tai facebook - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – tai facebook PowerPoint presentation | free to download - id: 5a38b0-NzZmOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

tai facebook

Description:

wap tai game mobile, tải facebook, tai facebook miễn phí dành cho điện thoại, cập nhật game , facebook cho điện thoại mới nhất – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Slides: 2
Provided by: luongtuankiet
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: tai facebook


1
Facebook Covers Ð?i v?i Chia s? Untold tin nh?n
 • Facebook ch?c ch?n là h?u h?t các trang web
  m?ng xã h?i l?n nh?t Internet dã lôi cu?n ngu?i
  c?a b?t k? nhóm tu?i t? kh?p noi trên th? gi?i.
  Có th? là d? trò chuy?n ho?c cho xem qua h? so ,
  t?t c? m?i ngu?i du?ng nhu du?c n?i vào trang web
  internet d?y ?n tu?ng này . Ngu?i dã th?c s? dã
  có thêm kh? nang xác d?nh v? trí dài b? m?t tu?i
  tho b?n bè thân thi?t c?a h? v?i s? giúp d? c?a
  Facebook. T?t c? m?i ngu?i du?ng nhu dã h?t lòng
  dã du?c phê duy?t Facebook Timeline thành ph?n
  hoàn toàn m?i . Ph?n h?p d?n nh?t liên quan d?n
  thành ph?n này là trang bìa Facebook. Nó là tuong
  t? nhu v?y du?c g?i là các bi?u ng? Facebook ho?c
  bìa tài kho?n . Nó cho phép b?n có m?t hình ?nh
  h?p d?n ngh? thu?t và thành l?p thay vì ch? don
  gi?n là m?t hình ?nh tài kho?n ít . Thu?c tính
  này c?i thi?n s? h?p d?n c?a tài kho?n c?a b?n .
  Trong th?c t?, nó có th? yêu c?u b?i thu?ng r?t
  nhi?u v? b?n nhu m?t cá nhân. Ngu?i s? làm cho
  quan di?m c?a h? quan di?m v? b?n ch? c?n nhìn
  vào bìa tài kho?n c?a b?n . Các công ty cung dang
  d? tính v? vi?c s? d?ng tính nang này d? t?i uu
  hóa truy?n thông xã h?i . Có r?t nhi?u các trang
  web phân ph?i bi?u ng? nhu mi?n phí, và b?n ch?c
  ch?n s? xác d?nh v? trí r?t nhi?u hoa van d? l?a
  ch?n. Sms x?p hình th?i gian cho phép b?n có
  khéo léo và ngh? thu?t. Các b?c tu?ng ch?c ch?n
  không nhìn t?t hon v?i các bi?u ng? , so v?i ch?
  cách h? s? d?ng d? xem v?i nh?ng hình ?nh h? so
  cá nhân nh? . Nó không ph?i là ph?c d? s? d?ng
  m?t trong hai. Khi b?n th? nghi?m v?i thu?c tính
  này trong m?t th?i gian , b?n có th? có th? suy
  nghi v? r?t nhi?u phuong pháp s? d?ng nó. Th?i
  gian không cho phép thay d?i kích thu?c ho?c c?t
  xén hình ?nh, mà tr?i theo cách nhu v?y , cho
  r?ng t? l? thành ph?n ch?c ch?n s? b? m?t thay
  d?i kích thu?c . Các b?c ?nh ch?c ch?n s? không
  nhìn tuy?t v?i mà sau khi t? l? khía c?nh ban d?u
  là d? . S? l?a ch?n t?t nh?t là có hình ?nh c?a
  các phép do phù h?p hoàn toàn dúng vào banner.
 • Có readymade Facebook bao g?m s?n sàng cho th?i
  k? khác nhau , các s? ki?n , tâm tr?ng, và nhi?u
  phong cách khác nhau . R?t nhi?u các trang web
  cung c?p cho h? di hoàn toàn mi?n phí . B?n ch?
  có th? t?i v? và sau dó xu?t b?n nó vào tài kho?n
  c?a b?n . Các kích thu?c du?c th?c hi?n hoàn toàn
  phù h?p v?i kích thu?c c?a các bi?u ng?. Vì lý do
  dó , b?n s? không m?t b?t k? m?t ph?n c?a hình
  ?nh. N?u b?n s? d?ng tài kho?n c?a b?n cho
  khuy?n mãi kinh doanh c?a b?n, b?n có th? b? sung
  ch?nh s?a ?nh bìa Facebook d? tích h?p logo c?a
  công ty . Tài kho?n c?a b?n ch?c ch?n s? trông
  gi?ng nhu m?t trang web chính, mà s? h? tr? b?n
  v?i ti?p th? thuong hi?u c?a b?n . Các kh? nang
  g?n nhu vô s? , cho r?ng b?n dang m? c?a cho ti?n
  b? . N?u b?n không ph?i cung nhu t?t hình ?nh s?a
  d?i , b?n có th? mu?n dua s? h? tr? c?a nhà thi?t
  k? hình ?nh chuyên nghi?p cho công vi?c. Sau khi
  t?o tài kho?n c?a b?n , ph?i m?t kho?ng 7 ngày
  d?i v?i các thu?c tính th?i gian d? du?c kích
  ho?t. Mà nên cung c?p cho b?n d? th?i gian d?
  quy?t d?nh và sáng t?o làm cho các b?c ?nh. Nó là
  khá d? dàng d? thay d?i , xóa, bài vi?t trên blog
  , ho?c che gi?u nh?ng hình ?nh trên trang bìa
  Facebook c?a b?n. B?n có th? s? d?ng chúng
  baseding trên yêu c?u c?a b?n . B?n có th? xác
  d?nh v? trí r?t nhi?u các trang web cung c?p hình
  ?nh d?p nhu tranh v? và khéo léo làm bìa h? so .
  Trong khi ph?n l?n trong s? dó là mi?n phí d? t?i
  v?, b?n có th? c?n ph?i tr? ti?n các nhà phát
  tri?n d? phát tri?n hình ?nh tùy bi?n cho doanh
  nghi?p c?a b?n . H? nên qu?n lý d? phát tri?n các
  bi?u ng? don gi?n ch? trong m?t vài ngày , và cho
  giá ngân sách thân thi?n .
About PowerShow.com