September 2007 January 2008 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – September 2007 January 2008 PowerPoint presentation | free to view - id: 128faf-YTFlZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

September 2007 January 2008

Description:

Christmas Traditions. in Different Countries. September 2007 January 2008 ... G: We believed that when we were fasting, so we would see a gold pig! ( laugh) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:62
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: Borov4
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: September 2007 January 2008


1
September 2007 January 2008
Christmas Traditions in Different Countries
2
(No Transcript)
3
 • Christmas in Germany
 • Christmas in Lithuania
 • Christmas in Poland
 • Christmas in Portugal
 • Christmas in Romania
 • Christmas in Slovakia
 • Christmas in Spain
 • Christmas in the Czech Republic

4
Map of Folders
 • 1) Xmas Warm up
 • 2) Xmas Today and in the Past
 • 3) Xmas Preparations
 • 4) Xmas Atmosphere
 • 5) Xmas Schedule
 • Team Members

5
1) Xmas Warm up
 • Meaning of Xmas, beginning of Xmas etc.

Xmas begins when
Xmas and Me 1B class
Xmas and Me 1A class
6
2) Xmas Today and in the Past
 • Xmas 10 years ago, Xmas 30-50 years ago, old Xmas
  customs and traditions etc.

What was Xmas like
Xmas 10 years ago and now 1B class
About Xmas with my Granny
About Christmas with my granny
ME Granny, do you remember Christmas, when you
were a child? G Yes, of course. ME Ok! So,
tell me what Christmas was like then? G Well. We
were a big family. We were 5 children and loved
Xmas. Before Xmas Eve (23rd December) all
members of the family had to help mum and dad
with big cleaning. So we baked sweets too and
cakes. Our family tradition was home-made
chocolate. We had to put chocolate in the snow so
that to cool down. ME Wow, I love chocolate. And
what was with chocolate after cooling down? G
After that we took it out of the form and wrapped
it in nice paper. We put the wrapped chocolate on
the Xmas tree. Me Who decorated Xmas tree? What
did you decorate the Christmas tree with? G The
Xmas tree was decorated by my parents. But we
didnt know it. Me and my brother lay in front of
the door of the living room and we secretly
watched how Father Christmas decorated the
Christmas tree and put some presents under it. (
laugh) ? On the Christmas tree there were glass
balls, sweets, walnuts and sugar wrapped in
kitchen foil. ME Its funny! I forgot to ask a
question about food. What food did you eat on
Christmas Day? G We believed that when we were
fasting, so we would see a gold pig! (laugh) ?
For breakfast we had Christmas cake with cocoa.
For lunch it was fish soup and for dinner we had
carp with potato salad. ME Well, and what was
after dinner? G After dinner we went to the
Christmas tree and sang carols. I played the
piano and my brother played the violin. ME When
could you open the presents? G We had to wait
for the sound of the bell. It was a sign for us
that we could start. ME And what about people
from the village? Did you Celebrate Xmas
together? G No, we didnt. But on Christmas Day
a wagon with horses and Christmas tree rode
around the village. So we saluted Xmas. ME And
last question How many presents did everyone
get? G Everyone had just about 5 presents. We
had little money then.) ME Thank you very much,
granny !
Xmas 10 years ago and now 1A class
Xmas Traditions
7
3) Xmas Preparations
 • Xmas cards
 • Xmas presents (making - buying - wrapping up
  presents)
 • Advent calendar
 • Xmas sweets
 • Dont forget
 • Unteresting web sites

8
Card-making Workshop
9
(No Transcript)
10
Traditional Advent Calendar
Another Advent Calendar
11
Xmas sweets
12
Don't forget
A Letter for Santa
13
4) Xmas Atmosphere
 • Winter in the CR
 • Xmas carols and songs
 • Xmas (tree) decorations
 • Advent wreath
 • Nativity scenes
 • Christmas Stories and Fairy Tales

14
Winter in the CR
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
Photo Gallery
First snow In VM
Cross-country skiing
Skating on frozen pond
Winter In VM
Ice hockey
Snowboarding
15
Xmas carols and songs
Den preslavný The Glorious
Day Den preslavný jest k nám priel v
nem má býti kadý vesel. Radujme se veselme se
v tomto novém roce! The glorious day has come
to us when everybody should be happy. Lets
rejoice and jollify in this New Year!
16
(No Transcript)
17
(No Transcript)
18
Xmas Decorations and Advent wreath
Tradition of Advent wreath
Ad vent wreath
Instructions
Window Decorations
Four candles
19
Nativity scenes
Nativity Scene in Vysoké Mýto
Photo Gallery
20
Christmas Stories and Fairy Tales
21
5) Xmas Schedule
 • St. Nicolas's Day
 • Xmas Eve Xmas Day Boxing Day
 • New Year's Eve - New Year's Day
 • Twelfth Night
 • Xmas 2007 in my family

22
St. Nicolas's Day
Devilsattack
23
Xmas Eve Xmas Day Boxing Day
Xmas Eves dinner
24
A HAPPY NEW YEAR PRÓSPERO AÑO NUEVO EIN FROHES
NEUES JAHR TASTNÝ NOVÝ ROK LAIMINGU NAUJUJU
METU SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU PRÓSPERO ANO
NOVO AN NOU FERICIT ----------------- Best
wishes for the New Year 2008! We enjoyed working
with you on the project. Good luck in other
projects of yours! Sincerely, students of Grammar
school in VM
Vysoké Mýto, St.Lawrence Church (which is
opposite our school). Photo M.Borovcová
25
Twelfth Night

The Twelfth Day Collection
6th January is the Day of Three Kings. As you
know from the Holly Bible, soon after Jesus
Christ was born, three wise men from the East
came to bow down before him and brought him
precious presents gold, frankincense and myrrh.
On the 6th January, children used to go carolling
in the past. Nowadays, 6th January is a day of
charity. In the Czech Republic, the tradition was
re-established eight years ago after it had been
interrupted for a long time since the communist
regime didnt support the Catholic Church and all
its activities. This year, about 40, 000
carollers are expected to appear in the streets
of Czech cities, towns and villages and visit
households to raise money for charity. The
fund-raising drive started on 6th January and
will last till 10th January. The result of the
collection is meant to help the ill, the
handicapped, the old, mothers with children in
squeeze and other people who need help. At least
one tenth of the result of the collection is
intended for humanitarian aid in foreign
countries. The Twelfth Day Collection of 2007
raised 58 millions of crowns, and this year a
similar sum of raised money is expected. The
carollers go in groups of three accompanied with
an adult and they ask people to put a gift of
money into a sealed up moneybox.
26
Popis
 • Projekt Vánocní tradice v ruzných zemích byl
  zaregistrován v cervnu 2007 nemeckou Erich
  Kastner Realschule a portugalskou kolou Eb 2/3
  Patrício Prazeres. Studenti 1. rocníku
  vysokomýtského gymnázia (tzn. 15-16tiletí) se
  k projektu pripojili v cervenci 2007 a od zárí
  2007 zacali pracovat na úvodním modulu Warm-Up
  a psát o svém vztahu k Vánocum, významu Vánoc pro
  dneního cloveka atd. Behem zárí a ríjna se do
  práce na projektu zapojily také koly ze
  panelska, Polska, Slovenska, Rumunska a Litvy,
  cím tento projekt dostal skutecne celoevropskou
  dimenzi.
 • Z naeho pohledu cílem projektu bylo informovat
  ostatní úcastníky o tom, jak se slaví Vánoce
  v Ceské republice, a zároven zjistit co nejvíce o
  tom, jak jsou Vánoce slaveny v jiných evropských
  zemích. Tím, e se studenti dozvedí takto
  autenticky o shodách, podobnostech ci rozdílech
  ve slavení Vánoc, ucí se prijímat/akceptovat
  kulturní zvyky jiných zemí a stávají se tak
  skutecnými mladými Evropany.
 • Práce na projektu probíhala zcásti prímo ve
  kole v hodinách anglictiny, zcásti plnením
  zadaných úkolu samostatne doma ? projektové
  vyucování, práce v týmu (napr. nemecká a ceská
  kola), nekteré dalí úcastnické zeme pracovaly
  na tomto projektu v rámci nepovinného odpoledního
  krouku (napr. Litva).

27
Vyuití ICT pri realizaci projektu
 • áci pracovali na projektu jak v rámci výuky
  anglického jazyka ve kole v pocítacové ucebne,
  tak i doma na vlastních pocítacích (? projektové
  vyucování). Jednotlivá témata, na kterých
  pracovali individuálne, ve dvojicích ci vetích
  skupinách, nejcasteji zpracovávali formou Word
  dokumentu  ci Power Point presentací. Mezi
  výslednými produkty se vak objevily na príklad i
  animace, nahrávky ve formátu MP3 a videa.
 • Behem práce na projektu byly vyuity vechny
  nástroje, které nabízí portál eTwinning, vcetne
  fóra ci fotogalerie (? práce s digitální
  fotografií). Vechny príspevky byly prehledne
  organizovány v hlavních slokách a vedlejích
  slokách a vechny koly pracující na tomto
  projektu mely stejnou mapu sloek, co prispelo
  k snadné orientaci. Mimo to studenti pri
  vyhledávání nekterých informací pracovali
  s internetem, dopisovali si se svými partnery
  jednak pomocí schránky v eTwinning ci
  prostrednictvím emailu a se studenty z nemeckého
  mesta Hermeskeil cetovali (ve kole Web
  Messenger, pozdeji soukrome doma ICQ apod.).
  Nemohli jsme uskutecnit videokonferenci, protoe
  nemáme k dispozici videokamery.

28
 • Ucitelé spolu bene komunikovali prostrednictvím
  schránky v Etwinning anebo emailem na soukromé
  adresy. Nekolikrát dolo ke konstruktivní diskusi
  na Web Messenger. V kalendári byly pravidelne
  zaznamenávány deadlines a nástenka slouila
  k upozornení na nový produkt, zverejnený v naem
  spolecném Twinspace. Ucitelé rovne iniciovali
  diskuse na spolecném fóru.
 • Nejvetí oblibe mezi studenty se tradicne teily
  Power Point presentace pravdepodobne proto, e je
  umí z hodin ICT vytváret vichni studenti a
  zároven predevím vlastní animace jim dávají
  monost prekvapit, zaujmout ci presentaci
  ozvlátnit. Novým, zajímavým momentem pro
  studenty bylo naucit se pouívat nástroje
  Twinspace (viz výe).
 • Pozitivem práce na projektu bylo také to, e si
  studenti v týmu vzájemne pomáhali a ucili se
  jeden od druhého a to nejen pokud jde o jazyk,
  ale také ruzné ICT dovednosti. V mezinárodní
  dimenzi se postupne stalo to, e se studenti i
  ICT dovednostech vzájemne inspirovali zcela
  spontánne a nenásilne zacali tak trochu souteit,
  kdo vytvorí neco originálnejího.

29
Výsledky a prínos
 • a) jazykový prínosStudenti uívali anglictinu
  jako spolecný komunikacní jazyk projektu a to jak
  v písemné forme (vytvárení textu ruzného
  charakteru popis, instrukce/návod, príbeh,
  dopis, vzkaz, otázka/podnet/názor ve fóru atd.),
  tak i ve forme mluvené (nahrávka). Byli tak
  nuceni jazyk skutecne prakticky pouívat,
  vyzkoueli si své formulacní schopnosti v praxi,
  rozírili si slovní zásobu. Zároven kdy cetli/
  poslouchali texty studentu z partnerských kol,
  cvicili ctení/poslech s porozumením (nekteré
  texty byly opatreny kontrolními otázkami, které
  studenti odpovídali a výsledky zaslali autorum
  otázek ke kontrole).
 • b) prínos pro ICTNebot toto byl ná první
  eTwinningový projekt, studenti se naucili
  pracovat v Twinspace a pouívat nástroje, který
  Twinspace nabízí (fórum, fotogalerie, odkazy na
  www stránky atd.). Také se naucili prevádet audio
  nahrávky z kazet do formátu MP3. Pocvicili se
  v práci s Wordem a zdokonalili se v uívání Power
  Pointu. Nekterí z nich se pustili i do neceho
  nárocnejího, napr. animací.

30
 • c) prínos pro výchovu k evropanství
 • Studenti se nenásilne ucili respektovat a
  prijímat rozdíly v kulturních tradicích ruzných
  evropských zemí, stejne tak jako spolupracovat
  v mezinárodním týmu na spolecném úkolu.
 • Vechny tyto momenty byly vlastne prínosem i pro
  samotné pedagogy, kterí si navíc casto vymenovali
  emaily ci cetovali, aby mezi sebou domluvili
  dalí podrobnosti práce na spolecném projektu.
  Jako ucitelé anglictiny jsme samozrejme
  v neustálém kontaktu s jazykem alespon formou
  kadodenní komunikace se studenty, castý písemný
  kontakt s kolegou anglictinárem z partnerské
  koly byl vak novou a velmi príjemnou a
  uitecnou skutecností. I my jsme se obcas naucili
  neco nového z ICT, napr. prevádet audionahrávky
  do MP3 formátu.
 • Prínosem pro kolu bylo rozírení odborných
  znalostí studentu i ucitelu a navázání kontaktu
  s partnery v zahranicí kontaktu, který
  v prípade nekterých partneru pokracuje dalí
  spoluprací, napr. deseticlenná delegace studentu
  z nemecké Erich Kastner Realschule navtívila ve
  dnech 19/3 24/3 Ceskou republiku a pobyla ctyri
  dny na naí kole (viz priloené fotografie/Power
  Point presentaci), v dubnu jsme naopak navtívili
  my je v nemeckém meste Hermeskeil.

31
Zaclenení do ucebního plánu
 • Práce na projektu byla vedena uciteli anglického
  jazyka, a tak v mnoha aspektech naplnovala
  vzdelávací cíle tohoto predmetu psaní textu
  (dlouhé texty, krátké texty, email,), ctení
  s porozumením (nekteré texty byly opatreny
  kontrolními otázkami, které studenti odpovídali a
  výsledky zaslali autorum otázek ke kontrole),
  komunikace v cizím jazyce (emaily a cetování) aj.
  ve prostrednictvím projektového vyucování.
 • Studenti se také ucili pracovat v týmu
  (skupinová/týmová práce ? jednotliví studenti
  pricházeli s vlastními nápady, domlouvali se mezi
  sebou, vzájemne si pomáhali atd.) a dodrovat
  termíny dokoncení (deadlines).
 • Výuka se díky projektu zlepila v tom, e stoupla
  motivace studentu pro ucení se cizímu jazyku
  (videli, jak nekdy obtíne vyjadrují, co mají na
  mysli, a e je potreba rozirovat slovní zásobu,
  stejne tak jako upevnovat gramatické struktury).

32
Evropská dimenze
 • Projekt prispel k výchove studentu k evropanství,
  nebot studenty nenásilne vedl k prijímání a
  respektování rozdílu v kulturních tradicích
  ruzných evropských zemí, rovne jako k spolupráci
  v mezinárodním týmu na spolecném úkolu.
 • Jak nám bylo pozdeji sdeleno nemeckou paní
  ucitelkou Astrid Hofmann, koordinátorkou
  projektu, podarilo se v prubehu spolecné práce na
  projektu z jejich pohledu odstranit nekteré
  predsudky vuci stredoevropským ci
  východoevropským partnerum, kdy jim tito
  dokázali, e po jazykové stránce i v ICT
  dovednostech jsou jim prinejmením rovnocennými
  partnery.

33
Inovace a kreativita
 • Projektové vyucování je relativne novou formou
  výuky studenti si v rámci základního tématu
  mohli sami vybrat a navrhnout podtéma, které
  chteli zpracovat, rovne meli volnou ruku ve
  volbe média/formy, co vedlo k jejich vetí
  motivaci a zodpovednosti za zpracování jejich
  tématu. Za dobre po jazykové stránce zpracované
  téma a jeho vcasné odevzdání byli studenti
  hodnoceni známkou z anglictiny tyto známky u
  vetiny z nich byly lepí ne z beného
  zkouení ci testu.
 • Krome toho dolo k propojení s dalími
  predmety/aktivitami a spolupráci s dalími
  uciteli, napr. pri zpívání a nahrávání vánocních
  koled ci výrobe vánocních pránícek.

34
Udritelnost
 • Krome anglictináru na projektu spolupracovali
  ucitelé ICT (obzvláte kdy vyvstal nejaký
  problém). Nazpívání a nahrání koled by se
  nepodarilo bez vydatné pomoci ucitelu hudební
  výchovy, na fotografiích vánocní výzdoby koly
  muete videt práce naich studentu z hodin
  výtvarné výchovy.
 • S výsledky tohoto projektu byli obeznámeni i áci
  nekterých dalích tríd, kterí napríklad v rámci
  výuky anglictiny odpovídali na otázky k textum
  (viz výe poznámka o ctení s porozumením) ci sami
  vymýleli/navrhovali otázky/úkoly k nekterým
  dalím textum o Vánocích.

35
Celková kvalita
 • Za jednu z nejvetích predností tohoto projektu
  povauji zvýení motivace naich studentu pro
  studium anglictiny - dnes nejvýznamnejího
  svetového jazyka.
 • Studenti také meli monost predvést hodne z toho,
  co se naucili v hodinách ICT, a vzrostlo v nich
  zdravé sebevedomí a hrdost na to, e v obou
  aspektech (v komunikaci v anglictine i v ICT
  dovednosti) jsou naprosto konkurenceschopní.
 • Na neposledním míste je sama skutecnost, e jsme
  prostrednictvím tohoto projektu a internetu
  navázali nová prátelství, pri cem jedno z nich
  prátelství se studenty z nemecké Erich Kastner
  Realschule vedlo dokonce k vzájemné návteve a
  osobním setkáním.
About PowerShow.com