HOПC VIEДN HAШNH CHНNH QUOБC GIA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – HOПC VIEДN HAШNH CHНNH QUOБC GIA PowerPoint presentation | free to download - id: 3cc965-OTRiZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

HOПC VIEДN HAШNH CHНNH QUOБC GIA

Description:

HO C VIE N HA NH CH NH QUO C GIA Mo n ho c: QU N L V PH T TRI N T CH C H NH CH NH NH N C ThS. Nguye n Xua n Tie n Tel: 0913 968 965 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:65
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 241
Provided by: upHanhch
Learn more at: http://up.hanhchinh.com.vn
Category:
Tags: gia | quo | vie

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: HOПC VIEДN HAШNH CHНNH QUOБC GIA


1
HOÏC VIEÄN HAØNH CHÍNHQUOÁC GIA
Moân hoïc QU?N LÝ VÀ PHÁT TRI?N T? CH?C HÀNH
CHÍNH NHÀ NU?C ThS. Nguyeãn Xuaân Tieán Tel
0913 968 965 Email xtiennapa_at_yahoo.com
2
Các ch? d? nghiên c?u
 • Organizational culture
 • Max Weber Bureaucracy Bureaucrat
 • Impersonality
 • Lines and staffs
 • Organization chart
 • Matrix (structure)
 • Task force (structure)
 • Organisation life-cycle
 • Span of control

3
 • Song trùng lãnh d?o Tr?c thu?c hai d?u
 • Trách nhi?m (responsibility) và trách nhi?m gi?i
  trình (accountability)
 • Participative
 • Hi?u l?c (Effectiveness) Hi?u qu? (Efficiency)
 • Abraham Lincoln Government of the people, by
  the people, for the people.
 • Referendium
 • Democratic centralizm

4
 • NT T?p quy?n (centralisation), NT Phân quy?n
  (decentralisation), NT T?n quy?n
  (deconcentralisation)
 • T?ng th?ng ch? - Ngh? vi?n ch? (Presidential and
  parliamentary systems)
 • Cabinet, government.
 • Ministry
 • Independent agencies
 • The city-manager
 • Mô hình chuyên viên tr?c tuy?n
 • Mô hình chính quy?n dô th?
 • OD. Organization Development

5
N?i dung môn h?c
 • Chuong 1. Lý lu?n co b?n v? t? ch?c
 • Chuong 2. T? ch?c hành chính nhà nu?c
 • Chuong 3. T? ch?c hành chính nhà nu?c Trung uong
 • Chuong 4. T? ch?c hành chính nhà nu?c ? d?a
  phuong
 • Chuong 5. Thi?t k? t? ch?c các CQHCNN
 • Chuong 6. Hi?u qu? TCHCNN
 • Chuong 7. Phát tri?n TCHCNN

6
CO S? LÝ LU?N
THI?T K? VÀ PHÁT TRI?N T? CH?C HÀNH CHÍNH NHÀ
NU?C
Bi?u d? Veen
7
 • Lý thuy?t t? ch?c - Organization theory Lý
  thuy?t chung v? t? ch?c nh?ng ki?n th?c chung
  nh?t v? t? ch?c.
 • N?i dung bao g?m hai ph?n
 • Ph?n 1 Lý thuy?t t? ch?c
 • Ph?n 2 T? ch?c các co quan HCNN

8
Tài li?u tham kh?o chính (1)
 • PGS.TS. Nguy?n Ðang Dung, Lu?t Hi?n pháp nu?c
  ngoài, NXB. Ð?ng Nai, 1997.
 • H? Van Thông, H? th?ng chính tr? ? các nu?c tu
  b?n phát tri?n hi?n nay, NXB Chính tr? qu?c gia,
  Hà N?i, 1998.
 • Nguy?n Xuân T?, Th? ch? chính tr? m?t s? nu?c
  ASEAN, Nxb. Chính tr? qu?c gia, Hà N?i,1998.
 • Trung tâm nghiên c?u khoa h?c và thông tin thu?c
  Ban T? ch?c cán b? chính ph?, Th? ch? hành chính
  và t? ch?c hành chính nhà nu?c, NXB S? th?t, Hà
  N?i, 1992.

9
Tài li?u tham kh?o chính (2)
 • GS. Ðoàn Tr?ng Truy?n (ch? biên), So sánh hành
  chính các nu?c ASEAN, NXB. Chính tr? qu?c gia, Hà
  N?i, 1999.
 • GS. Ðoàn Tr?ng Truy?n, Nhà nu?c và t? ch?c hành
  pháp c?a các nu?c tu b?n, NXB. Khoa h?c và K?
  thu?t, Hà N?i, 1993.
 • Vi?n Thông tin Khoa h?c Xã h?i thu?c Vi?n Khoa
  h?c xã h?i Vi?t nam, Thuy?t "Tam quy?n phân l?p"
  và b? máy nhà nu?c tu s?n hi?n d?i, Hà N?i, 1992.

10
Tài li?u tham kh?o chính (3)
 • Ð? Bang, Kh?o c?u kinh t? t? ch?c b? máy nhà
  nu?c tri?u Nguy?n, nh?ng v?n d? d?t ra hi?n nay,
  NXB. Thu?n Hoá, Hu?, 1998.
 • Ban t? ch?c cán b? Chính ph?, Vi?n khoa h?c t?
  ch?c nhà nu?c, Chính quy?n c?p xã và qu?n lý nhà
  nu?c ? c?p xã, Nxb. Chính tr? qu?c gia, Hà
  N?i,1998.
 • Thông t?n xã Vi?t Nam Van phòng Chính ph?,
  Chính ph? Vi?t Nam 1945-2000, Nxb. Chính tr? qu?c
  gia, Hà N?i, 2000.

11
Tài li?u tham kh?o chính (4)
 • Ban t? ch?c cán b? Chính ph?, Vi?n khoa h?c t?
  ch?c nhà nu?c, Niên giám t? ch?c hành chính Vi?t
  Nam 2000, NXB. Th?ng Kê, Hà N?i, 2000.
 • PTS. Thang Van Phúc, T? ch?c b? máy nhà nu?c và
  c?i cách hành chính ? C?ng hoà liên bang Ð?c,
  Nxb. Chính tr? qu?c gia, Hà N?i,1999.
 • Phân c?p qu?n lý hành chính, chi?n lu?c cho các
  nu?c dang phát tri?n (tài li?u d?ch), Nxb. Chính
  tr? qu?c gia, Hà N?i, 2002.

12
Tài li?u tham kh?o chính (5)
 • PGS.PTS. Nguy?n Ðang Dung, T? ch?c chính quy?n
  nhà nu?c ? d?a phuong (l?ch s? và hi?n t?i), NXB.
  Ð?ng Nai, 1997.
 • TS. Vu Ð?c Ðán TS. Luu Ki?m Thanh, T? ch?c và
  ho?t d?ng c?a b? máy chính quy?n thành ph? tr?c
  thu?c trung uong, NXB. Th?ng kê, Hà N?i, 2000.
 • GS. Van T?o, Kinh nghi?m xây d?ng và qu?n lý
  chính quy?n các c?p trong l?ch s?, Nxb. Chính tr?
  qu?c gia, Hà N?i, 2000.

13
Tài li?u tham kh?o chính (6)
 • TS. Tr?n Nho Thìn, Ð?i m?i t? ch?c và ho?t d?ng
  c?a ?y ban nhân dân xã, Nxb. Chính tr? qu?c gia,
  Hà N?i, 2000.
 • Thiên Thu, Xây d?ng t? ch?c d?a trên công ngh?,
  NXB.Khoa h?c và k? thu?t, Hà N?i, 2000.
 • Lê Si Du?c, C?i cách b? máy hành chính c?p trung
  uong trong công cu?c d?i m?i hi?n nay ? nu?c ta,
  Nxb. Chính tr? qu?c gia, Hà N?i, 2000.
 • PTS. Thang Van Phúc C?i cách hành chính nhà nu?c,
  th?c tr?ng, nguyên nhân và gi?i pháp,, Nxb. Chính
  tr? qu?c gia, Hà N?i, 2001.

14
Max Weber
Max Weber (1864-1920) German sociologist econ.
15
Chuong I. Lý lu?n co b?n v? t? ch?c
 • I. Khái ni?m t? ch?c - Organization
 • II. Phân lo?i t? ch?c
 • III. Ð?c trung co b?n c?a m?t t? ch?c
 • 1. M?c tiêu c?a t? ch?c
 • 2. Co c?u c?a t? ch?c
 • 3.V?n d? quy?n l?c trong t? ch?c
 • 4. Con ngu?i và các ngu?n l?c
 • 5. Môi tru?ng c?a t? ch?c
 • 6. Chu trình s?ng c?a t? ch?c

16
CO S? LÝ LU?N
THI?T K? VÀ PHÁT TRI?N T? CH?C HÀNH CHÍNH NHÀ
NU?C
Bi?u d? Veen
17
T? CH?C B? MÁY NHÀ NU?C
T? CH?C CHÍNH TR?
T? CH?C CHÍNH TR? - XÃ H?I
T? CH?C HÀNH CHÍNH NHÀ NU?C
T? CH?C HÀNH CHÍNH NHÀ NU?C TRUNG UONG
T? CH?C KINH T?
T? CH?C
T? CH?C VAN HÓA
T? CH?C HÀNH CHÍNH NHÀ NU?C ? Ð?A PHUONG
T? CH?C TÔN GIÁO
T? CH?C CÔNG TÁC nhu TCCC PHÂN TÍCH CHÍNH
SÁCH TCCC NGHIÊN C?U KHOA H?C
T? CH?C THU?C CH?C NANG C?A QU?N LÝ (POLC)
18
(No Transcript)
19
CAÙC CHÖÙC NAÊNG CÔ BAÛN CUÛA QUAÛN LYÙ
 • (POLC)
 • Chöùc naêng Keá hoaïch (Planing).
 • Chöùc naêng Toå chöùc (Organizing).
 • Chöùc naêng Laõnh ñaïo, ñieàu khieån (Leading).
 • Chöùc naêng Kieåm soaùt (Controling)

20
CAÙCH PHAÂN LOAÏI THÖÙ HAI CUÛA CHÖÙC NAÊNG QUAÛN
LYÙ
 • (POLE)
 • Chöùc naêng Keá hoaïch (Planing).
 • Chöùc naêng Toå chöùc (Organizing).
 • Chöùc naêng Laõnh ñaïo, ñieàu khieån (Leading).
 • Chöùc naêng Ñaùnh gía (Evaluate).

21
CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÏ THEÅ CUÛA QUAÛN LYÙ
(PODSCOB)
 • Chöùc naêng Keá hoaïch (Planing).
 • Chöùc naêng Toå chöùc (Organizing).
 • Chöùc naêng Chæ huy (Direct).
 • Chöùc naêng Nhaân söï (Staff).
 • Chöùc naêng Kieåm soaùt (Controling).
 • Chöùc naêng Ngaân saùch (Budget).

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
24
(No Transcript)
25
Các t? ch?c chính tr? xã h?i
 • Bao g?m
 • M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam
 • T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam
 • Ðoàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh
 • H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam
 • H?i Nông dân Vi?t Nam
 • H?i c?u chi?n binh Vi?t Nam.

26
SO Ð? T? CH?C B? MÁY NHÀ NU?C C?NG HÒA XÃ H?I
CH? NGHIA VI?T NAM
27
So d? h? th?ng các co quan th?c thi quy?n hành
pháp c?a nu?c CHXHCN Vi?t Nam
Chính ph?
B? Các CQ ngang B?
Các CQ thu?c CP
UBNDT?nh
Các CQ chuyên môn
Chuù thích
Quan heä caáp treân tröïc tieáp
UBNDHuy?n
Quan heä chæ ñaïo chuyeân moân, nghieâp vuï
Các CQ chuyên môn
UBND Xã
Các ch?c danh chuyên môn
28
So d? h? th?ng các co quan th?c thi quy?n hành
pháp c?a nu?c CHXHCN Vi?t Nam
Chính ph?
B? Các CQ ngang B?
Các CQ thu?c CP
Các TC tu v?n liên ngành
UBNDT?nh
Các CQ chuyên môn
Các TC tu v?n liên ngành
UBNDHuy?n
Các CQ chuyên môn
Các TC tu v?n liên ngành
UBND Xã
Các ch?c danh chuyên môn
29
C?i cách hành chính nhà nu?c gt Quan tâm d?n T?
ch?c hành chính Nhà nu?c.
30
N?i dung chuong trình t?ng th? c?i cách hành
chính Nhà nu?c giai do?n 2001-2010 (S?
136/2001/QÐ-TTg )
 • C?i cách th? ch?
 • C?i cách t? ch?c b? máy hành chính
 • Ð?i m?i, nâng cao ch?t lu?ng d?i ngu cán b?, công
  ch?c.
 • C?i cách tài chính công.

31
Khái ni?m v? t? ch?c Organization
 • Khái ni?m t? ch?c
 • M?t s? cách ti?p c?n t? ch?c

32
M?T S? T? CH?C THU?NG G?P TRONG NGHIÊN C?U
 • T? ch?c xã h?i Là s? h?p tác gi?a các nhóm ho?c
  m?t s? ngu?i có cùng m?c tiêu ho?t d?ng có quan
  h? v?i nhau theo m?t nguyên t?c nh?t d?nh (nhu
  ch? d?nh, quy d?nh...) ho?t d?ng theo các gi?i
  h?n khác nhau và có tính nang d?ng (bi?n d?i) t?
  ch?c xã h?i g?n li?n v?i nh?ng thi?t ch? nh?t
  d?nh.

33
 • T? ch?c chính tr? T? ch?c chính Ð?ng và T? ch?c
  chính quy?n Qu?c gia. T? ch?c chính quy?n Qu?c
  gia là công c? quan tr?ng c?a xã h?i d? qu?n lý
  d?t nu?c.
 • T? ch?c kinh t? T?p doàn kinh t?, T?ng Công ty,
  Doanh nghi?p
 • T? ch?c van hoá tru?ng h?c, thu vi?n, cung van
  hoá, nhà hát k?ch, doàn th? ngh? thu?t, câu l?c
  b?, don v? nghiên c?u khoa h?c, v.v...
 • T? ch?c qu?n chúng Hi?p h?i khoa h?c k? thu?t,
  v.v...
 • T? ch?c tôn giáo là nh?ng t? ch?c hình thành l?y
  s? tín ngu?ng tôn giáo nào dó làm tôn ch?, ? nu?c
  ta có t? ch?c Giáo h?i c?a Ð?o Ph?t, Ð?o Thiên
  chúa giáo, Ð?o Tin lành, v.v...

34
Các t? ch?c chính tr? xã h?i
 • Bao g?m
 • M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam
 • T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam
 • Ðoàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh
 • H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam
 • H?i Nông dân Vi?t Nam
 • H?i c?u chi?n binh Vi?t Nam.

35
 • Các h?i qu?n chúng trong các ngành kinh t?, van
  hoá, khoa h?c k? thu?t, th? thao và qu?c phòng
  (theo tiêu chu?n ngh? nghi?p). O nu?c ta s? lu?ng
  các H?i qu?n chúng dang có xu hu?ng phát tri?n,
  hi?n nay có kho?ng 1.000 h?i dang ho?t d?ng ? các
  t?nh, thành ph?, d?a phuong. Nhu H?i Liên hi?p
  Van h?c ngh? thu?t, H?i d?ng kiên minh các h?p
  tác xã, H?i ch? th?p d?, H?i lu?t gia thành ph?,
  H?i nhà báo

36
 • Các t? ch?c xã h?i du?c hình thành theo sáng ki?n
  c?a Nhà nu?c và không có co c?u t? ch?c ch?t ch?,
  ho?t d?ng du?i s? ch? d?o tr?c ti?p c?a Nhà nu?c.
  ví d? U? ban doàn k?t Á Phi, U? ban b?o v? hoà
  bình th? gi?i c?a Vi?t Nam v.v...
 • Các t? ch?c kinh t? t? nguy?n (theo tính ch?t s?n
  xu?t) là nh?ng t? ch?c hình thành nh?m t? ch?c
  thu hút ngu?i lao d?ng vào m?t t? ch?c nh?t d?nh
  nh?m tuong tr?, giúp d? nhau vi?c th?c hi?n các
  nhi?m v?, m?c tiêu s?n xu?t. Ðó là các h?p tác xã
  Nông, Lâm, Ngu nghi?p.

37
CO QUAN
 • Co quan là m?t t? ch?c có thi?t ch? ch?t ch? có
  quy ch? ho?t d?ng riêng c? th? có th? b?c trong
  quá trình ho?t d?ng.

38
 • Co quan nhà nu?c Co quan nhà nu?c là m?t b? ph?n
  c?u thành b? máy nhà nu?c. Ðó là T? ch?c nhà nu?c
  có tính d?c l?p tuong d?i, có th?m quy?n và thành
  l?p theo quy d?nh c?a Pháp lu?t, nhân danh Nhà
  nu?c th?c hi?n nhi?m v? và ch?c nang nhà nu?c
  b?ng nh?ng hình th?c và phuong pháp d?c thù.

39
 • Co quan nhà nu?c là thu?t ng? du?c s? d?ng khi
  nói d?n m?t b? ph?n (co quan) c?u thành b? máy
  Nhà nu?c (bao g?m cán b?, công ch?c và nh?ng công
  c?, phuong ti?n ho?t d?ng...) có tính d?c l?p
  tuong d?i, có th?m quy?n và thành l?p theo quy
  d?nh c?a pháp lu?t, nhân danh nhà nu?c th?c hi?n
  ch?c nang và nhi?m v? c?a Nhà nu?c.
 • ? nu?c ta các co quan nhà nu?c bao g?m Co quan
  L?p pháp (Qu?c h?i), co quan Hành pháp (Chính
  ph?), co quan Tu pháp (Toà án nhân dân t?i cao và
  Vi?n Ki?m soát nhân dân t?i cao).

40
 • Co quan hành chính
 • Co quan hành chính là thu?t ng? du?c s? d?ng d?
  ch? M?t co c?u t? ch?c du?c thành l?p d? th?c
  hi?n vi?c qu?n lý chung hay t?ng m?t công tác, có
  nhi?m v? ch?p hành pháp lu?t và th?c hi?n ch?
  truong, k? ho?ch c?a Nhà nu?c hay ch?c nang,
  nhi?m v? c?a m?t co quan, t? ch?c theo các th?
  t?c hành chính nh?t d?nh.
 • Nhu v?y co quan hành chính là khái ni?m dùng d?
  ch? m?t ch? th? c?a qu?n lý hành chính nhà nu?c,
  nên thông thu?ng cung du?c hi?u là Co quan hành
  chính nhà nu?c.

41
 • Co quan hành chính nhà nu?c
 • Co quan hành chính nhà nu?c là b? ph?n c?a b? máy
  nhà nu?c có th?m quy?n tuong ?ng và nh?ng phuong
  ti?n c?n thi?t d? th?c hi?n ch?c nang QLNN.
 • Co quan hành chính Nhà nu?c là m?t lo?i co quan
  trong b? máy Nhà nu?c du?c t? ch?c và ho?t d?ng
  trên co s? pháp lu?t và quy?n l?c Nhà nu?c, là
  ch? th? quan tr?ng không th? thi?u du?c trong m?i
  quan h? pháp lu?t hành chính. Là co quan có ch?c
  nang qu?n lý hành chính trên các linh v?c d?i
  s?ng xã h?i.
 • Co quan hành chính nhà nu?c là t? ch?c c?u thành
  h? th?ng hành chính nhà nu?c th?ng nh?t, nhân
  danh quy?n l?c nhà nu?c th?c hi?n ho?t d?ng ch?p
  hành di?u hành c?a Nhà nu?c.

42
 • Co quan hành chính Nhà nu?c du?c t? ch?c t? Trung
  uong d?n d?a phuong, g?i là h? th?ng các co quan
  hành pháp
 • Ð?ng d?u là Chính ph?, các B?, co quan ngang B?,
  co quan thu?c Chính ph?, U? ban nhân dân t?nh,
  thành ph? tr?c thu?c Trung uong, U? ban nhân dân
  qu?n, huy?n, phu?ng, xã. H? th?ng các co quan
  hành chính Nhà nu?c này t?o thành n?n hành chính
  qu?c gia (du?c qui d?nh t?i di?u 118 Hi?n pháp
  1992).

43
M?t s? quan ni?m v? t? ch?c
 • T? ch?c là m?t ch?nh th? g?m các thành viên khác
  nhau ph?i h?p v?i nhau m?t cách có ý th?c, có
  phuong th?c h?at d?ng riêng d? th?c hi?n m?t s?
  ch?c nang và cùng hu?ng t?i m?t m?c tiêu chung.
  Các thành viên tham gia t? ch?c có m?i liên h?
  chi ph?i l?n nhau theo m?t quy t?c nh?t d?nh.

44
POLC
 • T? ch?c (Organizing)
 • Bao g?m vi?c thành l?p các b? ph?n trong co
 • quan, t? ch?c, doanh nghi?p d? d?m nhi?m nh?ng
 • ho?t d?ng c?n thi?t và xác d?nh các m?i quan h?
 • v? nhi?m v?, quy?n hành và trách nhi?m gi?a các
 • b? ph?n dó.

45
 • B?t c? khi nào và b?t c? ? dâu có m?t nhóm ngu?i
  làm vi?c chung d?u c?n ph?i có m?t t? ch?c du?c
  ho?ch d?nh rõ ràng. M?i quan h? gi?a h? ph?i du?c
  xác d?nh và th?ng nh?t. Ngu?i nào làm cái gì, ai
  báo cáo ai, ai là ngu?i ra quy?t d?nhdó là nh?ng
  v?n d? c?t lõi c?a t? ch?c.
 • Nhu v?y, T? ch?c là t?p h?p các nhóm quan h?
  tuong tác v?i nhau d? theo du?i cùng m?c tiêu
  chung.

46
 • Assemblages of people, united by one or more
  objectives and with specific work assignments (s?
  phân công).
 • A group of persons organized for a particular
  purpose.
 • According to Chester I. Barnard's classic
  definition, an organization is "a system of
  consciously (có ý th?c) coordinated activities or
  forces (l?c lu?ng) of two or more persons.

47
Nhi?u cách di?n d?t khái ni?m T? ch?c
 • T? ch?c là m?t t?p h?p t? 2 ngu?i tr? lên, ph?i
  h?p v?i nhau nh?m d?t du?c nh?ng m?c tiêu chung
 • T? ch?c là s? liên k?t con ngu?i cùng th?c hi?n
  m?c tiêu theo các nguyên t?c nh?t d?nh
 • T? ch?c là m?t don v? xã h?i, du?c di?u ph?i m?t
  cách có ý th?c, có ph?m vi, linh v?c, ch?c nang
  ho?t d?ng tuong d?i rõ ràng nh?m d?t du?c m?t
  ho?c nhi?u m?c tiêu chung dã d?t ra.

48
 • Khi con ngu?i c?n có s? liên k?t v?i nhau d? d?t
  m?c tiêu nh?t d?nh h? l?p nên t? ch?c khi m?c
  tiêu dã thành công, con ngu?i t? gi?i tán t? ch?c
  dó.
 • Thí d? Ð? b?y du?c hòn dá n?ng, m?t ngu?i không
  th? làm du?c, h? c?n liên k?t nhi?u ngu?i và khi
  d?y xong hòn dá, nh?ng ngu?i dó có th? t? gi?i
  tán (gi?i th?).

49
QuyÕt Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ kÕt thóc ho¹t
éng cña Tæ chuyªn gia t vÊn vÒ c?i cch kinh
tÕ vµ c?i cch hµnh chÝnh
50
CO C?U T? CH?C B? MÁY HÀNH CHÍNH Ð?A PHUONG
 • 28/12/1946 liên B? Qu?c phòng và N?i v? ban hành
  Thông l?nh s? 6 NV-CT v? T? ch?c b? máy chính
  quy?n trong tru?ng h?p d?c bi?t.

51
CO C?U T? CH?C B? MÁY HÀNH CHÍNH Ð?A PHUONG
 • Theo thông l?nh này s? l?p ? t?i m?i khu quân
  s?, m?i t?nh và n?u c?n, m?i huy?n, m?i xã m?t ?y
  ban g?i là ?y ban b?o v?.
 • Trong di?u ki?n x?y ra chi?n tranh thì t?t c?
  các ?y ban b?o v? d?i tên là ?y ban kháng chi?n.

52
CO C?U T? CH?C B? MÁY HÀNH CHÍNH Ð?A PHUONG
 • Nhu v?y, h? th?ng co quan hành chính d?a phuong
  du?c c?ng c? thêm b?ng m?t h? th?ng các ?y ban
  b?o v? nh?m th?c hi?n tri?t d? nh?t nhi?m v? huy
  d?ng t?t c? nhân tài, v?t l?c cho vi?c b?o v? t?
  qu?c.

53
CO C?U T? CH?C B? MÁY HÀNH CHÍNH Ð?A PHUONG
 • Kháng chi?n ch?ng pháp bùng n? ?y ban b?o v? d?i
  thành ?y ban kháng chi?n nhu v?y h? th?ng co quan
  qu?n lý nhà nu?c g?m HÐND, UBHC, ?y ban kháng
  chi?n.
 • Nhi?m v?, quy?n h?n c?a ?y ban kháng chi?n du?c
  quy d?nh trong s?c l?nh s? 254-SL.

54
 • T? ch?c Là c?u trúc c?a nh?ng ngu?i k?t h?p l?i
  thành nhóm, ho?t d?ng theo lý tu?ng, m?c tiêu xác
  d?nh, có tính ch?t b?n v?ng, lâu dài, mà t?ng
  thành viên khi ho?t d?ng riêng l? thì không th?c
  hi?n du?c lý tu?ng, m?c tiêu dó.

55
 • T? ch?c là m?t h? th?ng c?a hai hay nhi?u ngu?i,
  ph?i h?p v?i nhau nh?m d?t du?c m?c tiêu chung

56
T? nguyên t? ch?c
 • T? Hy L?p organon công c? (from Latin
  organum, from Greek organon, literally, tool,
  instrument)
 • Công c? d? th?c hi?n m?t m?c tiêu nh?t d?nh
 • Organ Co quan a subordinate (ph? thu?c) group or
  organization that performs specialized functions
  . Ex. the various organs of government.

57
1.Khái ni?m t? ch?c
 • T? ch?c là m?t h? th?ng t?p h?p c?a hai hay
  nhi?u ngu?i, có s? ph?i h?p ho?t d?ng m?t cách có
  ý th?c, nh?m d?t du?c m?t ho?c nhi?u m?c tiêu
  chung.

58
1.Khái ni?m t? ch?c
 • T? ch?c là m?t h? th?ng t?p h?p các nhóm quan h?
  tuong tác v?i nhau d? theo du?i cùng m?c tiêu
  chung.

59
(No Transcript)
60
Ch? th?, d?i tu?ng và khách th? c?a QLNN
 • Ch? th? c?a QLNN các co quan trong b? máy nhà
  nu?c L?p pháp, Hành pháp, Tu pháp.
 • Ð?i tu?ng c?a QLNN toàn th? nhân dân trong ph?m
  vi lãnh th? qu?c gia.
 • Khách th? c?a QLNN các hành vi, ho?t d?ng c?a
  con ngu?i, t? ch?c thu?c t?t c? các linh v?c c?a
  d?i s?ng xã h?i.

61
2. M?t s? cách ti?p c?n t? ch?c (B?n ch?t t?
ch?c)
 • T? ch?c nhu m?t c? máy
 • T? ch?c nhu m?t co th? s?ng
 • T? ch?c nhu m?t b? não
 • T? ch?c nhu m?t n?n van hoá
 • T? ch?c nhu m?t h? th?ng có tính chính tr?
 • T? ch?c nhu m?t y?u t? tinh th?n
 • T? ch?c nhu dòng ch?y và s? bi?n hoá

62
T? ch?c du?c xem nhu là m?t c? máy
 • Xét theo co c?u và ch?c nang c?a m?t t? ch?c thì
  m?i t? ch?c, dù ? linh v?c ho?t d?ng nào, cung
  du?c miêu t? là m?t t?p h?p các v? trí công tác
  du?c xác d?nh rõ ràng, du?c s?p x?p thành th? b?c
  theo các phuong pháp quy?t d?nh hay liên l?c. N?u
  xem xét t? m? các nguyên t?c này, chúng ta nh?n
  th?y nh?ng ngu?i b?o v? cho tru?ng phái lý lu?n
  c? di?n dã quan ni?m t? ch?c nhu m?t c? máy. M?c
  dích c?a t? ch?c là ph?i h?p nh?ng ch?c nang này
  nh?m d?t du?c k?t qu? cu?i cùng c?a t? ch?c m?t
  cách có hi?u qu?. Ðó là s? ho?t d?ng bên trong
  c?a t? ch?c.

63
T? ch?c du?c xem nhu là m?t c? máy
 • C? máy g?m các chi ti?t máy, v?n hành theo m?t
  co ch? du?c quy d?nh co c?u t? ch?c.
 • Ch? quan tâm d?n s? v?n hành, ho?t d?ng bên trong
  c?a t? ch?c.
 • Là co s? d? t?o ra m?t t? ch?c ki?u quan liêu,
  thu l?i hành chính" (bureaucracy- hình tháp,
  chuyên môn hóa, quy t?c hoá).
 • Thay m?t v? trí nhu thay m?t chi ti?t máy.
 • M?t chi ti?t không ho?t d?ng, c? t? ch?c b? ?nh
  hu?ng.
 • Xem nh? tính ngu?i, tính nhân van c?a t? ch?c.
 • K?t c?u ch?t ch?, c? d?nh, khó thích nghi v?i môi
  tru?ng.

64
T? ch?c du?c xem xét nhu m?t "co th? s?ng"
 • Chú tr?ng nhi?u hon d?n d?n y?u t? nhu c?u c?a t?
  ch?c và m?i quan h? c?a t? ch?c v?i môi tru?ng
  bên ngoài.
 • Các t? ch?c cung da d?ng v? hình th?c t?n t?i và
  m?i lo?i t? ch?c c?n có m?t môi tru?ng t?n t?i
  riêng.
 • Các t? ch?c ra d?i, l?n lên và phát tri?n, suy
  tàn và tiêu vong
 • Nó thích nghi nhu th? nào v?i nh?ng thay d?i c?a
  môi tru?ng.

65
T? ch?c du?c xem xét nhu m?t "co th? s?ng"
 • Phát hi?n các nhu c?u c?a t? ch?c vào nh?ng nam
  20-30 th? k? XX (qua các công trình c?a Elton
  Mayo Abraham Maslow) cùng v?i cách ti?p c?n h?
  th?ng du?c hoàn ch?nh ? B?c M? và Châu Âu(th?p
  niên 50-60) dã thúc d?y coi t? ch?c nhu m?t quá
  trình tuong tác (nó nh?n m?nh tính linh ho?t c?a
  các ho?t d?ng bên trong c?a t? ch?c), ph?i có s?
  cân b?ng bên trong cung nhu bên ngoài và có cách
  nhìn t?ng th? v? s? thích ?ng c?a các lo?i t?
  ch?c d?i v?i t?ng lo?i môi tru?ng c?a nó.

66
T? ch?c du?c xem xét nhu m?t "co th? s?ng"
 • Quan tâm d?n nhu c?u c?a t? ch?c.
 • Là m?t h? th?ng m?.
 • Quan tâm d?n m?i liên h? c?a t? ch?c v?i môi
  tru?ng bên ngoài (tính thích nghi c?a co th? s?ng
  v?i môi tru?ng s?ng).
 • Ch?p nh?n s? da d?ng c?a các t? ch?c nhu da d?ng
  sinh h?c (diversity).
 • Các t? ch?c có kh? nang t? d?i m?i và v?n d?ng
  (t? thân v?n d?ng).
 • UBND phu?ng ? UBND xã.

67
T? ch?c là m?t b? não
 • T? ch?c nhu m?t h? th?n kinh, trong dó m?i ho?t
  d?ng d?u do th?n kinh trung uong - não b? - ch?
  huy và m?i ph?n h?i d?u tác d?ng quay tr? l?i não
  d? t? dây nh?n "quy?t d?nh" m?i thích h?p hon v?i
  tình hu?ng m?i.
 • T? ch?c ? giác d? này du?c nh?n m?nh t?m quan
  tr?ng c?a x? lý thông tin, s? h?c h?i và trí
  thông minh (kh? nang t? t? ch?c c?a t? ch?c linh
  ho?t, b?n v?ng và có kh? nang phát tri?n nhu b?
  não).
 • Nó thích h?p v?i các t? ch?c ngày nay, khi mà
  công ngh? tin h?c tr? nên ph? bi?n, chú tr?ng d?n
  t?m quan tr?ng c?a h? th?ng x? lý thông tin và
  tri th?c c?a m?t t? ch?c.

68
T? ch?c là m?t b? não
 • Nh?n m?nh t?m quan tr?ng c?a x? lý thông tin và
  ra quy?t d?nh qu?n lý.
 • ?ng d?ng các nguyên t?c c?a di?u khi?n h?c
  (cybernetic). Chú ý d?n m?i liên h? ngu?c
  (feedback) giúp t? ch?c có kh? nang t? di?u
  ch?nh.
 • H? th?ng thông tin qu?n lý (MIS Management
  Information System).
 • Tin h?c hoá qu?n lý hành chính nhà nu?c.
 • ICT - Informatics, Communication Technology.

69
(No Transcript)
70
Quá trình qu?n lý t? ch?c là m?t quá trình thu và
nh?n thông tin
Thông tin di?u khi?n
Thông tin ph?n h?i
71
T? ch?c là m?t n?n van hoá
 • T? ch?c, tru?c h?t là m?t t?p h?p, m?t c?ng d?ng
  g?m nh?ng con ngu?i, vì th?, nó là m?t h? th?ng
  t?ng h?p các m?i quan h? t?p quán và xã h?i. Ðây
  là m?t cách nhìn t?o d?ng hi?n th?c xã h?i. Quan
  di?m này cho ta m?t phuong pháp m?i d? hi?u và
  qu?n lý m?t t? ch?c b?ng cách s? d?ng các giá
  tr?, các tín ngu?ng và các mô hình có ý nghia
  chung khác ch? d?o d?i s?ng t? ch?c. Chính vì
  v?y, các t? ch?c tr? thành nh?ng th?c th? xã h?i
  c?c k? quan tr?ng. B?n thân t? ch?c là m?t hi?n
  tu?ng van hoá, thay d?i và phát tri?n cùng v?i s?
  thay d?i và phát tri?n c?a xã h?i. Các dân t?c
  d?u in các d?u ?n c?a mình lên các t? ch?c.

72
T? ch?c là m?t n?n van hoá
 • Nhìn nh?n t? ch?c là m?t n?n van hoá t?c là dã
  chú tr?ng d?n nh?ng d?c thù riêng c?a t?ng t?
  ch?c thông qua h? th?ng giá tr?, ni?m tin và c?
  nh?ng mâu thu?n khác nhau c?a d?i s?ng t? ch?c.

73
T? ch?c là m?t n?n van hoá
 • Khái ni?m v? van hoá t? ch?c (organisation
  culture).
 • L?y van hoá làm n?n t?ng tinh th?n c?a t? ch?c.
 • Mang l?i s?c s?ng cho t? ch?c vu?t qua khó khan,
  t? di?u ch?nh n?i b? m?t cách t? giác.
 • Quan di?m c?a nhà qu?n lý t? ch?c
 • Chú tr?ng d?n nh?ng d?c thù riêng mang tính van
  hóa c?a t? ch?c
 • Tôn tr?ng, duy trì và phát tri?n van hoá t? ch?c.

74
Van hóa t? ch?c - các thành t?
 • Giá tr? các tiêu chu?n hành vi c?a hành d?ng
  thu?ng ngày. Chính th?c (qua các slogan-kh?u
  hi?u) ho?c không chính th?c (quy t?c b?t thành
  van). Vd dúng gi?, tôn tr?ng d?i tu,
 • Ni?m tin là co s? xác d?nh hành vi
 • Truy?n th?ng hình thành qua b? dày l?ch s?. Vd
  H?p m?t cán b? huu trí, tuong tr? khi g?p khó
  khan.
 • Thói quen, l? nghi hàng ngày các chu?n m?c ?ng
  x?. V?n d? nói nang l?ch s?, th?ng th?n an m?c
  sang tr?ng, bày bi?n noi làm vi?c, cách di?u hành
  cu?c h?p...

75
Van hóa t? ch?c
 • Organization culture The beliefs and values
  that members of an organization follow.
 • M?i cá nhân, t? ch?c, c?ng d?ng, d?a phuong, dân
  t?c có b?n s?c riêng (phong cách s?ng, suy nghi.
  . .).
 • Quy d?nh hành vi c?a m?i thành viên trong t?
  ch?c.
 • Hình thành theo th?i gian, ngày càng phong phú
  thêm và có th? thay d?i.
 • Nhi?m v? c?a nhà qu?n lý d?i v?i van hoá t? ch?c
  duy trì và phát tri?n.

76
2 thông báo - 2 bi?u hi?n c?a van hoá t? ch?c
 • Quý khách có công vi?c liên quan d?n S? Tu pháp
  c?n liên h? tr?c ti?p v?i công ch?c c?a S? trong
  khuôn viên co quan d? du?c hu?ng d?n c? th?.
 • Tránh liên h? v?i ngu?i ngoài co quan.
 • S? Tu pháp

Quý khách có nhu c?u khám và di?u tr? b?nh, xin
m?i vào th?ng bên trong phòng khám. Tuy?t d?i
không nghe l?i b?n cò m?i, d?n m?i bên ngoài
c?ng, s? gây nguy hi?m d?n s?c kho? và tính m?ng
c?a mình. B?nh vi?n Ph? s?n
77
T? ch?c là m?t h? th?ng có tính chính tr?
 • Quan ni?m này dã d? c?p d?n m?t v?n d? khá quan
  tr?ng và nh?y c?m trong t? ch?c, dó là t?p h?p
  các l?i ích, xung d?t và lo?i (trò choi) quy?n
  l?c. Nh?ng y?u t? này có liên quan, ?nh hu?ng t?i
  các ho?t d?ng c?a t? ch?c, và do dó có tác d?ng
  d?n hi?u qu? c?a t? ch?c.

78
T? ch?c là m?t h? th?ng có tính chính tr?
 • T? ch?c du?c xem nhu là h? th?ng có tính chính
  tr? giúp ta nh?n ra nh?ng y?u t? quy?n l?i, mâu
  thu?n và quy?n l?c có liên quan, ?nh hu?ng t?i
  các ho?t d?ng c?a t? ch?c. Nó cung giúp các nhà
  qu?n lý tìm ra nh?ng gi?i pháp d? cân b?ng quy?n
  l?i và quy?n l?c trong m?t t? ch?c d? gi?i quy?t
  các mâu thu?n nh?m d?t du?c m?c tiêu chung c?a t?
  ch?c.

79
T? ch?c là m?t h? th?ng có tính chính tr?
 • Phân bi?t chính tr?
 • Theo nghia h?p (toàn b? ho?t d?ng c?a các giai
  c?p trong xã h?i trong vi?c d?u tranh d? giành
  quy?n l?i cho giai c?p mình, tru?c h?t là v?n d?
  giành và gi? v?ng chính quy?n nhà nu?c
 • Theo nghia r?ng (politic) s? mâu thu?n v? quy?n
  l?i, m?c tiêu, xung d?t v? ?nh hu?ng quy?n l?c
  gi?a các cá nhân, các b? ph?n trong t? ch?c.

80
T? ch?c là m?t h? th?ng chính tr? (2)
 • Quan tâm d?n l?i ích, là nguyên nhân c?a cách x?
  th? c?a cá nhân, b? ph?n trong t? ch?c.
 • Quan tâm d?n các xung d?t, thu?ng x?y ra khi l?i
  ích va ch?m, mâu thu?n nhau.
 • Tìm cách cân b?ng các l?i ích, quy?n l?c.
 • Motivation thúc d?y, d?ng viên.

81
T? ch?c là m?t y?u t? tinh th?n
 • Cách ti?p c?n này d? c?p d?n nh?ng lo toan, suy
  nghi và ni?m tin c?a các thành viên d?i v?i t?
  ch?c. Trong m?i t? ch?c, dôi khi ngu?i ta b? ?c
  ch? v? m?t tinh th?n b?i ?nh hu?ng c?a các ý
  tu?ng, tu tu?ng và quan di?m c?a ngu?i khác.
  Trong nh?ng tru?ng h?p nhu v?y luôn luôn t?n t?i
  nh?ng mâu thu?n gi?a b?u không khí tâm lý chung
  c?a t? ch?c và n?i tâm c?a m?i cá nhân. Ðây là
  m?t cách nhìn vô cùng quan tr?ng và c?n thi?t cho
  các nhà qu?n lý n?u h? mu?n thúc d?y m?i ngu?i
  trong t? ch?c d? d?t du?c m?c tiêu chung.

82
T? ch?c là m?t y?u t? tinh th?n
 • T? góc d? ti?p c?n này giúp ta nghiên c?u nh?ng ý
  nghia b? che d?u c?a th? gi?i mà ta tu?ng nhu n?m
  ch?c và hi?u nh?ng khó khan trên con du?ng d?i
  m?i c?a các t? ch?c.

83
T? ch?c là m?t y?u t? tinh th?n
 • Quan tâm d?n y?u t? tinh th?n, y?u t? tâm lý c?a
  cá nhân, b? ph?n trong t? ch?c.
 • ?ng d?ng tâm lý h?c trong qu?n lý t? ch?c d? thúc
  d?y, d?ng viên (motivation) cá nhân, b? ph?n d?t
  m?c tiêu chung c?a t? ch?c.
 • Xem Môn h?c Tâm lý và phong cách lãnh d?o.

84
T? ch?c nhu m?t dòng ch?y và s? bi?n hoá
 • T?t c? m?i s? thay d?i c?a xã h?i bên ngoài
 • d?u tác d?ng và gây nên nh?ng thay d?i
 • mang tính t?t y?u c?a t? ch?c. Quan ni?m
 • này d?a trên nh?ng lôgic co b?n sau dây

85
 • T? ch?c là m?t h? th?ng t? v?n d?ng nh?m th?c
  hi?n m?c tiêu c?a t? ch?c.
 • S? t?n t?i c?a t? ch?c là k?t qu? c?a các lu?ng
  ph?n h?i tích c?c và tiêu c?c.
 • T? ch?c là s?n ph?m c?a lôgíc bi?n ch?ng s? v?t
  luôn có khuynh hu?ng làm n?y sinh nh?ng m?t d?i
  l?p. T? quan di?m bi?n ch?ng giúp chúng ta hi?u
  du?c nh?ng d?i l?p co b?n c?a s? thay d?i và cách
  th?c qu?n lý s? thay d?i trong t? ch?c.

86
 • Theo cách ti?p c?n này, có các quá trình ?n du?i
  b? m?t th?c t?, các quá trình du?c g?i là "lôgic
  c?a s? thay d?i" và giúp vi?c gi?i thích hình
  th?c c? th? c?a th? gi?i vào b?t c? th?i di?m
  nào. Nh?ng tu tu?ng dó g?i nên cho chúng ta cách
  t?t nh?t d? hi?u b?n ch?t c?a t? ch?c là tìm ra
  logic bi?n hoá và thay d?i mà theo dó th?c t?
  du?c m? ra.

87
T? ch?c nhu m?t dòng ch?y và s? bi?n hoá
 • Héraclite không th? t?m hai l?n ? cùng m?t dòng
  sông vì dòng nu?c không bao gi? ng?ng ch?y.
 • You can't step twice into the same river.
 • Heraclitus (540? - 480? BC)
 • Greek philosopher, 5th century? BC.
 • Dòng ch?y s? thay d?i, bi?n d?i theo th?i gian

88
 • Phân tích bi?n ch?ng d? tìm hi?u t? ch?c t? nó
  thay d?i ra sao (Thí d? quá trình tách nh?p
  t?nh, tách nh?p B?), t? dó tìm ra phuong th?c
  ho?t d?ng phù h?p v?i t?ng giai do?n trong ti?n
  trình phát tri?n c?a t? ch?c.
 • Qu?n lý s? thay d?i (Management of Change).

89
K?t lu?n cho ph?n 2
 • T?t c? cách ti?p c?n trên có nh?ng di?m chung khi
  nhìn nh?n t? ch?c, nhung cung có nh?ng nét riêng.
  T?t c? các cách ti?p c?n dó, dù t? ý tu?ng v? van
  hoá, chính tr? hay dòng trao d?i thông tin d?u có
  th? d?a trên quan di?m lý thuy?t h? th?ng d? gi?i
  thích.
 • - T? ch?c là m?t h? th?ng, do du?c hình thành it
  nh?t t? hai y?u t? (hai con ngu?i, hai t? ch?c
  con,...).
 • - T? ch?c luôn có s? trao d?i v?i bên ngoài thông
  qua các hình th?c khác nhau.
 • -  T? ch?c luôn v?n d?ng.
 • -  T? ch?c luôn hu?ng d?n m?c tiêu.

90
K?t lu?n cho ph?n 2
 • Trong tài li?u tham kh?o, nhi?u nhà nghiên c?u
  xem xét t? ch?c du?i nhi?u cách ti?p c?n khác
  nhau và do dó cung có nh?ng cách ti?p c?n v?
  thu?t ng? t? ch?c không gi?ng nhau. Nhi?u cách
  ti?p c?n dó làm cho chúng ta rõ thêm các hi?u t?
  t? ch?c và cho th?y tính da d?ng c?a t? này.
 • Cách dua ra các cách ti?p c?n khác nhau v? t?
  ch?c cung xu?t phát t? cách nghiên c?u t? ch?c t?
  nhi?u giác d?.

91
B?n ch?t c?a t? ch?c
Ph?n n?i
Ph?n chìm
92
(No Transcript)
93
120 phút - s? 3
 • T?i sao nói t? ch?c là m?t th?c th? xã h?i ph?c
  t?p? Nêu s? khác nhau gi?a t? ch?c hành chính
  Nhà nu?c v?i các t? ch?c xã h?i khác?

94
II. Phân lo?i t? ch?c
 • 1. Phân lo?i theo m?c tiêu c?a t? ch?c
 • 2. Phân lo?i theo linh v?c
 • 3. Phân lo?i theo quy mô
 • 4. Phân lo?i theo m?i quan h? v?i bên ngoài

95
1. Phân lo?i theo m?c tiêu c?a t? ch?c
 • Phi l?i nhu?n (nonprofit)
 • To provide a service efficiently
 • T? ch?c nhà nu?c
 • T? ch?c s? nghi?p có thu c?a NN
 • Doanh nghi?p công ích
 • Các h?i ngh? nghi?p
 • Các t? ch?c t? thi?n,nhân d?o
 • Tru?ng bán công (?)
 • D?ch v? HC công (?)
 • L?i nhu?n (profit)
 • To make a profit
 • Doanh nghi?p
 • DN nhà nu?c
 • DN ngoài Qu?c doanh
 • Các t? ch?c s? nghi?p ngoài NN
 • B?nh vi?n tu
 • Tru?ng h?c tu
 • Lu?t su
 • Van phòng gi?i thi?u vi?c làm tu nhân

96
Cây m?c tiêu(Objective tree)
97
M?C TIÊU
M?C TIÊU 1 (Objective)
M?C TIÊU 2 (Objective)
M 1-1
M 1-2
M 2-3
M 2-1
M 2-2
M 1-3
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
98
 • non-profit organisation
 • not-for-profit organisation
 • for-profit organisation

99
2. Phân lo?i theo linh v?c
 • Kinh t?
 • Thí d? Hãng hàng không qu?c gia Vi?t Nam
 • Chính tr?
 • Thí d? Ð?ng C?ng s?n Vi?t Nam, UBMTTQVN, H?i
  LHPNVN,
 • Nhà nu?c
 • Thí d? HÐND huy?n C?n Gi?, Thành ph? HCM
 • Van hoá - Giáo d?c
 • Thí d? H?i khuy?n h?c Vi?t Nam
 • Y t?
 • Thí d? H?i ch? th?p d?
 • Quân s?

100
3. Phân lo?i theo quy mô
 • Ða qu?c gia
 • Qu?c t?, Td. Liên H?p Qu?c (UN)
 • Khu v?c, Td. ASEAN, NAFTA, AIPO (Asean Inter
  Parliamentary Organisation)
 • Qu?c gia, Td. NIPA
 • Vùng, Td. HVCTQGHCM, Phân vi?n TPHCM
 • T?nh, Td. Chi c?c thú y TPHCM
 • Huy?n, Td. Phòng van hoá thông tin huy?n X
 • Xã, Td. Tru?ng m?m non xã X. huy?n Y.
 • M?t ngành, Thí d? Cty d?u th?c v?t
 • Ða ngành, Td. L?c lu?ng Thanh niên xung phong
  TPHCM

101
4. Các tiêu chí phân lo?i khác
 • T? nguy?n/cu?ng b?c
 • T? nguy?n Ðoàn TN CS HCM
 • Cu?ng b?c các don v? trong l?c lu?ng vu trang
  c?a qu?c gia
 • Chính th?c/Không chính th?c
 • Chính th?c du?c pháp lu?t và các van b?n c?a ch?
  th? qu?n lý quy d?nh chính th?c, n?m trong co c?u
  t? ch?c du?c công b?, dó là các nhóm chính th?c
  (formal group). Td. Phòng NN-Ð?a chính UBNDH.
 • Không chính th?c (informal group) Là m?t nhóm
  ngu?i t? nguy?n liên k?t, không theo co c?u t?
  ch?c, nh?m dáp ?ng nh?ng nhu c?u riêng v? l?i ích
  (interest group) ho?c do cùng s? thích, chung
  nh?ng d?c di?m nhu cùng ngh?, cùng quê, cùng quan
  di?m chính tr?.Td. Ban liên l?c nh?ng sinh viên
  quê Qu?ng Nam dang h?c t?i Ð?i h?c X.
 • H?p pháp (công khai)/B?t h?p pháp (bí m?t).

102
III. Ð?c trung co b?n c?a m?t t? ch?c
 • 1. M?c tiêu c?a t? ch?c
 • 2. Co c?u c?a t? ch?c
 • 3. Quy?n l?c trong t? ch?c
 • 4. Con ngu?i và các ngu?n l?c
 • 5. Môi tru?ng c?a t? ch?c
 • 6. Chu trình c?a t? ch?c

103
(No Transcript)
104
1. M?c tiêu c?a t? ch?c
 • 1.1. Ð?nh nghia m?c tiêu
 • 1.2. Làm th? nào d? có th? xác d?nh du?c m?c tiêu
  c?a t? ch?c
 • 1.3. Các lo?i m?c tiêu c?a t? ch?c
 • 1.4. Mâu thu?n trong khi xác d?nh m?c tiêu và
  cách gi?i quy?t
 • 1.5. Ðo lu?ng k?t qu? theo m?c tiêu

105
1.1. Ð?nh nghia m?c tiêu
 • Ðích mà t? ch?c ph?i d?t d?n
 • M?c tiêu và m?c dích trong th?c t? ngu?i ta
  thu?ng ít quan tâm d?n s? phân bi?t này, do dó
  nh?ng thu?t ng? này v?n du?c dùng nhu nhau trong
  m?t s? tác ph?m.(p.23).

106
GT, p.23, 21
 • M?c tiêu du?c xác d?nh khi thành l?p t? ch?c và
  du?c phát tri?n, b? sung cùng v?i s? tru?ng thành
  c?a t? ch?c.
 • M?c tiêu xác d?nh lý do t?n t?i c?a t? ch?c
 • M?c tiêu là m?t s? mong mu?n, dòi h?i ph?i xác
  d?nh có co s? khoa h?c và bi?t cách th?c d? d?t
  du?c
 • M?c tiêu rõ ràng, xác dáng (xem 1.3 PL)
 • M?c tiêu mo h?, không xác d?nh.

107
1.1 Ð?nh nghia m?c tiêu
 • M?c tiêu (Aim, Objective, Goal, Target) K?t qu?
  trong tuong lai mà t? ch?c (nhà qu?n lý, các cá
  nhân, b? ph?n) cam k?t th?c hi?n
 • Objectives are goals
 • Objectives The desired future ends.
 • Goals or targets arise from the purposes of the
  organisation (its mission)
 • M?c tiêu m?c dích

108
Cây m?c tiêu (Objective tree)
109
Hi?n pháp 1992
 • Ði?u 3
 • Nhà nu?c b?o d?m và không ng?ng phát huy quy?n
  làm ch? v? m?i m?t c?a nhân dân, th?c hi?n m?c
  tiêu dân giàu, nu?c m?nh, xã h?i công b?ng, dân
  ch?, van minh, m?i ngu?i có cu?c s?ng ?m no, t?
  do, h?nh phúc, có di?u ki?n phát tri?n toàn di?n
  nghiêm tr? m?i hành d?ng xâm ph?m l?i ích c?a T?
  qu?c và c?a nhân dân.

110
VAN KI?NÐ?i h?i d?i bi?u toàn qu?c l?n th? IX
111
1.2 Làm th? nào d? có th? xác d?nh du?c m?c tiêu
c?a t? ch?c (p.25)
 • M?c tiêu ban d?u Do các nhà sáng l?p ra t? ch?c
  xác d?nh
 • M?c tiêu phát tri?n hình thành và phát tri?n
  theo s? tru?ng thành c?a t? ch?c (m?c tiêu c?n
  tuong d?i ?n d?nh, nhung không ph?i b?t bi?n)
 • Thí d?
 • Ngày 16-8-2001, UBNDT. Long An ra quy?t d?nh
  thành l?p Trung tâm d?ch v?-tu v?n nhà d?t thu?c
  S? Ð?a chính
 • Ngày 19-10-2001, UBNDT. Long An ra quy?t d?nh b?
  sung nhi?m v? c?a TT D?ch v? tu v?n v? ho?t
  d?ng kê biên và l?p phuong án d?n bù trình H?i
  d?ng c?a t?nh d? làm co s? quy?t d?nh thu h?i d?t
  và cho thuê (ho?c giao d?t) d?i v?i các doanh
  nghi?p thu?c các thành ph?n kinh t?

112
1.2 Làm th? nào d? có th? xác d?nh du?c m?c tiêu
c?a t? ch?c (2)
 • M?c tiêu hàng nam c?a t? ch?c không hoàn toàn m?i
  mà phát tri?n t?
 • K?t qu? th?c hi?n m?c tiêu nam tru?c.
 • S? thay d?i v? công ngh?, th? tru?ng, chính sách
  c?a nhà nu?c
 • Thí d? Pháp l?nh x? lý vi ph?m hành chính 2002,
  giao thêm nhi?m v? thi hành án cho ?y ban nhân
  dân xã, phu?ng (du?i 500.000 d?ng)
 • Xác d?nh th? t? uu tiên

113
1.2 Làm th? nào d? có th? xác d?nh du?c m?c tiêu
c?a t? ch?c (3)
 • H? th?ng các m?c tiêu hình thành các c?p d? c?a
  m?c tiêu, cây m?c tiêu (xem hình trang 29)
 • C?n xác d?nh th? t? uu tiên c?a các m?c tiêu
  trong cây m?c tiêu
 • Thí d? v? các m?c tiêu có th? có c?a 1 Doanh
  nghi?p

114
1.2 Làm th? nào d? có th? xác d?nh du?c m?c tiêu
c?a t? ch?c (3)
 • L?i nhu?n (profitability)
 • Tang tru?ng (growth) v? doanh s?, s? lu?ng công
  nhân
 • Th? ph?n (Market share)
 • Trách nhi?m d?i v?i xã h?i (Social
  responsibility) v? ô nhi?m môi tru?ng, t? n?n xã
  h?i, xoá dói gi?m nghèo
 • Phúc l?i cho công nhân (Employee welfare)
 • Ch?t lu?ng s?n ph?m và d?ch v? (Product quality
  and service)
 • Nghiên c?u và phát tri?n (Research and
  Development)
 • ?n d?nh tài chính (Financial stability)
 • Ða d?ng hoá s?n ph?m (Diversification)

115
1.3 Các lo?i m?c tiêu c?a t? ch?c
 • MT tác nghi?p
 • MT c? th? (specific)
 • MT h?u hình (tangible)
 • MT ng?n h?n
 • Là s? c? th? hoá m?c tiêu chi?n lu?c
 • ? c?p d? th?p hon trong cây m?c tiêu
 • C?n lu?ng hoá thành các ch? tiêu c? th? d?i v?i
  t?ng b? ph?n, ngu?i lao d?ng trong t? ch?c
 • MT chi?n lu?c
 • MT chung, t?ng quát (overall)
 • MT vô hình (intangible)
 • MT dài h?n
 • T?m nhìn (vision) vi mô
 • ? c?p d? cao nh?t trong cây m?c tiêu
 • Không nh?t thi?t lu?ng hoá

116
1.3 Các lo?i m?c tiêu c?a t? ch?c (3)
 • M?c tiêu công khai (du?c tuyên b?)
 • Stated objectives
 • Th? hi?n trong các Brochure, Hi?n chuong
  (Organisations charter), báo cáo, thông báo báo
  chí, tuyên b? c?a nhà lãnh d?o t? ch?c
 • Có th? không ph?i là m?c tiêu mà nhà lãnh d?o
  mong mu?n.
 • M?c tiêu th?c t?
 • Real objectives
 • Là m?c tiêu th?c s? mà t? ch?c dang theo du?i
 • Th? hi?n b?ng hành vi c?a t?ng thành viên c?a t?
  ch?c, c?a nhà lãnh d?o t? ch?c
 • Có th? du?c công khai ho?c không du?c công khai,
  k? c? d?i v?i nhân viên c?a t? ch?c.

117
Các c?p d? c?a m?c tiêu
 • Hiearchy of objectives (Cascading of objectives)
 • Có th? du?c hình thành b?ng cách c? th? hoá (t?
  trên xu?ng top down) ho?c t?ng h?p (t? du?i lên
  bottom up)
 • Có th? g?n v?i các c?p qu?n lý (trong co c?u t?
  ch?c)
 • Càng xu?ng du?i càng c? th?, chi ti?t, lu?ng hoá
 • C?p d? cu?i cùng Ð?n t?n ngu?i lao d?ng
 • Ðu?c th? hi?n b?ng hình v? thành cây m?c tiêu

118
Hình 1.2 (p.32)
119
Cây m?c tiêu(Objective tree)
120
Các c?p d? m?c tiêu
121
1.4. Mâu thu?n trong khi xác d?nh m?c tiêu và
cách gi?i quy?t (p.33)
 • M?c tiêu chung c?a t? ch?c là m?t h? th?ng g?m
  nhi?u m?c tiêu, ? nhi?u c?p d?.
 • M?i m?c tiêu g?n v?i m?t b? ph?n, m?t cá nhân
  trong t? ch?c.
 • Các b? ph?n, cá nhân có th? có nh?ng m?c tiêu
  riêng mâu thu?n nhau, xung d?t nhau.
 • Thí d? M?c tiêu ki?m soát t?t vi?c chi tiêu c?a
  phòng k? toán có th? dem l?i m?t s? th? t?c t?m
  ?ng, thanh toán ch?t ch? gây tr? ng?i cho m?c
  tiêu ph?i dáp ?ng nhanh nhu c?u cho s?n xu?t c?a
  phân xu?ng.
 • M?c tiêu phát tri?n giáo d?c, y t? s? tranh dành
  ngân sách (ngu?n l?c có h?n c?a NN) v?i các m?c
  tiêu khác nhu d?u tu phát tri?n co s? h? t?ng

122
M?C TIÊU
M?C TIÊU 1 (Objective)
M?C TIÊU 2 (Objective)
M 1-1
M 1-2
M 2-3
M 2-1
M 2-2
M 1-3
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
N?i dung Gi?i Pháp (1,2,3)
123
Quan h? véc to gi?a m?c tiêu chung và m?c tiêu cá
nhân
124
Cách gi?i quy?t mâu thu?n
 • T? ch?c c?p trên, nhà qu?n lý ph?i cân b?ng, di?u
  hoà, ph?i h?p các m?c tiêu riêng c?a t?ng b?
  ph?n, cá nhân sao cho th?ng nh?t v?i nhau và v?i
  m?c tiêu chung c?a t? ch?c
 • M?t s? cách d? gi?i quy?t xung d?t, mâu thu?n
  (Managing conflict)
 • Cây v?n d? nguyên nhân h?u qu? (Cause-effect
  tree)
 • M?c c? t?p th? (collectively bargain)
 • Liên hi?p, liên minh (coaliation), sáp nh?p
  (merge)

125
1.5. Ðo lu?ng k?t qu? theo m?c tiêu (p.34)
 • Là b?n ch?t c?a ch?c nang ki?m soát (control)
  trong qu?n lý
 • So sánh các k?t qu? thu du?c v?i m?c tiêu dã d?
  ra, tìm nguyên nhân và di?u ch?nh ho?t d?ng ho?c
  di?u ch?nh m?c tiêu c?a t? ch?c
 • Ð? có th? so sánh du?c, các m?c tiêu c?n ph?i h?u
  hình, d?nh lu?ng (tangible, verifiable,
  measurable)
 • Không nên có quá nhi?u m?c tiêu.

126
Các t? ch?c hành chính thu?ng có quá nhi?u m?c
tiêu và tiêu chu?n
 • Hi?u qu?,
 • Công b?ng,
 • Bình d?ng xã h?i,
 • Trách nhi?m công khai
 • Gi?i trình tru?c s? ki?m soát c?a công chúng,
 • Các nhu c?u xung d?t c?a các c? tri và các t?
  ch?c chính tr? khác nhau.

127
Objectives should be ...
 • Specific xác d?nh
 • Measurable do lu?ng du?c
 • Achievable có th? d?t du?c
 • Realistic có tính hi?n th?c
 • Time-bound có ràng bu?c v? m?c th?i gian.
 • SMART!

128
2. Co c?u c?a t? ch?c (p.35)
 • 2.1 Khái ni?m co c?u t? ch?c
 • 2.2 Các y?u t? co b?n ?nh hu?ng d?n vi?c l?a
  ch?n co c?u t? ch?c
 • 2.3 Các bu?c c?n thi?t d? xác d?nh co c?u t?
  ch?c
 • 2.4 Các lo?i co c?u t? ch?c

129
2.1 Khái ni?m co c?u t? ch?c (p.36)
 • C?u trúc bên trong và các quan h? gi?a
 • các cá nhân, b? ph?n c?u thành t? ch?c
 • nh?m b?o d?m cho t? ch?c v?n hành t?t
 • d?t du?c các m?c tiêu c?a t? ch?c.

130
Co c?u t? ch?c
 • Mô hình tuong tác tuong d?i ?n d?nh gi?a các nhóm
  d? cùng theo du?i m?c tiêu chung.
 • Mô hình tuong tác tuong d?i ?n d?nh gi?a các b?
  ph?n c?u thành t? ch?c d? cùng theo du?i m?c tiêu
  chung.
 • C?u trúc bên trong c?a m?t h? th?ng, bao g?m s?
  s?p x?p tr?t t? c?a các ph?n t? c?u thành t? ch?c
  c?a h? th?ng và các quan h? gi?a chúng.

131
Hình 1.3, p. 36
132
p.37
 • S?p x?p các y?u t?, b? ph?n theo du?ng n?m ngang.
  Cách b? trí n?m ngang (th? hi?n tuong duong nhau
  v? c?p b?c trong t? ch?c) ch? ra s? khác nhau
  không có th? h?p nh?t vào m?t y?u t? c?a các nhóm
  y?u t?. Các y?u t? dó dòi h?i trình d? hi?u
  bi?t, k? nang khác nhau. N?u càng nhi?u y?u t?
  s?p x?p n?m ngang, m?c d? ph?c t?p c?a t? ch?c
  càng l?n. Ð?i v?i các t? ch?c nhu trên, nhi?u chi
  phí phát sinh trong quá trình giao ti?p chi phí
  co h?i cho vi?c l?a ch?n quy?t d?nh khi các bên
  chua th?t hi?u nhau, dòi h?i ph?i trao d?i.

133
p.37
 • S?p x?p các y?u t? theo th? b?c, nghia là s?p x?p
  theo tr?c th?ng d?ng. S? lu?ng b?c càng l?n th?
  hi?n d? sâu c?a quan h? th? b?c. Và di?u dó càng
  d? b? quan liêu tính g?n và n?m b?t du?c tình
  hình c?p du?i càng khó hon vì có quá nhi?u c?p.
  S?p x?p theo mô hình th?ng d?ng có th? h?n ch?
  m?t s? di?m c?a b? trí n?m ngang, nhung cung có
  th? t?o cho t? ch?c s?c ì l?n hon do t?c d?
  truy?n thông tin và d? sai l?ch c?a thông tin khi
  di t? du?i- lên và ph?n h?i ngu?c l?i t? trên-
  xu?ng

134
p. 38
 •  M?t cách s?p x?p khác cung dang du?c quan tâm
  là b? trí các y?u t? c?u thành t? ch?c (l?n) theo
  các khu v?c d?a lý. M?t t? ch?c có quy mô l?n,
  d?t nhi?u nhà máy ? nu?c ngoài th?m chí ? m?t s?
  nu?c t?o nên m?t mô hình công ty xuyên qu?c gia.
  Do tính ch?t ph?c t?p c?a các m?i quan h? gi?a
  các b? ph?n h?p thành t? ch?c, phân b? theo không
  gian, d?a phuong là c?n thi?t nh?ng dòi h?i ph?i
  thi?t l?p m?t tr?t t? giao ti?p h?p lý.

135
2.1 Khái ni?m co c?u t? ch?c (p.35)
 • H? th?ng - System An entity consisting of a
  grouping of interacting parts.
 • Co c?u t? ch?c - Structure of an organization.
 • Là hình th?c c?u t?o bên trong c?a m?t h? th?ng,
  bao g?m s? s?p x?p tr?t t? c?a các ph?n t? c?a h?
  th?ng và các quan h? gi?a chúng.(The
  interrelation or arrangement of parts in a
  complex entity.)
 • Co c?u t? ch?c th? hi?n m?c d? ph?c t?p, m?c d?
  chu?n hoá và m?c d? chuyên môn hoá c?a t? ch?c
  dó.(Organisation structure An organisations
  degree of complexity, formalisation and
  centralisation,p.162 Robbins)

136
Six Models of Organization
 • Imaginization . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . Provocative IdeasImages and
  Metaphors
 • Six Models of Organization
 • (An excerpt from Imaginization The Art of
  Creative Management )

137
 • Model 1 is the classical bureaucracy, carefully
  blueprinted into functional departments, run from
  the top by the chief executive through various
  structures, rules, regulations, job descriptions
  and controls. It is designed to work like a
  machine, and operates very efficiently - so long
  as nothing changes!
 • Bureaucracies, like machines, operate well when
  there are stable functions to be performed,
  especially when they can be broken down into a
  series of separate operations coordinated from
  the top. But when an organization's tasks keep
  changing, it's a different story. The changes
  create a host of problems that no one is mandated
  to solve.
 • The problems thus work their way up the
  hierarchy, and eventually fall on the
  chief-executive's desk. He or she soon gets
  overloaded, and initiates a shift to Model 2 by
  appointing a top management team. Collectively,
  they now deal with the problems, leaving the
  bureaucratic machine below (ie. the functional
  departments) to continue with the routine work.

138
(No Transcript)
139
 • Model 2 works reasonably well for dealing with
  moderate amounts of change. But if the pace heats
  up, the top team gets overloaded, with a host of
  operational and strategic decisions demanding
  attention at team meetings. Gradually, or as a
  result of a specific organizational redesign,
  Model 2 thus gets pushed towards Model 3.
  Interdepartmental committees or project-teams are
  established within the body of the organization
  itself. The idea is that routine work will still
  be conducted through departmental hierarchies,
  with special problems or projects being delegated
  to the project-teams for investigation and the
  development of appropriate action plans.
 • This initiative, often heralded as a move to a
  "project organization," makes life bearable at
  the top again, since a lot of work can now be
  delegated. But because the teams are set within
  the context of a bureaucratic structure, they
  often fail to take off. There are a lot of
  projects and a lot of meetings. But there are
  also a lot of spinning wheels. The team meetings,
  as in Stereotype, become ritualistic. Team
  members are usually representatives of their
  departments. As such, they have dual loyalties -
  to their departmental bosses, and to their team.
  But since real power over day-to-day activities
  and career progress rests with the departmental
  heads, the teams themselves do not develop any
  real clout. Members usually "sit in" on team
  department's point of view. If problems arise in
  the meeting, decisions are usually delayed until
  representatives have had a chance to "report
  back" and test departmental reactions. If the
  issue is truly controversial, it ends up getting
  passed to the top team, so that departmental
  heads can resolve it for themselves.

140
(No Transcript)
141
 • Model 3 is thus an organization characterized by
  pseudo teams that are only capable of dealing
  with relatively minor issues. In effect, Model 2
  still rules.
 • All three of these models are evident in
  Stereotype, which, in effect has shifted through
  Models 1, 2 and 3. It has many of the problems
  described above. The powerlessness and cynical
  culture that has developed in the project teams
  is generic - shared by countless other
  organizations caught in the same bureaucratic
  trap. The structure of the organization has
  changed, but the culture and politics are still
  firmly set in the old mould.
 • Organizations can often make successful
  transitions from Models 1 or 2, to Model 3. But
  Model 3 is only effective when the issues
  delegated to the teams are small in number,
  require consultation rather than action, and
  allow generous time-frames for producing results.
  We are back to the contingency view of
  organization and management discussed in relation
  to Stereotype. To be effective, organizations
  need to structure themselves through models that
  are appropriate for dealing with the external
  challenges being faced. If the quest, as in
  Stereotype, is to create an organizational
  structure that is driven and enlivened from the
  middle by flexible, aggressive, innovative teams,
  the results of Model 3 are almost always
  disappointing.
 • In my research I encounter frustrated "Model 3"
  organizations time and again. Like Stereotype,
  they think or hope that they're unleashing the
  potential of a dynamic team-based approach to
  work, but in effect, they are usually just
  involving middle managers in time-consuming
  processes of interdepartmental consultation.
  Dynamism and team-based energy in the middle is
  only created against the odds, by groups of
  managers who are so committed to their team's
  overall goals that they take great personal risks
  to advance their cause.
 • To achieve the flexible, innovative, committed
  organization that is needed to deal with the
  turbulence and change found in the modern
  environment, organizations have to get beyond
  Model 3. This is where Models 4, 5 and 6, come
  in, especially Models 5 and 6.

142
(No Transcript)
143
 • Model 4, the matrix organization, is a hybrid
  bureaucratic form. It's special character rests
  in the fact that it has decided to give more or
  less equal priority to functional departments
  such as finance, administration, marketing,
  sales, production, and R D, (the columns of the
  matrix) and to various business or product areas
  (the rows). Thus people working in various
  product or business teams within the organization
  have a dual focus. They must work with two
  perspectives in mind, combining functional skills
  and resources with an orientation driven by the
  key tasks they have been assigned. The dual
  orientation means that bureaucratic power typical
  of Models 1, 2 and 3 is diluted, since the heads
  of major projects, or groups of projects can be
  as important and as powerful as heads of
  traditional functional departments. In this way,
  members of project-teams are not necessarily
  pulled back into the traditional lines of
  responsibility. Since project heads may have a
  large influence on rewards and future career
  paths, real team commitment can develop. In
  successful examples of Model 4, the project-teams
  become the driving force behind innovation,
  providing an ability for the organization to
  change and adapt along with challenges emerging
  from the environment.

144
(No Transcript)
145
 • The same is true of Model 5. This model, typical
  of small and medium-sized organizations that are
  highly innovative, is built around teams. The
  influence of functional departments is minimized.
  People are appointed to work on specific
  projects. One or two projects may command most of
  a person's energy at a particular time, but he or
  she may also be contributing to others. As the
  work on one project-team winds down, commitments
  on other teams increase. Career progress in this
  type of organization rests in moving from one
  project to another.
 • This kind of organization is ideally suited for
  dealing with the challenges of rapid change.
  Unlike the matrix of Model 4, it does not have a
  heavy functional structure to carry along. It's
  focus is teamwork, innovation, and successful
  initiatives, completed in a profitable, timely
  fashion. Functional departments, insofar as they
  exist, are support departments, committed to
  enhancing the work of the teams, who are their
  clients. The whole operation is controlled by the
  management team at the centre. It focuses on
  strategic thrust, defining operational
  parameters, marshalling and channelling
  resources, monitoring results, and facilitating
  the general management of the system as a whole.
  The teams may be managed through "umbilical
  cords" characteristic of the spider plant model
  discussed in Chapter 2.
 • The organization is much more like a fluid
  network of interaction than a bureaucratic
  structure. The teams are powerful, exciting and
  dynamic entities. There is frequent
  cross-fertilization of ideas, and a regular
  exchange of information, especially between team
  leaders and the senior management group. Much
  effort is devoted to creating shared
  appreciations and understandings of the nature of
  the organization and its mission, but always
  within a context that encourages an open,
  evolving, learning-oriented approach to business.
  The organization is constantly trying to find and
  create the new initiatives, ideas, systems and
  processes that will contribute to its success. It
  is a kind of adhocracy, finding and developing
  its form as it goes along.
 • This is the kind of organization that Stereotype,
  at least in part, may need to become to meet the
  challenge of its local environment.
  Unfortunately, it is stuck inappropriately in
  Model 3.

146
(No Transcript)
147
 • Model 6 provides another example of an
  organizational style ideal for conditions
  requiring flexibility, innovation and change. In
  a way it's a non-organization in the sense that
  it does not exist as a physical entity. It's a
  subcontracting network where the team at the
  centre steers the whole enterprise.
 • Take the fashion industry, where Model 6 networks
  flourish as ideal means of dealing with the rapid
  pace of change. The team at the centre of the
  network has come together to exploit a market
  niche. Rather than build "an organization," it
  decides to subcontract almost everything
  detailed design, manufacturing, marketing,
  distribution, communications. The "satellites"
  are the subcontracting firms. They are linked to
  the centre through specific contracts which come
  and go. Membership of the network is in constant
  flux. The team at the centre is the only point of
  continuity. It directs strategy, tactics, and
  resource flows, keeping lean, minimizing
  overhead, operating with maximum flexibility. No
  planning department. No MIS. No HRD department.
  Everything contracted out, even routine finance!
  It often operates on "spider plant principles,"
  discussed in Chapter 2.

148
(No Transcript)
149
 • These six templates, which I have presented as
  simplified models of a total organization, often
  exist in mixed forms. They provi
About PowerShow.com