Mфn Qu?n tr? thuong hi?u - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Mфn Qu?n tr? thuong hi?u PowerPoint presentation | free to download - id: 3d5f5a-ODRjNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Mфn Qu?n tr? thuong hi?u

Description:

i h c M Tp. HCM Khoa Qu n tr kinh doanh M n Qu n tr th ng hi u (Brand Management) Th i l ng: 50 ti t * 3. Gi i thi u s ch tham ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:20
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 12
Provided by: qtkd2010F
Learn more at: http://qtkd2010.files.wordpress.com
Category:
Tags: thuong | toyota

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Mфn Qu?n tr? thuong hi?u


1
Ð?i h?c M? Tp. HCMKhoa Qu?n tr? kinh doanh
 • Môn Qu?n tr? thuong hi?u
 • (Brand Management)
 • Th?i lu?ng 50 ti?t

2
3. Gi?i thi?u sách tham kh?o
 • 1. Tài li?u tham kh?o chính c?a môn h?c
 • T?p bài gi?ng môn Qu?n tr? Thuong hi?u, Nguy?n
  Thuý Huy?nTr?n Hu?nh Cu?ng-Ninh Hi?u Nghia-Hu?nh
  Kim Ti?n, Tài li?u luu hành n?i b?, Tru?ng Ð?i
  h?c M? TPHCM, 2008.
 • Chuong trình phát thanh môn Qu?n tr? Thuong hi?u,
  Nguy?n Thuý Huy?n-Hu?nh Kim Ti?n, trên Ðài Ti?ng
  nói nhân dân TP.HCM (sóng 610KHz) theo k? ho?ch
  phát sóng c?a Trung tâm dào t?o t? xa.
 • Ðia CD thu thanh bài gi?ng môn Qu?n tr? Thuong
  hi?u, Nguy?n Thuý Huy?n - Hu?nh Kim Ti?n, Trung
  tâm Ðào t?o t? xa, 2008.
 • Giáo trình môn Qu?n tr? Thuong hi?u, Nguy?n Thuý
  Huy?nNinh Hi?u Nghia, Tài li?u luu hành n?i b?,
  Tru?ng Ð?i h?c M? TPHCM, 2009
 • Nguy?n Qu?c Th?nh Nguy?n Thành Trung, Thuong
  hi?u v?i nhà qu?n lý con du?ng d?n d?n thành
  công, NXB Chính tr? Qu?c Gia, 2004.
 • Lê Anh Cu?ng, T?o d?ng và Qu?n tr? Thuong hi?u,
  Danh ti?ng L?i nhu?n, NXB LÐ Xã h?i, 2004.

3
3. Gi?i thi?u sách tham kh?o
 • 2. Tài li?u tham kh?o khác
 • David A-Aaker Erich Joachimsthaler, Brand
  Leadership, The Free Press, 2000
 • David A-Aaker, Building Strong Brands, The Free
  Press, 1996
 • David A-Aaker, Managing Brand Equity, The Free
  Press, 1991
 • JeanNoelKapferer, Strategic Brand Management,
  The Free Press, 1992
 • John Philip Jones, How to use Advertising to
  build Strong Brands, SAGE Publications, 1999
 • www.vir.com.vn
 • www.lantabrand.com

4
4. D?y h?c dánh giá k?t qu? h?c t?p
 • a. Nhi?m v? c?a Gi?ng viên
 • Cung c?p h? th?ng ki?n th?c, co s? lý lu?n
 • Hu?ng d?n sinh viên th?o lu?n và nh?n th?c các
  v?n d?.
 • Tóm t?t, nh?n m?nh ph?n lý thuy?t tr?ng tâm
 • b. Nhi?m v? c?a Sinh viên
 • Tham d? l?p h?c d?y d?, dúng gi?.
 • Phân công chu?n b? phuong ti?n gi?ng d?y.
 • Tránh th?o lu?n, nói chuy?n, làm vi?c riêng trong
  lúc GV dang truy?n d?t. Chuy?n ÐTDÐ sang ch? d?
  rung.
 • Chu?n b? bài tru?c, d?n l?p tham gia tích c?c
  th?o lu?n nhóm.
 • Làm vi?c theo nhóm và tuân th? các qui d?nh mà
  nhóm dã d? ra.

5
4. D?y h?c dánh giá k?t qu? h?c t?p
 • c. M?t s? nguyên t?c co b?n khi th?o lu?n trên
  l?p
 • Khuy?n khích t?i da vi?c d?t câu h?i, th?o lu?n
  trên l?p.
 • M?i câu h?i, góp ý trên tinh th?n xây d?ng.
 • Không tranh cãi dúngsai, không ch? trích gay
  g?t.
 • d. Hình th?c dánh giá thi c?
 • Ði?m gi?a k? (Thuy?t trình nhóm) 30 t?ng di?m.
 • Ði?m cu?i k? (Thi tr?c nghi?m, không s? d?ng tài
  li?u) 70 t?ng di?m.

6
5. T? ch?c th?c hi?n
 • a. Ban cán s? L?p chu?n b?
 • L?p nhóm, ch?n d? tài ? Danh sách nhóm-d? tài.
 • Danh sách di?m gi?a k?.
 • b. D? ki?n ngày b?o v? ti?u lu?n.
 • N?p bài
 • M?t b?n (file word) dóng t?p vào ngày 28/04 d?n
  05/5/2011.
 • File word, clip ? thu m?c tru?c thuy?t trình
  05/5/2011.
 • Th?i gian trình bày 10 phút Ch?t v?n 15 phút.
 • Cá nhân du?c c?ng di?m n?u có câu h?i/tr? l?i
  t?t.
 • Luu ý Trong quá trình th?c hi?n, n?u có khó khan
  c?n s? hu?ng d?n c?a gi?ng viên, ph?i liên l?c
  ngay v?i gi?ng viên.

7
5. T? ch?c th?c hi?n
 • Ch?n d? tài thích h?p có th? ch?n theo
 • Ngành so sánh m?t vài DN n?i b?t trong ngành v?i
  nhau.
 • Doanh nghi?p xem xét m?t s?/t?t c? thuong hi?u
  c?a các s?n ph?m/d?ch v? c?a doanh nghi?p dó.
 • S?n ph?m/d?ch v? xem xét các thuong hi?u c?a m?t
  ngành hàng, m?t phân khúc th? tru?ng c?a doanh
  nghi?p dó mà thôi
 • Thu th?p tài li?u tham kh?o thông qua
 • Báo chí, truy?n hình.
 • Internet.
 • Tu li?u c?a các công ty.

8
5. T? ch?c th?c hi?n
 • So?n d? cuong
 • 1. So lu?c quá trình hình thành t? ch?c/doanh
  nghi?p (ng?n g?n)
 • 2. Quá trình xây d?ng và phát tri?n thuong hi?u
 • Ð?nh hu?ng chi?n lu?c Th?c tr?ng thuong hi?u,
  T?m nhìn, S? m?nh, M?c tiêu
 • Tuyên ngôn d?nh v? thuong hi?u
 • Ki?n trúc thuong hi?u Danh m?c và mô hình ki?n
  trúc
 • H? th?ng nh?n di?n thuong hi?u (Hình ?nh minh
  h?a, clip,).
 • 3. Các ho?t d?ng qu?ng bá thuong hi?u
 • Qu?ng cáo, Quan h? công chúng.
 • Thúc d?y bán hàng Khuy?n m?i, Khuy?n mãi
 • 4. Ho?t d?ng khai thác thuong hi?u
 • 5. K?t lu?n và Rút ra bài h?c kinh nghi?m

9
5. T? ch?c th?c hi?n
 • Vi?t ti?u lu?n
 • Trình bày trên kh? gi?y A4 (c? ch? 14, dòng don),
  có ph?n hình ?nh/tu li?u minh h?a di kèm.
 • Không gi?i h?n t?i da s? trang, không khuy?n
  khích trình bày dài dòng, không t?p trung vào ch?
  d? chính.
 • Trình bày theo ý, ng?n g?n, súc tích.
 • Yêu c?u ti?u lu?n Báo cáo quá trình xây d?ng và
  phát tri?n các thuong hi?u n?i ti?ng trên th?
  tru?ng.
 • Ðang ký d? tài và d? cuong Bu?i h?c th? 2.
 • N?u có 2 d? tài trùng nhau, uu tiên cho nhóm dang
  ký tru?c.
 • M?i nhóm cung c?p m?t d?a ch? email và s? di?n
  tho?i di d?ng d? gi?ng viên liên l?c, n?u c?n.

10
6. G?i ý m?t s? d? tài
 • Tìm hi?u ho?t d?ng xây d?ng và phát tri?n thuong
  hi?u s?n ph?m hàng d?u t?i th? tru?ng Vi?t nam,
  ch?ng h?n nhu
 • Hàng tiêu dùng Unilever PG
 • Bia Nhà máy Bia Vi?t nam, NM Bia Sài Gòn NM Bia
  B?n Thành.
 • Nu?c gi?i khát Pepsi Coca Cola Tribeco
 • Nu?c tang l?c Red Bull Number one
 • Ði?n t? Samsung LG Sony, Viettronic Tân Bình
 • Xe máy Honda Yamaha Suzuki SWM
 • Xe ô-tô Mecedes Benz BMW, Toyota, Mitsubishi,
  Daewoo, Hyundai.
 • S?a, d? u?ng, th?c ph?m Nestle Dutch Lady Vina
  milk,
 • M? ph?m cao c?p Shiseido Loreal, Debon
 • Th?i trang casual wear Bosini, Giordano, Nino
  maxx,

11
6. G?i ý m?t s? d? tài
 • Tìm hi?u quá trình xây d?ng và qu?n tr? thuong
  hi?u d?ch v? t?i th? tru?ng Vi?t nam, ch?ng h?n
  nhu
 • B?o hi?m nhân th? Prudential, AIA, Manulife, B?o
  Minh CMG, ACE Life
 • Tài chánh - Ngân hàng HSBC, ACB, Ðông Á,
  Vietcombank
 • Môi gi?i B?t d?ng s?n Nhà d?t Ðô th? M?i, Hoàng
  Quân
 • M?ng ÐTDÐ Mobiphone, Vinaphone, Viettel, S-phone
 • Internet VNN, FPT, Saigonnet, Netnam
 • V?n t?i taxi Mai Linh, Vina taxi
 • Du l?ch Vietravel Saigon Tourist Fiditour, L?a
  Vi?t
About PowerShow.com