IT205 - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

IT205

Description:

Bai Tap Ky Nang – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:103
Slides: 14
Provided by: taduy8x
Category:
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: IT205


1
Môn h?c Ki?n trúc ?ng d?ng trong doanh nghi?p (
IT 205 )
 • BÀI T?P K? NANG
 • H? tên T? Truong Duy
 • L?p ICTV3
 • Mã sinh viên 140113542
 • Ð? tài N?n t?ng ?ng d?ng c?a doanh nghi?p kh?i
  nghi?p

2
PH?N M? Ð?U
Công ngh? thông tin và truy?n thông thu?ng du?c
g?i là ICT , là c?m t? thu?ng dùng nhu t? d?ng
nghia r?ng hon cho Công ngh? thông tin (IT), là
thu?t ng? chung d? nh?n m?nh vai trò c?a Truy?n
thông h?p nh?t và s? k?t h?p c?a Công ngh? Thông
tin và Công ngh? Truy?n thông. ICT mang l?i nhi?u
l?i ích cho c?ng d?ng v? nhi?u m?ng nhu giáo d?c,
s?c kh?e và công vi?c. Ngày nay, ICT là m?t thu?c
do m?i cho s? phát tri?n c?a m?t qu?c gia.
3
M?C TIÊU C?A BÀI THUY?T TRÌNH
 • ?ng d?ng c?a công ngh? thông tin và truy?n thông
  trong thuong m?i di?n t?
 • Xây d?ng website thuong m?i di?n t? cho doanh
  nghi?p
 • Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
 • K?t lu?n

4
?ng d?ng c?a công ngh? thông tin và truy?n thông
trong thuong m?i di?n t?
 • Xây d?ng du?c thuong hi?u cá nhân hay thuong hi?u
  cho doanh nghi?p là m?t di?u không ph?i d? dàng
  d?i v?i t?t c? m?i ngu?i.Thuong hi?u duoc xây
  d?ng và có v? trí, d? l?i ?n tu?ng trong m?i d?i
  tác, d?i tuong khách hàng không ph?i ai cung có
  th? làm du?c.
 • Ð? phát tri?n du?c m?t thuong hi?u di?n t? thành
  công, tru?c tiên c?n ph?i t?o du?c m?t trang web
  thành công b?i chính nó s? là dòn b?y thu hút
  khách hàng bi?t d?n thuong hi?u c?a b?n mang l?i
  doanh thu, l?i nhu?n cho chính doanh nghi?p b?n.

5
?ng d?ng c?a công ngh? thông tin và truy?n thông
trong thuong m?i di?n t?
 • Ð?ng l?c phát tri?n c?a thuong m?i di?n t?
 • Ð?ng l?c kinh t? M?t trong nh?ng l?i ích c?a
  thuong m?i di?n t? là tính hi?u qu? kinh t? d?t
  du?c t? vi?c gi?m chi phí truy?n thông, h? t?ng
  công ngh? giá thành th?p, t?c d? hon và giao d?ch
  di?n t? kinh t? hon v?i nhà cung c?p, chi phí
  chia x? thông tin toàn c?u và qu?ng cáo th?p hon
  và l?a ch?n d?ch v? khách hàng r? hon.
 • Ð?ng l?c th? tru?ng Các t? h?p công ty du?c
  khuy?n khích s? d?ng thuong m?i di?n t? trong
  ti?p th? và thúc d?y s?n ph?m nh?m n?m b?t du?c
  th? ru?ng qu?c t?, c? l?n và nh?. Tuong t?,
  Internet du?c s? d?ng nhu là m?t phuong ti?n cho
  tang cu?ng các d?ch v? và h? tr? khách hàng. Ði?u
  này d? hon nhi?u cho các công ty nh?m cung c?p
  cho ngu?i tiêu dùng v?i chi ti?t hon v? s?n ph?m
  và thông tin d?ch v? qua vi?c s? d?ng Internet.
 • Ð?ng l?c công ngh? S? phát tri?n c?a ICT là nhân
  t? chính trong s? tang tru?ng c?a thuong m?i di?n
  t?.

6
Xây d?ng website thuong m?i di?n t? cho doanh
nghi?p
 • I. Mô t? các gi?i pháp chi?n lu?c v? thi?t
  k? Website
 • 1. Tìm ki?m thông tin, nghiên c?u và dua ra gi?i
  pháp chi?n lu?c
 • 2. Xác d?nh yêu c?u khách d? lên k? ho?ch
 • 3. Xây d?ng h? th?ng thông tin

7
Xây d?ng website thuong m?i di?n t? cho doanh
nghi?p
 • II. Mô t? thi?t k? mô hình, xây d?ng h? th?ng và
  ch?y ?ng d?ng cho Website
 • 1. Thi?t k? giao di?n và file hu?ng d?n
 • 2. Xây d?ng h? th?ng m?u HTML và n?i dung
 • 3. Ki?m tra và ch?y ?ng d?ng

8
Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
Marketing tr?c tuy?n áp d?ng các công c? c?a
công ngh? thông tin ( CNTT ) thay cho các công
c? truy?n th?ng d? ti?n hành các quá trình
marketing. Công c? CNTT du?c s? d?ng ch? y?u là
môi tru?ng Internet, d?ch v? vi?n thông và các
công c? CNTT khác. V? b?n ch?t c?a marketing
tr?c tuy?n có nh?ng di?m tuong d?ng v?i marketing
truy?n th?ng, m?c dích chung c?a 2 d?ng marketing
này cùng làm th?a mãn nhu c?u c?a m?i khách hàng.
9
Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
B?ng so sánh Marketing tr?c tuy?n và Marketing
truy?n th?ng
10
Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
- Rút ng?n kho?ng cách Do s? d?ng môi tru?ng
CNTT, v? trí d?a lý không còn là m?t v?n d? quan
tr?ng. M?ng Internet không ph? thu?c vào kho?ng
cách, các d?i tác có th? g?p nhau qua trên máy
tính mà không c?n bi?t d?i tác ? g?n hay ? xa.
Ði?u này cho phép nhi?u ngu?i mua và bán b? qua
nh?ng khâu trung gian truy?n th?ng. - Ti?p th?
toàn c?u Internet là m?t phuong ti?n h?u hi?u d?
các nhà ho?t d?ng marketing ti?p c?n v?i các th?
tru?ng khách hàng trên toàn th? gi?i. Ví d? hình
?nh và s?n ph?m c?a doanh nghi?p s? d? dàng
truy?n d?n kh?p noi trên th? gi?i, di?u mà các
phuong ti?n marketing thông thu?ng khác h?u nhu
không th?. - Y?u t? th?i gian Nh?ng ngu?i làm
marketing tr?c tuy?n có th? cung c?p d?ch v? cung
nhu giao d?ch v?i khách hàng 24 gi? m?i ngày, 7
ngày m?i tu?n. - Gi?m chi phí Xét du?i góc d?
kinh t?, dây là m?t trong nh?ng hình th?c ti?p
th? ít t?n kém, nh?t là so v?i qu?ng cáo trên
truy?n hình ho?c s?n ph?m in ?n. Chi phí s? không
còn là gánh n?ng, n?u ti?u hành marketing tr?c
tuy?n m?t cách hi?u qu?, nó có th? dem l?i hi?u
qu? l?n hon nhi?u so v?i ti?p th? thông thu?ng.
11
Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
 • M?t s? phuong th?c thông d?ng trong marketing
  tr?c tuy?n nhu sau
 • Qu?ng cáo tr?c tuy?n Trong phuong th?c này, các
  công ty mua không gian qu?ng cáo trên trang web
  du?c s? h?u b?i các công ty khác. Có s? khác bi?t
  gi?a qu?ng cáo tr?c tuy?n và vi?c dua n?i dung
  lên trang web c?a mình, r?t nhi?u công ty dã nh?m
  l?n gi?a hai công vi?c này và nghi r?ng trang web
  c?a mình chính là m?t qu?ng cáo tr?c tuy?n. Qu?ng
  cáo tr?c tuy?n có ý nghia r?t d?c bi?t trong ho?t
  d?ng marketing Khi m?t công ty tr? ti?n cho m?t
  kho?ng không nh?t d?nh nào dó, h? c? g?ng thu hút
  du?c ngu?i s? d?ng và gi?i thi?u v? s?n ph?m và
  nh?ng chuong trình khuy?n m?i c?a h?. Có nhi?u
  nhi?u cách d? ti?n hành qu?ng cáo tr?c tuy?n. Ví
  d?, các công ty có th? mua qu?ng cáo du?c d?t
  trong thu di?n t? du?c g?i b?i nh?ng công ty
  khác. Ho?c d?t nh?ng banner qu?ng cáo trong các
  b?n tin du?c g?i di t? các website. Nói nhu v?y
  có nghia r?ng, các công ty không có website v?n
  có th? ti?n hành làm internet marketing du?c.
 • Catalogue di?n t? M?t trong nh?ng thay d?i so
  v?i marketing truy?n th?ng là kh? nang c?a các
  công ty d? dua m?u s?n ph?m lên m?ng. Ðó là t?t
  c? các s?n ph?m cho phép khách hàng nhìn th?y,
  tìm ki?m thông tin v? tính nang s? d?ng, ch?t
  li?u, kích thu?c Thêm vào dó, nh?ng phi?u thu?ng
  tr?c tuy?n và nh?ng chuong trình xúc ti?n bán
  hàng khác s? ti?t ki?m du?c chi phí cho các nhà
  marketing tr?c tuy?n khi gi?i thi?u s?n ph?m d?n
  ngu?i tiêu dùng. Chúng ta có th? hình dung
  catalogue di?n t? nhu m?t showroom ? trên m?t d?t
  v?y.
 • Phuong th?c thu di?n t? Marketing b?ng thu di?n
  t? có ba lo?i bao g?m Lo?i th? nh?t liên quan
  d?n thu di?n t? du?c g?i di t? công ty d?n ngu?i
  s? d?ng nh?m m?c dích qu?ng bá s?n ph?m d?ch
  v?, thúc d?y kh? nang mua hàng.  Lo?i th? hai c?a
  email là các kênh ngu?c l?i t? ngu?i s? d?ng d?n
  công ty. Ngu?i s? d?ng mong mu?n nh?n du?c m?t s?
  g?i ý và nh?ng câu tr? l?i d?y d? cho nh?ng dòi
  h?i c?a h?.Hình th?c th? ba là thu di?n t? t?
  ngu?i tiêu dùng d?n ngu?i tiêu dùng. Thu tín di?n
  t? t? ngu?i tiêu dùng d?n ngu?i tiêu dùng du?c s?
  d?ng d? h? tr? các công ty marketing.
 • Chuong trình liên k?t(Afiliate programes) Chuong
  trình affiliate th?c ch?t là m?t phuong pháp xây
  d?ng d?i lý hay hi?p h?i bán hàng qua m?ng d?a
  trên nh?ng tho? thu?n hu?ng ph?n tram hoa h?ng.
  B?n có th? xây d?ng m?t h? th?ng d?i lý bán hàng
  cho b?n thông qua phuong pháp này. Uu di?m c?a
  phuong pháp này là b?n ch? ph?i tr? ti?n khi dã
  bán du?c hàng.
 • Search Engines (công c? tìm ki?m) C? máy tìm
  ki?m là c?m t? dùng ch? toàn b? h? th?ng bao g?m
  b? thu th?p thông tin, b? l?p ch? m?c b? tìm
  ki?m thông tin. Các b? này ho?t d?ng liên t?c t?
  lúc kh?i d?ng h? th?ng, chúng ph? thu?c l?n nhau
  v? m?t d? li?u nhung d?c l?p v?i nhau v? m?t ho?t
  d?ng. Search engine tuong tác v?i ngu?i dùng
  thông qua giao di?n web, có nhi?m v? ti?p nh?n
  tr? v? nh?ng tài li?u tho? yêu c?u c?a ngu?i
  dùng.
 • Xin nh? r?ng các công c? tìm ki?m khác nhau có
  nh?ng trình t? khác nhau d? s?p x?p các trang web
  theo m?c d? tuong thích v?i t? khoá mà b?n tìm
  ki?m. Công c? tìm ki?m du?c coi là s? l?a ch?n
  d?u tiên d? truy nh?p tin t?c hay thông tin v?
  m?t s?n ph?m và d?ch v? nào dó không ch? d?i v?i
  nh?ng ngu?i m?i truy c?p vào m?ng Internet mà
  ngay c? nh?ng nhà marketing chuyên nghi?p.

12
Makerting tr?c tuy?n website thuong m?i di?n t?
T?i uu hóa công c? tìm ki?m - Search Engine
Optimization SEO. Th?c hi?n t?t SEO s? làm tang
lu?ng ngu?i truy c?p vào website, dây chính là co
s? t?o s? quan tâm, yêu thích d?i v?i website và
chính b?n thân doanh nghi?p, k?t qu? là tang s?
nh?n bi?t và khu?ch truong thuong hi?u doanh
nghi?p. K?t qu? này cung chính là co s? giúp
doanh nghi?p tang doanh s? bán hàng.
13
K?t lu?n
Công ngh? thông tin và truy?n thông dã, dang và
s? dóng m?t vai trò vô cùng quan tr?ng trong vi?c
phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a c? nu?c nói
chung, và doanh nghi?p nói riêng. Ð?i v?i doanh
nghi?p, thì vi?c áp d?ng công ngh? thông tin và
truy?n thông vào s?n xu?t kinh doanh s? làm
tang giá tr? s?n ph?m, d?ch v?, hàng hóa cung ?ng
cho th? tru?ng, t? dó s? rút ng?n kho?ng cách và
th?i gian, t?o di?u ki?n cho doanh nghi?p có
nhi?u co h?i phát tri?n và m? r?ng hon n?a.
About PowerShow.com