Chapter 1 Herbs That Release The Exterior - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Chapter 1 Herbs That Release The Exterior PowerPoint presentation | free to view - id: 3a0c6-MDQzYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Chapter 1 Herbs That Release The Exterior

Description:

xi xian cao. chou wu tong. luo shi teng. kuan jin teng ... xian mao. Chapter 13. Herbs That Stabilize And Bind. Herbs that Stabilize the Lung and Stop Cough ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:397
Avg rating:4.0/5.0
Slides: 13
Provided by: nwh1
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Chapter 1 Herbs That Release The Exterior


1
Chapter 1Herbs That Release The Exterior
 • Warm, Acrid Herbs that Release the Exterior
 • ma huang
 • gui zhi
 • zi su ye
 • jing jie
 • fang feng
 • qiang huo
 • gao ben
 • bai zhi
 • xi xin
 • sheng jiang
 • sheng jiang pi
 • cong bai
 • xiang ru
 • xin yi hua

Cool, Acrid Herbs that Release the Exterior bo
he niu bang zi chan tui sang ye ju hua man
jing zi dan dou chi fu ping mu zei ge
gen chai hu sheng ma
2
Chapter 2Herbs That Clear Heat
Herbs that Clear Heatand Relieve Toxicity jin
yin hua ren dong teng lian qiao da qing
ye qing dai ban lan gen pu gong ying zi hua
di ding ye ju hua zi bei tian kui bai jiang
cao yu xing cao jin sha teng hai jin
sha chuan xin lian bai hua she she cao bai tou
weng ya dan zi ma chi xian hong teng bai xian
pi tu fu ling ban zhi lian ma bo shan dou
gen she gan tu niu xi lou lu shi shang bai
 • Herbs that Drain Fire
 • shi gao
 • zhi mu
 • zhi zi
 • dan zhu ye
 • xia ku cao
 • han shui shi
 • lian xin
 • lu gen
 • jue ming zi
 • qing xiang zi
 • mi meng hua
 • gu jing cao
 • ye ming sha
 • xiong dan
 • niu dan

Herbs that Cool the Blood xi jiao shui niu
jiao sheng di huang xuan shen mu dan pi zi
cao di gu pi bai wei yin chai hu
Herbs that Clear Heat/Dry Damp huang qin huang
lian huang bai long dan cao ku shen qin
pi hu huang lian
Herbs That Clear and Relieve Summerheat he
ye lian geng lü dou xi gua bai bian dou dou
juan qing hao
3
Chapter 3Downward Draining Herbs
Moist Laxatives huo ma ren aka ma zi ren yu li
ren
 • Purgatives
 • da huang
 • mang xiao
 • fan xie ye
 • lu hui

Harsh Expellants qian niu zi gan sui da
ji yuan hua ba dou shang lu
Chapter 4Herbs That Drain Dampness
Promote Urination and Leach-out Dampness fu
ling fu ling pi fu shen zhu ling yi yi
ren dong gua ren dong gua pi ze xie guang
fang ji han fang ji ban bian lian yu mi xu
Promote Urination and Unblock Painful Urinary
Dysfunction hua shi mu tong tong cao deng xin
cao qu mai di fu zi bian xu shi wei che qian
zi dong kui zi bei xie jin qian cao chi xiao
dou yin chen hao
4
Chapter 5Herbs That Dispel Wind-Dampness
Dispel Wind-Dampness and Expel Cold du huo wei
ling xian mu gua can sha cang er zi hai feng
teng bai hua she wu shao she she tui song jie
Dispel Wind-Dampness and Clear Heat qin
jiao hai tong pi sang zhi xi xian cao chou wu
tong luo shi teng kuan jin teng
Dispel Wind-Dampness and Strengthen Sinews and
Bones wu jia pi qian nian jian hu gu
5
Chapter 6Herbs That Transform Phlegm And Stop
Coughing
Herbs That Cool and Transform Phlegm-Heat qian
hu chuan bei mu zhe bei mu gua lou gua lou
pi gua lou ren tian hua fen tian zhu
huang zhu li zhu ru fu hai shi hai ge ke kun
bu hai zao pang da hai hou zao ze qi huang
yao zi
Warm Herbs That Transform Phlegm-Cold ban
xia tian nan xing dan nan xing bai fu zi xuan
fu hua jin fei cao bai qian bai jie zi jie
geng zao jiao zao jiao ci
Herbs That Relieve Coughing and Wheezing xing
ren zi wan kuan dong hua su zi pi pa ye bai
bu sang bai pi ting li zi ma dou ling qing mu
xiang tian xian teng mu hu die meng shi
Herbs That Expel Phlegm by Inducing Vomiting gua
di li lu
6
Chapter 7Aromatic Herbs That Transform Dampness
Chapter 8Herbs That RelieveFood Stagnation
Aromatic Herbs That Transform Dampness huo
xiang pei lan hou po cang zhu bai dou
kou cao dou kou cao guo sha ren sha ren ke
Herbs That RelieveFood Stagnation shan zha mai
ya gu ya shen qu ji nei jin lai fu zi
Chapter 9Herbs That Regulate Qi
Herbs That Treat Stagnant Spleen, Stomach, LI Qi
chen pi ju hong ju he ju luo da fu pi zhi
shi zhi ke mu xiang chen xiang tan xiang xie
bai shi di
Herbs That Treat Constrained Liver Qi qing
pi xiang fu wu yao fo shou mei gui hua chuan
lian zi li zhi he
7
Chapter 10Herbs That Regulate The Blood
Herbs That Stop Bleeding
Cool Bloodand Stop Bleeding da ji xiao ji di
yu huai hua mi huai jiao qian cao gen ce bai
ye bai mao gen
Invigorate Blood and Stop Bleeding pu
huang san qi jiang xiang hua rui shi
Warm Channelsand Stop Bleeding ai ye fu long
gan
Restrain Bloodand Stop Bleeding xian he
cao bai ji zong lü pi xue yu tan ou jie lian
fang zi zhu
Herbs That Invigorate Blood
Break-upBlood Stasis e zhu san leng chuan
shan jia shui zhi tu bie chong gan qi
Invigorate Blood and Promote Mvmt of Qi chuan
xiong yan hu suo yu jin jiang huang e
zhu san leng ru xiang mo yao lu lu tong
Invigorates Blood and Promotes Healing of Bones
and Sinews liu ji nu zi ran tong xue jie su
mu
Invigorate Blood and Regulate the Menses dan
shen ji xue teng yi mu cao chong wei zi ze
lan yue ji hua hu zhang chi shao tao
ren hong hua zang hong hua niu xi wang bu liu
xing wu ling zhi wa leng zi si gua luo
8
Chapter 11Herbs That Warm The Interior And Expel
Cold
Herbs That Warm the Interior and Expel Cold fu
zi wu tou (chuan wu and cao wu) gan jiang pao
jiang rou gui wu zhu yu chuan jiao jiao
mu ding xiang ma ding xiang xiao hui
xiang gao liang jiang dou chi jiang bi cheng
qie bi ba hu jiao
9
Chapter 12Tonifying Herbs
Tonify Yin
Tonify Lungand Stomach Yin nan sha shen bei
sha shen xi yang shen tian men dong mai men
dong shi hu yu zhu bai he luo han guo bai mu
er
Tonify Kidneyand Liver Yin sang ji sheng han
lian cao nu zhen zi hei zhi ma gui ban gui
ban jiao bie jia bie jia jiao
Herbs that Tonify Qi ren shen dang shen tai zi
shen huang qi shan yao bai zhu da zao gan
cao huang jing yi tang
Tonify Blood shu di huang he shou wu dang
gui bai shao e jiao gou qi zi sang shen long
yan rou
Tonify Yang
Tonify Kidneyand Lung ge jie dong chong xia
cao hu tao ren zi he che e guan shi
Tonify Kidneyand Spleen bu gu zhi yi zhi
ren tu si zi
Tonify Liv/Kid and Augment Essence/Bld lu
rong lu jiao lu jiao jiao rou cong rong suo
yang tu si zi sha yuan ji li ge jie hu tao
ren zi he che
Strengthen Sinews and Bones du zhong gou ji xu
duan gu sui bu yin yang huo ba ji tian xian
mao
Other Yang hu lu ba jiu zi yang qi shi hai
gou shen hai long hai ma hai shen
10
Chapter 13Herbs That Stabilize And Bind
Herbs that Stabilize the Lung and Stop Cough wu
wei zi wu mei he zi ying su ke wu bei zi bai
guo yin xing ye
Herbs that Stabilize the Kidneyand Bind-up
Essence, Urine shan zhu yu lian zi lian
xu qian shi jin ying zi fu pen zi hai piao
xiao sang piao xiao
Herbs that Bind-Up Intestinesand Stop
Diarrhea chi shi zhi rou dou kou shi liu
pi chun pi yu liang shi
Herbs thatStop Sweating fu xiao mai xiao
mai ma huang gen nuo dao gen xu
11
Chapter 14Substances That Calm The Spirit
Substances that Anchor, Settle, and Calm the
Spirit long gu long chi mu li ci shi zhu
sha zhen zhu zhen zhu mu zi shi ying hu
po dai zhe shi sheng tie luo
Herbs that Nourish the Heartand Calm the
Spirit suan zao ren bai zi ren yuan zhi he
huan pi he huan hua ye jiao teng
Chapter 16Substances That Extinguish WindAnd
Stop Tremors
Chapter 15Aromatic SubstancesThat Open The
Orifices
Substances that Extinguish Wind and Stop
Tremors ling yang jiao shan yang jiao gou
teng tian ma bai ji li shi jue ming di
long quan xie wu gong jiang can
Aromatic Substances that Open the Orifices she
xiang su he xiang an xi xiang bing pian shi
chang pu niu huang
12
Chapter 17Herbs That Expel Parasites
Herbs that Expel Parasites shi jun zi ku lian
gen pi ku lian mu pi fei zi he shi lei
wan wu yi bing lang guan zhong nan gua zi da
suan chang shan shu qi
Chapter 18Substances For External Application
ming fan lu gan shi peng sha she chuang
zi er cha
Substances for External Application
About PowerShow.com