REVIEW Chapter 14 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – REVIEW Chapter 14 PowerPoint presentation | free to download - id: 9a799-YTFhYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

REVIEW Chapter 14

Description:

As far as (with the Genitive) e;sesqe, mou ma,rturej e;n te VIerousalh.m kai. ... euvqu.j h=n evn th/| sunagwgh/| auvtw/n a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:48
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 97
Provided by: johnste1
Learn more at: http://www.angelfire.com
Category:
Tags: review | chapter | rtw

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: REVIEW Chapter 14


1
REVIEWChapter 14
2
aivw,n
 • Age, eternity

3
aivw,nioj
 • Eternal

4
dida,skaloj
 • Teacher

5
euvqu,j
 • Immediately

6
ewj
 • Until
 • Or
 • As far as (with the Genitive)

7
esesqe, mou ma,rturej en te VIerousalh.m kai.
evn pa,sh th/ VIoudai,a kai. Samarei,a kai.
ewj evsca,tou th/j gh/jÅ
Yall shall be
8
maqhth,j
 • Disciple

9
me,n
 • On the one hand (followed by de)
 • Indeed

10
o me.n uio.j tou/ avnqrw,pou upa,gei kaqw.j
ge,graptai peri. auvtou/( ouvai. de. tw/
avnqrw,pw evkei,nw diV ou- o uio.j tou/
avnqrw,pou paradi,dotai
goes up
it has been written
woe
whom
(Matt 2624)
is given over
11
mhdei,j
 • No one

12
mhde,n
 • No one

13
mo,noj
 • Alone, only

14
opwj
 • How, that, in order that

15
edwken eauto.n upe.r tw/n amartiw/n hmw/n(
opwj evxe,lhtai hma/j evk tou/ aivw/noj tou/
evnestw/toj ponhrou/ kata. to. qe,lhma tou/ qeou/
kai. patro.j hmw/n (Galatians 14)
He gave
he might deliver
present
16
osoj
 • As great as, as many as

17
osoi de. elabon auvto,n( edwken auvtoi/j
evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai( toi/j
pisteu,ousin eivj to. onoma auvtou (John 112)/
he gave
received
believing
to become
18
oun
 • Therefore, then, accordingly

19
ovfqalmo,j
 • Eye, sight

20
pa,lin
 • Again

21
pou,j
 • Foot

22
podo,j
 • Feet

23
upe,r
 • With Genitive In behalf of
 • With Accusative Above

24
pneu/ma zwh/j evk tou/ qeou/
A spirit of life from God
25
eivj ta.j kardi,aj auvtw/n
26
su,
27
kai. eipen auvtoi/j o VIhsou/j\ oi uioi. tou/
aivw/noj tou,tou gamou/sin kai. gami,skontai
Marry and are given in marriage
(Luke 2034)
28
mh,
29
ou-toj
30
gunh,
 • Woman

31
dikh,
 • Right

32
di,kaioj
 • Righteous

33
dikaiosu,nh
 • Righteousness

34
dw,deka
 • Twelve

35
eautou/
 • Himself

36
evkei/noj
 • That

37
h
 • Or, than

38
kavgw,
 • And I, but I

39
maka,rioj
 • Happy, Blessed

40
me,gaj
 • Large, great

41
po,lij
 • City

42
poluj
 • Much

43
pw/j
 • How?

44
shmei/on
 • Sign, miracle

45
nu/n kri,sij evsti.n tou/ ko,smou tou,tou( nu/n
o arcwn tou/ ko,smou tou,tou evkblhqh,setai exw
Judgment
Shall be cast out
(John 1231)
46
le,gei auvtw/ o Pila/toj\ ti, evstin avlh,qeiaÈ
(John 1838)
47
eiv mh,
Except
48
mi,a
One
49
umei/j de. mh. klhqh/te rabbi,\ ei-j ga,r
evstin umw/n o dida,skaloj( pa,ntej de. umei/j
avdelfoi, evsteÅ
Be called
 • But do not be called Rabbi for One is your
  Teacher, and you are all brothers (Matthew 238)

50
kai. nu/n o avnticri,stoj evn tw/ ko,smw
evsti.n hdh
And now the antichrist is already in the world
51
Parakalw/ de. uma/j( avdelfoi,( dia. tou/
ovno,matoj tou/ kuri,ou hmw/n VIhsou/ Cristou/
I exhort
(I Corinthians 110)
52
oudei,j
No one, none
53
le,gei auvtw/ o VIhsou/j\ evgw, eivmi h odo.j
kai. h avlh,qeia kai. h zwh,\ ouvdei.j ercetai
pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou/Å
Way
He Comes
54
kai. basileu,sei eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwn
He shall reign
 • And he shall reign for ever and ever (Rev 1115)

55
peri,
With the Genitive
Concerning
56
peri,
With the Accusative
Around
57
Louka/j evsti.n mo,noj metV evmou/
 • Only Luke is with me

58
Kai. o lo,goj sa.rx evge,neto
Became
59
Ouvk estin maqhth.j upe.r to.n dida,skalon
ouvde. dou/loj upe.r to.n ku,rion auvtou/
 • A disciple is not above his teacher, nor a slave
  above his master (Matthew1024)

60
ca,riti de. qeou/ eivmi o eivmi
But by the Grace of God I am what I am (1 Cor
1510)
61
kai. eipen o VIhsou/j\ tou/to, mou, evstin to.
sw/ma to. upe.r umw/n
And Jesus said, This is my body that is for
you
62
Kai. euvqu.j hn evn th/ sunagwgh/ auvtw/n
anqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw
Unclean
 • And immediately there was in their synagogue a
  man with an unclean spirit (Mark 123)

63
Le,gei auvtoi/j o VIhsou/j( Eiv te,kna tou/
VAbraa.m hte( ta. erga tou/ VAbraa.m evpoiei/teÅ
you were
you would do
(John 839)
64
auvtw/ h do,xa kai. nu/n kai. eivj hme,ran
aivw/noj
 • To Him be the glory, both now and to the day of
  eternity
 • (2 Peter 318)

65
kai. Mwu?sh/j me.n pisto.j evn tw/ oikw auvtou/
 • And Moses indeed was faithful in His house

66
ti,j
Who? What? Which Why?
67
tij
Someone Something Anyone
68
Petroj hvn evn th/ Galilai,a\
69
h fwnh, evk tou/ ouvranou/
70
o logoj avpo. qeou/ patro.j hmw/n kai. kuri,ou
VIhsou/ Cristou/Å
71
h avsqe,neia ouvk estin pro.j qa,naton avllV
upe.r th/j do,xhj tou/ qeou/
Sickness
John 114
72
eva.n eiph o pou,j\ oti ouvk eivmi. cei,r(
ouvk eivmi. evk tou/ sw,matoj( ouv para. tou/to
ouvk estin evk tou/ sw,matoj
If says the foot
because
I am not a
Hand
I am not of the
Not (less) this
Body
Not it is out of the
body
73
su ei ton dou/lon kuri,ou
74
evn th/ evsca,th hme,raÅ
75
evn auvtw/ zwh. hn( kai. h zwh. hn to. fw/j
tw/n avnqrw,pwn
John 14
76
evn th/ kardi,a Paulou/
77
estin ga.r sa,bbata tw/ kuri,w
78
do,xa qew/
79
evk ton oivko,n
80
evn tw/ euvaggeli,w
81
o de. qeo.j th/j eivrh,nhj suntri,yei to.n
satana/n upo. tou.j po,daj umw/n
will crush
(Romans 1620)
82
eivj th.n aivw,nion basilei,an tou/ kuri,ou
hmw/n kai. swth/roj VIhsou/ Cristou/
into the eternal kingdom of our Lord and Saviour
Jesus Christ (2 Peter 211)
83
Timo,qeon evsti,n mou te,knon avgaphto.n kai.
pisto.n evn kuri,w
84
ta. te,kna tou/ qeou/
85
avgaphtoi,( nu/n te,kna qeou/ evsmen
86
o uio.j tou/ avnqrw,pou evn th/ do,xh auvtou/
kai. pa,ntej oi aggeloi metV auvtou/
(Matthew 2531)
87
Kai. ivdou. avnh.r ovno,mati VIwsh.f, avnh.r
avgaqo.j kai. di,kaioj
88
h ga.r sa.rx evpiqumei/ kata. tou/ pneu,matoj(
to. de. pneu/ma kata. th/j sarko,j
Lusts
Galatians 517
89
oi agioi tou/ qeou/
90
evdikaiw,qhte evn tw/ ovno,mati tou/ kuri,ou
VIhsou/ Cristou/ kai. evn tw/ pneu,mati tou/
qeou/ hmw/nÅ
You were justified
(1 Corinthians 611)
91
To. musth,rion tou/to me,ga evsti,n\ evgw. de.
le,gw eivj cristo,n kai. eivj th.n evkklhsi,an
92
Pau/loj avpo,stoloj VIhsou/ cristou/ katV
evpitagh.n qeou/ swth/roj hmw/n( kai. kurio,u
VIhsou/ cristou/ th/j evlpi,doj hmw/n
Command
93
Timoqe,w gnhsi,w te,knw evn pi,stei( ca,rij
eleoj eivrh,nh avpo. qeou/ patro.j kai. Cristou/
VIhsou/ tou/ kuri,ou hmw/nÅ
Legitimate
Mercy
Peace
94
tou/to ga.r qe,lhma qeou/ evn Cristw/ VIhsou/
eivj uma/jÅ
 • for this is God's will for you in Christ Jesus.
 • (1 Thessalonians 518)

95
eva.n eiph o pou,j\ oti ouvk eivmi. cei,r(
ouvk eivmi. evk tou/ sw,matoj( ouv para. tou/to
ouvk estin evk tou/ sw,matoj
Hand
 • If the foot should say, "Because I am not a hand,
  I am not a part of the body," it is not for this
  reason any the less a part of the body. (1
  Corinthians 1215).

96
(No Transcript)
About PowerShow.com