TaOnNgai - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

TaOnNgai

Description:

Sang tac: Bosco Thien-Ban; Ca si: Tran Ngoc – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:160
Slides: 8
Provided by: bkrvl
Category: Entertainment

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TaOnNgai


1
Taï Ôn Ngaøi
Saùng taùc Bosco Thieän-Baûn Trình baøy Ca só
Traàn Ngoïc Sr. Nhaõ-Tieân
2
Hoâm nay con veà ñaây nhö ngöôøi con hoang ñaøng
xöa. Ñâeå xin taï loãi vì toäi con ñaõ phaïm
ñeán Trôøi, ñeán Cha Ñeå caûm taï Ngaøi vì ñaõ
thöông nhaän con nhö chöa bao giôø phaïm loãi.
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
Taï Ôn Ngaøi
Saùng taùc Bosco Thieän-Baûn Trình baøy Ca só
Traàn Ngoïc Sr. Nhaõ-Tieân
About PowerShow.com