facebook - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

facebook

Description:

Phần mềm Chat Facebook ( FB ) miễn phí, tiện ích hàng triệu người dùng. Nhận tin nhắn, Chat, gọi điện free, Gứi ảnh, tải ảnh... thuận tiện hơn bao giờ hết – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:19
Slides: 2
Provided by: CarverTaub
Category: Other
Tags: facebook

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: facebook


1
Làm th? nào d? s? d?ng nút Facebook Like trên c?a
b?n website
 • Trong m?i quan tâm chúng ta nghe r?t nhi?u nh?ng
  ngày này ngày nay là " Chính xác nh?ng gì 's
  Facebook này' nhu 'nút t?t c? v? ?" Khi gi?i
  thích nó, ti?p theo câu h?i chúng tôi nh?n du?c
  là "Làm th? nào nhanh chóng tôi có th? nh?n du?c
  r?ng trên trang web c?a tôi "Vì v?y, tôi quy?t
  d?nh d?n vi?t ra mô t? cho nó nhu th? nào th?c
  hi?n di?u dó b?t k? cá nhân có th? d?c , th?u
  hi?u và d?t vào hành d?ng c?a riêng mình trang
  web
 • ph?i ? dây là m?t vài nhanh m?i quan tâm chúng ta
  thu?ng khám phá mình tr? l?i mà có nhanh chóng
  tr? l?i.
 • Bi?u tu?ng - Tôi c?n d? có m?t tài kho?n Facebook
  d? có th? thêm bao g?m "Like" d? tôi trang ?
 • Không, b?n không không. B?t k? cá nhân có th?
  thêm dù hay không h? có m?t tài kho?n facebook.
  Click vào dây cho chúng tôi d? dàng chi ti?t
  hu?ng d?n v? cách lên m?t tài kho?n
  Facebook.Chính xác nh?ng gì là m?t s? key l?i
  th? d?n phát tri?n m?t "Cung gi?ng nhu" nút?
 • Có nhi?u thi?t y?u y?u t? d? du?c nhu th? này nút
  trên c?a b?n trang web internet . ph?i ? dây là
  m?t danh sách c?a m?t vài trong s? h?.
 • \ Di?n thuong hi?u mang v?i nó m?t c?m giác an
  toàn , quen thu?c, quy?n h?n và ni?m tin . Có h?
  logo và k?t n?i v?i h? trên trang web c?a b?n
  trang web internet s? s? ch?c ch?n làm cho b?n
  trang web xu?t hi?n và c?m nh?n hon chính hãng và
  dáng tin c?y trong con m?t c?a ngu?i s? d?ng fb.
  Này là l?n trong xây d?ng tin c?y , tang cu?ng
  giao thông và lái xe bán hàng.
 • \ C?a b?n website kh? nang di "virus" nhu b?n
  bè khuyên b?n c?a h? b?n bè ngu?i sau dó d? ngh?
  nó khác b?n thân, vv . Là nói di "chim lông d?
  xô nhau" và di?u này có th? là m?t tuy?t v?i có
  nghia là d?n th?m thích h?p c?a b?n và có b?n
  khách hàng lây lan ra t? trong m?t th?p cam k?t
  có nghia cho h? có th? xây d?ng phát tri?n không
  th? tin du?c k?t qu? cho b?n.
 • \ M?t tuy?t v?i m?t ph?n c?a nó là bao nhiêu
  bao nhiêu phí Facebook cho nó - không có gì ! Ðó
  là dúng, dó là mi?n phí. A mi?n phí qu?ng cáo
  thi?t b? mà ph? thu?c vào d? và d? (t?t c? chúng
  tôi hi?u giá tr? c?a nh?ng ngu?i).
 • \ M?t con d?a ch?n là b?t d?u d? x?y ra và
  Facebook là bình phuong ra so mu?n vu?t qua chúng
  nhu là internet 's d?u công c? tìm ki?m tr?c
  tuy?n. s? không x?y ra di?n ra qua dêm, nhung dó
  ??là khôn ngoan d? v?i Facebook s?m d? b?n có th?
  nh?n du?c di?m dên t? Facebook cho có tham gia
  t?ng tr?t.
 • Vì v?y, bây gi? mà b?n bi?t hi?u nh?ng gì 's b?
  de d?a, ngay t?i dây là m?t s? hon co b?n m?i
  quan tâm chúng tôi nh?n du?c yêu c?u b?ng các cá
  nhân nhu b?n t?t c? các th?i gian tr? l?i là c?n
  thi?t cho nh?n du?c d?u c?a b?n xung quanh nhu
  th? nào t?t c? c?a nó ho?t d?ng - trong d? dàng
  di?u kho?n.
 • Gì là Facebook "Cung gi?ng nhu" nút?
 • Facebook nút nhu là s? d?ng trong hai co b?n noi
  . M?t là trên Facebook trang web , khác là trên
  các trang web ngoài Facebook. Cho nh?t m?t ph?n
  chúng tôi s? th?o lu?n v? di qua nút, b?n có th?
  dua vào trang web, Tuy nhiên tôi s? ch? m?t phút
  d?n th?o lu?n các nút nhu trên Facebook.
 • Các nút nhu trên Facebook là m?t nút b?n có th?
  click vào sau khi nhìn vào r?t nhi?u b?t k? n?i
  dung trên Facebook . N?u b?n có "thích " m?t
  trang trên Facebook cho m?t s?n ph?m , c?ng d?ng
  , vv.
 • Nút nhu chúng ta dang có nhi?u quan tâm d?n suy
  nghi v? là m?t trong nh?ng b?n có th? dua vào
  trang web. Ðây là m?t trong các b?n có th? thu?ng
  ki?m tra m?t trang web tr?c tuy?n, và nó trông
  gi?ng nhu tuong t? nhu này.
 • M?t cánh trái là i-frame bi?n và m?t trong nh?ng
  bên ph?i là JavaScript bi?n, nhung nh?p mà sau .
 • ! Sau khi nh?p vào nút h? s? có m?t c?a s? pop-up
  yêu c?u h? dang nh?p vào Facebook (ho?c dang ký
  n?u không dã m?t thành viên). Sau khi nh?p vào
  nút nhu th?, m?t câu chuy?n s? ch?c ch?n s? là
  t?i lên ngay l?p t?c d?n trang Facebook c?a h?
  thông báo Ðóng b?n bè h? nhu ! trang web
 • N?u nút dã th?c s? du?c thi?t l?p , trang có th?
  cung là d?t trên các ph?n khác c?a c?a ngu?i dùng
  Facebook h? so cá nhân c?a s? d?ng "th?". Vì v?y,
  n?u, ví d? là m?t ví d?, ngu?i là nhìn vào m?t
  trang web ua thích phim và h? nh?p vào nút nhu dó
  phim sau dó có th? là thêm d? cá nhân 's profile
  du?i "l?i ích". Có nhi?u lo?i b?n có th? dánh
  d?uLàm th? nào d? d?t Facebook vào nút "Like"
  trên trang web c?a tôi trang web?
 • Ðây là noi mà nó du?c m?t chút ph?c t?p - Tuy
  nhiên ch? m?t chút. Có hai lo?i nhu các nút, b?n
  có th? thêm d? bao g?m trang web. M?t, mà là
  nhi?u hon n?a r?t nhi?u co b?n, du?c g?i là
  i-frame. Nút này là don gi?n và cho ngu?i dùng ít
  thông tin , d?c bi?t, website . V?i di?u này l?a
  ch?n , ngu?i s? d?ng s? không s? không có th?
  nhìn th?y h? b?n thân 's profile hình ?nh pop-up
  và nút là ít tùy bi?nmáy tính xách tay.
 • Ðây là m?t khó khan hon khó khan hon d?n bao g?m
  nhung gi?y phép ngu?i dùng xem h? b?n t?t 'h? so
  ?nh pop-up mà làm cho m?t l?n phân bi?t v? c?m
  xúc c?u trúc. Nút JavaScript cung ngu?i s? d?ng
  vi?t m?t nh?n xét v? trang web c?a b?n s? ch?c
  ch?n du?c th? hi?n ti?t l? cho h? b?n t?t
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com