UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Description:

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 1.0 Konsep Pembangunan Sumber Manusia 1.1 Takrif Pembangunan Sumber Manusia 1.2 Manfaat Pembangunan Sumber Manusia – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:170
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 34
Provided by: JonM219
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA


1
UNIT 1 PENGENALAN KEPADA PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA
 • 1.0 Konsep Pembangunan Sumber Manusia
 • 1.1 Takrif Pembangunan Sumber Manusia
 • 1.2 Manfaat Pembangunan Sumber Manusia

2
 • 2.0 Perkaitan antara Pengurusan Sumber Manusia
  dan Pembangunan Sumber Manusia
 • 2.1 Objektif Pengurusan Sumber Manusia
 • 2.2 Objektif Pembangunan Sumber Manusia
 • 2.3 Fungsi Pengurusan Sumber Manusia
 • 2.4 Fungsi Pembangunan Sumber Manusia

3
 • 3.0 Peranan dan Tugas Profesional Pembangunan
  Sumber Manusia
 • 3.1 Peranan Profesional Pembangunan Sumber
  Manusia
 • 3.2 Tugas Profesional Pembangunan Sumber
  Manusia
 • 4.0 Cabaran bagi Profesional Pembangunan Sumber
  Manusia
 • 4.1 Perubahan Demografi Tenaga Kerja
 • 4.2 Persaingan dalam Ekonomi Global
 • 4.3 Keperluan Pembelajaran Sepanjang Hayat

4
5.0 Etika Pembangunan Sumber Manusia 5.1 Definis
i Etika Profesion 5.2 Kod Etika ASTD 6.0 Teori
Asas dan Model Pembangunan Sumber
Manusia 6.1 Teori Asas Pembangunan Sumber
Manusia 6.2 Model Pembangunan Sumber Manusia
5
UNIT 1 OBJEKTIF PEMBELAJARAN
 • Memberi definisi pembangunan sumber manusia (PSM)
 • Mengenalpasti dan memberi penjelasan tentang
  setiap fungsi PSM
 • Menyedari peranan dan tugas profesional PSM
 • Menyatakan lima cabaran masa kini yang dihadapi
  oleh profesional PSM

6
PENGENALAN KEPADAPEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PSM)
 • Konsep Pembangunan Sumber Manusia
 • Perkaitan antara Pengurusan Sumber Manusia dan
  Pembangunan Sumber Manusia
 • Peranan dan Tugas Profesional Sumber Manusia
 • Cabaran Bagi Profesional Pembangunan Sumber
  Manusia
 • Etika PSM
 • Teori Asas dan Model PSM

7
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PSM)
 • Satu proses untuk membangun dan menyerlahkan
  potensi manusia melalui latihan dan pembangunan
  dengan tujuan utk meningkatkan prestasi pekerja
  dan organisasi.
 • Aktiviti PSM perlu bermula apabila seseorang
  pekerja mula bekerja dan diteruskan sepanjang
  perkhidmatan.

8
Samb.
 • Program PSM mestilah selari dgn perubahan tugas
  pekerja dan mengambil kira rancangan pembangunan
  dan perubahan organisasi spy sumber manusia dpt
  berfungsi dgn efisyen dan berkesan.
 • Komponen penting PSM adalah latihan dan
  pembangunan, pemajuan kerjaya dan pembangunan
  organisasi.

9
Evolusi PSM
 • Program Awalan Bagi Latihan Prantisan
 • Program Awalan Pendidikan Vokasyenal
 • Program Latihan Awal Bagi Pekerja
  Separa-Kemahiran dan Tiada kemahiran
 • Pergerakan Hubungan Manusia
 • Penubuhan Profesion Latihan
 • Kemunculan Pembangunan Sumber Manusia

10
MANAFAAT PSM KEPADA ORGANISASI
Produktiviti
Mobiliti Dalaman Bagi Pekerja
Kepuasan Pekerja
Matlamat Organisasi
Kebajikan Pekerja
11
PERKAITAN ANTARA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Penggunaan aset manusia sesuatu organisasi utk
  mencapai objektif organisasi.
 • Tujuan - meningkatkan sumbangan produktif pekerja
  kepada organisasi.

12
OBJEKTIF PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Tingkatkan produktiviti pekerja dengan
 • menempatkan orang yang sesuai dalam kerja yang
  sesuai, pada masa yang sesuai.
 • Penuhi keperluan pekerja bagi organisasi
 • melalui sistem pengambilan pemilihan
 • pekerja serta membolehkan organisasi
 • perolehi pekerja yang layak dan sesuai.

13
Samb.
 • Maksimumkan potensi setiap pekerja
 • supaya matlamat pekerja serta organisasi
  dicapai.
 • Kekalkan pekerja berpotensi tinggi agar
 • matlamat organisasi tercapai.
 • Pelihara keselamatan, kesihatan dan
 • kebajikan pekerja dengan menyediakan
 • program-program yg sesuai.

14
OBJEKTIF PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
 • Objektif PSM sebagai sebahagian daripada
 • pengurusan sumber manusia ialah
 • Meningkatkan kemahiran pekerja
 • Mengenalpasti keperluan latihan serta beri
  latihan yg sesuai.
 • Meningkatkatkan prestasi pekerja
 • Mengenalpasti tugas setiap jawatan
 • supaya pekerja dapat dilatih dalam
 • bidang tugas mereka.

15
Samb.
 • Mempertingkatkan motivasi pekerja
 • Memahami dan mempengaruhi tingkah laku pekerja.
 • Menyediakan program bimbingan dan
 • kaunseling yang berkesan
 • Supaya pekerja dapat mengurus kerjaya mereka.
 • Tingkatkan keberkesanan organisasi dan
 • kesejahteraan pekerja
 • Dengan menguruskan perubahan secara efektif.

16

PERKAITAN ANTARA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN
PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DILIHAT DENGAN
MENELITI FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA,
SETERUSNYA FUNGSI PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA.
17
FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
 • Perancangan Sumber Manusia
 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Penilaian Program
 • Pengurusan Pampasan
 • Hubungan Pekerja
 • Keselamatan dan Kesihatan Pakerja

18
FUNGSI PSM
LATIHAN DAN PEMBANGUNAN
PEMAJUAN KERJAYA
PEMBANGUNAN ORGANISASI
19
AKTIVITI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN
ORIENTASI PEKERJA
LATIHAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
LATIHAN DAN PEMBANGUNAN PIHAK PENGURUSAN
20
PERANAN PROFESIONAL PSM
 • Eksekutif Pengurus PSM
 • Pentadbir PSM
 • Penilai
 • Perekabentuk Bahan PSM
 • Kaunselor Pemajuan Kerjaya
 • Jurulatih/ Fasilitator
 • Juruanalisis Keperluan
 • Agen Perubahan Organisasi
 • Perekabentuk Program
 • Penyelidik

21
TUGAS PROFESIONAL PSM
 • Mengenalpasti dan meningkatkan kemahiran dan
  motivasi pekerja
 • Menganalisis kandungan kerja dgn mengambilkira
  obj. org. dan kemahiran pekerja
 • Mengkaji penggunaan teknologi sebagai pengganti
  bg pengendalian tugas rutin
 • Mengenalpasti keperluan latihan
 • Memberi latihan utk meningkatkan prestasi pekerja

22
Samb.
 • Menyediakan peluang bg perkembangan individu dan
  pemajuan pekerja
 • Membantu pekerja merancang dan mengurus kerjaya
 • Mengalakkan pekerja menerima perubahan sebagai
  satu norma org. dan sebagai satu peluang

23
CABARAN PROFESIONAL PSM
 • Perubahan demografi tenaga kerja
 • Persaingan dlm ekonomi global
 • Keperluan pembelajaran sepanjang hayat
 • Peningkatan diversiti tenaga kerja
 • Persaingan dlm ekonomi global
 • Keperluan pembelajaran sepanjang hayat
 • Memudahkan proses pembelajaran organisasi

24
Etika PSM
 • Definisi Etika Profesion
 • Norma, nilai dan prinsip digunakan panduan
  utk bekerja dlm sst profesion
 • Melibatkan pemberian terbaik kpd pelanggan
  utk memastikan kepentingan klien diambil kira
  kepentingan awam diakui dan dihormati

25
Kod Etika ASTD(American Society for Training
Development)
 • Panduan utk menjadi profesional PSM
 • Mengakui hak maruah indiv
 • Mengembangkan potensi indiv
 • Menyediakan latihan pembangunan berkualiti
 • Mematuhi undang2 peraturan2
 • Melengkapi diri dgn pengetahuan dan kecekapan
 • Menjaga kerahsiaan dan integriti

26
Samb. Kod Etika
 • Menyokong rakan2 dlm profesion
 • Berkelakuan dgn cara beretika jujur
 • Meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap
  pembelajaran dan prestasi di tempat kerja
 • Memberi gambaran jujur tepat ttg kelayakan diri
 • Menyumbang kpd perkembangan profesion berterusan

27
Teori Asas PSM
 • Teori Ekonomi
 • Teori Psikologi
 • Teori Sistem

28
Teori Ekonomi
 • Teori Sumber Terhad
 • Teori Sumber Berterusan
 • Teori Modal Manusia

29
Teori Psikologi
 • Teori Psikologi Gestalt
 • Teori Psikologi Tingkah Laku
 • Teori Psikologi Kognitif

30
Teori Sistem
 • Teori Sistem Umum
 • Teori Masa Depan

31
Model PSM
 • PSM sbg proses yg mempunyai lima tahap
  (menganalisis, mencadang, mereka bentuk,
  melaksana menilai)
 • Kesemua proses berfungsi dlm konteks org.
  konteks persekitaran di luar org.
 • Persekitaran di luar org. - kuasa ekonomi,
  politik budaya
 • Penambahbaikkan prestasi hanya boleh dijelaskan
  melalui output

32
 • RUMUSAN

33
PENGENALAN KEPADAPEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
 • Konsep Pembangunan Sumber Manusia
 • Perkaitan antara Pengurusan Sumber Manusia dan
  Pembangunan Sumber Manusia
 • Peranan dan Tugas Profesional PSM
 • Cabaran Bagi Profesional PSM
 • Etika PSM
 • Teori Asas dan Model PSM
About PowerShow.com