thanh ly tiem net phong net trungbac - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – thanh ly tiem net phong net trungbac PowerPoint presentation | free to download - id: 779a31-NmUxYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

thanh ly tiem net phong net trungbac

Description:

thanh lý phòng nét của mình đi để chuyển hướng kinh doanh do khu vực của bạn độ cạnh tranh quá cao, hay bạn đang tìm 1 đơn vị thanh lý phòng net – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Updated: 4 July 2015
Slides: 6
Provided by: maylocnuoc
Category: Other

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: thanh ly tiem net phong net trungbac


1
Thanh lý ti?m net phòng net TRUNGBAC.VN
 • B?n là ch? c?a m?t ti?m net, phòng net và dang
  g?p m?t s? tr? ng?i nho nh? d? gi?i quy?t nh?ng
  khúc m?c phòng nét c?a mình b?n mu?n thanh lý
  phòng net nhanh chóng và dang c?n tìm 1 don v? có
  uy tín d? thu mua phòng nét cho mình d? kinh
  doanh.

2
 • B?n mu?n nâng c?p ti?m net, phòng net c?a mình
  lên c?u hình m?i m?nh hon ho?c nâng c?p m?nh hon
  theo công ngh? qu?n lý hi?n d?i hon, b?n
  mu?n thanh lý phòng nét c?a mình di d? chuy?n
  hu?ng kinh doanh do khu v?c c?a b?n d? c?nh tranh
  quá cao, hay b?n dang tìm 1don v? thanh lý phòng
  net c?a mình, mua s? lu?ng máy tính cu cho b?n.
 • N?u b?n dang có m?t trong các nhu c?u trên hãy
  g?i cho Trung B?c Noi chuyên mua thanh lý ti?m
  net, phòng net giá cao và cung c?p linh ki?n máy
  tính giá r? nh?t.

3
Các d?ch v? thanh lý ti?m net, phòng net c?a
Trung B?c
 • Tu v?n l?p d?t phòng nét tr?n gói, l?p d?t h?
  th?ng server bootrom máy ch?, tu v?n thi?t k?
  không gian, làm bàn gh? phòng nét, làm gi?y phép
  kinh doanh cho phòng nét
 • Nh?n thanh lý phòng nét, thanh lý ti?m nét,
  thanh lý phòng game, thanh lý công ty giá cao
  nh?t, thu mua máy tính cu, mua laptop cu giá cao
  nh?t, t?t nh?t

4
 • Phân ph?i linh ki?n máy tính giá r?, bán linh
  ki?n máy tính giá r? t? hãng, bán server bootrom
  giá g?c c?u hình chu?n nh?p t? hãng ra
 • Bán linh ki?n máy tính m?i giá r?, bán linh
  ki?n máy tính cu giá r?.
 • Thanh lý m?i thi?t b? hu, không còn s? d?ng c?a
  các van phòng nhu máy in, photocopy, máy fax
 • Thanh lý t?t c? các lo?i linh ki?n máy tính r?i
  nhu Mainboard, cpu, hdd, vga, ram, ngu?n, ups

5
 • CTY TNHH TM DV THI?T B? VAN PHÒNG TRUNG B?C
 • Van phòng 231/12 Nguy?n phúc Chu, p15 , Q tân
  bình
 • Ði?n Tho?i 08.6681.4365 0934.622.280
 • E-mail tam.nguyen_vitinhtrungbac_at_yahoo.com
 • http//trungbac.vn/thanh-ly-tiem-net-phong-net
  thanh ly tiem net thanh ly phong net
  http//trungbac.vn
About PowerShow.com