Alecensa V?n d? v?
nh?p tim ch?m Thu?c Alecensa có th? gây ra nh?p
tim r?t ch?m có th? nghiêm tr?ng. Bác si s? ki?m
tra nh?p tim và huy?t áp c?a b?n trong quá trình
di?u tr? b?ng Alecensa. Hãy cho bác si c?a b?n
ngay l?p t?c n?u b?n c?m th?y chóng m?t, lâng
lâng ho?c n?u b?n b? ng?t trong khi di?u tr? v?i
Alecensa. Khi dùng b?t k? các lo?i thu?c tim ho?c
huy?t áp nên cho bác si bi?t. Ðau co b?p và y?u
co Các v?n d? v? co b?p là ph? bi?n v?i
Alecensa và có th? nghiêm tr?ng. Bác si s? làm
xét nghi?m máu ít nh?t 2 tu?n m?t l?n trong tháng
d?u tiên và khi c?n thi?t trong quá trình di?u
tr? b?ng Alecensa. V?n d? v? th?n Thu?c
alecensa có th? gây ra các v?n d? nghiêm tr?ng v?
th?n ho?c de d?a tính m?ng. Hãy cho bác si c?a
b?n ngay l?p t?c n?u b?n có m?t s? thay d?i v? s?
lu?ng ho?c màu s?c c?a nu?c ti?u, ho?c n?u b?n
b? sung m?i ho?c x?u di ? chân ho?c bàn
chân. V?n d? v? gan
8
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Ch?y máu ho?c b?m tím Thu?c có th? gây t?n thuong
gan. Bác si s? làm xét nghi?m máu ít nh?t 2 tu?n
m?t l?n trong 3 tháng d?u B? vàng da ho?c tròng
tr?ng m?t, nu?c ti?u d?m, da ng?a Bu?n nôn ho?c
nôn m?a, dau ? bên ph?i c?a khu v?c d? dày c?a
b?n V?n d? v? ph?i Thu?c alecensa có th? gây
sung (viêm) nghiêm tr?ng ho?c de d?a tính m?ng
c?a ph?i trong quá trình di?u tr?. Các tri?u
ch?ng có th? tuong t? nhu các tri?u ch?ng t? ung
thu ph?i. Báo cho bác si c?a b?n ngay l?p t?c
n?u b?n có b?t k? tri?u ch?ng m?i ho?c x?u di,
bao g?m khó th?, hay b? ho và s?t Nh?ng lo?i
thu?c khác s? ?nh hu?ng d?n thu?c Alecensa? Các
lo?i thu?c khác có th? tuong tác v?i thu?c
Alectinib, bao g?m thu?c kê don và thu?c không
kê don, vitamin và các s?n ph?m th?o du?c . Hãy
cho bác si c?a b?n v? t?t c? các lo?i thu?c hi?n
t?i c?a b?n và b?t k? lo?i thu?c b?n b?t d?u
ho?c ng?ng s? d?ng. Liên h? gì v?i bác si ho?c
nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c kh?e c?a
b?n Liên h? v?i nhà cung c?p d?ch v? cham sóc s?c
kh?e c?a b?n trong vòng 24 gi? sau khi nh?n th?y
b?t k? di?u nào sau dây
9
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
S?t t? 100,4 F F (38 d? C) tr? lên, ?n l?nh (có
th? có d?u hi?u nhi?m trùng) D?u hi?u c?a ph?n
?ng d? ?ng, nhu phát ban, n?i m? day, ng?a, d?,
sung, ph?ng r?p ho?c bong tróc da có ho?c không
s?t, th? khò khè, t?c ng?c, khó th? ho?c nói
chuy?n, khó th?, ho là m?i ho?c t? hon, khàn
gi?ng b?t thu?ng, ho?c sung mi?ng, m?t, môi,
lu?i ho?c c? h?ng. Bu?n nôn (c?n tr? kh? nang an
u?ng và không gi?m b?t thu?c du?c kê don) Nôn
(nôn hon 4-5 l?n trong 24 gi?) Tiêu ch?y (4 6
t?p trong kho?ng th?i gian 24 gi?). Không th? an
ho?c u?ng trong 24 gi? ho?c có d?u hi?u m?t nu?c
m?t m?i, khát nu?c, khô mi?ng, t?i và gi?m lu?ng
nu?c ti?u, ho?c chóng m?t. Da ho?c lòng tr?ng m?t
c?a b?n chuy?n sang màu vàng. Nu?c ti?u chuy?n
sang màu s?m ho?c nâu (màu trà) Ðau bên ph?i d?
dày c?a b?n Ch?y máu ho?c b?m tím d? dàng hon
bình thu?ng Ng?a, ho có ho?c không có ch?t
nh?y M?t m?i c?c d? (không th? th?c hi?n các ho?t
d?ng t? cham sóc) Ðau co không rõ nguyên nhân,
dau ho?c y?u Chóng m?t, chóng m?t, ho?c ng?t
x?u. Luôn luôn thông báo cho nhà cung c?p cham
sóc s?c kh?e c?a b?n n?u b?n g?p b?t k? tri?u
ch?ng b?t thu?ng. M?t s? bi?n pháp phòng ng?a
10
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Tru?c khi b?t d?u di?u tr? b?ng thu?c Alectinib,
hãy d?m b?o b?n nói v?i bác si v? b?t k? lo?i
thu?c nào khác mà b?n dang dùng (bao g?m thu?c kê
don, không kê don, vitamin, thu?c th?o du?c,
v.v.). Không nh?n du?c b?t k? lo?i ch?ng ng?a
ho?c tiêm ch?ng mà không có s? ch?p thu?n c?a
bác si trong khi dùng thu?c Alectinib. Thông báo
cho chuyên gia cham sóc s?c kh?e c?a b?n n?u b?n
dang mang thai ho?c có th? mang thai tru?c khi
b?t d?u di?u tr?. Mang thai lo?i D (thu?c
Alectinib có th? gây nguy hi?m cho thai nhi. Ph?
n? dang mang thai ho?c mang thai ph?i du?c thông
báo v? m?i nguy hi?m ti?m ?n cho thai nhi). Ð?i
v?i c? nam và n? S? d?ng các bi?n pháp tránh
thai hi?u qu?, và không th? thai m?t d?a tr? (có
thai) trong khi dùng thu?c Alectinib cho d?n 6
tháng sau li?u thu?c Alectinib cu?i cùng. Không
cho con bú trong khi dùng thu?c Alectinib. M?t
s? m?o t? cham sóc khi s? d?ng thu?c alecensa B?n
nên u?ng ít nh?t t? 2 lít d?n 3 lít nu?c m?i 24
gi?, tr? khi b?n du?c hu?ng d?n khác. B?n có th?
có nguy co b? nhi?m trùng, c? g?ng tránh dám dông
ho?c ngu?i b? c?m l?nh. R?a tay thu?ng xuyên,
ngh? ngoi nhi?u và duy trì dinh du?ng t?t Ð? gi?m
bu?n nôn, dùng thu?c ch?ng bu?n nôn theo ch? d?nh
c?a bác si và an các b?a an nh?. Hãy th? dùng
thu?c Alectinib khi di ng?. Tránh phoi n?ng. M?c
kem ch?ng n?ng SPF 30 (ho?c cao hon) và qu?n áo
b?o h?. U?ng d? u?ng có c?n nên du?c gi? ? m?c
t?i thi?u ho?c tránh hoàn toàn. B?n nên th?o
lu?n v?i bác si c?a b?n. V?n ho?t d?ng nhu b?n có
th?. T?p th? d?c nh? nhàng du?c khuy?n khích nhu
di b? hàng ngày. N?u b?n g?p các tri?u ch?ng ho?c
tác d?ng ph?, hãy ch?c ch?n th?o lu?n v?i nhóm
cham sóc s?c kh?e c?a b?n. H? có th? kê don thu?c
ho?c dua ra các d? xu?t khác có hi?u qu? hon.
11
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i Thu?c d?c tr? 247 (3)
?nh hu?ng c?a thu?c Alecensa t?i kh? nang sinh
s?n, mang thai và cho con bú Kh? nang sinh s?n
12
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Không có nghiên c?u v? kh? nang sinh s?n ? d?ng
v?t dã du?c th?c hi?n d? dánh giá hi?u qu? c?a
thu?c Alecensa. Không có tác d?ng ph? trên co
quan sinh s?n nam và n? dã du?c quan sát trong
các nghiên c?u d?c tính chung. Ph? n? có kh?
nang sinh con và tránh thai Ph? n? có kh? nang
sinh con ph?i du?c khuy?n cáo d? tránh mang thai
trong khi dùng thu?c Alecensa. B?nh nhân n? có
kh? nang sinh con ph?i s? d?ng các bi?n pháp
tránh thai có hi?u qu? cao trong quá trình di?u
tr? và trong ít nh?t 3 tháng sau li?u thu?c
Alecensa cu?i cùng. Kh? nang mang thai Không có
ho?c gi?i h?n s? lu?ng d? li?u t? vi?c s? d?ng
thu?c Alecensa ? ph? n? mang thai. D?a trên co
ch? ho?t d?ng c?a thu?c, thu?c Alecensa có th?
gây h?i cho thai nhi khi dùng cho ph? n? mang
thai. B?nh nhân n?, ngu?i mang thai trong khi
dùng thu?c Alecensa ho?c trong 3 tháng sau li?u
thu?c Alecensa cu?i cùng ph?i liên h? v?i bác si
c?a h? và nên du?c thông báo v? tác h?i ti?m ?n
d?i v?i thai nhi. Kh? nang cho con bú Ngu?i ta
không bi?t li?u thu?c Alectinib và các ch?t
chuy?n hóa c?a thu?c du?c bài ti?t qua s?a
m?. Không th? lo?i tr? nguy co cho tr? so sinh.
Các bà m? nên du?c khuyên không nên cho con bú
trong khi nh?n du?c thu?c Alecensa. ?nh hu?ng
c?a thu?c Alecensa d?n kh? nang lái xe và s?
d?ng máy móc
13
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Thu?c Alecensa có ?nh hu?ng nh? d?n kh? nang lái
xe và s? d?ng máy móc. C?n th?n tr?ng khi lái xe
ho?c v?n hành máy móc vì b?nh nhân có th? g?p
nh?p tim ch?m có tri?u ch?ng (ví d? nhu ng?t,
chóng m?t, h? huy?t áp) ho?c r?i lo?n th? l?c
khi dùng thu?c Alecensa. Thu?c Alecensa 150mg
Alectinib mua bán ? dâu và giá bao nhiêu? Liên
h? Thu?c Ð?c Tr? 247 0901.771.516 / 0933.049.874
(Zalo/ Facebook/ Viber/ Whatsapp). Mua bán thu?c
bi?t du?c t?i Tp HCM, Hà n?i, Tp Ðà N?ng, Tp C?n
Tho, Toàn qu?c. Xem thêm thông tin thu?c
alecensa https//thuocdactri247.com/thuoc-alecensa
-dieu-tri-ung-thu-phoi-hieu-qua-
gia-thuoc-alecensa/ Xem thêm thu?c osicent di?u
tr? ung thu ph?i https//thuocdactri247.com/thuoc-
osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-
phoi/ Chú ý Thông tin bài vi?t v? thu?c
Alecensa 150mg Alectinib v?i m?c dích chia s?
ki?n th?c mang tính ch?t tham kh?o, ngu?i b?nh
không du?c t? ý s? d?ng thu?c, m?i thông tin s?
d?ng thu?c ph?i theo ch? d?nh bác s? chuyên
môn. Ngu?n Bài Vi?t Thu?c Ð?c Tr? 247
5.0 77
Like this
14
7/31/2019
Thu?c alecensa 150mg alectinib di?u tr? ung thu
ph?i - Thu?c Ð?c Tr? 247
Có liên quan
Thu?c ofev 150mg nintedanib di?u tr? b?nh xo
ph?i 06/05/2019 In "Thu?c di?u tr? ung thu ph?i"
Thu?c herceptin 150mg trastuzumab giá bao
nhiêu 20/12/2017 In "Thu?c di?u tr? ung thu vú"
Thu?c iressa 250mg gefitinib 19/12/2017 In
"Thu?c di?u tr? ung thu ph?i"
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com