MOTIVATIONAL INTERVIEWING - PowerPoint PPT Presentation

1 / 29
About This Presentation
Title:

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

Description:

MOTIVATIONAL INTERVIEWING Motivational Interviewing inter/viewing (att titta p n got tillsammans) MOTIVATIONAL INTERVIEWING vergripande variabler som ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:126
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 30
Provided by: keksNuDOK
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: MOTIVATIONAL INTERVIEWING


1
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Motivational Interviewing
 • inter/viewing
 • (att titta på något tillsammans)

2
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Övergripande variabler som förhållningssätt
 • Empati
 • - anstränga sig att förstå
 • Guidning
 • - Guida till målbeteendet
 • MI-anda
 • - stimulera samarbete
 • - understryka klientens autonomi
 • - framkalla förändringsprat.

3
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • MI är ett individcentrerat och målorienterat
  förhållningssätt och metod för att hjälpa
  klienter att höja den inre motivationen för
  förändring genom att utforska och lösa
  ambivalens. Sannolikheten för förändring ökar
  genom selektivt framkallande och förstärkande av
  förändringsprat och genom att hantera status
  quo-prat på ett sätt som inte förstärker det och
  den sidan av ambivalensen.

4
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Vad är motivation?
 • Hur känner vi igen det hos klienter?

5
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Motivation
 • - Dynamisk och påverkbar
 • - Inre och yttre
 • - Vilja, kunna och prioritet

6
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
vilja
kunna
7
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Principer för att skapa inre motivation
 • Skapa Diskrepans
 • Stötta Självkompetens
 • Rulla med/hantera Motstånds- och
  Vidmakthållandeprat
 • Empati

8
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
9
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Robust och varaktig effekt när MI ges som tillägg
  i början av en behandling.
 • MI ökar kvarstannande i behandling
 • MI ökar följsamheten till behandling
 • MI ökar motivationen enligt skattning av
  personalen

10
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Effekten av MI i jämförelsen med kontrollgrupp
  tenderar att avta efter 12 månader.
 • Gäller även andra behandlingar
 • Minskad skillnad i effekt mellan grupperna beror
  delvis på att kontroll/jämförelse grupper kommer
  ifatt över tid
 • Detta tycks inte gälla när MI ges som tillägg
  till annan behandling

11
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Aktivt ickeverbalt lyssnande
 • Kroppsspråk.
 • Ögonkontakt, nickar, leenden.
 • Enkel uppmuntran.
 • Tystnad.

12
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
Vad den som talar säger
Vad den som lyssnar hör
Vad den som lyssnar tror
Vad den som talar menar
13
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Reflektivt lyssnande
 • Bl.a. för att inte hamna i fråga/svar-fällan
 • 4 nivåer på reflektioner
 • - Upprepning samma ord, samma innebörd.
 • - Omformulering andra ord, samma innebörd.
 • - Omformulering andra ord, annan innebörd.
 • - Underliggande känslor.

14
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Reflektivt lyssnande
 • Reflektion inbjuder till ett svar.
 • Följa med klienten i hans/hennes utforskande i
  hans/hennes referensram.
 • Korta påståenden som för samtalet vidare och som
  är styrande.
 • Förmedlar att man förstår och ger bekräftelse
  till klienten att dennes ord nått fram.
 • Fokusera på känsla
 • Undvik men, jag ? Använd och, du

15
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Fällor Icke empatiskt/reflektivt lyssnande
 • - Ställ mycket frågor.
 • - Ge råd.
 • - Förklara.
 • - Varna.
 • - Ge förslag.
 • - Instruera.
 • - Argumentera.
 • - Analysera.
 • - Försäkra.

16
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Bekräfta
 • Att uppmärksamma klientens ansträngningar, stärka
  klientens självkompetens.
 • Förmedla att du ser klienten som en person.
 • Allusioner Något som sagts/gjorts (sakinnehåll)
  av klienten.
 • Attributioner Tillskriv klienten någon egenskap
 • (positiva omformuleringar)

17
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Öppna frågor
 • För att få en nyanserad bild av klientens
  uppfattning bör vi ställa öppna frågor där svaret
  inte är begränsat till enkla fakta eller ett ja
  eller nej.

18
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Summera/sammanfatta
 • - Hopsamlande summeringar
 • - Sammanbindande summeringar
 • - Övergångssummeringar

19
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Förändringsprat
 • - Förändringsorsak (problemigenkänning)
 • - Förändringsbehov
 • - Förändringsvilja
 • - Förändringskunnande
 • - Förändringsåtagande
 • Styrka och frekvens
 • Svagt samband
 • Signifikant samband

20
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
Vilja
Kunna
Beteende- förändring
Orsaker
Behov
21
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Att förstärka förändringsprat
 • Det är viktigt att utforska/utveckla, bekräfta,
  reflektera, och summera klientens
  förändringsprat, de är motorn i
  förändringsarbetet!

22
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Framkalla förändringsprat
 • - Framkallande frågor
 • - Utforska beslutsbalans
 • - Utveckla
 • - Ytterligheter
 • - Dåtid
 • - Framtid
 • - Utforska värderingar

23
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Ambivalens
 • - Naturligt och normalt
 • - Nödvändig för förändring
 • - Utforska och lös

24
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Att möta Status quo-prat
 • Enkel reflektion fortsättningsreflektion
 • En fortsättningsreflektion är att lägga till
  något, ex. vad som ytterligare skulle kunna sägas
  om saken.

25
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Förändringsprat
 • Problemigenkänning
 • Förändringsvilja
 • Förändringskompetens
 • Förändringsbehov
 • Förändringsåtagande
 • Status quo-prat
 • Fördelar med SQ
 • Vilja till SQ
 • Oförmåga
 • Behov till SQ
 • Åtagande för SQ

26
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Motstånd
 • - Icke samarbete mot förändring
 • - Väcks i relationer
 • - Naturligt försvar av autonomi
 • - Kan ta sig olika uttryck.
 • - Feedback till behandlaren att byta strategi

27
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Motståndsprat
 • - Avbryta
 • - Ej överens
 • - Nedvärdera
 • - Minimera
 • - Ignorera
 • - Skyller på andra
 • - Tystnad

28
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Hantera motstånd
 • Reflektioner
 • Skifta fokus

29
MOTIVATIONAL INTERVIEWING
 • Motstånd
 • Responser som leder till motstånd
 • - Argumentera för förändring
 • - Expertrollen
 • - Kritisera/Skuldbelägga
 • - Etikettera
 • - Ha bråttom
 • - Hävda företräde
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com